Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 10/2023 (27.1.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede

225

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/2018, 42/2020, 127/2020 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/2021 i 152/2022) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 91/19, 37/20, 31/2021 i 134/2021) u članku 2. iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

» – Uredbom (EU) 2022/1033 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu (SL L 173/34, 30. 6. 2022.)«

Dosadašnji podstavci od 4. do 29. postaju podstavci od 5. do 30.

Članak 2.

U članku 54. stavku 1. brišu se riječi »u provedbi mjera iz članka 29. stavka 1. ovoga Pravilnika«, dok se iza riječi »žalbu« dodaju riječi »u skladu s općim propisima koji uređuju upravni postupak.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Žalba se može podnijeti putem AGRONET sustava odnosno neposredno ili preporučenom pošiljkom u slučaju kada nije moguće podnošenje putem AGRONET sustava.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6., i 7. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. iza točke dodaje se nova rečenica koja glasi:

»U žalbi korisnik treba navesti zbog čega je nezadovoljan odlukom.«

Članak 3.

U članku 55. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kada se žalba podnosi putem AGRONET sustava, Agencija za plaćanja ocjenjuje bez odgode od zaprimanja žalbe jesu li navodi iz žalbe korisnika osnovani te, ako utvrdi da nisu, Agencija za plaćanja potvrđuje postupak u sustavu čime se žalba korisnika upućuje Ministarstvu na odlučivanje.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Kada se žalba podnosi neposredno ili preporučenom pošiljkom, u slučaju kada nije moguće podnošenje putem AGRONET sustava, Agencija za plaćanja ocjenjuje jesu li navodi iz žalbe korisnika osnovani, te ako utvrdi da nisu, uputit će žalbu korisnika bez odgode od zaprimanja žalbe Ministarstvu na odlučivanje zajedno sa spisom predmeta.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., iza broja »1.« dodaje se riječ i broj »i 2.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječi: »iz stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 3.«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječi: »iz stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 3.«.

Članak 4.

Prilog I. zamjenjuje se novim Prilogom I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/117

Urbroj: 525-07/305-23-4

Zagreb, 24. siječnja 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

TIPOVI OPERACIJA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA PREMA VRSTAMA DODJELE

 

Šifra tipa operacije

Naziv tipa operacije

Vrsta dodjele potpore

01.01.01

Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj

IZRAVNA DODJELA

01.01.02

Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike

IZRAVNA DODJELA/NATJEČAJ

01.01.03

Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike

IZRAVNA DODJELA

01.01.04

Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije

IZRAVNA DODJELA

01.02.01

Demonstracijske aktivnosti

IZRAVNA DODJELA

02.01.01

Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjerama »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene« i »Ekološki uzgoj«

IZRAVNA DODJELA

02.01.02

Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

IZRAVNA DODJELA/NATJEČAJ

02.01.03

Savjetovanje šumoposjednika

IZRAVNA DODJELA

02.01.04

Savjetovanje mladih poljoprivrednika

IZRAVNA DODJELA

02.03.01

Potpora za osposobljavanje savjetnika

IZRAVNA DODJELA

03.01.01

Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete

NATJEČAJ

03.02.01

Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja

NATJEČAJ

04.01.01

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

NATJEČAJ

04.F1.01

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

TRAJNO OTVORENI POSTUPAK

04.01.02

Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

NATJEČAJ

04.F1.02

Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

TRAJNO OTVORENI POSTUPAK

04.01.03

Korištenje obnovljivih izvora energije

NATJEČAJ

04.F1.03

Korištenje obnovljivih izvora energije

TRAJNO OTVORENI POSTUPAK

04.02.01

Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

NATJEČAJ

04.F2.01

Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

TRAJNO OTVORENI POSTUPAK

04.02.02

Korištenje obnovljivih izvora energije

NATJEČAJ

04.F2.02

Korištenje obnovljivih izvora energije

TRAJNO OTVORENI POSTUPAK

04.03.01

Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

NATJEČAJ

04.03.02

Komasacija poljoprivrednog zemljišta

NATJEČAJ

04.03.03

Ulaganje u šumsku infrastrukturu

NATJEČAJ

04.04.01

Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

NATJEČAJ

05.02.01

Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

NATJEČAJ

05.02.02

Razminiranje poljoprivrednog zemljišta

NATJEČAJ

06.01.01

Potpora mladim poljoprivrednicima

NATJEČAJ

06.02.01

Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

NATJEČAJ

06.03.01

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

NATJEČAJ

06.04.01

Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

NATJEČAJ

06.F4.01

Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

TRAJNO OTVORENI POSTUPAK

07.01.01

Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave

NATJEČAJ

07.02.01

Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

NATJEČAJ

07.02.02

Ulaganja u građenje i/ili rekonstrukciju nerazvrstanih cesta

NATJEČAJ

07.04.01

Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

NATJEČAJ

08.05.01

Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

NATJEČAJ

08.05.02

Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

NATJEČAJ

08.06.01

Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

NATJEČAJ

08.F6.01

Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

TRAJNO OTVORENI POSTUPAK

08.06.02

Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

NATJEČAJ

08.F6.02

Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

TRAJNO OTVORENI POSTUPAK

08.06.03

Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

NATJEČAJ

09.01.01

Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

NATJEČAJ

10.02.01

Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi

NATJEČAJ

16.01.01

Potpora za osnivanje operativnih skupina

NATJEČAJ

16.01.02

Operativne skupine

NATJEČAJ

16.04.01

Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

NATJEČAJ

17.01.01

Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

NATJEČAJ

19.01.01

Pripremna potpora

NATJEČAJ

19.02.01

Potpora za provedbu operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice

NATJEČAJ

19.03.01

Priprema i provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine

NATJEČAJ

19.03.02

Provedba aktivnosti sudjelovanja lokalne akcijske skupine

NATJEČAJ

19.04.01

Tekući troškovi i animacija

NATJEČAJ

20.01.01.

Tehnička pomoć – PRR

IZRAVNA DODJELA

20.02.01

Tehnička pomoć – Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalne ruralne mreže

IZRAVNA DODJELA/POZIV

21.01.01

Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19

NATJEČAJ

22.01.01

Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu

NATJEČAJ

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić