Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 12/2023 (1.2.2023.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore socijalnih radnika

Hrvatska komora socijalnih radnika

242

Na temelju članka 36. Zakona o djelatnosti socijalnog rada (»Narodne novine«, br. 16/19 i 18/22), Skupština Hrvatske komore socijalnih radnika, uz prethodnu suglasnost ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, na sjednici održanoj 28. prosinca 2022. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKE KOMORE SOCIJALNIH RADNIKA

Članak 1.

(1) U Statutu Hrvatske komore socijalnih radnika (»Narodne novine«, broj: 99/21), (u daljnjem tekstu: Statut), u članku 6. stavku 1. briše se točka 2.

(2) Dosadašnja točka 3., koja postaje točka 2., mijenja se i glasi:

»2. ima završen preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada i diplomski sveučilišni studij socijalne politike ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik, u skladu sa Zakonom o djelatnosti socijalnog rada (»Narodne novine«, broj: 16/19, 18/22) i posebnim propisima«.

(3) Dosadašnja točka 4., koja postaje točka 3., mijenja se i glasi:

»3. ima položen stručni ispit ili državni ispit II. razine ili akademski stupanj magistra znanosti ili akademski stupanj doktora znanosti ili ima više od 20 godina radnog staža u struci«.

(4) Dosadašnje točke 5., 6. i 7. postaju točke 4., 5. i 6.

(5) Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ako socijalni radnik iz stavka 1. ovog članka nema hrvatsko državljanstvo, mora poznavati hrvatski jezik najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s korisnikom djelatnosti socijalnog rada.«

(6) Dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada priznaje se na zahtjev socijalnog radnika.«

(7) Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

(8) Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 2.

U članku 8. podstavku 7. iza rečenice » – potiče i organizira stručno usavršavanje članova Komore« u nastavku dodaje se:

»a način provođenja, sadržaj, rokovi i postupak stručnog usavršavanja uređuju se općim aktom Komore, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).«

Članak 3.

(1) U članku 15. podstavku 7. ispred riječi »donosi« dodaje se: »jednom godišnje«, a iza riječi »članarine« dodaje se: »uz prethodnu suglasnost Ministarstva«.

(2) Iza podstavka 15. dodaje se novi podstavak 16. koji glasi:

» – donosi druge opće akte i odluke koji financijski obvezuju članove Komore uz prethodnu suglasnost Ministarstva«.

(3) Dosadašnji podstavak 16. postaje podstavak 17.

Članak 4.

Članak 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Skupština Komore će razriješiti predsjednika Komore ako ne postupi u skladu s člankom 36. stavkom 3. ovog Statuta, a u slučaju neprihvaćanja godišnjeg izvješća o radu i/ili financijskog izvješća Komore, razriješiti predsjednika Komore, zamjenika presjednika i članove Upravnog odbora.«

Članak 5.

(1) U članku 23. iza podstavka 8. dodaje se novi podstavak 9. koji glasi:

»odlučuje u drugom stupnju o prigovorima na odluke Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje,«.

(2) Dosadašnji podstavci 9. do 23. postaju podstavci 10. do 24.

Članak 6.

U članku 27. stavku 3. iza riječi »biti« briše se »ponovno izabrani« te se dodaje »izabrani najviše dva mandata uzastopno.«

Članak 7.

(1) U članku 28. stavku 3. iza podstavka 9. dodaje se novi podstavak 10. koji sada glasi:

»prije upućivanja Skupštini Komore, podnosi Ministarstvu na prethodno mišljenje godišnji program rada, financijski plan, godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće,«

(2) Dosadašnji podstavak 10. postaje podstavak 11.

Članak 8.

(1) U članku 36. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji sada glasi:

»Godišnji program rada, financijski plan, godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće, prije upućivanja Skupštini Komore, predsjednik Komore podnosi Ministarstvu na prethodno mišljenje.

(2) Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji sada glasi:

»Uskrati li Ministarstvo pozitivno mišljenje na koji od akata iz stavka 2. ovoga članka, Komora će otkloniti nedostatke na koje je uputilo Ministarstvo i navedene akte podnijeti Ministarstvu na ponovno prethodno mišljenje u roku od 30 dana od primitka obavijesti Ministarstva o uskrati pozitivnog mišljenja.

(3) Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji sada glasi:

»Akti iz stavka 2. ovoga članka mogu se uputiti Skupštini Komore samo po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Ministarstva.«

(4) Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji sada glasi:

»Godišnji program rada i financijski plan iz stavka 1. ovoga članka podnose se do 30. studenoga tekuće godine za iduću godinu.«

(5) Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji sada glasi:

»Godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće iz stavka 1. ovoga članka podnose se do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.«

(6) Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji sada glasi:

»Sadržaj godišnjeg izvješća o radu pravilnikom propisuje ministar.«.

(7) Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 8.

(8) Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 9.

Članak 9.

Članak 13. stavak 2. točka 5. mijenja se i glasi:

»Povjerenstvo za provjeru uvjeta za stjecanje odobrenja za rad«.

Članak 10.

Članak 34. stavak 2. točka 5. mijenja se i glasi:

»Povjerenstvo za provjeru uvjeta za stjecanje odobrenja za rad«.

Članak 11.

Postupci koji su u tijeku, a nisu pravomoćno okončani do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada (»Narodne novine«, br. 18/22), dovršit će se po odredbama Zakona o djelatnosti socijalnog rada (»Narodne novine«, br. 16/19) i Statuta Hrvatske komore socijalnih radnika (»Narodne novine«, br. 99/21).

Članak 12.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-02/22-01/2

Urbroj: 539/01-22-1

Zagreb, 28. prosinca 2022.

Predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika mr. sc. Antun Ilijaš, dipl. socijalni radnik, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić