Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 9/2023 (25.1.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

196

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE ULAGANJA U VINARIJE I MARKETING VINA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2023. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (»Narodne novine«, br. 21/19. i 21/20.) u članku 3. točki 1. broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »5.«

U članku 3. točki 17. broj: »24.« zamjenjuje se brojem: »25.«

U članku 3. iza točke 21. dodaje se točka: 22. koja glasi:

»22) Nepravilnost znači nepravilnost u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23. 12. 1995.)«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 3. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – da je sposoban financirati provedbu projekta (u slučaju da se projekt u cijelosti financira vlastitim sredstvima podnositelj je obvezan dokazati da ima vlastita sredstva u iznosu najmanje 50 % vrijednosti projekta; ukoliko se projekt financira iz vlastitih i vanjskih izvora podnositelj je obvezan dokazati da ima vlastita sredstva u iznosu najmanje 50 % od ukupnog iznosa prikazanih vlastitih sredstava u Planu aktivnosti i da će pribaviti sredstva iz vanjskih izvora za financiranje projekta za preostalih 50 % vrijednosti projekta; u slučaju financiranja projekta iz vanjskih izvora podnositelj je obvezan dokazati da će pribaviti sredstva iz vanjskih izvora za financiranje projekta).«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi:

– EUR 1.500.000 za mikro, mala i srednja poduzeća

– EUR 750.000 za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od EUR 200 mil.

– EUR 550.000 za poduzeća s 750 i više zaposlenih ili prometom od EUR 200 mil. i više.«

Članak 4.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Intenzitet potpore:

– za mikro, mala i srednja poduzeća intenzitet potpore iznosi 50 % prihvatljivih troškova

– za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od EUR 200 mil. potpora iznosi 25 % prihvatljivih troškova

– za poduzeća sa 750 i više zaposlenih ili prometom od EUR 200 mil. i više potpora iznosi 24 % prihvatljivih troškova.«

Članak 5.

U članku 8. u stavcima 2. i 3. riječi: »ne smiju premašiti 10 %« zamjenjuju se riječima: »prihvatljivi su u vrijednosti 10 %«.

U stavku 10. riječi: »u koliko postoji« zamjenjuju se riječima: »ako ne postoji«.

Članak 6.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Prije podnošenja prijave iz članka 11. ovoga Pravilnika podnositelj je dužan prikupiti najmanje dvije usporedive ponude i ostalu dokumentaciju sukladno pravilima propisanim u Natječaju iz članka 10. ovoga Pravilnika i Uputama za prikupljanje ponuda koje Agencija za plaćanja objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka u slučaju da nije prikupio više ponuda korisnik je dužan obrazložiti postupak prikupljanja i odabir ponude, a u slučaju stjecanja nepokretne imovine podnositelj treba dostaviti presliku predugovora ovjerenu od strane javnog bilježnika u kojem su za nekretninu koja je predmet projekta uređene pojedinosti vezane uz navođenje zemljišnoknjižnih podataka o nekretnini (katastarske općine, broja čestice i broja zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina upisana) i opisom nekretnine te ukupnom površinom, cijenom, datumom sklapanja konačnog ugovora i isplatom predujma za tu nekretninu.

(3) Ponuda iz stavka 1. ovoga članka može se odobriti ako sadrži troškove koji se nalaze na Listi prihvatljivih troškova iz članka 8. stavka 8. ovoga Pravilnika.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u slučaju stjecanja nepokretne imovine podnositelj je obvezan dostaviti izvornik Elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnine koja je predmet projekta, izrađen i ovjeren od ovlaštenog sudskog vještaka te će Agencija za plaćanja kao osnovu za obračun potpore za odobrenje uzeti procijenjenu vrijednost navedenu u Elaboratu.

(5) Kako bi se osigurala dodjela potpore u skladu s propisanim pravilima Agencija za plaćanja procjenjuje razumnost troškova, a prilikom utvrđivanja razumnosti troškova uspoređuje različite ponude, pri čemu se procjena razumnosti troškova bazira na najboljem odnosu cijene i kvalitete, odnosno odabiru ekonomski najpovoljnije ponude koja nudi najbolju vrijednost za novac.

(6) Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) te moraju biti važeće na dan podnošenja prijave uz naznačeno razdoblje valjanosti ponude, a ponuditelj i/ili podizvođač/podugovaratelj mora biti registriran za djelatnost za koju je izdao ponudu.

(7) Prilikom usporedbe različitih ponuda, Agencija za plaćanja utvrđuje:

– neovisnost ponuda (podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i/ili usluga, s kojima je u sukobu interesa, uključivo i ponuditeljeve podizvođače za robe i usluge koje on koristi u okviru projekta)

– međusobnu usporedivost ponuda (iznosi i stavke u prikupljenim ponudama kojima se obrazlaže trošak po pojedinoj aktivnosti moraju biti međusobno usporedivi)

– da su ponude važeće na dan podnošenja prijave, da je u ponudama naznačeno razdoblje valjanosti ponude, da su potpisane i ovjerene od strane ponuditelja, da su detaljno specificirane te da se iznos odabrane ponude može jasno povezati s iznosom za aktivnost iz Plana aktivnosti)

– da su informacije dostavljene od strane podnositelja i/ili ponuditelja istinite

– da cijene u dostavljenim ponudama nisu namjerno uvećane i

– da nisu umjetno stvoreni uvjeti za dobivanje potpore.

(8) U ponudi mora biti naznačeno da je roba nova i neupotrebljavana, trajanje punog jamstva (broj godina) i mogućnost servisiranja te potreba potpisivanja ugovora prije isporuke usluga, radova, opreme i roba. U ponudi mora biti navedeno da li u provedbi ulaganja sudjeluju podizvođači/podugovaratelji te ako sudjeluju, isti moraju biti navedeni na način da ih se može identificirati.

(9) Dostavljene ponude moraju sadržavati bitne tehničke karakteristike opreme i dodatne opreme uključujući naziv proizvođača, model/tip/šifra proizvoda te ostale bitne karakteristike, a svaka stavka u ponudama mora sadržavati: jedinicu mjere, količinu, jediničnu cijenu i ukupnu cijenu stavke te ukupnu cijenu ponude u odgovarajućoj valuti, PDV treba biti posebno iskazan. Dodatna oprema i rezervni dijelovi moraju biti iskazani po jedinici mjere, količini, jediničnoj cijeni i ukupnoj cijeni. Usluge u ponudama kao što su prijevoz, montaža, obuka moraju se napisati u jedinicama mjere (km, sati) te iskazati jediničnom cijenom po jedinici mjere i ukupnom cijenom usluge. Agencija za plaćanja može zatražiti od dobavljača detaljnije informacije ili obrazloženja o stavkama iz ponude.

(10) Podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i/ili usluga, s kojima je u sukobu interesa, uključivo i ponuditeljeve podizvođače za robe i usluge koje on koristi u okviru projekta.

(11) Tijekom administrativne kontrole, Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja i podnositelja (Izvod iz sudskog registra, Izvod iz obrtnog registra, popis prvih deset dioničara iz registra Središnjeg klirinškog depozitarnog društva ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz vlasništva, bilo da se radi o ponuditelju iz Republike Hrvatske ili iz inozemstva) u svrhu provjere povezanosti poduzeća. Na zahtjev Agencije za plaćanja podnositelj je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od šest mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

(12) Ako se tijekom provjere ponuda utvrdi da su informacije dostavljene od strane podnositelja i/ili ponuditelja lažne ili netočne, da su cijene u dostavljenim ponudama namjerno uvećane, da postoji sukob interesa između podnositelja i ponuditelja ili da su umjetno stvoreni uvjeti za dobivanje potpore, Agencija za plaćanja će utvrditi da takva ponuda prijava ne udovoljava uvjetima.

(13) Pod pojmom povezanih osoba smatraju se osobe:

– koje su povezane rodbinskim vezama i/ili

– kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva.

(14) Povezana društva (povezana i/ili partnerska poduzeća) smatraju se jednim korisnikom. Pod pojmom ponuditelja smatra se poslovni subjekt koji je dostavio ponudu za ulaganje.

(15) Ako je ponuditelj roba, radova i/ili usluga iz inozemstva, ponude, izjave o podrijetlu, te dokazi o vlasništvu (ukoliko budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(16) Ukoliko izvornici ponuda, izjava o podrijetlu, te dokazi o vlasništvu nisu na hrvatskom ili engleskom jeziku, podnositelj je dužan uz iste priložiti prijevod na hrvatski ili engleski jezik ovjeren od ovlaštenog prevoditelja.«

Članak 7.

U članku 16. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) U slučaju kada unutar programa ili unutar dostupnog proračuna za ovu mjeru nema dovoljno sredstava za sufinanciranje svih projekata Agencija za plaćanja rangira Prijave prema ostvarenom broju bodova od najvećeg broja prioritetnih bodova prije administrativne kontrole na temelju ocjene prijave koju provodi podnositelj primjenom prioritetnih kriterija u tablici.

(4) Prije rangiranja Agencija za plaćanja provjerava dodijeljeni broj bodova za sve prijave i sastavlja rang-listu, a u slučaju prijava s jednakim brojem bodova prednost ima prijava koja ostvaruje više bodova po kriteriju koji je većeg prioriteta gledano prema poretku prioriteta kriterija u tablici.«

Članak 8.

U članku 17. stavku 1. podstavci b) i e) mijenjaju se i glase:

»b) podnositelj nije poštivao rok za dostavu tražene dokumentacije ili zatraženog obrazloženja i ispravaka, a ista se odnosi na projekt u cijelosti.

e) nema dovoljno raspoloživih sredstava.«

U članku 17. iza podstavka e) dodaje se novi podstavak f) koji glasi:

»f) podnositelj nije dokazao sposobnost financiranja projekta u skladu s člankom 5. stavkom 3. podstavkom 2. ovoga Pravilnika.«

Članak 9.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Odluke iz članaka 17. i 18. ovoga pravilnika Agencija za plaćanja donosi u skladu sa svojim procedurama.«

Članak 10.

Naslov iznad članka 20. mijenja se i glasi: »Odluke i žalbe«.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»(1) Odluke koje se donose na temelju ovoga Pravilnika donosi Agencija za plaćanja u skladu s člankom 16. Zakona o poljoprivredi (br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Na odluke iz stavka 1. ovoga članka korisnik može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave Odluke.

(3) Žalba se predaje neposredno ili preporučeno putem pošte Agenciji za plaćanja, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Ako se žalba podnosi putem opunomoćenika, uz žalbu se prilaže punomoć.

(4) U skladu s člankom 16. Zakona žalba izjavljena na odluke Agencije za plaćanja ne odgađa izvršenje pobijane odluke.

(5) O žalbi protiv odluka Agencije za plaćanja odlučuje Ministarstvo.

(6) Protiv rješenja Ministarstva kojim je odlučeno o žalbi može se podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu.

(7) Agencija za plaćanja će žalbu korisnika uputit bez odgode Ministarstvu na odlučivanje zajedno sa spisom predmeta i očitovanjem na sve navode iz žalbe.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, kada Agencija za plaćanja ocjeni navode iz žalbe korisnika u cijelosti osnovanim donijet će ispravak Odluke, novu Odluku kojom će ujedno zamijeniti ranije donesenu Odluku koja je bila predmet žalbe ili izmjenu Odluke ako se mijenja samo određeni dio odluke.

(9) Ispravak Odluke iz stavka 8. ovoga članka Agencija za plaćanja donijet će u svrhu ispravljanja pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci.

(10) Kada Agencija za plaćanja donese odluke iz stavka 8. ovoga članka, žalba korisnika se ne upućuje Ministarstvu na odlučivanje.«

Članak 11.

U članku 21. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka Agencija za plaćanja može izmijeniti Odluku o odobrenju projekta u kojoj može zadržati ili razmjerno umanjiti iznos potpore kada:

– utvrdi opravdanost manje izmjene u projektu i/ili

– je zbog specifičnosti ulaganja korisnik u projektu izvršio izmjene aktivnosti, ulaganja i/ili troškova koje je Agencija za plaćanja odobrila.«

Članak 12.

U članku 22. stavci 1., 2., 3., 4. i 7. mijenjaju se i glase:

»(1) Manje izmjene aktivnosti, ulaganja i/ili troškova obuhvaćaju:

a) izmjenu proizvođača strojeva i opreme ako se ne mijenjanju tehničke karakteristike istih

b) izmjenu broja tankova/bačvi ukoliko se ne mijenja ukupno odobreni kapacitet i

c) izmjenu materijala/opreme u procesu izgradnje/poboljšanja nepokretne imovine ako se time ne dovodi u pitanje prihvatljivost operacije ili dijela operacije i koja nema utjecaj na provedivost projekta

d) financijske transfere među aktivnostima u okviru već odobrene operacije koji ne prelaze 20 % vrijednosti odobrenog iznosa za aktivnost uz uvjet da se ne prekoračuje ukupni iznos odobrene potpore za operaciju

(2) Za manje izmjene projekta iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno prethodno odobrenje Agencije za plaćanja ako se manjom izmjenom ne utječe na prihvatljivost aktivnosti, nekog dijela operacije i općih ciljeva ulaganja.

(3) Korisnik je o manjim izmjenama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužan pisanim putem obavijestiti Agenciju za plaćanja prilaganjem obrazloženja prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(4) U slučaju ostalih izmjena projekata koje nisu definirane kao manje izmjene iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, Korisnik koji je zaprimio Odluku o odobrenju projekta dužan je pisanim putem dostaviti Agenciji za plaćanja obrazac Zahtjeva za promjene s popratnom dokumentacijom najkasnije 30 dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu, a Agencija za plaćanja će Odlukom prihvatiti one promjene za koje ocjeni da ne ugrožavaju ciljeve cjelokupne operacije.

(7) U slučaju prihvaćanja zahtjeva za promjene Agencija za plaćanja će donijeti izmjenu Odluke o odobrenu projekta u skladu sa svojim procedurama.«

Članak 13.

U članku 25. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja Zahtjeva za isplatu obračunat će se protuvrijednost u eurima (EUR).«

Članak 14.

U članku 27. stavku 3. riječi: »dokazani (plaćeni)« zamjenjuju se riječima »dokazani i/ili plaćeni«.

Članak 15.

U članku 34. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Agencija će odlukom iz stavka 2. ovoga članka odrediti isključivanje korisnika iz sudjelovanja u postupku dodjele potpore u istoj i sljedećoj kalendarskoj godini od godine utvrđivanja razloga za isključenje i to u slučaju kada se u razdoblju od podnošenja zahtjeva za potporu pa do isteka konačne isplate potpore, utvrdi:

a) dostavljanje lažnih podatka pri dostavi zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu i dokumentacije

b) umjetno stvaranje uvjeta u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) br. 2021/2116).«

Članak 16.

U prilogu I., u točki 1. podtočki 1.3.1. i točki 2. podtočki 2.3.1., tekst napomene mijenja se i glasi: »Napomena: Vinotočje/ Kušaonica u skladu s odredbama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 54/16., 69/17. i 120/19.) i Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga« (»Narodne novine«, br. 82/07., 82/09., 75/12., 69/13. i 150/14.)«.

Članak 17.

Prilog II. zamjenjuje se novim Prilogom II. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 18.

(1) Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (»Narodne novine«, br. 21/19. i 21/20.).

(2) Korisnici su dužni aktivnosti i operacije završiti te pravodobno podnijeti zahtjeve za isplatu Agenciji za plaćanja kako bi se svi postupci proveli u skladu s člankom 5. stavkom 7. Uredbe (EU) 2021/2117 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o izmjeni uredbi (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije (SL L 435, 6. 12. 2021.).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/02 Urbroj: 525-06/223-22-10 Zagreb, 12. siječnja 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG II.

 

Br.

Prioritetni kriteriji

Broj bodova

Najviše

Postotak

1.

Podnositelj prijave kojem nije odobrena potpora iz Nacionalnog programa

5

5

25 %

2.

Podnositelji prijave koji su u sustavu ekološke proizvodnje grožđa i/ili vina

4

4

20 %

3.

Mladi poljoprivrednik, odnosno osoba starija od 18 i mlađa od 40 godina (na dan podnošenja Prijave) koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja* i vještine te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu imenovana kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva

visoka

3

3

15 %

srednja

2

ostalo

1

4.

Podnositelji prijave koji su u sustavu proizvodnje grožđa i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

3

3

15 %

5.

Ulaganje na područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

2

2

10 %

6.

Operacije koje doprinose povećanju učinkovitosti u korištenju energije u poljoprivredi i preradi te doprinose promjeni energetskog razreda za dva i više razreda

2

3

15 %

Operacije koje doprinose promjeni energetskog razreda za jedan razred ili kod izgradnje novog objekta prerade minimalno razreda B

1

Operacije koje uvode ekološki održive postupke kod upravljanja sirovinama i/ili recikliranju otpada iz vinarije

1

Ukupno

20

100 %

* visoka – osoba koja je stekla kvalifikaciju u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) koja je završila sveučilišni diplomski studij; specijalistički diplomski stručni studij; poslijediplomski specijalistički studij; poslijediplomski znanstveni magistarski studij; poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij; obranu doktorske disertacije izvan studija i istovrijedan studij prema prijašnjim propisima iz biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda (agronomija)

srednja – osoba koja je po završenom srednje školskom obrazovanju stekla kvalifikaciju i posjeduje specijalizirana interdisciplinarna znanja koja joj omogućavaju da može organizirati i provesti vinogradarsku i vinarsku poljoprivrednu proizvodnju na konvencionalni i ekološki način

ostalo – osoba koja je stekla kvalifikaciju iz drugih znanstvenih ili stručnih područja ili osobe bez stečene kvalifikacije

Kriteriji su poredani prema prioritetu, Agencija za plaćanja rangira Prijave prema ostvarenom broju bodova od najvećeg broja prioritetnih bodova padajućim redoslijedom do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava. U slučaju prijava s jednakim brojem bodova prednost ima prijava koja ostvaruje više bodova po kriteriju koji je većeg prioriteta gledano prema poretku prioriteta kriterija u tablici.

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić