Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 4/2023 (11.1.2023.), Kodeks strukovne etike članova Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

73

Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 78/15, 114/18 i 110/19), Skupština Hrvatske komore inženjera elektrotehnike na 15. sjednici održanoj 16. prosinca 2022. godine, donijela je

KODEKS

STRUKOVNE ETIKE ČLANOVA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

UVOD

Članak 1.

Ovim Kodeksom strukovne etike članova Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (u daljnjem tekstu: Kodeks) utvrđuje se skup etičkih načela i pravila ponašanja kojih su se, radi očuvanja dostojanstva i ugleda struke članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (u daljnjem tekstu: članovi Komore) dužni pridržavati pri obavljanju poslova u okviru svoje profesionalne djelatnosti.

Pridržavanjem načela i pravila ponašanja utvrđenih Kodeksom članovi Komore iskazuju svoju odgovornost prema javnosti, okolišu, struci, naručiteljima i korisnicima, prema Komori i prema kolegama iz struke i prema svojim zaposlenicima.

Odredbe ovog Kodeksa obvezne su za članove Komore.

Članak 2.

Članovi Komore svojim znanjem, iskustvom i visokim standardom etičkih i moralnih osobina jamče najvišu razinu kvalitete inženjerskih usluga, osiguravaju kvalitetu života i štitite javni interes.

Svojim profesionalnim i intelektualnim uslugama doprinose osiguranju imovine, zaštiti okoliša, tehničkom napretku i održivom razvoju.

Izrazi koji se koriste u ovom Kodeksu, a koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

OSNOVNA NAČELA

Članak 3.

Članovi Komore podupiru i unapređuju stručnost, integritet, čast i ugled profesije, i to:

a) obavljanjem svoje profesionalne djelatnosti neovisno i nepristrano, uz poštivanje i primjenu zakona, važećih propisa, tehničkih pravila, prihvaćenih normi i pravila struke koji se odnose na njihovo područje rada, i specifičnosti povjerene im usluge;

b) osobnom odgovornošću za svoj rad;

c) obavljanjem poslova uz stalnu primjenu suvremenih tehnologija u skladu s tehnološkim razvojem i poboljšanjima iz svog područja rada;

d) pružanjem samo onih usluga za koje su stručno i akademski osposobljeni;

e) pružanjem podrške strukovnim organizacijama i udrugama koje promiču i zastupaju interese elektrotehničke struke;

f) strogim pridržavanjem načela zaštite okoliša i održivog razvoja;

g) podržavanjem sigurnosti, zdravlja i blagostanja društva u obavljanju svojih profesionalnih dužnosti;

h) odgovornim ponašanjem prema Komori, investitorima, naručiteljima, tijelima vlasti, kolegama, akademskim i drugim institucijama (u daljnjem tekstu: klijent);

i) djelovanjem kao pouzdani zastupnici i povjerenici svojih poslodavaca ili naručitelja uz izbjegavanje sukoba interesa;

j) građenjem profesionalnog ugleda na kvaliteti i vrijednosti svojih usluga uz zabranu nečasnog međusobnog konkuriranja;

k) stalnim stručnim usavršavanjem tijekom radnog vijeka i osiguravanjem mogućnosti za stručni razvoj onih koji obavljaju poslove pod njihovim nadzorom.

ODNOS PREMA KLIJENTIMA

Članak 4.

Članovi Komore svoj odnos prema klijentima temelje na:

a) povjerljivosti i stručnoj osposobljenosti kao temelju izgradnje poslovnih odnosa između stručnjaka i njihovih klijenata;

b) poštivanju i čuvanju tajnosti informacija dobivenih za vrijeme pružanja usluga te neotkrivanju informacija o klijentu drugim stranama;

c) osiguravanju da svaki suradnik u poslu kojemu je povjeren zadatak posjeduje znanje i vještine potrebne za djelotvorno i efikasno obavljanje tog zadatka uz odgovarajući nadzor i praćenje;

d) neprihvaćanju bilo kakve izravne ili neizravne naknade za sebe ili druge osobe koje bi mogle ugroziti interes klijenta;

e) upozorenju klijenta o mogućim odstupanjima od rješenja koje je predloženo te pravu klijenta na nepristranu i objektivnu procjenu stanja izvršenja inženjerskih usluga, bez pritiska i bez sukoba interesa;

f) obavještavanju svojih klijenata o osiguranju ili drugom odgovarajućem obliku jamstva za pokrivanje troškova nepovoljnih učinaka koji mogu proizaći iz pogrešaka ili propusta učinjenih za vrijeme pružanja inženjerskih usluga;

g) obvezi da odstupe od posla kada nastupe okolnosti na koje ne mogu utjecati, a zbog kojih svoju zadaću ne bi mogli obaviti uspješno i u skladu s važećim zakonima, podzakonskim aktima, pravilima struke i ovim Kodeksom, a nakon što o tome obavijeste klijenta pisanim putem;

h) dužnosti pravovremenog upozorenja klijenta na svoje poslovne veze, interese ili okolnosti koje bi mogle dovesti do sukoba interesa i time utjecati na njegov rad.

ODNOS PREMA KOLEGAMA

Članak 5.

Članovi Komore odnos prema kolegama temelje na uljuđenim pravilima ponašanja uz uvažavanje dostojanstva i profesionalnog ugleda svakog kolege, kako slijedi:

a) u profesionalnim odnosima s kolegama aktivno će doprinositi što uspješnijem njegovanju i razvijanju kolegijalnih odnosa;

b) poštivat će autorska prava drugih;

c) konkurencija između članova Komore zasnivat će se na stručnosti i etičnosti;

d) slobodno će iznijeti primjedbe na rad drugog člana Komore, osobito za projekte od javnog interesa. Primjedbe moraju biti javne, obrazložene i činjenično utemeljene;

e) trebaju biti objektivni pri ocjenjivanju rada i drugih postignuća kolega kada su za to angažirani od strane klijenta. Na isti način moraju primiti stručne kritike vlastitog rada;

f) ne smiju utjecati na neki započeti ili postojeći poslovni odnos između drugih inženjera i njihovih naručitelja na način da djeluju za svoj interes;

g) ukoliko klijent traži preuzimanje posla ili dijela posla koji već radi drugi član Komore, preuzimatelj smije preuzeti posao nakon što je utvrđeno da su s prethodnikom raskinuti poslovni odnosi, raščišćena sva financijska pitanja i ispunjene ostale obveze iz ugovora;

h) dužni su prema suradnicima ispuniti svoje obveze, omogućiti im dokazivanje sposobnosti i stjecanje iskustva u radu;

i) ne smije svoju iskaznicu ili pečat ili poslovnu karticu s potpisnim i identifikacijskim certifikatom, kojima iskazuje da je upisan u Imenik Komore, posuditi ili dati drugoj osobi s namjerom da ta osoba nastupa u njegovo ime.

ODNOS PREMA KOMORI

Članak 6.

Član Komore dužan je savjesno i pravovremeno ispunjavati svoje obveze prema Komori, poštivati, čuvati i podizati njezin ugled u javnosti, pred klijentima, tijelima vlasti i drugim institucijama te osobnim angažmanom pridonositi njezinu radu.

Član Komore ima pravo birati i biti biran u tijela Komore.

Izbor u bilo koje tijelo Komore treba biti čast za svakog člana Komore.

Član Komore dužan je prisustvovati sastancima tijela Komore, sastancima vijeća područnih odbora, povjerenstvima i ostalim radnim skupinama u koja je imenovan ili izabran.

Član Komore dužan je na zahtjev tijela Komore davati podatke koji se odnose na njegovo profesionalno ponašanje i rad.

Član Komore dužan je postupati u skladu sa zaključcima tijela Komore.

Član Komore dužan je Komori redovito plaćati članarinu i uredno podmiriti ostala davanja koja utvrde tijela Komore u skladu sa važećim aktima Komore.

ODNOS PREMA OKOLIŠU I ODRŽIVI RAZVOJ

Članak 7.

Članovi Komore dužni su strogo se pridržavati načela zaštite okoliša i održivog razvoja na način da:

a) upotrijebe svoje stručne sposobnosti kako bi se postigla najbolja tehnička rješenja koja će pridonijeti zdravom i ugodnom okruženju ljudi u otvorenim i zatvorenim prostorima;

b) nastoje ostvariti rješenja uz najmanju moguću potrošnju sirovina i energije, te najmanje moguće stvaranje otpada i bilo kakvog onečišćenja i oštećenja okoliša;

c) kod svakog prijedloga i djelovanja razmotre izravne, neizravne, neposredne, posredne, kratkoročne ili dugoročne posljedice za zdravlje ljudi, sigurnost, prirodni okoliš, socijalnu pravednost i sustav vrijednosti;

d) temeljito prouče okoliš na koji utječu svojim projektnim rješenjima, procijene učinke koji bi mogli djelovati na stanje, dinamiku i estetske vrijednosti ekosustava, urbaniziranih ili prirodnih, kao i na socioekonomske sustave, te odaberu najbolje za ekološki prihvatljiv i održiv razvoj;

e) promiču razumijevanje akcija usmjerenih k izbjegavanju oštećivanja i narušavanja okoliša gdje god je to moguće, uz saniranje već učinjenih šteta.

NEDOZVOLJENE VEZE U POSLU

Članak 8.

Članovi Komore daju do znanja da svojom djelatnošću omogućuju ispunjenje profesionalnih zadataka bez utjecaja na druge poslovne interese. Članovi Komore moraju izbjeći poslove koji bi mogli utjecati na njihovo nepristrano djelovanje u struci.

Članak 9.

Članovi Komore, nositelji dužnosti u tijelima Komora, ne smiju zlorabiti svoj položaj u pribavljanju poslova, sudjelovanju u raspoređivanju poslova ili utjecaju na klijente.

Članovi Komore imenovani na kakvu javnu dužnost ili zaposleni u tijelima lokalne uprave i samouprave, čije je članstvo u mirovanju, ne smiju koristiti svoj položaj za dobivanje posla za drugog člana Komore.

Članovi Komore ne smiju za dobivanje poslova zloupotrijebiti poznanstva sa službenicima i namještenicima u tijelima vlasti koja izdaju akte potrebne za građenje.

PONAŠANJE U JAVNOSTI I ODNOSI U POSLU

Članak 10.

Članovi Komore pridržavat će se dobrih poslovnih običaja koji su izgrađeni na dobroj vjeri, korektnim odnosima, povjerenju i točnosti.

Članovi Komore dužni su odbiti posao ukoliko su uvjeti takvi da se ne mogu ispuniti ili ako ne postoje pretpostavke za njegovo kvalitetno izvršenje.

Članovi Komore smiju pružati samo one usluge koje su unutar strukovnih zadataka elektrotehničke struke i za koje su stručno i akademski osposobljeni.

Kada poslovna i strukovna problematika prelazi područje strukovnih zadataka člana Komore, o tome mora obavijestiti klijenta da ne smije projektirati one vrste projekata ili obavljati stručni nadzor koji su izvan strukovnih zadataka elektrotehničke struke.

Članak 11.

Ponašanje članova Komore u javnosti mora odgovarati ugledu i povjerenju koje ima elektrotehnička struka.

Članovi Komore dužni su pri izradi projekata, i obavljanju stručnog nadzora i vođenju gradnje pridržavati se zakona i podzakonskih akata, propisa, usvojenih normi, kao i dostignuća znanosti i pravila struke.

Članovi Komore dužni su sve usluge iz svoje djelatnosti obavljati savjesno s punom pažnjom, znanjem i iskustvom, pridržavajući se svih dostignuća elektrotehničke struke te su o tome dužni voditi urednu dokumentaciju.

Članovi Komore ne smije potpisivati projekte, stručna mišljenja ili bilo koje druge zakonom predviđene dokumente koja nije izradio ili nisu izrađeni pod njegovim nadzorom.

Članak 12.

Članovi Komore dužni su prilikom preuzimanja posla upoznati klijenta s pravima i obvezama koji proizlaze iz članstva u Komori.

Članovi Komore ovisno o organizacijskom obliku u kojem su zaposleni, moraju prije preuzimanja svakog posla zaključiti (sklopiti) jasan i precizan pisani ugovor s klijentom o predmetu i opsegu usluga.

Članak 13.

Članovi Komore dužni su poštivati tajnost i povjerljivost poslovanja s klijentom ili drugim aktualnim ili potencijalnim korisnicima te ne smiju otkrivati povjerljive informacije bez prethodne pisane suglasnosti klijenta ili druge relevantne strane, osim ako otkrivanje podataka nije propisano zakonom.

Član Komore odgovara za svoju uslugu.

Članak 14.

Član Komore će nastojati da njegove uredske prostorije i način rada u njima odgovaraju ugledu inženjerskog zvanja kao samostalne i neovisne profesije.

Član Komore je odgovoran za rad ureda. U zajedničkim uredima, svi ovlašteni inženjeri odgovaraju za rad ureda.

REKLAMIRANJE

Članak 15.

Članovi Komore stječu ugled kroz rezultate svojeg rada.

Zabranjeno je svako reklamiranje proizvoda i usluga koje bi moglo ugroziti neovisnost i strukovno prosuđivanje člana Komore ili dovesti do obmane klijenta.

Članak 16.

Član Komore o kojemu se u sredstvima javnog priopćavanja piše ili govori na način koji je protivan odredbama pozitivnih zakonskih propisa i time nanosi šteta ugledu inženjerske profesije, dužan je reagirati tako da se na prikladan način javno ogradi od takvog izvješćivanja.

MATERIJALNE OSNOVE OBAVLJANJA PROFESIJE

Članak 17.

Članovi Komore imaju pravo na primjerenu naknadu za rezultate svog rada i troškove koje ostvaruju izvršavajući svoje stručne poslove.

Članovi Komore dužni su izvršavajući svoje stručne poslove davati točne podatke. Ne smiju sklapati ugovore s neistinitim podacima, opsegu poslova i drugim pojedinostima niti izvršavati poslove koji se ne namjeravaju ugovoriti.

Posao člana Komore koji je ponuđen zajedno s drugim strukama, mora se izdvojiti i posebno iskazati.

Članovi Komore dužni su imati osiguranje od profesionalne odgovornosti u skladu sa zakonom i Statutom Komore.

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 18.

Član Komore dužan je stalno unapređivati svoje znanje u struci te proširivati svoje stručne kompetencije u skladu s iskazanim potrebama za novim uslugama, te je dužan sudjelovati u stalnom stručnom usavršavanju tijekom čitavog radnog vijeka.

RJEŠAVANJE MEĐUSOBNIH SPOROVA

Članak 19.

Svi članovi Komore obvezuju se eventualne međusobne sporove, rješavati pregovorima i dobrovoljnim sporazumima, a ukoliko to nije moguće, spor mogu rješavati pred Centrom za mirenje Komore.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ovaj Kodeks namijenjen je osiguranju najvišeg standarda profesionalnog ponašanja među članovima Komore, koji su svoje profesionalne usluge dužni obavljati potpuno neovisno, nepristrano i povjerljivo, uz očuvanje integriteta, poštenja i pravednosti.

Članovi Komore obvezni su poštivati ovaj Kodeks ponašanja gdje god privremeno ili stalno pružaju svoje usluge.

Članak 21.

Ovaj Kodeks temelji se na osnovnim zakonskim, podzakonskim aktima, njihovim dopunama i izmjenama, odnosno njihovim najnovijim izdanjima.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovog Kodeksa prestaje važiti Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera elektrotehnike od 28. lipnja 2013. objavljen u »Narodnim novinama« broj 88/2013.

Članak 23.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Komore i objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 100-01/22-01/2

Urbroj: 504-00-22-1

Zagreb, 16. prosinca 2022.

Predsjednik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike Živko Radović, dipl. ing. el., v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić