Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 10/2023 (27.1.2023.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

HRVATSKI SABOR

205

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. siječnja 2023.

Klasa: 011-02/23-02/04 Urbroj: 71-10-01/1-23-2 Zagreb, 24. siječnja 2023.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Članak 1.

U Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 28/10.) u članku 6. stavku 1. iza riječi: »Naknade za rad« dodaje se riječ: »župana,«.

Članak 2.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 18% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u godini koja prethodi godini izrade proračuna.«.

Članak 3.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»U jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su kao krajnji korisnici u godini koja prethodi godini izrade proračuna ostvarile sredstva fiskalnog izravnanja iz državnog proračuna i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija, u kojima iznos tih pomoći prelazi 20% prihoda poslovanja, a masa sredstava isplaćenih za plaće iznosi više od 15% prihoda poslovanja, ukupna masa sredstava za plaće zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika ne smije se povećavati u odnosu na godinu koja prethodi godini izrade proračuna.«.

Članak 4.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Sredstva za plaće zaposlenih koji obavljaju povjerene poslove državne uprave te zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na provedbi projekata, za iznose koji se financiraju iz sredstava pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, ne uključuju se u ograničenje mase sredstava za plaće iz članaka 14. i 15. ovoga Zakona.

Za iznos sredstava za plaće zaposlenih koji obavljaju povjerene poslove državne uprave umanjuje se i iznos prihoda poslovanja za izračun mase sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz članaka 14. i 15. ovoga Zakona.«.

Članak 5.

U članku 18. riječi: »30.000 do 50.000 kuna« zamjenjuju se riječima: »3.980,00 do 6.630,00 eura«.

U podstavku 1. riječi: »4., 15. i 16. ovoga Zakona,« zamjenjuju se riječima: »4., 14. i 15. ovoga Zakona,«.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/23-01/02 Zagreb, 20. siječnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić