NN 12/2023 (1.2.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu u sustavu eSpis

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

235

Na temelju članka 72. stavka 2. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 21/22) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RADU U SUSTAVU eSpis

Članak 1.

U Pravilniku o radu u sustavu eSpis (»Narodne novine«, broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17, 119/18, 39/20, 138/20, 147/20, 70/21, 99/21, 145/21 i 23/22) u članku 3. podstavak 16. mijenja se i glasi:

»Algoritam dodjele postupka osobi upisanoj na listu stečajnih upravitelja te na listu povjerenika u postupku stečaja potrošača je dio sustava eSpis i skup je definiranih pravila za automatsku nasumičnu dodjelu postupka«.

Članak 2.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»Automatskom kružnom dodjelom dodjeljuju se u rad rješavateljima:

1. kazneni predmeti u kojima je određen istražni zatvor

2. prvostupanjski predmeti arbitraže – ovrha pravorijeka, arbitražnih sporova, isključenja s rada, izbora za radničko vijeće, izvlaštenja, poništenja izbora za radničko vijeće, raspuštanja radničkog vijeća, udruga građana i zabrane nezakonitog štrajka

3. predmeti u izvanparničnom postupku zaštite osoba s duševnim smetnjama i zaštite osoba s duševnim smetnjama sukladno Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama«.

Članak 3.

U članku 49. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»2. sustav eSpis primjenom algoritma automatske dodjele određuje rješavatelja,«.

Članak 4.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»(1) Predmete osnovane u povodu žalbe protiv presuda općinskih sudova u kaznenim predmetima algoritam sustava eSpis dodjeljuje u rad rješavateljima svih županijskih sudova koji su u automatskoj dodjeli i koji su godišnjim rasporedom poslova određeni za rješavanje navedene vrste predmeta.

(2) Predmete osnovane u povodu žalbe protiv ostalih odluka općinskih sudova u kaznenim predmetima algoritam sustava eSpis dodjeljuje u rad rješavateljima neposredno višeg županijskog suda koji su u automatskoj dodjeli i koji su godišnjim rasporedom poslova određeni za rješavanje navedene vrste predmeta.

(3) Kaznene predmete osnovane u povodu žalbe na odluke županijskih sudova donesene u prvom stupnju o kojima u drugom stupnju sukladno zakonu odlučuje županijski sud algoritam sustava eSpis dodjeljuje u rad rješavateljima županijskog suda koji je donio odluku, a koji su u automatskoj dodjeli i koji su godišnjim rasporedom poslova određeni za rješavanje navedene vrste predmeta.

(4) Predmete osnovane u povodu žalbe protiv odluka općinskih sudova u građanskim predmetima algoritam sustava eSpis dodjeljuje u rad rješavateljima svih županijskih sudova koji su u automatskoj dodjeli i koji su godišnjim rasporedom poslova određeni za rješavanje navedene vrste predmeta, pri čemu algoritam predmet povodom žalbe protiv odluke kojom se predmet meritorno rješava ne mora dodijeliti u rad rješavatelju koji je odlučivao o žalbi protiv ranije odluke druge vrste u tom predmetu.

(5) Ako je u istom predmetu izjavljeno više žalbi protiv iste odluke, o svim žalbama odlučuje isti rješavatelj. Ako je izjavljeno više žalbi koje se odnose na jedno zemljišnoknjižno tijelo (zemljišnoknjižni uložak), o svim žalbama odlučuje isti rješavatelj«.

Članak 5.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»(1) Postupak automatskog određivanja rješavatelja u algoritmu za dodjelu spisa sustava eSpis za predmete iz članka 50. stavaka 2. i 3. je sljedeći:

1. algoritam automatski odabire sve rješavatelje u sudu koji su godišnjim rasporedom poslova određeni za rješavanje određene vrste predmeta,

2. između rješavatelja iz točke 1. ovoga stavka odabire se pet rješavatelja s najmanjim opterećenjem dodijeljenim predmetima u trenutku dodjele predmeta. Ako je broj rješavatelja u sudu manji od pet, odabire se taj broj rješavatelja,

3. svakom od rješavatelja iz točke 2. ovoga stavka sustav automatski određuje konačnu vjerojatnost dodjele na temelju ukupnog opterećenja dodijeljenim predmetima i broja predmeta iste vrste,

4. rješavatelju kojem je predmet dodijeljen u rad povećava se opterećenje u skladu s težinom predmeta.

(2) Ako je u istom predmetu izjavljeno više žalbi protiv iste odluke, o svim žalbama odlučuje isti rješavatelj«.

Članak 6.

U članku 114. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kad se spis izda iz arhiva, putem modula za digitalnu arhivu eArhiv u sustavu eSpis automatski mu se mijenja status iz »arhiviran« u »zatvoren«, a administrator suda mu po potrebi mijenja status iz »zatvoren« u »riješen«,«.

Stavak 3. briše se.

Članak 7.

U članku 137. riječi: »A i listu B« brišu se.

Članak 8.

U članku 137.a stavku 2. riječi: »A i listu B« brišu se.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2. ovog Pravilnika koji stupa na snagu danom stupanja na snagu odluke o ispunjenosti tehničkih uvjeta.

Klasa: 011-01/15-01/35 Urbroj: 514-03-02-01/01-23-84 Zagreb, 12. siječnja 2023.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić