Baza je ažurirana 23.02.2024. 

zaključno sa NN 19/24

NN 15/2023 (10.2.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

Ministarstvo financija

282

Na temelju članka 93. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU SAMOSTALNIH DJELATNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 1/20, 1/21 i 156/22) u članku 3. stavku 1. točki 5. riječi: »39.816,85 eura« zamjenjuju se riječima: »39.816,84 eura«.

Članak 2.

Obrazac PO-SD mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika te se primjenjuje za 2023. godinu i nadalje.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 011-01/22-02/21

Urbroj: 513-07-21-01-23-6

Zagreb, 26. siječnja 2023.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić