Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

NN 5/2023 (13.1.2023.), Pravilnik o postupku i načinu osnivanja Majstorske škole

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

87

Na temelju članka 70. stavka 3. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 143/2013, 127/2019 i 41/2020) ministar nadležan za obrt, nakon pribavljenog mišljenja Hrvatske obrtničke komore, donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I NAČINU OSNIVANJA MAJSTORSKE ŠKOLE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se postupak i osnivanje majstorske škole.

(2) Majstorsku školu kao ustanovu osniva Hrvatska obrtnička komora.

(3) Majstorska škola može započeti s radom upisom pravne osobe u Sudski registar.

(4) Djelatnosti Majstorske škole određuje Hrvatska obrtnička komora aktom o osnivanju.

(5) Unutarnje ustrojstvo Majstorske škole određuje se aktom o osnivanju i Statutom.

(6) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod.

Članak 2.

Majstorska škola je ustanova registrirana za provedbu formalnih i neformalnih programa obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za stjecanje kompetencija za obavljanje obrta na razini 2 i 5 prema zakonu kojim se uspostavlja Hrvatski kvalifikacijski okvir kao instrument uređenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj.

II. RAD MAJSTORSKE ŠKOLE

Članak 3.

(1) Programe temeljem kojih se stječe obrazovanje u Majstorskoj školi iz članka 65. stavka 5. Zakona o obrtu odlukom donosi ministar nadležan za obrt na prijedlog Hrvatske obrtničke komore.

(2) Programima iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se skupovi ishoda učenja, načini njihove provjere, oblici izvođenja, trajanje te uvjeti za izvođenje.

(3) Obvezne sastavnice programa su:

– naziv programa

– uvjeti za upis polaznika

– plan provedbe programa, oblici izvođenja, okvirni program po strukovnim modulima odnosno ishodima učenja te trajanje programa

– materijalni i prostorni uvjeti

– broj osoba i potrebne kvalifikacije osoba koje izvode programe, a koje su stekle odgovarajuće praktično iskustvo u pojedinom zanimanju ili sektoru na tržištu rada.

(4) Upis polaznika u Majstorsku školu obavlja se sukladno uvjetima za upis koji se uređuju općim aktima Majstorske škole.

(5) Provjera stečenih kompetencija po završetku programa provodi se polaganjem majstorskog ispita u odgovarajućem zanimanju.

III. MINIMALNO-TEHNIČKI UVJETI

Članak 4.

(1) Prostor mora zadovoljiti higijensko-tehničke standarde koji se odnose na osvjetljenje, osunčanost, prozračivanje, toplinsku zaštitu, zaštitu od buke, akustičnost prostorija za nastavu, grijanje i hlađenje, opskrbu vodom, odvodnju otpadnih voda, električne instalacije, instalacije računalne opreme i zaštitu od požara, kao i zahtjeve pristupačnosti za nesmetani pristup, kretanje i boravak osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

(2) Učionica mora biti opremljena audio sredstvima i video sredstvima, nepokretnom ili prenosivom pločom, platnom ili zidom za projekciju i drugim nastavnim sredstvima i pomagalima, u skladu s materijalnim uvjetima utvrđenima u programima Majstorske škole iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Majstorska škola mora imati najmanje:

– osigurani radni prostor po polazniku u učionici opće namjene od najmanje 2,5 m2

– prostor za izvođenje strukovnih modula za najmanje 10 polaznika

– prostor za individualni rad s polaznicima

– prostorije za ravnatelja (voditelja), izvoditelje programa i administrativno-tehničko osoblje

– prostoriju za arhivu

– odvojene sanitarne čvorove za žene i muškarce s umivaonikom ili s predprostorom u kojem se nalazi umivaonik

– put za evakuaciju.

IV. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI UVJETA

Članak 5.

(1) Ispunjenost uvjeta za izvođenje pojedinog programa Majstorske škole utvrđuje se temeljem dokumentacije i očevidom.

(2) Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od:

– podataka o zaposlenicima i vanjskim suradnicima koji će sudjelovati u izvedbi programa

– podataka o prostoru u kojem će se izvoditi programi te opremi, sredstvima i drugim materijalnim uvjetima potrebnim za izvođenje programa.

(3) Očevid provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za obrt.

(4) Povjerenstvo čine 3 člana, i to:

– predstavnik ministarstva nadležnog za obrt

– predstavnik Hrvatske obrtničke komore – majstor u odgovarajućem zanimanju

– nastavnik ustanove za strukovno obrazovanje iz odgovarajućeg sektora.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/01 Urbroj: 517-06-03-22-6 Zagreb, 20. prosinca 2022.

Ministar izv. prof. dr. sc. Davor Filipović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić