Baza je ažurirana 04.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 5/2023 (13.1.2023.), Pravilnik o uvjetima i načinu pristupa i korištenja povjerljivih statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku za znanstvene svrhe

Državni zavod za statistiku

94

Na temelju članka 68. stavka 3. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine« br. 25/20), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU PRISTUPA I KORIŠTENJA POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA ZNANSTVENE SVRHE

DIO PRVI UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti i način pristupa i korištenja povjerljivih statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku (u daljnjem tekstu: Zavod) za znanstvene svrhe.

Članak 2.

(1) U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. »povjerljivi statistički podaci za znanstvene svrhe« jesu statistički podaci koji omogućuju samo neizravnu identifikaciju statističke jedinice

2. »istraživački subjekt« jest pravna osoba koja obavlja znanstveno-istraživačku djelatnost ili znanstveno-istraživačka jedinica (odjel i sl.) unutar pravne osobe, koja mora biti samostalna i neovisna u oblikovanju znanstvenih zaključaka te odvojena od područja djelovanja pravne osobe kojoj pripada

3. »istraživač pri istraživačkom subjektu« jest fizička osoba koja se bavi znanstveno-istraživačkim radom u istraživačkom subjektu i formalno je s njim povezana ili doktorand upisan na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pri istraživačkom subjektu

4. »subjekt koji traži pristup« jest istraživački subjekt iz točke 2. ovoga stavka koji traži pristup povjerljivim statističkim podacima.

5. »istraživački projekt« jest vremenski ograničena znanstve­no-is­traživačka aktivnost koju provode istraživači pri istraživačkom subjektu odnosno doktorandi tijekom poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija u svrhu izrade doktorskog rada, a koja ima jasno definiranu znanstvenu svrhu istraživanja, voditelja istraživanja, suradnike na istraživanju (ako ih ima), metode statističke analize, opis očekivanih rezultata i način njihove objave (članci, prezentacije, publikacije i sl.).

6. »korisnik podataka« jest istraživač pri istraživačkom subjektu iz točke 3. ovoga stavka čije ime je navedeno u ugovoru o korištenju povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe

7. »sigurna soba« jest strogo kontrolirano okruženje unutar prostorija Zavoda u kojem se osigurava pristup povjerljivim statističkim podacima za znanstvene svrhe.

(2) Izrazi »identifikator, »izravna identifikacija« i »neizravna identifikacija« – u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao i izrazi u Zakonu o službenoj statistici (u daljnjem tekstu: Zakon).

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI UVJETI ZA PRISTUP POVJERLJIVIM STATISTIČKIM PODACIMA ZA ZNANSTVENE SVRHE

Članak 3.

Subjekt koji traži pristup mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– imati status istraživačkog subjekta iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovog Pravilnika

– imati iskustvo u provođenju istraživačkih projekata

– biti u mogućnosti provoditi tehničke i organizacijske mjere za osiguranje zaštite povjerljivih podataka.

Članak 4.

Prijedlog istraživačkog projekta za koji se traži pristup mora sadržavati:

– znanstvenu svrhu i ciljeve istraživačkog projekta

– obrazloženje zašto se znanstvena svrha istraživačkog projekta ne može postići korištenjem podataka koji nisu povjerljivi

– vremenski okvir istraživačkog projekta

– podatke o korisniku podataka

– skupove podataka kojima se traži pristup i metode njihove analize

– očekivane rezultate statističkih analiza podataka kojima se traži pristup

– način objave rezultata istraživanja za koje su korišteni povjerljivi statistički podaci (članci, prezentacije, publikacije i sl.).

Članak 5.

(1) Pristup povjerljivim statističkim podacima za znanstvene svrhe može se odobriti samo unutar razdoblja trajanja istraživačkog projekta.

(2) Istraživačkom subjektu može se odobriti produljenje trajanja pristupa utvrđenom u stavku 1. ovoga članka na temelju zahtjeva koji se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka.

(3) Najdulje trajanje pristupa povjerljivim statističkim podacima za znanstvene svrhe je pet godina, uključujući produljeno trajanje pristupa.

DIO TREĆI NAČIN PRISTUPA POVJERLJIVIM STATISTIČKIM PODACIMA ZA ZNANSTVENE SVRHE

Članak 6.

(1) Pristup povjerljivim statističkim podacima za znanstvene svrhe Zavod može omogućiti na jedan od sljedećih načina:

a) u »sigurnoj sobi«

b) »na daljinu«

c) na prijenosnome mediju za pohranu podataka.

(2) Povjerljivi statistički podaci kojima je omogućen pristup u »sigurnoj sobi« i »na daljinu«, osim što im je uklonjen izravni identifikator, mogu dodatno biti zaštićeni i metodama za smanjivanje rizika razotkrivanja statističke jedinice (anonimizacija podataka).

(3) Povjerljivi statistički podaci kojima je omogućen pristup na prijenosnom mediju za pohranu podataka, uz uklanjanje izravnog identifikatora, dodatno su zaštićeni i metodama za smanjivanje rizika razotkrivanja statističke jedinice (anonimizacija podataka).

Pristup povjerljivim statističkim podacima za znanstvene svrhe u »sigurnoj sobi«

Članak 7.

(1) Korisniku podataka koji povjerljivim statističkim podacima za znanstvene svrhe pristupa u »sigurnoj sobi«, Zavod će na raspolaganje staviti terminal s virtualnim desktopom s instaliranim programima za statističku analizu.

(2) Mjesto pristupa povjerljivim statističkim podacima nalazi se u prostoriji Zavoda u koju pristup imaju isključivo ovlaštene osobe.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, korisniku podataka može se, uz prethodnu suglasnost Zavoda, omogućiti korištenje drugih programa za statističku analizu ili korištenje vlastitih programskih kodova za rad u programima za statističku analizu.

(4) Prilikom rada u sigurnoj sobi potrebno je pridržavati se uputa za rad s povjerljivim statističkim podacima koje se korisniku podataka dostavljaju prije početka rada.

(5) Rezultate statističkih analiza nastale u »sigurnoj sobi« Zavod dostavlja korisniku podataka koji je imao pristup tim podacima tek nakon provjere rezultata sa stajališta statističke povjerljivosti.

Pristup povjerljivim statističkim podacima za znanstvene svrhe »na daljinu«

Članak 8.

(1) Pristup povjerljivim statističkim podacima za znanstvene svrhe »na daljinu« provodi se uspostavljanjem sigurne veze računala korisnika podataka s virtualnom okolinom Zavoda.

(2) Zavod će korisniku podataka staviti na raspolaganje programe za statističku analizu.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, korisniku podataka može se, uz prethodnu suglasnost Zavoda, omogućiti korištenje drugih programa za statističku analizu ili korištenje vlastitih programskih kodova za rad u programima za statističku analizu.

(4) Rezultati statističkih analiza (datoteke) koji nastaju tijekom rada s povjerljivim statističkim podacima pohranjuju se izravno i isključivo na računalni sustav Zavoda.

(5) Prilikom rada »na daljinu« potrebno je pridržavati se uputa za rad s povjerljivim statističkim podacima koje se korisniku podataka dostavljaju prije početka rada.

(6) Rezultate statističkih analiza nastale pristupom »na daljinu« Zavod dostavlja korisniku podataka koji je imao pristup tim podacima tek nakon provjere rezultata sa stajališta statističke povjerljivosti.

Pristup podacima na prijenosnome mediju za pohranu podataka

Članak 9.

(1) Pristup povjerljivim statističkim podacima za znanstvene svrhe na prijenosnom mediju provodi se putem kriptiranog prijenosnog medija, čiji se pristupni podaci šalju korisniku podataka zaštićenom elektroničkom poštom.

(2) Preuzimanje prijenosnog medija s povjerljivim statističkim podacima omogućeno je osobnim preuzimanjem od strane korisnika podataka unutar prostorija Zavoda ili putem dostave prijenosnog medija poštom.

(3) Povjerljive statističke podatke dobivene na prijenosnom mediju korisnik podataka ne smije ispisivati ili umnožavati na bilo kojem mediju niti prosljeđivati drugim osobama.

(4) Korisnik podataka dužan je, za vrijeme obrade – povjerljivih statističkih podataka, računalo na kojem se provodi obrada odspojiti sa svih mreža kojima ima pristup te ih nakon obrade, ukloniti iz računala.

Dostava rezultata statističkih analiza

Članak 10.

Rezultate statističkih analiza iz članka 7. stavka 5. i članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika, Zavod dostavlja korisniku podataka koji je imao pristup tim podacima, elektroničkom poštom, u roku od 15 radnih dana od dana završetka rada s podacima.

DIO ČETVRTI POSTUPAK RJEŠAVANJA ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA ZA ZNANSTVENE SVRHE

Zahtjev za korištenje povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe

Članak 11.

(1) Zahtjev za korištenje povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe (u daljnjem tekstu: zahtjev) i dokazi o ispunjavanju uvjeta za odobravanje zahtjeva podnose se pisanim putem Zavodu neposredno, poštom ili elektroničkom poštom.

(2) Zahtjev mora sadržavati sve podatke iz članka 3. i 4. ovoga Pravilnika i biti potpisan od odgovorne osobe istraživačkog subjekta.

(3) Uz zahtjev, podnositelj je dužan priložiti:

– dokaz da je pravna osoba registrirana za obavljanje znanstveno-istraživačke djelatnosti (izvadak iz sudskog registra ili izvadak iz registra države poslovna nastana za pravnu osobu izvan Republike Hrvatske iz kojeg je vidljivo obavljanje znanstveno-istraživačke djelatnosti ili izvadak iz evidencije priznatih istraživačkih subjekata Europske komisije (Eurostata) koji provode statističke analize za znanstvene svrhe

– organigram podnositelja

– dokaz da je istraživač pri istraživačkom subjektu, koji će imati pristup povjerljivim podacima u statusu znanstvenika ili doktorand upisan na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pri istraživačkom subjektu (izvadak iz Upisnika znanstvenika pri nadležnom registarskom tijelu u Republici Hrvatskoj, potvrda o statusu doktoranda, izvadak/potvrda o statusu znanstvenika za znanstvenike izvan Republike Hrvatske)

– popis publikacija koje je subjekt koji traži pristup objavio i popis istraživačkih projekata u kojim je sudjelovao

– opis mjera zaštite i čuvanja podataka na mjestu pristupa, računalnom sustavu ili drugom mediju na kojem će biti pohranjeni povjerljivi statistički podaci koji će se koristiti.

(4) Dokazi iz stavka 3. ovoga članka ne smiju biti stariji od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(5) Subjekt koji traži pristup u zahtjevu za korištenje povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe predlaže način pristupa podacima, a Zavod odlučuje o načinu pristupa vodeći računa o detaljnosti i osjetljivosti podataka kojima se traži pristup.

(6) Ako je zahtjev nepotpun Zavod će pozvati podnositelja da nadopuni zahtjev.

Odbor za statističku povjerljivost

Članak 12.

(1) Zahtjev iz članka 11. ovoga Pravilnika razmatra Odbor za statističku povjerljivost Zavoda (u daljnjem tekstu: Odbor) te glavnom ravnatelju Zavoda dostavlja prijedlog odluke s obrazloženjem razloga za odobravanje ili odbijanje zahtjeva, u pisanom obliku.

(2) Prijedlog odluke iz stavka 1. ovoga članka, Odbor utvrđuje u roku od 15 radnih dana od dana primitka urednog zahtjeva.

Sastav Odbora za statističku povjerljivost

Članak 13.

(1) Odbor ima devet članova, a imenuju se iz reda zaposlenika Zavoda nadležnih za poslove pripreme, proizvodnje, diseminacije, statističku povjerljivost, informacijsku sigurnost i pravne poslove.

(2) Predsjednik Odbora je rukovoditelj ustrojstvene jedinice u čijem su djelokrugu poslovi odnosa s korisnicima i zaštitu podataka.

(3) Članove Odbora imenuje glavni ravnatelj odlukom.

(4) Odbor donosi prijedloge odluka većinom glasova svih članova.

(5) Način rada i ostala pitanja od važnosti za obavljanje poslova iz djelokruga Odbora uredit će se poslovnikom o radu, koji donosi Odbor.

Donošenje odluke

Članak 14.

(1) Odluku o zahtjevu donosi glavni ravnatelj, u pravilu, u roku od pet radnih dana od dana primitka prijedloga odluke iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka nije upravni akt.

(3) O odluci iz stavka 1. ovoga članka, Zavod će pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva.

Odustajanje od zahtjeva

Članak 15.

Subjekt koji je zatražio pristup povjerljivim statističkim podacima za znanstvene svrhe može u svakom trenutku odustati od zahtjeva djelomično ili u cijelosti o čemu je dužan pisanim putem obavijestiti Zavod.

Ugovor o korištenju povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe

Članak 16.

(1) Zavod i istraživački subjekt kojem je odobren zahtjev sklapaju poseban ugovor o korištenju povjerljivih statističkih podataka (u daljnjem tekstu: Ugovor), u pisanom obliku.

(2) Ugovor mora sadržavati podatke o svakom pojedinom korisniku podataka koji će imati pristup i njihove izjave o povjerljivosti te odredbe kojima se štiti povjerljivost i zaštita statističkih podataka koji se daju na korištenje, u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

Korištenje povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe

Članak 17.

(1) Pristup povjerljivim statističkim podacima za znanstvene svrhe omogućuje se korisnicima podataka čija su imena navedena u Ugovoru.

(2) Ugovorna strana i/ili korisnik podataka odgovaraju za poduzimanje svih potrebnih administrativnih, tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe koji su im stavljeni na raspolaganje prema Ugovoru, osobito za odgovarajuću fizičku sigurnost prostorija i računalnih sustava, odgovarajući način čuvanja podataka u računalnom sustavu, odgovarajući način čuvanja prijenosnog medija na kojima su pohranjeni podaci te odgovarajući način čuvanja povjerljivih rezultata analize (ograničen pristup prostoriji i računalu u kojima se nalaze rezultati).

(3) Nakon završetka istraživačkog projekta, a najkasnije u roku od 30 dana, ugovorna strana pisanim putem obavještava Zavod o uništenju povjerljivih statističkih podataka kojima je imala pristup. Ova se izjava primjenjuje na izvorne podatke koje je ugovornoj strani dostavio Zavod i na sve podskupove izvornog skupa podataka.

Članak 18.

Nakon završetka istraživačkog projekta, ugovorna strana dužna je Zavodu staviti na raspolaganje sve poveznice na objavljene rezultate istraživanja pri čijoj izradi su se podaci koristili.

Članak 19.

(1) Ako Zavod sazna da ugovorna strana i/ili korisnik podataka ne postupaju u skladu s Ugovorom, ovim Pravilnikom i Zakonom, bez odgađanja će privremeno obustaviti pristup predmetnim podacima.

(2) Odbor iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika razmatra istinitost saznanja o nepridržavanju uvjeta za korištenje povjerljivih statističkih podataka i predlaže glavnom ravnatelju daljnje postupanje.

(3) Ako Odbor utvrdi da su saznanja o nepridržavanju uvjeta za pristup povjerljivim podacima istinita, Zavod može korisniku podataka na određeno vrijeme ili trajno zabraniti pristup povjerljivim statističkim podacima i raskinuti Ugovor te postupiti u skladu s prekršajnim odredbama Zakona.

Članak 20.

Zavod je, u okviru svog djelokruga, odgovoran za poduzimanje svih potrebnih administrativnih, tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe kojima korisnici podataka pristupaju u »sigurnoj sobi« i »na daljinu«, osobito za odgovarajuću fizičku sigurnost prostorija i računalnih sustava, odgovarajući način čuvanja podataka u računalnom sustavu te odgovarajući način čuvanja rezultata statističke analize.

Troškovi

Članak 21.

Troškove pristupa, pripreme, obrade i kontrole prema zahtjevu za korištenje povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe snosi istraživački subjekt koji traži pristup podacima, prema cjeniku Zavoda.

Evidencija o korisnicima povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe

Članak 22.

Zavod vodi evidenciju istraživačkih subjekata, s kojima je sklopljen Ugovor i svrsi za koju su ti podaci dani na korištenje.

DIO PETI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Glavni ravnatelj Zavoda donijet će odluku o imenovanju Odbora iz članka 13. stavka 3. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Odbor za statističku povjerljivost imenovan u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe (»Narodne novine« br. 137/13), nastavlja s radom do stupanja na snagu Odluke iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Odbor iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika će donijeti Poslovnik o radu iz članka 13. stavka 5. ovoga Pravilnika, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe (»Narodne novine« br. 137/13).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/23-01/1 Urbroj: 555-01-02-03-23-1 Zagreb, 9. siječnja 2023.

Glavna ravnateljica Lidija Brković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić