Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

NN 8/2023 (20.1.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

180

Na temelju članka 10. stavka 5. i članka 13. stavka 11. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU U UPISNIKE DOBAVLJAČA, LABORATORIJA I UZORKIVAČA POLJOPRIVREDNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA

Članak 1.

U Pravilniku o upisu u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (»Narodne novine« broj 8/22.) u članku 6. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Zahtjev za upis može se podnijeti:

1. putem javne elektronske usluge dostupne u okviru informacijskog sustava Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija)

2. putem elektroničke pošte ili na drugi prikladan način koji se smatra elektroničkom dostavom

3. poštom«.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 5., 6., 7. i 8.

Članak 2.

U članku 8. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Zahtjev za upis može se podnijeti:

1. putem javne elektronske usluge dostupne u okviru informacijskog sustava Agencije

2. putem elektroničke pošte ili na drugi prikladan način koji se smatra elektroničkom dostavom

3. poštom«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 3.

U članku 11. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Zahtjev iz stavka 2. može se podnijeti:

1. putem javne elektronske usluge dostupne u okviru FIS-sustava

2. putem elektroničke pošte ili na drugi prikladan način koji se smatra elektroničkom dostavom

3. poštom«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6. 7., 8. i 9. postaju stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10.

Članak 4.

U Prilogu I. Obrazac 1. zamjenjuje se novim Obrascem 1. koji je tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 5.

U Prilogu II. Obrazac 5. zamjenjuje se novim Obrascem 5. koji je tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 6.

Članak 17. briše se.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/82

Urbroj: 525-06/244-22-8

Zagreb, 5. siječnja 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

Obrazac 1

PRILOG II.

Obrazac 5

 

 

 

Copyright © Ante Borić