Baza je ažurirana 23.02.2024. 

zaključno sa NN 19/24

NN 14/2023 (8.2.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Ministarstvo poljoprivrede

259

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2023. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (»Narodne novine«, br. 26/19., 21/20. i 24/21.) u članku 1. u stavku 2. iza riječi »(SL L 190, 15. 7. 2016.)« dodaju se riječi »i Uredba (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 (SL L 435, 6. 12. 2021.).«

Članak 2.

U članku 3. iza točke 21. dodaje se točka 22. koja glasi:

»22) Nepravilnost znači nepravilnost u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23. 12. 1995.).«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Najveći prihvatljivi trošak po projektu iznosi do 1.000.000 EUR.

(2) Najveći iznos EU potpore po projektu je 750.000 EUR, odnosno razina EU potpore iznosi do 75 % od iznosa prihvatljivog troška.

(3) Maksimalni iznos potpore po hektaru za pojedinu aktivnost utvrđeni su u Prilogu I., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(4) Agencija za plaćanja obračunava naknadu doprinosa u naravi prema vrijednosti troškova aktivnosti/radova utvrđenih u Prilogu V. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(5) Vrijednost troškova aktivnosti/radova iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje se za svaku kalendarsku godinu.

(6) Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u istoj godini nije ograničen, međutim u okviru jedne financijske godine ne može se istom korisniku odobriti potpora u iznosu većem od 750.000 EUR, uključivo i nadoknadu gubitka dohotka iz članka 9. ovoga Pravilnika.«

Članak 4.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Prije podnošenja prijave iz članka 11. ovoga Pravilnika podnositelj je dužan prikupiti najmanje dvije usporedive ponude za svaku pojedinačnu nabavu roba, usluga i radova i ostalu dokumentaciju u skladu s pravilima propisanim u Natječaju iz članka 10. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka u slučaju da nije prikupio više ponuda korisnik je dužan obrazložiti postupak prikupljanja i odabir ponude.

(3) Nabava iz stavka 1. ovoga članka može se odobriti ako sadrži troškove koji se nalaze na Listi prihvatljivih troškova iz članka 7. stavka 7. ovoga Pravilnika.

(4) Kako bi se osigurala dodjela potpore u skladu s propisanim pravilima Agencija za plaćanja procjenjuje razumnost troškova, a prilikom utvrđivanja razumnosti troškova uspoređuje različite ponude, pri čemu se procjena razumnosti troškova bazira na najboljem odnosu cijene i kvalitete, odnosno odabiru ekonomski najpovoljnije ponude koja nudi najbolju vrijednost za novac.

(5) Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) te moraju biti važeće na dan podnošenja prijave uz naznačeno razdoblje valjanosti ponude, a ponuditelj i/ili podizvođač/podugovaratelj mora biti registriran za djelatnost za koju je izdao ponudu.

(6) Prilikom usporedbe različitih ponuda, Agencija za plaćanja utvrđuje:

– neovisnost ponuda (podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i/ili usluga, s kojima je u sukobu interesa, uključivo i ponuditeljeve podizvođače za robe i usluge koje on koristi u okviru projekta. Na ponudi mora biti navedeno da li u provedbi sudjeluju podizvođači/podugovaratelji te ako sudjeluju, isti moraju biti navedeni na način da ih se može identificirati)

– međusobnu usporedivost ponuda (iznosi i stavke u prikupljenim ponudama kojima se obrazlaže trošak po pojedinoj aktivnosti moraju biti međusobno usporedivi)

– da su ponude važeće na dan podnošenja prijave, da u ponudama mora biti naznačeno razdoblje valjanosti ponude te da su potpisane i ovjerene od strane ponuditelja (ponude moraju biti realne i odražavati tržišne cijene te na istima trebaju biti jasno naznačeni iznosi sa i bez PDV-a, ponude moraju biti detaljno specificirane)

– da su informacije dostavljene od strane podnositelja i/ili ponuditelja istinite

– da cijene u dostavljenim ponudama nisu namjerno uvećane i

– da nisu umjetno stvoreni uvjeti za dobivanje potpore.

(7) U ponudi mora biti naznačeno da je roba nova i neupotrebljavana, trajanje punog jamstva (broj godina) i mogućnost servisiranja te potreba potpisivanja ugovora prije isporuke usluga, radova, opreme i roba.

(8) Dostavljene ponude moraju sadržavati bitne tehničke karakteristike robe, model/tip/šifra proizvoda te ostale bitne karakteristike, a svaka stavka u ponudama mora sadržavati: jedinicu mjere, količinu, jediničnu cijenu i ukupnu cijenu stavke te ukupnu cijenu ponude u odgovarajućoj valuti, PDV treba biti posebno iskazan. Agencija za plaćanja može zatražiti od dobavljača detaljnije informacije ili obrazloženja o stavkama iz ponude.

(9) Podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i/ili usluga, s kojima je u sukobu interesa, uključivo i ponuditeljeve podizvođače za robe i usluge koje on koristi u okviru projekta.

(10) Tijekom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja i podnositelja (Izvod iz sudskog registra, Izvod iz obrtnog registra, popis prvih deset dioničara iz registra Središnjeg klirinškog depozitarnog društva ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz vlasništva, bilo da se radi o ponuditelju iz Republike Hrvatske ili iz inozemstva) u svrhu provjere povezanosti poduzeća. Na zahtjev Agencije za plaćanja podnositelj je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od šest mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

(11) Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da su informacije dostavljene od strane podnositelja i/ili ponuditelja lažne ili netočne, da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane, da postoji sukob interesa između podnositelja i ponuditelja, ili da su umjetno stvoreni uvjeti za dobivanje potpore, Agencija za plaćanja će utvrditi da takva ponuda prijava ne udovoljava uvjetima.

(12) Pod pojmom povezanih osoba smatraju se osobe:

– koje su povezane rodbinskim vezama i/ili

– kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva.

(13) Povezana društva (povezana i/ili partnerska poduzeća) smatraju se jednim korisnikom.

(14) Pod pojmom ponuditelja smatra se poslovni subjekt koji je dostavio ponudu.

(15) Ako je ponuditelj roba, radova i/ili usluga iz inozemstva, ponude, izjave o podrijetlu, te dokazi o vlasništvu (ukoliko budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(16) Ukoliko izvornici ponuda, izjava o podrijetlu, te dokazi o vlasništvu nisu na hrvatskom ili engleskom jeziku, podnositelj je dužan uz iste priložiti prijevod na hrvatski ili engleski jezik ovjeren od ovlaštenog prevoditelja.«

Članak 5.

U članku 15. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) U slučaju kada unutar programa ili unutar dostupnog proračuna za ovu mjeru nema dovoljno sredstava za sufinanciranje svih projekata Agencija za plaćanja rangira Prijave prema ostvarenom broju bodova od najvećeg broja prioritetnih bodova prije administrativne kontrole na temelju ocjene prijave koju provodi podnositelj primjenom prioritetnih kriterija u tablici.

(3) Prije rangiranja Agencija za plaćanja provjerava dodijeljeni broj bodova za sve prijave i sastavlja rang-listu, a u slučaju prijava s jednakim brojem bodova prednost ima prijava koja ostvaruje više bodova po kriteriju koji je većeg prioriteta gledano prema poretku prioriteta kriterija u tablici.«

Članak 6.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Odluke iz članaka 16. i 17. ovoga pravilnika Agencija za plaćanja će donijeti u skladu sa svojim procedurama.«

Članak 7.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»(1) Manje izmjene aktivnosti i/ili troškova obuhvaćaju:

a) izmjenu proizvođača opreme ako joj se ne mijenjanju tehničke karakteristike

b) manji ili veći broj posađenih biljaka koji ne prelazi +-20 %, ukoliko planirani sklop (razmak u redu i razmak unutar reda) nije promijenjen za više od +-20 %

c) izmjena materijala u tehničkim instalacijama ako se time ne dovodi u pitanje prihvatljivost operacije ili dijela operacije i koja nema utjecaj na provedivost projekta

d) financijske transfere među aktivnostima u okviru već odobrene operacije koji ne prelaze 20 % vrijednosti odobrenog iznosa za aktivnost uz uvjet da se ne prekoračuje ukupni iznos odobrene potpore za operaciju.

(2) Za manje izmjene projekta iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno prethodno odobrenje Agencije za plaćanja ako se manjom izmjenom ne utječe na prihvatljivost aktivnosti, nekog dijela operacije i njenih općih ciljeva.

(3) Korisnik je o manjim izmjenama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužan pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja prilaganjem obrazloženja prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(4) U slučaju ostalih izmjena projekata koje nisu definirane kao manje izmjene iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, Korisnik koji je zaprimio Odluku o odobrenju projekta dužan je pisanim putem dostaviti Agenciji za plaćanja obrazac Zahtjeva za promjene s popratnom dokumentacijom najkasnije 30 dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu, a Agencija će Odlukom prihvatiti one promjene za koje ocjeni da ne ugrožavaju ciljeve cjelokupne operacije.

(5) Ako su korisniku isplaćena sredstva potpore za završenu aktivnost, ista aktivnost ne može biti predmet novih izmjena.

(6) Korisnik može podnijeti zahtjev za produljenje projekta iz članka 18. stavka 4. ovoga Pravilnika na propisanom obrascu Zahtjeva za odobrenje izmjena koji se objavljuje na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja tijekom razdoblja za koje je izdana Odluka o odobrenju projekta i to najkasnije 30 dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(7) Agencija za plaćanja može izmijeniti Odluku o odobrenju projekta u kojoj može zadržati ili razmjerno umanjiti iznos potpore ako:

– utvrdi opravdanost manje izmjene u projektu i/ili

– je zbog specifičnosti ulaganja korisnik u projektu izvršio izmjene aktivnosti, ulaganja i/ili troškova koje je Agencija za plaćanja odobrila

– je Agencija prihvatila zahtjev za promjene iz stavka 4. ovoga članka.

(8) U slučaju zatraženih izmjena iz stavka 4. ovoga članka, Agencija za plaćanja može odbiti zahtjev korisnika o čemu će ga obavijestiti pisanim putem s obrazloženjem.

(9) Izmjenom Odluke o odobrenju projekta se ne može odobriti iznos potpore veći od iznosa koji je određen Odlukom o odobrenju projekta.

(10) U slučaju promjena iniciranih od strane Agencije za plaćanja, izdat će se izmjena Odluke o odobrenju projekta s opisanim razlogom izmjene.

(11) Ukoliko se nakon konačne isplate sredstava potpore promijene podaci koji se odnose na korisnika – naziv, adresa, naziv banke, IBAN, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, korisnik je obvezan prijaviti navedene promjene Agenciji za plaćanja tijekom pet godina od datuma konačne isplate, ali neće biti dodatnih izmjena Odluke o odobrenju projekta.

(12) Obrazac Zahtjeva za odobrenje promjena Odluke o odobrenju projekta iz stavka 4. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.«

Članak 8.

Naslov iznad članka 21. mijenja se i glasi: »Odluke i žalbe«.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Odluke koje se donose temeljem ovoga Pravilnika donosi Agencija za plaćanja skladu s člankom 16. Zakona o poljoprivredi (br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Na odluke iz stavka 1. ovoga članka korisnik može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave odluke.

(3) Žalba se predaje neposredno ili preporučeno putem pošte Agenciji za plaćanja, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Ako se žalba podnosi putem opunomoćenika, uz žalbu se prilaže punomoć.

(4) U skladu s člankom 16. Zakona žalba izjavljena na odluke Agencije za plaćanja ne odgađa izvršenje pobijane Odluke.

(5) O žalbi protiv odluka Agencije za plaćanja odlučuje Ministarstvo.

(6) Protiv rješenja Ministarstva kojim je odlučeno o žalbi može se podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu.

(7) Agencija za plaćanja će žalbu korisnika uputit bez odgode Ministarstvu na odlučivanje zajedno sa spisom predmeta i očitovanjem na sve navode iz žalbe.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, kada Agencija za plaćanja ocjeni navode iz žalbe korisnika u cijelosti osnovanim donijet će ispravak Odluke, novu Odluku kojom će ujedno zamijeniti ranije donesenu Odluku koja je bila predmet žalbe ili izmijeniti Odluku ako se mijenja samo određeni dio odluke.

(9) Ispravak odluke iz stavka 8. ovoga članka Agencija za plaćanja će donijet u svrhu ispravljanja pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u Odluci.

(10) Kada Agencija za plaćanja donese odluke iz stavka 8. ovoga članka, žalba korisnika se ne upućuje Ministarstvu na odlučivanje.«

Članak 9.

U članku 24. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja zahtjeva za isplatu obračunat će se protuvrijednost u eurima (EUR).«

Članak 10.

U članku 33. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Agencija će odlukom iz stavka 2. ovoga članka odrediti isključivanje korisnika iz sudjelovanje u postupku dodjele potpore u istoj i sljedećoj kalendarskoj godini od godine utvrđivanja razloga za isključenje i to u slučaju kada se u razdoblju od podnošenja zahtjeva za potporu pa do isteka konačne isplate potpore, utvrdi:

a) dostavljanje lažnih podatka pri dostavi zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu i dokumentacije

b) umjetno stvaranje uvjeta u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) br. 2021/2116).«

Članak 11.

Prilozi I. III. i V. zamjenjuju se novim prilozima I. III. i V. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 12.

U tablici PRILOGA VI. iza retka 4. dodaje se redak 5. koji glasi:

 

2022.

3.911,87 EUR

 

 

Članak 13.

(1) Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (»Narodne novine«, br. 26/19, 21/20 i 24/21).

(2) Korisnici su dužni aktivnosti i operacije završiti te pravodobno podnijeti zahtjeve za isplatu Agenciji za plaćanja kako bi se svi postupci proveli u skladu s člankom 5. stavkom 7. Uredbe (EU) 2021/2117 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o izmjeni uredbi (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije (SL L 435, 6. 12. 2021.).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/05 Urbroj: 525-06/224-23-11 Zagreb, 31. siječnja 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

MAKSIMALNI IZNOS POTPORE PO HEKTARU ZA POJEDINU AKTIVNOST

 

Rbr.

Aktivnosti/ operacije

Najveći prihvatljivi trošak*

EUR /ha

(maksimalni prihvatljiv iznos za pojedinu aktivnost)

Iznos potpore/ha

75 % od prihvatljivog troška ali ne više od

EUR /ha

bez nagiba

na nagibu

na strmini

bez nagiba

na nagibu

na strmini

1.

Operacije vezane uz zamjenu (konverziju) sorte/sorata i/ili premještanje te promjena gustoće vinograda

1.1.

aktivnosti vezane uz krčenje vinograda koji se restrukturira

3.868

4.470

5.071

2.901

3.353

3.803

1.2.

aktivnosti vezane uz pripremu tla novog restrukturiranog vinograda

32.151

32.648

33.146

24.113

24.486

24.860

1.3.

aktivnosti vezane uz sadnju ili cijepljenje novog restrukturiranog vinograda

49.985

51.712

53.383

37.489

38.784

40.037

2.

Operacije prihvatljive u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom

2.1.

promjena nagiba/razine vinograda (ravnanje tla)

16.424

23.392

31.107

12.318

17.544

23.330

2.2.

izgradnja antierozijskih sustava

5.647

9.788

13.153

4.235

7.341

9.865

2.3.

izgradnja terasa i zidova

24.559

44.998

60.261

18.419

33.749

45.196

2.4.

uvođenje ili unaprjeđenje sustava navodnjavanja

7.055

9.657

12.517

5.291

7.243

9.388

* na temelju kalkulacija Uprave za stručnu podršku MP 2022.

Napomena:

»bez nagiba« smatra se teren na nagibu manjem od 16 %

»na nagibima« smatra se teren na nagibu od 16 do 26 %

»na strminama« smatra se teren na nagibu većem od 26 %

Obrazloženje: Sadnjom vinograda na nagnutim terenima i na strminama smanjuje se rizik od oštećenja od mraza i povećava se insolacija površine, čime se utječe na kakvoću grožđa. Iz tog razloga, na nagnutim terenima (nagib 16 % – 26 %) i strminama (nagib >26 %) daje se veći iznos potpore.

 

 

 

PRILOG III.

 

Br.

Prioritetni kriteriji

Broj bodova

Najviše

Postotak

1.

Podnositelj prijave kojem nije odobrena potpora iz Nacionalnog programa

5

5

25 %

2.

Podnositelj prijave koji je u sustavu ekološke proizvodnje grožđa i/ili vina

4

4

20 %

3.

Mladi poljoprivrednik, odnosno osoba starija od 18 i mlađa od 40 godina (na dan podnošenja Prijave) koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja* i vještine te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu imenovana kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva

visoka

3

3

15 %

srednja

2

ostalo

1

4.

Premještanje vinograda na područja** koja daju bolju kvalitetu grožđa

na strmini

3

3

15 %

na nagibu

2

bez nagiba

1

5.

Ulaganje na područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

2

2

10 %

6.

Zamjena postojećeg sortimenta preporučenim autohtonim sortama

2

2

10 %

Zamjena postojećeg sortimenta ostalim preporučenim sortama

1

7.

Premještanje vinograda uvjetovano izgradnjom infrastrukture ili izmjenama prostornog plana

1

1

5 %

Ukupno

 

20

100 %

* visoka – osoba koja je stekla kvalifikaciju u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) koja je završila sveučilišni diplomski studij; specijalistički diplomski stručni studij; poslijediplomski specijalistički studij; poslijediplomski znanstveni magistarski studij; poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij; obranu doktorske disertacije izvan studija i istovrijedan studij prema prijašnjim propisima iz biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda (agronomija)

srednja – osoba koja je po završenom srednje školskom obrazovanju stekla kvalifikaciju i posjeduje specijalizirana interdisciplinarna znanja koja joj omogućavaju da može organizirati i provesti vinogradarsku i vinarsku poljoprivrednu proizvodnju na konvencionalni i ekološki način

ostalo – osoba koja je stekla kvalifikaciju iz drugih znanstvenih ili stručnih područja ili osobe bez stečene kvalifikacije

** :»na strmini« smatra se teren na nagibu većem od 26 %

»na nagibu« smatra se teren na nagibu od 16 do 26 %

»bez nagiba« smatra se teren na nagibu manjem od 16 %

Kriteriji su poredani prema prioritetu, Agencija za plaćanja rangira Prijave prema ostvarenom broju bodova od najvećeg broja prioritetnih bodova padajućim redoslijedom do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava. U slučaju prijava s jednakim brojem bodova prednost ima prijava koja ostvaruje više bodova po kriteriju koji je većeg prioriteta gledano prema poretku prioriteta kriterija u tablici.

 

 

 

PRILOG V.

 

Vrijednosti troškova aktivnosti/radova za vrednovanje vlastitog doprinosa u naravi u 2023. godini

EUR/ha

EUR/ha

EUR/ha

Opis aktivnosti

bez nagiba

s nagibom

na strmini

1. Operacije vezane uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda

86.004

88.830

91.600

1.1. aktivnosti vezane uz krčenje vinograda koji se restrukturira

3.868

4.470

5.071

1.1.1. krčenje zemljišta (usluga krčenja starog nasada ili dijela nasada na određenoj ARKOD parceli – troškovi rada stroja i ljudi)

1.274

1.569

1.866

vađenje i uklanjanje rozgve trsova 4000/ha (rad ljudi 40 h 4,65 EUR/h)

186

0

0

vađenje i uklanjanje rozgve trsova 4000/ha (rad stroja 20 h/ 49,77 EUR/h)

995

0

0

vađenje i uklanjanje rozgve trsova 4000/ha (rad ljudi 20 h 4,65 EUR/h)

93

0

0

vađenje i uklanjanje rozgve trsova 4000/ha (rad ljudi 45 h 4,65 EUR/h)

0

209

0

vađenje i uklanjanje rozgve trsova 4000/ha (rad stroja 25 h/ 49,77 EUR/h)

0

1.244

0

vađenje i uklanjanje rozgve trsova 4000/ha (rad ljudi 25 h 4,65 EUR/h)

0

116

0

vađenje i uklanjanje rozgve trsova 4000/ha (rad ljudi 50 h 4,65 EUR/h)

0

0

233

vađenje i uklanjanje rozgve trsova 4000/ha (rad stroja 30 h/ 49,77 EUR/h)

0

0

1.493

vađenje i uklanjanje rozgve trsova 4000/ha (rad ljudi 30 h 4,65 EUR/h)

0

0

140

1.1.2. uklanjanje i odvoz potporne strukture (troškovi usluge uklanjanje i odvoza stupova, žice, kolaca, kompletne armature vinograda, troškovi rada stroja i ljudi)

2.470

2.717

2.963

uklanjanje žice (rad ljudi 35 h 4,65 EUR/h)

163

0

0

uklanjanje žice (rad stroja 5 h 49,77 EUR/h,)

249

0

0

uklanjanje žice (rad ljudi 40 h 4,65 EUR/h)

0

186

0

uklanjanje žice (rad stroja 6 h 49,77 EUR/h,)

0

299

0

uklanjanje žice (rad ljudi 45 h 4,65 EUR/h)

0

0

209

uklanjanje žice (rad stroja 7 h 49,77 EUR/h,)

0

0

348

uklanjanje stupova (rad stroja 20 h 49,77 EUR/h,)

995

0

0

uklanjanje stupova (rad stroja 23 h 49,77 EUR/h,)

0

1.145

0

uklanjanje stupova (rad stroja 26 h 49,77 EUR/h,)

0

0

1.294

vađenje sidara (rad stroja 2 h 49,77 EUR/h,)

100

0

0

vađenje sidara (rad stroja 2,5 h 49,77 EUR/h,)

0

124

0

vađenje sidara (rad stroja 3 h 49,77 EUR/h,)

0

0

149

utovar stupova žice, sidara te biljnih ostataka (rad stroja) (rad stroja 6 h 49,77 EUR/h,)

299

299

299

odvoz stupova žice, sidara te biljnih ostataka do 40 m3 materijala (rad stroja) (16,59 EUR/m3,)

664

664

664

1.1.3. sakupljanje i prijevoz dijelova vinove loze, korijenja i drugih biljnih ostataka

124

184

242

sakupljanje ostataka (rad ljudi) (16 h 4,65 EUR/h,)

74

0

0

sakupljanje ostataka (rad ljudi) (18 h 4,65 EUR/h,)

0

84

0

sakupljanje ostataka (rad ljudi) (20 h 4,65 EUR/h,)

0

0

93

sakupljanje ostataka (rad stroja) (1 h 49,77 EUR/h,)

50

0

0

sakupljanje ostataka (rad stroja) (2 h 49,77 EUR/h,)

0

100

0

sakupljanje ostataka (rad stroja) (3 h 49,77 EUR/h,)

0

0

149

1.2. aktivnosti vezane uz pripremu tla novog restrukturiranog vinograda

32.151

32.648

33.146

1.2.1. analiza tla (troškovi analize tla s preporukom gnojidbe za novi nasad vinove loze na točno određenoj ARKOD parceli)

1.000

1.000

1.000

1.2.2. čišćenje tla od kamenja (troškovi usluge čišćenja tla od kamenja – rad stroja i ljudi)

1.493

1.742

1.991

ovisno o % sadržaju skeleta, pikamiranje i uklanjanje kamena (rad stroja + rad ljudi) (30 h 49,77 EUR/h,)

1.493

0

0

ovisno o % sadržaju skeleta, pikamiranje i uklanjanje kamena (rad stroja + rad ljudi) (35 h 49,77 EUR/h,)

0

1.742

0

ovisno o % sadržaju skeleta, pikamiranje i uklanjanje kamena (rad stroja + rad ljudi) (40 h 49,77 EUR/h,)

0

0

1.991

1.2.3. rigolanje (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)

5.000

5.000

5.000

1.2.4. oranje i duboko oranje (troškovi usluge rada stroja)

249

299

348

(rad stroja) (5 h 49,77 EUR/h,)

249

0

0

(rad stroja) (6 h 49,77 EUR/h,)

0

299

0

(rad stroja) (7 h 49,77 EUR/h,)

0

0

348

1.2.5. tanjuranje (troškovi usluge rada stroja)

199

249

299

(rad stroja) (4 h 49,77 EUR/h,)

199

0

0

(rad stroja) (5 h 49,77 EUR/h,)

0

249

0

(rad stroja) (6 h 49,77 EUR/h,)

0

0

299

1.2.6. ripanje/podrivanje (troškovi usluge rada stroja)

498

597

697

(rad stroja) (10 h 49,77 EUR/h,)

498

0

0

(rad stroja) (12 h 49,77 EUR/h,)

0

597

0

(rad stroja) (14 h 49,77 EUR/h,)

0

0

697

1.2.7. usitnjavanje kamenitog sloja tla (troškovi usluge rada stroja (7 h/ 49,77 EUR/h i/ili ljudi 16 h /4,65 EUR/h)

423

423

423

1.2.8. planiranje/ravnanje tla za vinograd (troškovi usluge rada stroja na ravnanju terena za vinograd 5 h po 49,77 EUR/h)

249

249

249

1.2.9. dezinfekcija (troškovi kupnje sredstva za dezinfekciju tla, troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi) (2500 po 0,18 EUR)

450

450

450

1.2.10. gnojidba (mineralna i organska gnojiva) – (troškovi za kupnju gnojiva, troškovi dovoza gnojiva na točno određenu ARKOD parcelu i rasipanja gnojiva po parceli, troškovi za kupnju sredstva za kalcifikaciju, trošak dovoza i rasipanja po parceli)

22.590

22.639

22.689

organsko gnojivo stajnjak 80 m³ – dovoz 13,27 EUR/m3

1.433

1.433

1.433

organsko gnojivo stajnjak 80 m³ – rasipanje 6,64 EUR/m3

717

717

717

dovoz mineralnog gnojiva kamionom 66,36 EUR

90

90

90

rasipavanje mineralnog gnojiva rad stroja 2 h 49,77 EUR/h

100

0

0

rasipavanje mineralnog gnojiva rad stroja 3 h 49,77 EUR/h

0

149

0

rasipavanje mineralnog gnojiva rad stroja 4 h 49,77 EUR/h

0

0

199

(troškovi za kupnju gnojiva organsko i mineralno EUR/ha)

20.250

20.250

20.250

1.3. aktivnosti vezane uz sadnju ili cijepljenje novog restrukturiranog vinograda

49.985

51.712

53.383

1.3.1. troškovi usluge radova na – planiranju sadnje (označavanje sadnih mjesta, kopanje rupa strojno ili ručno)

2.511

2.884

3.255

označavanje pravca sadnje u pripremi za strojnu sadnju – rad ljudi 40 h 4,65 EUR/h

186

0

0

označavanje pravca sadnje u pripremi za strojnu sadnju – rad ljudi 50 h 4,65 EUR/h

0

233

0

označavanje pravca sadnje u pripremi za strojnu sadnju – rad ljudi 40 h 4,65 EUR/h

0

0

279

kolčenje redova

465

558

651

kolčenje redova i označavanje sadnih mjesta (ručna sadnja) – priprema za strojnu sadnju isključuje koljčenje redova i obrnuto – rad ljudi 100 h 4,65 EUR/h

465

0

0

kolčenje redova i označavanje sadnih mjesta (ručna sadnja) – priprema za strojnu sadnju isključuje koljčenje redova i obrnuto – rad ljudi 120 h 4,65 EUR/h

0

558

0

kolčenje redova i označavanje sadnih mjesta (ručna sadnja) – priprema za strojnu sadnju isključuje koljčenje redova i obrnuto – rad ljudi 140 h 4,65 EUR/h

0

0

651

kopanje rupa

1.860

2.093

2.325

kopanje rupa (ručno) – rad ljudi 400 h 4,65 EUR/h

1.860

0

0

kopanje rupa (ručno) – rad ljudi 450 h 4,65 EUR/h

0

2.093

0

kopanje rupa (ručno) – rad ljudi 500 h 4,65 EUR/h

0

0

2.325

1.3.2. kupnja cjepova/sadnica/podloga vinove loze (EUR/ha) (5000 kom/ha po 3,58 EUR/kom. sadnice)

17.900

17.900

17.900

1.3.3. troškovi usluge radova – sadnja cjepova/sadnica/podloge vinove loze

1.265

1.412

1.508

strojna sadnja rad stroja

 

 

 

(strojna sadnja) – rad stroja 5000 trsova 0,16 EUR/kom.

800

0

0

(strojna sadnja) – rad stroja 5000 trsova 0,18 EUR/kom.

0

900

0

(strojna sadnja) – rad stroja 5000 trsova 0,19 EUR/kom.

0

0

950

ručna sadnja rad ljudi

 

 

 

(ručna sadnja) – rad ljudi 5000 trsova 100 sati 4,65 EUR/h

465

0

0

(ručna sadnja) – rad ljudi 5000 trsova 110 sati 4,65 EUR/h

0

512

0

(ručna sadnja) – rad ljudi 5000 trsova 120 sati 4,65 EUR/h

0

0

558

1.3.4. cijepljenje i/ili nacjepljivanje (troškovi usluge cijepljenja u vinogradu – troškovi usluge rada ljudi)

1.860

2.093

2.325

(cijepljenje, nacjepljivanje) – rad ljudi 400 sati 4,65 EUR/h

1.860

0

0

(cijepljenje, nacjepljivanje) – rad ljudi 450 sati 4,65 EUR/h

0

2.093

0

(cijepljenje, nacjepljivanje) – rad ljudi 500 sati 4,65 EUR/h

0

0

2.325

1.3.5. troškovi kupnje nove potporne strukture ili pojedinih dijelova (kolci, stupovi, žica, kuke, zatezači, opreme za fiksaciju)

21.501

21.501

21.501

1.3.6. troškovi usluge radova na postavljanju i/ili izmjeni potporne strukture restrukturiranog vinograda (potporna struktura – uklanjanje stupova, žice, kolaca (kompletne armature ili pojedinih dijelova), odvoz stupaca, žice, kolaca, postavljanje nove armature ili pojedinih dijelova ukoliko nisu prijavljeni kao pojedinačni troškovi pod 1.1.2., 1.3.5. te dovoz/prijevoz nove potporne strukture

4.948

5.922

6.894

dovoz stupova, žice, zatezača i sidara (armature) kamionom 3 dovoza po 165,90 EUR ili

498

498

498

dovoz stupova, razvoz stupova, žice i sidara po parceli (stroj + ljudi) 12 h po 49,77 EUR

597

0

0

dovoz stupova, razvoz stupova, žice i sidara po parceli (stroj + ljudi) 15 h po 49,77 EUR

0

747

0

dovoz stupova, razvoz stupova, žice i sidara po parceli (stroj + ljudi) 18 h po 49,77 EUR

0

0

896

postavljanje stupova (rad stroja 12 h 49,77 EUR/h,)

597

0

0

postavljanje stupova (rad stroja 15 h 49,77 EUR/h,)

0

747

0

postavljanje stupova (rad stroja 18 h 49,77 EUR/h,)

0

0

896

postavljanje betonskih stupova (rad ljudi 300 h 4,65 EUR/h)

1.395

0

0

postavljanje betonskih stupova (rad ljudi 350 h 4,65 EUR/h)

0

1.628

0

postavljanje betonskih stupova (rad ljudi 400 h 4,65 EUR/h)

0

0

1.860

postavljanje metalnih stupova (rad ljudi 150 h 4,65 EUR/h)

698

0

0

postavljanje metalnih stupova (rad ljudi 180 h 4,65 EUR/h)

0

837

0

postavljanje metalnih stupova (rad ljudi 210 h 4,65 EUR/h)

0

0

977

postavljanje žice zatezača i sidara (rad ljudi 200 h 4,65 EUR/h)

930

0

0

postavljanje žice zatezača i sidara (rad ljudi 240 h 4,65 EUR/h)

0

1.116

0

postavljanje žice zatezača i sidara (rad ljudi 280 h 4,65 EUR/h)

0

0

1.302

postavljanje kolčića uz posađeni trs kod strojne sadnje(rad ljudi 50 h 4,65 EUR/h)

233

0

0

postavljanje kolčića uz posađeni trs kod strojne sadnje(rad ljudi 75 h 4,65 EUR/h)

0

349

0

postavljanje kolčića uz posađeni trs kod strojne sadnje(rad ljudi 100 h 4,65 EUR/h)

0

0

465

2. Aktivnosti prihvatljive u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom

53.685

87.835

117.038

2.1. aktivnosti vezane uz promjena nagiba/razine vinograda

16.424

23.392

31.107

2.1.1. promjena nagiba terena (troškovi usluge rada stroja i ljudi) (EUR/ha)

8.129

11.779

15.595

2.1.2. ravnanje tla (troškovi usluge rada stroja i ljudi) (EUR/ha)

8.295

11.613

15.512

2.2. aktivnosti vezane uz izgradnju antierozijskih sustava

5.647

9.788

13.153

2.2.1. trošak materijala za izgradnju antierozijskih sustava u vinogradu (troškovi kupnje sirovina i materijala s dovozom)

1.984

6.125

9.490

2.2.2. izvođenje građevinskih radova (zemljani radovi, izgradnja kanala za zadržavanje i protok vode brazdama i/ili kolektora, drenaže, troškovi izgradnje odvodnih kanala, izgradnje kanala za zadržavanje vode, kolektora i podzemnih odvoda – usluga rada stroja i ljudi)

3.663

3.663

3.663

2.3. aktivnosti vezane uz izgradnju terasa i zidova

24.559

44.998

60.261

2.3.1. trošak materijala izgradnje terasa i zidova u vinogradu (troškovi kupnje materijala s dovozom) 400 m

8.696

25.950

38.028

2.3.2. izvođenje građevinskih radova (terasiranje, uspostavljanje ili rekonstrukcija terasa, sa ili bez suhozida, izgradnja ili rekonstrukcija zidova uključujući i potrebne temelje) cca 400 m za ha

15.863

19.048

22.234

2.4. aktivnosti vezane uz uvođenje ili unaprjeđenje sustava navodnjavanja

7.055

9.657

12.517

2.4.1. izvođenje radova sustava navodnjavanja u vinogradu (troškovi usluge rada stroja i/ili ljudi)

930

1.116

1.302

postavljanje sustava navodnjavanja – rad ljudi 200 sati 4,65 EUR/h

930

0

0

postavljanje sustava navodnjavanja – rad ljudi 240 sati 4,65 EUR/h

0

1.116

0

postavljanje sustava navodnjavanja – rad ljudi 280 sati 4,65 EUR/h

0

0

1.302

2.4.2. kupnja opreme, uređaja i strojeva ili njihovih dijelova odnosno materijala koji su ugradbena sastavnica postojećeg ili unaprijeđenog ili novog sustava navodnjavanja u vinogradu čiji kapacitet je dostatan za navodnjavanje vinogradarske površine koja se restrukturira.

6.125

8.541

11.215

*na temelju kalkulacija Uprave za stručnu podršku MP 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić