Baza je ažurirana 04.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 12/2023 (1.2.2023.), Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

233

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 127/19 i 57/22), ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PROGRAM

MJERENJA RAZINE ONEČIŠĆENOSTI ZRAKA U DRŽAVNOJ MREŽI ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

I.

Program mjerenja razine onečišćenosti zraka (kvalitete zraka) u postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka koje su određene člankom 4. Uredbe o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (»Narodne novine«, broj 107/22), (u daljnjem tekstu: Uredba) sadrži:

 

Program A

MJERENJE KVALITETE ZRAKA U POSTAJAMA USPOSTAVLJENIM U AGLOMERACIJAMA

Program B

MJERENJE KVALITETE ZRAKA U POSTAJAMA USPOSTAVLJENIM U ZONAMA

 

 

II.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Programu imaju sljedeće značenje:

1. Razina onečišćenosti zraka: koncentracija onečišćujuće tvari u zraku ili njeno taloženje na površine u određenom vremenu

2. Mjerenje: skup postupaka kojima se određuje vrijednost pokazatelja kvalitete zraka i/ili posrednih pokazatelja kvalitete zraka

3. Pokazatelj kvalitete zraka: mjerljiva veličina nekog kemijskog elementa i/ili spoja, odnosno fizikalnog stanja i/ili pojave, što uzrokuje promjenu kvalitete zraka

4. Posredni pokazatelj kvalitete zraka: mjerljiva veličina kojom se opaža promjena na biljkama, građevinama i u biološkim nalazima koja ukazuje na učinak onečišćenja zraka

5. Gustoća mjerenja: broj mjernih/uzorkovanih rezultata pojedinog pokazatelja kvalitete zraka i/ili posrednog pokazatelja kvalitete zraka u jedinici vremena

6. Mjerno razdoblje: vremenski razmak između dva uzastopna mjerenja.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ove točke, pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Programu sukladni su pojmovima utvrđenim u Zakonu o zaštiti zraka.

III.

PROGRAM A. MJERENJE KVALITETE ZRAKA U POSTAJAMA USPOSTAVLJENIM U AGLOMERACIJAMA

HR ZG – POSTAJA ZAGREB-1

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Ugljikov monoksid (CO)

1 sat

kontinuirano

Benzen

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10:

– benzo(a)piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3 – cd)piren i dibenzo(a,h)antracen

– teški metali (As, Cd, Ni, Pb)

24 sata

dnevno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR ZG – POSTAJA ZAGREB-2

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

 

HR ZG – POSTAJA ZAGREB-3

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10:

– benzo(a)piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3 – cd)piren i dibenzo(a,h)antracen

– teški metali (As, Cd, Ni, Pb)

24 sata

dnevno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR ZG – POSTAJA ZAGREB-4

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Hlapivi organski spojevi

1 sat

kontinuirano

Ukupna plinovita živa

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Crni ugljik (BC)

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR ZG – POSTAJA VELIKA GORICA

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR ZG – POSTAJA ZAGREB KSAVERSKA CESTA PPI za PM2,5

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Lebdeće čestice

PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Lebdeće čestice

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM2,5:

– Kationi i anioni (SO42-, Na+, NH4+, Ca2+, NO3-, K+, Cl-, Mg2+)

– Organski (OC) i elementni ugljik (EC)

24 sata

dnevno

 

 

HR ZG – POSTAJA PUNTIJARKA za program EMEP – Razina 1

 

Medij

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-,HNO3, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), Cl-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+)

7 dana

tjedno

Lebdeće čestice

PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM2,5:

– Organski (OC) i elementni ugljik (EC)

24 sata/

7 dana

dnevno/tjedno

Oborina

Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl – )

24 sata

dnevno

Koncentracije Cd, Pb, As, Ni

7 dana

tjedno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR RI – POSTAJA RIJEKA-2

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Ugljikov monoksid (CO)

1 sat

kontinuirano

Benzen

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10:

– benzo(a)piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3 – cd)piren i dibenzo(a,h)antracen

24 sata

dnevno

Crni ugljik (BC)

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR RI POSTAJA RIJEKA-2 PPI PM2,5

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Lebdeće čestice

PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

 

 

HR RI – POSTAJA OMIŠALJ (OTOK KRK)

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR OS – POSTAJA OSIJEK-1

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR OS – POSTAJA OSIJEK-2

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Ugljikov monoksid (CO)

1 sat

kontinuirano

Benzen

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10:

– benzo(a)piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3 – cd)piren i dibenzo(a,h)antracen

24 sata

dnevno

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Crni ugljik (BC)

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR OS – POSTAJA OSIJEK-2 PPI PM2,5

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Lebdeće čestice

PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

 

 

HR ST – POSTAJA SPLIT-1

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR ST – POSTAJA SPLIT-2

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Ugljikov monoksid (CO)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR ST – POSTAJA SPLIT-3

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Crni ugljik (BC)

1 sat

kontinuirano

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10:

– benzo(a)piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3 – cd)piren i dibenzo(a,h)antracen

24 sata

dnevno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR ST – POSTAJA SPLIT-3 PPI PM2,5

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Lebdeće čestice

PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

 

 

HR ST – POSTAJA KAŠTEL SUĆURAC

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

IV.

PROGRAM B. MJERENJE KVALITETE ZRAKA U POSTAJAMA USPOSTAVLJENIM U ZONAMA

HR 01 – POSTAJA DESINIĆ

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Benzen

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Ugljikov monoksid (CO)

1 sat

kontinuirano

Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na+, K+, Ca2+, Mg2+)

7 dana

tjedno

Policiklički aromatski ugljikovodici

7 dana

tjedno

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Oborina

Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-)

24 sata

dnevno

Koncentracije teških metala (Cd, Pb, As, Ni)

24 sata

dnevno

Policiklički aromatski ugljikovodici

7 dana

tjedno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR 01 – POSTAJA KOPAČKI RIT

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Benzen

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na+, K+, Ca2+, Mg2+)

7 dana

tjedno

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Crni ugljik (BC)

1 sat

kontinuirano

Oborina

Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-)

24 sata

dnevno

Koncentracije teških metala (Cd, Pb, As, Ni)

24 sata

dnevno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

 

HR 01 – POSTAJA VARAŽDIN-1

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR 01 – KOPRIVNICA-1

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

 

 

HR 01 – KOPRIVNICA-2

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

 

 

HR 02 – POSTAJA SISAK-1

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Sumporovodik (H2S)

1 sat

kontinuirano

Benzen

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10:

– benzo(a)piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3 – cd)piren i dibenzo(a,h)antracen

– teški metali (As, Cd, Ni, Pb)

24 sata

dnevno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR 02 – POSTAJA KUTINA-1

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Sumporovodik (H2S)

1 sat

kontinuirano

Amonijak (NH3)

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

 

HR 02 – POSTAJA KUTINA-2

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

 

 

HR 02 – POSTAJA SLAVONSKI BROD-1

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Sumporovodik (H2S)

1 sat

kontinuirano

Benzen

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10:

– benzo(a)piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3 – cd)piren i dibenzo(a,h)antracen

– teški metali (As, Cd, Ni, Pb)

PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Crni ugljik (BC)

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR 02 – POSTAJA SLAVONSKI BROD-2

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Sumporovodik (H2S)

1 sat

kontinuirano

Ugljikov monoksid (CO)

1 sat

kontinuirano

Benzen

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR 03 – POSTAJA PLITVIČKA JEZERA

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Hlapivi organski spojevi

1 sat

kontinuirano

CO/CO2/CH4

1 sat

kontinuirano

Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na+, K+, Ca2+, Mg2+)

7 dana

tjedno

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10:

– benzo(a)piren i ostali PAU, uključujući barem benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3 – cd)piren i dibenzo(a,h)antracen

24 sata

dnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM2,5:

– Kationi i anioni (SO42-, Na+, NH4+, Ca2+, NO3-, K+, Cl-, Mg2+)

– Organski (OC) i elementni ugljik (EC)

24 sata

dnevno

Oborina

Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl – )

1 dan

dnevno

Koncentracije teških metala (Cd, Pb, As, Ni)

1 dan

dnevno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR 03 – POSTAJA PARG

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine

1 sat

kontinuirano

 

 

HR 03 – POSTAJA KARLOVAC

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR 03 – POSTAJA ZAVIŽAN za program EMEP – Razina 1

 

Medij

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Oborina

Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl – )

24 sata

dnevno

Koncentracije teških metala (Cd, Pb, As, Ni)

24 sata

dnevno

 

 

HR 04 – POSTAJA VIŠNJAN

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Hlapivi organski spojevi

1 sat

kontinuirano

Policiklički aromatski ugljikovodici

7 dana

tjedno

Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na+, K+, Ca2+, Mg2+)

7 dana

tjedno

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Crni ugljik (BC)

1 sat

kontinuirano

Oborina

Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-)

24 sata

dnevno

Koncentracije teških metala (Cd, Pb, As, Ni)

24 sata

dnevno

Policiklički aromatski ugljikovodici

7 dana

tjedno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR 04 – POSTAJA PULA FIŽELA

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR 05 – POSTAJA POLAČA (RAVNI KOTARI) I POSTAJA POLAČA (RAVNI KOTARI) za program EMEP – Razina 2

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Hlapivi organski spojevi

1 sat

kontinuirano

Policiklički aromatski ugljikovodici

7 dana

tjedno

Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na+, K+, Ca2+, Mg2+)

7 dana

tjedno

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM10 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM10:

– teški metali (As, Cd, Ni, Pb, Cr, Cu, Zn)

24 sata

dnevno

PM10 (Si, Al, Fe)

24 sata

dnevno

PM2,5 gravimetrijsko određivanje masenih koncentracija

24 sata

dnevno

Određivanje kemijskog sastava uzoraka PM2,5:

– Kationi i anioni (SO42-, Na+, NH4+, Ca2+, NO3-, K+, Cl-, Mg2+)

– Organski (OC) i elementni ugljik (EC)

24 sata

dnevno

Crni ugljik (BC)

1 sat

kontinuirano

Oborina

Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-)

24 sata

dnevno

Koncentracije teških metala (Cd, Pb, As, Ni)

24 sata

dnevno

Policiklički aromatski ugljikovodici

7 dana

tjedno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

 

HR 05 – POSTAJA HUM (OTOK VIS)

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Sumporov dioksid (SO2)

1 sat

kontinuirano

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

CO/CO2/CH4

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR 05 – POSTAJA ŽARKOVICA (DUBROVNIK)

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Dušikovi oksidi (NOx) izraženi kao dušikov dioksid (NO2)

1 sat

kontinuirano

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR 05 – POSTAJA VELA STRAŽA (DUGI OTOK)

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Lebdeće čestice

PM10 – analizator

1 sat

kontinuirano

PM2,5 – analizator

1 sat

kontinuirano

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

HR 05 – POSTAJA OPUZEN (DELTA NERETVE)

 

Medij – zrak

Pokazatelj kvalitete zraka

Gustoća mjerenja

Mjerno razdoblje

Plinoviti sastojci

Prizemni ozon (O3)

1 sat

kontinuirano

Policiklički aromatski ugljikovodici

7 dana

tjedno

Zrak anorganske komponente (SO2, SO42-, NO3-, NH4+, NH3 (sNO3, sNH4+), HCl, Na+, K+, Ca2+, Mg2+)

7 dana

tjedno

Oborina

Koncentracije (SO42-, NO3-, NH4+, H+ (pH), Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-)

24 sata

dnevno

Koncentracije teških metala (Cd, Pb, As, Ni)

24 sata

dnevno

Policiklički aromatski ugljikovodici

7 dana

tjedno

Fizikalno stanje

Smjer i brzina vjetra, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, količina oborine, tlak zraka

1 sat

kontinuirano

 

 

V.

Mjerna mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku HR ST – Postaja Split-1 i HR ST – Postaja Kaštel Sućurac iz ovog Programa sastavni su dio informacijskog sustava zaštite zraka i koriste se za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša i Europske komisije u skladu sa rokovima koji su propisani Uredbom.

VI.

Na postajama za mjerenje kvalitete zraka iz Programa A. i B. ovoga Programa, u ovisnosti o osobitostima postojećeg i/ili mogućeg onečišćenja zraka, mogu se mjeriti i posredni pokazatelji kvalitete zraka.

VII.

(1) Na postajama za mjerenje kvalitete zraka iz Programa A. i B. ovoga Programa, može se provoditi i određivanje elementnog sastava i molekulskih markera ugljika (levoglukozan) kao prošireni program mjerenja u određenom razdoblju.

(2) Na postajama za mjerenje kvalitete zraka iz Programa A. i B. ovoga Programa može se provoditi gravimetrijsko određivanje masene koncentracije lebdećih čestica PM2,5, te mjerenja kationa i aniona (SO42-, Na+, NH4+, Ca2+, NO3-, K+, Cl-, Mg2+) te organskog (OC) i elementnog ugljika (EC) kao prošireni program mjerenja u određenom razdoblju.

(3) Lokacije mjernih postaja i razdoblje provedbe mjerenja iz stavaka 1. i 2. ove točke, određuju se godišnjim planom provedbe ovoga Programa sukladno Zakonu o zaštiti zraka.

VIII.

Mjerenja kvalitete zraka na postajama za mjerenje kvalitete zraka HR ZG – lokacija Zagreb-4, HR OS – lokacija Osijek-2 i Osijek-2 PPI za PM2,5, HR RI – lokacija Omišalj (otok Krk), HR ST – lokacije Split-2, Split-3 i Split-3 PPI za PM2,5, HR ZG – lokacija Puntijarka za program EMEP – Razina 1, HR 03 – lokacija Zavižan za program EMEP – Razina 1 i HR 05 – lokacija Polača (Ravni kotari) za program EMEP – Razina 2 iz Programa A. i B. ovoga Programa započinju najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

IX.

Stupanjem na snagu ovoga Programa prestaje važiti Program mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (»Narodne novine«, br. 73/16).

X.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/20-09/128 Urbroj: 517-04-2-1-22-22 Zagreb, 17. studenoga 2022.

Ministar izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić