Baza je ažurirana 17.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

NN 8/2023 (20.1.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta

Ministarstvo poljoprivrede

178

Na temelju članka 18.a stavka 3. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17, 111/18 i 144/20) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RASPOLAGANJU KAPACITETOM UZGOJA TUNA I DOZVOLJENIM ULAZNIM KOLIČINAMA ULOVLJENIH DIVLJIH TUNA (Thunnus thynnus) NA UZGAJALIŠTA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta (»Narodne novine«, br. 22/21 i 9/22), u članku 5. stavku 3. broj »25« zamjenjuje se brojem »30«.

(2) U stavku 4. riječ »od« zamjenjuje se riječju »do«.

Članak 2.

Dosadašnji Prilog 1. Pravilnika zamjenjuje se novim Prilogom 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/12

Urbroj: 525-12/791-23-8

Zagreb, 18. siječnja 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

1. RASPODJELA KAPACITETA UZGOJA TUNA PO NOSITELJIMA DOZVOLA ZA UZGOJ TUNA ZA 2023. GODINU

 

Broj dozvole za akvakulturu

220

139

138

86

slobodni kapacitet

Maksimalni kapacitet uzgoja tuna u 2023. godini (u tonama)

1.872,261

1.872,125

1.615,942

1.731,673

788,000

 

 

2. RASPODJELA ULAZNE KOLIČINE ULOVLJENIH DIVLJIH TUNA ZA 2023. GODINU

 

Broj dozvole za akvakulturu

220

139

138

86

slobodni kapacitet

Maksimalna ulazna količina divljih tuna u 2023. godini (u tonama)

700,197

700,146

604,338

647,619

294,700

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić