Baza je ažurirana 04.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 14/2023 (8.2.2023.), Pravilnik o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

258

Na temelju članka 8. stavka 13. Zakona o obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, broj 144/21), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuju se standardi i normativi za izvođenje programa obrazovanja odraslih koje mora ispunjavati ustanova za obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: ustanova).

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na programe obrazovanja odraslih/kurikulume čije je izvođenje uređeno posebnim propisima.

Članak 2.

(1) Ustanova može izvoditi program obrazovanja/kurikulum (u daljnjem tekstu: program obrazovanja) ako su uvjeti utvrđeni programom usklađeni sa standardima i normativima za njegovo izvođenje.

(2) Standardi i normativi za izvođenje programa obrazovanja odraslih podrazumijevaju:

– minimalne tehničke, zdravstvene i ekološke uvjete za izvođenje programa obrazovanja odraslih

– minimalne materijalne i kadrovske uvjete za izvođenje programa obrazovanja odraslih.

II. MINIMALNI TEHNIČKI, ZDRAVSTVENI I EKOLOŠKI UVJETI

Članak 3.

Odredbe propisa u građenju i drugim područjima važnim za rad i boravak u prostoru koji je namijenjen za obrazovanje odgovarajuće se primjenjuju i na prostor, sredstva i opremu koju ustanova koristi za obrazovanje odraslih, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije određeno.

Članak 4.

Programi obrazovanja mogu se izvoditi u prostoru koji je izgrađen i opremljen u skladu s građevinskim standardima i s odredbama ovog pravilnika.

Članak 5.

Prostori ustanove moraju zadovoljiti tehničke, zdravstvene i ekološke standarde koji se odnose na osvjetljenje, osunčanost, prozračivanje, toplinsku zaštitu, zaštitu od buke, akustičnost učionica, grijanje i hlađenje, opskrbu vodom, odvodnju otpadnih voda, električne instalacije, instalacije računalne opreme i zaštitu od požara.

Članak 6.

(1) Učionice opće namjene u kojima se provodi obrazovni proces moraju imati prirodno osvjetljenje, osim specijaliziranih učionica u kojima se provode obrazovni procesi koji zahtijevaju posebne uvjete propisane programom obrazovanja.

(2) Izvori umjetnog osvjetljenja u učionici moraju biti postavljeni tako da omoguće ravnomjerno prostiranje svjetlosti i da ne izazivaju neposredno bliještanje i ometajuće zrcaljenje.

Članak 7.

Svi prostori za rad i boravak moraju imati tehničke uvjete za prozračivanje.

Članak 8.

Učionica mora biti zaštićena od buke, a istodobno akustična kako bi bila omogućena razgovjetnost pri govoru i slušanju.

Članak 9.

Prostor ustanove mora biti ravnomjerno grijan ili hlađen.

Članak 10.

Za sve instalacije (električne, toplinske, plinske, vodovodne i druge), uređaje i opremu ustanova mora imati ateste, sukladno posebnim propisima.

Članak 11.

Ustanova je dužna od upravnog tijela županije u čijem su djelokrugu poslovi obrazovanja ishoditi rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih, zdravstvenih i ekoloških uvjeta prostora u kojem će se izvoditi obrazovanje odraslih.

III. MINIMALNI MATERIJALNI UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA

Članak 12.

(1) Ustanova mora imati najmanje:

– jednu učionicu za najmanje 10 polaznika u sjedištu ustanove

– osigurani radni prostor za polaznika u učionici i informatičkoj učionici najmanje od 2,5 m² do 3 m²

– specijalizirane učionice za vođeno učenje i poučavanje i učenje temeljno na radu veličine najmanje od 2,5 m² do 3 m² za polaznika u sjedištu ustanove ili u drugom prostoru u kojemu se izvodi program obrazovanja

– prostoriju za individualni rad s polaznicima

– prostorije za ravnatelja, andragoškog voditelja, nastavnike u obrazovanju odraslih (u daljnjem tekstu: nastavnici) i administrativno-tehničko osoblje

– prostor za arhivu

– po jedan odvojeni sanitarni čvor za žene i muškarce s umivaonikom ili s pretprostorom u kojemu se nalazi umivaonik.

(2) Prostor iz stavka 1. ovog članka ustanova mora imati u vlasništvu ili u zakupu, o čemu dokaze dostavlja Ministarstvu znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 13.

(1) Materijalni uvjeti za izvođenje programa obrazovanja odraslih propisuju se programom obrazovanja.

(2) Obvezna oprema u učionici opće namjene:

– radni stolovi sa stolcem za svakog polaznika

– stol za nastavnika

– računalo za nastavnika

– oprema koja omogućava projekciju

– prenosiva ili neprenosiva ploča ili druga oprema iste namjene

– pristup Internetu

– licencirana programska potpora.

(3) Specijalizirane učionice za izvođenje vođenog procesa učenja i poučavanja i učenja temeljenog na radu imaju opremu sukladno programu obrazovanja.

(4) Ustanova koja izvodi program obrazovanja koji zahtijeva učionicu iz stavka 3. ovoga članka obvezna je sklopiti ugovor s drugom pravnom osobom koja ima osigurane uvjete propisane programom obrazovanja, ako nema takvu učionicu.

Kadrovski uvjeti i standardi za izvođenje programa obrazovanja

članak 14.

(1) Nastavnici koji sudjeluju u izvođenju programa obrazovanja za stjecanje cjelovite kvalifikacije koji se provode i u redovitom obrazovanju moraju ispunjavati uvjete propisane programom obrazovanja te propisima koji reguliraju djelatnost obrazovanja.

(2) Iznimno, programe obrazovanja iz stavka 1. ovoga članka mogu izvoditi i osobe koje su u području vezanom uz program obrazovanja izabrane u nastavna i znanstveno-nastavna zvanja na visokim učilištima, sukladno propisima koji reguliraju djelatnost visokog obrazovanja.

(3) Nastavnici koji sudjeluju u izvođenju programa obrazovanja na razinama 2, 3, 4 te na razini 5 HKO-a u dijelu koji se odnosi na strukovno specijalističko usavršavanje, a koje donosi ustanova moraju ispunjavati uvjete propisane programom obrazovanja.

Članak 15.

Sadržaj ishoda učenja, obujam i materijalni uvjeti za provedbu programa obrazovanja moraju biti usklađeni sa standardom kvalifikacije iz Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Članak 16.

(1) Program za stjecanje nove cjelovite kvalifikacije nakon prethodno stečene cjelovite kvalifikacije na razini 3, 4.1 i 4.2 HKO-a provodi se na temelju programa propisanih za redovito obrazovanje.

(2) Razlike između programa obrazovanja već stečene kvalifikacije i programa obrazovanja za stjecanje nove kvalifikacije za svakog polaznika utvrđuju se odlukom koju donosi tijelo utvrđeno statutom ustanove.

Članak 17.

(1) Programi obrazovanja iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika izvode se u obujmu koji je propisan programom obrazovanja, a mogu se provoditi u redovitoj, konzultativno-instruktivnoj nastavi te dijelom dopisno-konzultativnoj nastavi.

(2) Redovita nastava za vođeni proces učenja i poučavanja izvodi se u obujmu koji je propisan za redovito obrazovanje te se prema potrebi može provoditi nastavom na daljinu u stvarnom vremenu i/ili hibridno do najviše 70 % nastavnih sati propisanih programom obrazovanja.

(3) Konzultativno-instruktivna nastava za vođeni proces učenja i poučavanja za programe obrazovanja provodi se u trajanju i na način propisan programom obrazovanja, a može se provoditi nastavom na daljinu u stvarnom vremenu i/ili hibridno do najviše 70 % nastavnih sati.

(4) Dopisno-konzultativna nastava podrazumijeva potporu samostalnoj aktivnosti polaznika koja se može provoditi uživo ili na daljinu uz obvezu osiguravanja nastavnih materijala i potrebnih alata za učenje na daljinu propisanih programom obrazovanja.

(5) Samostalne aktivnosti polaznika sastavni su dio programa obrazovanja za vrijeme kojih je ustanova obvezna kontinuirano pružati potporu polaznicima tijekom izvođenja programa obrazovanja.

(6) Učenje temeljeno na radu provodi se u cijelosti u obujmu i na način kako je propisano programom obrazovanja, a može se provoditi uživo ili na daljinu.

Članak 18.

(1) Programi obrazovanja iz članka 14. stavka 3. ovoga Pravilnika izvode se redovitom nastavom u obujmu propisanom programom obrazovanja, uz mogućnost izvođenja nastave na daljinu u stvarnom vremenu.

(2) Iznimno, ako je program obrazovanja obujma većeg od 20 CSVET bodova, može se izvoditi konzultativno-instruktivnom nastavom.

(3) Učenje temeljeno na radu provodi se u cijelosti u obujmu koji je propisan programom obrazovanja.

Članak 19.

(1) Programi učenja stranih jezika u ustanovama za obrazovanje odraslih moraju biti usklađeni s europskim smjernicama i europski prihvaćenim razinama jezičnih kompetencija.

(2) Razine jezičnih kompetencija koje polaznici trebaju postići na kraju pojedinih obrazovnih stupnjeva temelje se na smjernicama Vijeća Europe navedenim u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike: učenje, poučavanje i vrednovanje te na Europskoj jezičnoj mapi koja je iz njega izvedena.

(3) Dokumentima iz stavka 2. ovoga članka definirani su jezični stupnjevi (A1, A2, B1, B2, C1, C2), razine jezičnih kompetencija koje polaznici trebaju steći na kraju određenog stupnja te ukupan fond sati nastave prema stupnjevima.

(4) Svaki jezični stupanj sastoji se od dva ili više modula.

(5) Trajanje programa za jedan modul, uključujući provjere i ispite, ne smije biti kraće od 70 nastavnih sati.

(6) Ukupni fond sati programa stranoga jezika A1 – C2 iznosi najmanje 1120 nastavnih sati koji se ostvaruju:

– za stupanj A1 – ne manje od 140 nastavnih sati

– za stupanj A2 – ne manje od 140 nastavnih sati

– za stupanj B1 – ne manje od 280 nastavnih sati

– za stupanj B2 – ne manje od 140 nastavnih sati

– za stupanj C1 – ne manje od 280 nastavnih sati

– za stupanj C2 – ne manje od 140 nastavnih sati.

(7) Na kraju svakog modula i stupnja provodi se završna provjera jezičnih kompetencija.

(8) Polazniku koji program svladava brže i uspješnije omogućuje se ubrzanje (akceleracija) ranijim prelaskom na sljedeći modul u stupnju na temelju mišljenja/obrazloženja nastavnika i uz pristanak polaznika.

(9) Polazniku koji ne postiže rezultate u skladu sa stupnjem koji pohađa može biti predloženo vraćanje u niži stupanj modula na temelju mišljenja/obrazloženja nastavnika i uz pristanak polaznika.

(10) U obrazovnoj skupini učenja stranoga jezika može biti najviše 15 polaznika.

(11) Načini izvođenja nastave programa učenja stranih jezika i hrvatskoga kao stranoga jezika propisuju se programom obrazovanja.

(12) Nastavnici koji provode programe učenja stranih jezika i hrvatskoga kao stranoga jezika moraju ispunjavati uvjete propisane programom obrazovanja.

Članak 20.

(1) Upis polaznika u program obrazovanja obavlja se u skladu s uvjetima za upis koji su propisani programom obrazovanja, a na temelju odluke koju donosi tijelo utvrđeno statutom ustanove.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se način upisa polaznika te rokovi upisa i početka nastave.

(3) Ustanova je obvezna oglasiti uvjete i način upisa polaznika, rokove upisa i početka nastave na mrežnim stranicama ili oglasnoj ploči ustanove.

(4) Iznimno, upis u programe obrazovanja odraslih može se obaviti bez oglašavanja ako se izvođenje programa organizira na zahtjev i za potrebe druge pravne osobe.

Članak 21.

(1) U obrazovnoj skupini za stjecanje kvalifikacije na razini 2, 3, 4, 4.1, 4.2 i 5 HKO-a optimalan broj polaznika je 24, a najviši 28.

(2) Za provedbu programa obrazovanja iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika obrazovna skupina ustrojava se od polaznika istog razreda, a iznimno u obrazovnoj skupini mogu biti polaznici programa nekoliko srodnih zanimanja istog razreda.

(3) Za svaku obrazovnu skupinu zadužuje se voditelj.

(4) U obrazovanju odraslih nastava se može provoditi tijekom sedam dana u tjednu.

(5) Nastavni sat vođenog procesa i poučavanja traje 45 minuta, a učenje temeljeno na radu traje 60 minuta.

(6) Polaznik može tijekom dana imati najviše 8 nastavnih sati uz mogućnost kombiniranja vođenog procesa učenja i učenja temeljenog na radu.

Članak 22.

(1) Program osnovnog obrazovanja odraslih izvodi se prema obrazovnim razdobljima i u obujmu koji je propisan nastavnim planom i programom za osnovno obrazovanje odraslih.

(2) Nastavnici koji provode program osnovnog obrazovanja odraslih moraju zadovoljavati uvjete propisane programom iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U obrazovnoj skupini programa osnovnog obrazovanja odraslih optimalan broj polaznika je 20, a najviši 24.

(4) U osnovnom obrazovanju odraslih obrazovna skupina ustrojava se od polaznika istoga obrazovnog razdoblja, a iznimno obrazovna skupina može se ustrojiti od polaznika iz dvaju obrazovnih razdoblja.

(5) Nastavni sat u programu osnovnog obrazovanja odraslih traje 45 minuta.

(6) Polaznik programa osnovnog obrazovanja odraslih može imati najviše 8 nastavnih sati dnevno.

Članak 23.

(1) Ispiti u programima obrazovanja iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika izvode se u ispitnim rokovima koje utvrđuje ustanova.

(2) Ustanova je obvezna oglasiti utvrđene ispitne rokove na mrežnim stranicama ili oglasnoj ploči ustanove.

(3) Polaznik je obvezan ispit prijaviti najmanje 15 dana prije ispitnog roka, a ustanova je obvezna polaznika informirati o rasporedu polaganja ispita najmanje 8 dana prije polaganja ispita.

(4) Predmetni ispiti polažu se pred predmetnim nastavnikom.

(5) U jednom ispitnom roku mogu se polagati ispiti iz jednog razreda, odnosno obrazovnog razdoblja.

(6) Polaznik u jednom danu može polagati ispite iz najviše tri predmeta.

(7) Polaznik ne može pristupiti polaganju ispita iz višeg razreda, odnosno obrazovnog razdoblja, ako nije uspješno završio prethodni razred odnosno obrazovno razdoblje.

(8) Polaznik koji je tri puta neuspješno polagao ispit iz pojedinog predmeta upućuje se na polaganje ispita pred povjerenstvom koje imenuje tijelo utvrđeno statutom ustanove.

(9) O polaganju ispita iz stavka 8. ovog članka vodi se zapisnik.

Članak 24.

(1) Državnu maturu, ispite državne mature, odnosno izradbu i obranu završnoga rada u programima obrazovanja iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika polaznici polažu u skladu s odredbama propisa koji reguliraju djelatnost odgoja i obrazovanja.

(2) Završna provjera u programima obrazovanja iz članka 14. stavka 3. ovoga Pravilnika provodi se sukladno programu obrazovanja.

(3) Završna provjera iz stavka 2. ovoga članka provodi se pred tročlanim povjerenstvom koje čine:

– jedan nastavnik koji je provodio proces vođenog učenja i poučavanja

– jedan nastavnik koji je provodio učenje temeljeno na radu te

– jedan predstavnik ustanove koji može biti iz reda nastavnika, andragoški voditelj, ravnatelj ili mentor kod poslodavca.

(4) Ako je isti nastavnik provodio proces vođenog učenja i poučavanja te učenje temeljeno na radu, kao drugi član povjerenstva imenuje se nastavnik iz istog sektora.

(5) Iznimno, u programima koji ne sadrže učenje temeljeno na radu tročlano povjerenstvo pred kojim se provodi završna provjera čini jedan nastavnik koji je provodio proces vođenog učenja i poučavanja te dva člana iz reda nastavnika, andragoški voditelj ili ravnatelj.

(6) Povjerenstva iz ovoga članka imenuje tijelo određeno statutom ustanove.

(7) O završnoj provjeri vodi se zapisnik.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (»Narodne novine«, broj 129/08 i 52/10) osim članka 32. stavka 2. koji prestaje važiti danom stupanja na snagu pravilnika iz članka 16. stavka 8. Zakona o obrazovanju odraslih (»Narodne novine«, broj 144/21).

(2) Postupci odobravanja zahtjeva za izvođenje programa obrazovanja odraslih započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se sukladno odredbama Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (»Narodne novine«, broj 129/08 i 52/10).

Članak 26.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-07/22-04/00002

Urbroj: 533-05-23-0009

Zagreb, 18. siječnja 2023.

Ministar prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić