Baza je ažurirana 27.02.2024. 

zaključno sa NN 21/24

NN 12/2023 (1.2.2023.), Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

236

Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelj i socijalne politike uz prethodnu suglasnost, Ministarstva financija, klasa: 011-02/22-01/108, urbroj: 513-05-02-22-8, od 2. siječnja 2023. godine, donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA I NAČINU KORIŠTENJA NENAMJENSKIH DONACIJA I VLASTITIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se mjerila i način korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

(1) Nenamjenske donacije, u smislu ovoga Pravilnika su prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna bez bilo kakve naknade ili protučinidbe, a kojima namjena nije utvrđena.

(2) Vlastiti prihodi proračunskih korisnika iz članka 1. ovoga Pravilnika obuhvaćaju prihode koje korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna i odnose se na poslove:

– čajne kuhinje,

– najma prostora za postavljene aparate za samoposluživanje,

– najma/zakupa poslovnih i drugih prostora,

– prodaje vlastitih proizvoda nastalih u okviru radnih aktivnosti korisnika,

– organizacije znanstvenih, stručnih skupova i radionica te

– drugi slični poslovi.

II. POSTUPANJE KOD NENAMJENSKIH DONACIJA I NAČIN KORIŠTENJA NENAMJENSKIH DONACIJA

Članak 3.

(1) Najava nenamjenskih donacija od strane donatora počinje upućivanjem pisma namjere čelniku proračunskog korisnika o vrsti i vrijednosti nenamjenske donacije.

(2) Čelnik proračunskog korisnika donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju nenamjenske donacije i načinu korištenja prihvaćene donacije te pisanim putem izvješćuje donatora o prihvaćanju/neprihvaćanju donacije.

(3) U slučaju donošenja odluke o prihvaćanju i načinu korištenja donacije, čelnik proračunskog korisnika i donator sklapaju ugovor o donaciji.

(4) Iznimno ugovor o donaciji se ne sklapa u vrijednosti do 6.636,00 eura isključivo ako je donator fizička osoba.

(5) Dobivene donacije ne mogu se koristiti za sponzorstva i donacije.

(6) Stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine bez naknade (sredstvima nenamjenske financijske donacije ili donacije nefinancijske dugotrajne imovine u fizičkom obliku), moguće je samo uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, ako bi takvo stjecanje prouzročilo značajnije troškove za Republiku Hrvatsku.

(7) Nenamjenske donacije iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, mogu se nakon podmirenja rashoda poslovanja proračunskih korisnika Ministarstva koristiti i za:

– poboljšanje uvjeta života korisnika sustava socijalne skrbi,

– unapređenje rada proračunskog korisnika Ministarstva te

– ostale rashode poslovanja.

Članak 4.

(1) Nenamjenske donacije koristit će se u predviđenim rokovima određenima namjenom ili u primjerenom roku ovisno o potrebi od dana dobivanja, a u pravilu u tekućoj proračunskoj godini.

(2) Nenamjenske donacije koje nisu iskorištene u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

III. NAČIN KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA

Članak 5.

(1) Vlastiti prihodi iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika koriste se za:

– podmirenje rashoda nastalih obavljanjem poslova iz kojih su ostvareni,

– podmirenje neprihvatljivih troškova u projektima koji su financirani sredstvima Europske unije, a koja su proračunski korisnici državnog proračuna dužni uplatiti u proračun Europske unije na temelju zahtjeva za uplatu nadležnih tijela Europske unije sukladno odredbama članka 74. Zakona o proračunu,

– podmirenje obveza po ugovorima o dugoročnim zajmovima i kreditima, a koje su proračunski korisnici sklopili sukladno odredbama članka 109. Zakona o proračunu.

(2) Nakon podmirenja rashoda iz stavka 1. ovog članka, preostali prihodi mogu se koristiti za:

– podmirenje rashoda za razvoj svoje djelatnosti,

– podmirenje ostalih rashoda redovne djelatnosti.

(3) Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze iz ugovora koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, a koje će se financirati vlastitim prihodima, isključivo na način propisan Zakonom o proračunu.

IV. PRAĆENJE, EVIDENTIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE O NENAMJENSKIM DONACIJAMA I VLASTITIM PRIHODIMA

Članak 6.

(1) Ustrojstvene jedinice Ministarstva nadziru ostvarenje i trošenje nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

(2) Proračunski korisnici koji ostvaruju nenamjenske donacije i vlastite prihode podnose nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva godišnje izvješće o ostvarenju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.

(3) Rok za dostavu godišnjeg izvješća je 31. ožujka tekuće godine, za prethodnu godinu.

(4) Proračunski korisnici, koji su zakonom o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od obveze uplate nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda u proračun, ostvaruju te prihode na svojim računima s kojih podmiruju obveze/rashode, a Ministarstvu su dužni dostaviti mjesečni izvještaj o ostvarenju i utrošku vlastitih prihoda i financijskih nenamjenskih donacija (evidencijski nalozi) najkasnije do 5. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

(5) Ministarstvo dostavlja mjesečne evidencijske naloge Ministarstvu financija do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

(6) Proračunski korisnik Ministarstva koji ostvaruje nenamjenske donacije dužan ih je evidentirati sukladno propisima kojima je uređeno proračunsko računovodstvo.

(7) Proračunski korisnik, koji je primio nenamjensku donaciju, dužan je na svojoj mrežnoj stranici, na lako dostupan i pretraživ način i u strojno čitljivom obliku, objaviti informacije o primljenoj nenamjenskoj donaciji (podaci o donatoru, vrsti i vrijednosti donacije). Proračunski korisnik dužan je voditi Registar primljenih donacija u kojem su navedeni podaci o donatoru, vrsti i vrijednosti donacije.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Upravljačko tijelo proračunskog korisnika obvezno je u skladu s ovim Pravilnikom, donijeti opći akt kojim će se urediti ostvarivanje i korištenje nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Na opći akt iz stavka 1. ovog članka proračunski korisnici su dužni ishoditi prethodnu suglasnost Ministarstva.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-01/04

Urbroj: 524-02-02-01/1-23-5

Zagreb, 25. siječnja 2023.

Ministar Marin Piletić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić