Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 71/2006 (28.6.2006.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

HRVATSKI SABOR

1705

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. lipnja 2006. godine. Klasa: 011-01/06-01/24 Urbroj: 71-05-03/1-06-2 Zagreb, 16. lipnja 2006.

Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA

Članak 1.

U Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (»Narodne novine«, br. 117/03.) u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi: »(1) Športskim natjecanjem u smislu ovoga Zakona smatra se svako pojedino natjecanje u okviru sustava športskih natjecanja uspostavljenog na temelju Zakona o športu, u kome se natječu domaći i gostujući športski klub, međunarodno natjecanje organizirano na području Republike Hrvatske, natjecanje u sustavu europskih i svjetskih športskih organizacija, natjecanje za koje postoji procjena mogućnosti izbijanja nereda i nasilja te natjecanje u inozemstvu u kojem sudjeluje reprezentacija ili športski klub iz Republike Hrvatske.« U stavku 4. iza riječi: »natjecanje« dodaju se riječi: »te prostor na kojem se ulazak i kretanje osoba uvjetuje posjedovanjem ulaznice ili posebne dozvole koju izdaje organizator natjecanja«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. ispred riječi: »Protupravnim« dodaje se brojka: (1). U podstavku 1. riječi: »sredstvima javnog prijevoza« zamjenjuju se riječima: »prijevoznim sredstvima«, a riječi: »dolaska na prostor športskog objekta« zamjenjuju se riječima: »završetka putovanja nakon povratka sa športskog natjecanja«. U podstavku 3. i 4. iza riječi: »nacionalne« dodaje se riječ: »regionalne«. U podstavku 10. iza riječi: »prostor« dodaju se riječi: »ili u gledateljski prostor ili prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju«. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: »(2) Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga članka, unošenje i posjedovanje športskog oružja od strane natjecatelja koji to oružje unose u športski objekt radi sudjelovanja na športskom natjecanju u odgovarajućem športu, ne smatra se protupravnim ponašanjem.«

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. riječi: »razložne i opravdane« brišu se. Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: »(3) Organizator športskog natjecanja dužan je postupati po nalogu policije glede poduzimanja mjera sigurnosti u postupku pripreme, organiziranja i održavanja športskog natjecanja.«

Članak 4.

U članku 6. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: »(5) Organizator športskog natjecanja dužan je na zahtjev nadležnoga policijskog tijela povećati broj redara kada to tijelo procijeni da planirani broj redara ne jamči sigurnost na športskom natjecanju.«

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »pića,« dodaje se riječ: »opojnu«, a iza riječi: »nasilja i«, dodaje se riječ: »privremeno«. U podstavku 2. iza riječi: »nesnošljivost« dodaju se riječi: »i privremeno oduzeti takve predmete,«. U podstavku 3. iza riječi: »alkohola ili« dodaje se riječ: »opojne«. U podstavku 6. iza riječi: »pića ili«dodaje se riječ: »opojne«. Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: »(2) Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, redari neće zabraniti pristup športskom objektu športašima koji unose športsko oružje namijenjeno natjecanju u odgovarajućem športu ako se natjecanje održava u tom objektu.« Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 6.

U članku 14. iza riječi: »prilikom športskog natjecanja« dodaju se riječi: »te za vrijeme putovanja na športsko natjecanje i u povratku sa športskog natjecanja«.

Članak 7.

U članku 16. stavku 1. riječi: »sustav nadziranja gledatelja« zamjenjuju se riječima: »neprekidni videonadzor s mogućnošću ispisa i pohranjivanja snimljenog zapisa o ponašanju gledatelja na ulazima, izlazima i cijelom prostoru športskog objekta gdje se nalaze gledatelji, kojeg organizator športskog natjecanja, vlasnik ili korisnik športskog objekta mora dostaviti policiji na njezin zahtjev, radi korištenja u prekršajnom ili kaznenom postupku«.

Članak 8.

U članku 17. stavku 3. riječi: »ili policije« brišu se.

Članak 9.

U članku 21. riječ: »Unutar« zamjenjuje se riječima: »Na prostoru«.

Članak 10.

U članku 28. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: »(3) Ukoliko policija ocijeni da organizator športskog natjecanja nije poduzeo mjere iz članka 5. i članka 6. stavka 5. ovoga Zakona, uslijed čega prijeti opasnost za sigurnost gledatelja i natjecatelja, zabranit će održavanje športskog natjecanja.«

Članak 11.

U članku 31. stavak 2. briše se.

Članak 12.

U članku 32. stavku 1. mijenja se i glasi: »(1) Prekršajni sud može počinitelju prekršaja propisanog ovim Zakonom uz novčanu kaznu i kaznu zatvora, pored zaštitnih mjera i mjera opreza propisanih Zakonom o prekršajima, izreći i zaštitnu mjeru zabrane prisustvovanja određenim športskim natjecanjima na području Republike Hrvatske, u trajanju koje ne može biti kraće od jedne godine niti duže od dvije godine računajući od pravomoćnosti sudske odluke.« U stavku 2. iza riječi: »prisustvovanja« dodaje se riječ: »određenim«. Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase: »(4) O počinitelju prekršaja kojem je izrečena zaštitna mjera iz stavka 1. i 2. ovoga članka ili mjera opreza sud osim podnositelja zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka obavještava i nacionalni športski savez, koji obavijest o mjeri dostavlja organizatorima športskih natjecanja odnosno ugovornim distributerima ovlaštenim za prodaju ulaznica te klubu odnosno udruzi navijača. (5) Organizator športskog natjecanja ili ugovorni distributer odbit će prodati ili dodijeliti ulaznicu za određeno natjecanje osobi kojoj je izrečena zaštitna mjera iz stavka 1. i 2. ovoga članka ili mjera opreza za vrijeme dok traje ta zaštitna mjera ili mjera opreza. (6) Organizator športskog natjecanja dužan je poduzeti mjere za onemogućavanje pristupa na prostor športskog objekta osobi kojoj je izrečena zaštitna odnosno sigurnosna mjera zabrane prisustvovanja određenim športskim natjecanjima ili mjera opreza.«

Članak 13.

U članku 34. iza riječi: »prisustvovanja« dodaje se riječ: »određenim«, a iza riječi: »odluke« stavlja se zarez i dodaju riječi: »s tim da se vrijeme izvršenja kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere«.

Članak 14.

Iza članka 35. dodaje se članak 35.a koji glasi:

»Članak 35.a

(1) Osoba kojoj je izrečena zaštitna, odnosno sigurnosna mjera zabrane prisustvovanja određenim športskim natjecanjima ili mjera opreza dužna je najkasnije dva sata prije početka određenog športskoga natjecanja pristupiti u nadležnu policijsku postaju prema mjestu prebivališta, javiti se dežurnom policijskom službeniku te ga izvijestiti o adresi na kojoj će se nalaziti za vrijeme trajanja određenoga športskog natjecanja, kao i za vrijeme od njegova izlaska iz policijske postaje do isteka dva sata nakon završetka tog natjecanja. Ako je u tome onemogućena zbog zdravstvenog stanja ili profesionalnih obveza koje ne trpe odgodu, dužna se javiti telefonom i izvijestiti o adresi na kojoj se nalazi, a ako je odsutna iz mjesta prebivališta, a nalazi se u Republici Hrvatskoj, dužna je pristupiti u najbližu policijsku postaju i izvijestiti o adresi na kojoj se nalazi.« (2) Policija je ovlaštena provjeriti nalazi li se osoba iz stavka 1. ovoga članka na danoj adresi. (3) Policija može, za osobom iz stavka 1. ovoga članka koja nije pristupila u nadležnu ili najbližu policijsku postaju i javila se dežurnom policijskom službeniku te za koju se provjerom utvrdilo da se ne nalazi na danoj adresi, raspisati potragu radi dovođenja sucu za prekršaje.« (4) Policija će prekršajnom sudu dovesti osobu iz stavka 1. ovoga članka, ako je zatečena u prostoru športskog objekta ili je njezina prisutnost utvrđena pregledom zapisa videonadzora od organizatora športskog natjecanja ili videonadzora kojeg je obavila policija.«

Članak 15.

U članku 37. stavku 1. brojka: »2.000,00« zamjenjuje se brojkom: »5.000,00«. U točki 1. iza riječi: »službu« dodaju se riječi: »ili nema dovoljan broj redara«. Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi: »4. ne poduzme mjere radi sprječavanja i suzbijanja nereda i nasilja na športskom natjecanju, odnosno odbije surađivati s nadležnim policijskim tijelom i postupati po nalogu policije glede otklanjanja uočenih nedostataka u postupku pripreme, organizacije i održavanja športskog natjecanja (članak 5.).« U stavku 2. brojka: »500,00« zamjenjuje se brojkom: »1.000,00«.

Članak 16.

U članku 38. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi: »1. ako na športskom objektu nema neprekidni videonadzor s mogućnošću ispisa i pohranjivanja snimljenog zapisa ili ga ne dostavi policiji na njezin zahtjev, te ako na parkiralištu športskog objekta ne odvoji poseban prostor za parkiranje autobusa (članak 16. stavak 1. i 2.).« U točki 4. riječ: »ili policije« briše se. U točki 8. riječ: »unutar« zamjenjuje se riječima: »na prostoru«.

Članak 17.

Članak 39. mijenja se i glasi: »(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 3 dana do najdulje 30 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja: 1. posjeduje ili konzumira alkoholna pića ili opojne droge ili posjeduje pirotehnička sredstva, oružje i druga sredstva pogodna za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja prilikom dolaska i/ili prilikom odlaska sa športskog natjecanja (članak 4. podstavak 1.), 2. pokuša unijeti ili unese u športski objekt alkoholna pića, opojnu drogu, pirotehničko sredstvo, oružje ili drugo sredstvo pogodno za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja (članak 4. podstavak 2.), 3. pokuša unijeti ili unese i ističe u športskom objektu transparent, zastavu ili drugu stvar s obilježjem koje iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne ili vjerske pripadnosti ili neke druge posebnosti (članak 4. podstavak 3.), 4. za vrijeme športskog natjecanja pjeva pjesme ili dobacuje natjecateljima ili drugim gledateljima poruke, čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju na temelju rasne, nacionalne ili vjerske pripadnosti ili neke druge posebnosti (članak 4. podstavak 5.). (2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje tri dana do najdulje 30 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba, odnosno novčanom kaznom od 5.000,00 do 30.000,00 kuna pravna osoba koja kupi ili na drugi način pribavi ili omogući kupnju ili pribavljanje ulaznice osobi kojoj je izrečena zaštitna mjera ili mjera opreza (članak 32. stavak 1.) te kada organizator športskog natjecanja ne postupi sukladno odredbi članka 32. stavka 4., 5. i 6. ovoga Zakona.«

Članak 18.

Iza članka 39. dodaju se članci 39.a i 39.b koji glase:

»Članak 39.a

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 10 dana do najdulje 30 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja: 1. baca predmete u natjecateljski prostor ili gledateljski prostor športskog objekta (članak 4. podstavak 4.), 2. za vrijeme športskog natjecanja pali ili baca pirotehnička sredstva (članak 4. podstavak 6.), 3. za vrijeme športskog natjecanja pali navijačke rekvizite ili druge predmete (članak 4. podstavak 7.), 4. poziva ili potiče na tučnjavu ili na napad na druge gledatelje, redare, službene osobe organizatora natjecanja, športaše i druge sudionike u športskom natjecanju (članak 4. podstavak 8.), 5. sudjeluje u tučnjavi ili napadima na druge gledatelje, redare, službene osobe organizatora natjecanja, športaše i druge sudionike u športskom natjecanju (članak 4. podstavak 9.), 6. nedozvoljeno uđe u natjecateljski prostor ili gledateljski prostor ili prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju (članak 4. podstavak 10.), 7. oštećuje ili uništava dijelove športskog objekta te prijevozna sredstva i drugu imovinu prilikom dolaska, za vrijeme održavanja ili nakon završetka športskog natjecanja (članak 4. podstavak 11.). (2) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 10 dana do najdulje 30 dana kaznit će se osoba koja za vrijeme zaštitne ili sigurnosne mjere ili mjere opreza ne pristupi u policijsku postaju i ne javi se dežurnom policijskom službeniku ili za koju se provjerom utvrdi da se ne nalazi na danoj adresi (članak 35.a). (3) Novčanom kaznom od najmanje 5.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 10 do najdulje 60 dana kaznit će se fizička osoba koja je od dana počinjenja prekršaja u razdoblju od dvije godine unatrag već dva ili više puta pravomoćno kažnjena za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka. (4) Novčanom kaznom od najmanje 5.000,00 kuna ili kaznom zatvora od najmanje 10 do najdulje 60 dana kaznit će se osoba koja se za vrijeme trajanja zaštitne mjere, sigurnosne mjere ili mjere opreza zatekne u prostoru športskog objekta ili se njezina prisutnost utvrdi pregledom videozapisa obavljenog na temelju ovoga Zakona (članak 32. i 35.) ili Zakona o policiji.

Članak 39.b

(1) Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ustrojava i vodi zbirku podataka prijestupnika i događaja na športskim natjecanjima. (2) Zbirka podataka iz stavka 1. ovoga članka sadrži: osobne podatke o navijačima (ime i prezime, ime oca/majke, datum i mjesto rođenja, spol, nadimak, pseudonim, zanimanje, pripadnost klubu navijača ili navijačkoj skupini, fotografiju te svaku informaciju koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati), podatke o navijačkim skupinama sklonim nasilju i nedoličnom ponašanju; podnesenim kaznenim prijavama i zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka; izrečenim mjerama opreza, kaznama, sigurnosnim i zaštitnim mjerama; dovedenim i zadržanim osobama te podatke dobivene od inozemnih policijskih tijela. (3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka mogu se koristiti za razmjenu u okviru međunarodne policijske suradnje, a mogu se davati i drugim korisnicima sukladno propisu kojim se uređuje zaštita osobnih podataka. (4) Podaci iz stavka 2. ovoga članka čuvaju se deset godina.«

Članak 19.

U članku 42. stavku 1. iza riječi: »suglasnost« dodaju se riječi: »ministra nadležnog za unutarnje poslove i«.

Članak 20.

U cijelom tekstu Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (»Narodne novine« br. 117/03,) riječi: »Ministarstvo prosvjete i športa« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za poslove športa«, a riječi: »ministar prosvjete i športa« riječima: »ministar nadležan za šport«.

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 620-03/06-01/01 Zagreb, 9. lipnja 2006.

HRVATSKI SABOR Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić