NN 4/2023 (11.1.2023.), Pravilnik o naknadama za poslove biljnog zdravstva

Ministarstvo poljoprivrede

69

Na temelju članka 17. stavka 6. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 127/19 i 83/22), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NAKNADAMA ZA POSLOVE BILJNOG ZDRAVSTVA

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje struktura i iznosi naknada za:

1. laboratorijske analize i testiranja uzoraka bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta na prisutnost štetnih organizama te određivanje štetnih organizama

2. osposobljavanje specijaliziranih subjekata za izdavanje biljnih putovnica

3. poslove provjere i nadzora udovoljavanja uvjetima za obavljanje djelatnosti označavanja i/ili tretiranja i/ili popravka drvenog materijala za pakiranje

4. osposobljavanje za obavljanje postupka tretiranja drvenog materijala za pakiranje.

Pojmovnik

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi u Zakonu o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 127/19 i 83/22) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Pojmovi i izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

(3) Obveznik je specijalizirani subjekt upisan u Službeni registar specijaliziranih subjekata u skladu s člankom 15. stavkom 1. Zakona i specijalizirani subjekt koji je uključen u jednu od aktivnosti iz članka 4. stavka 1. točke 3. Zakona, a plaća naknadu za poslove iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Namjena prihoda od naknada i način plaćanja

Članak 3.

(1) Naknade iz članka 1. ovoga Pravilnika prihod su nadležnih tijela ili ovlaštenih pravnih osoba s javnim ovlastima koje obavljaju poslove laboratorijske analize, testiranja uzoraka bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta te poslova provjere i nadzora udovoljavanja uvjetima za obavljanje djelatnosti označavanja i/ili tretiranja i/ili popravka drvenog materijala za pakiranje, odnosno provođenja osposobljavanja specijaliziranih subjekata za izdavanje biljnih putovnica i obavljanja postupka tretiranja drvenog materijala za pakiranje.

(2) Prihodima od naknada za poslove u području biljnog zdravstva mogu se podmirivati materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine vezani za obavljanje poslova propisanih zakonom koji uređuje područje biljnog zdravstva.

(3) Iznos naknade propisan ovim Pravilnikom određen je na temelju sljedećih kriterija:

– plaće osoba koje sudjeluju u provedbi zadataka propisanih ovim Pravilnikom

– troškova osoba koje sudjeluju u provedbi zadataka propisanih ovim Pravilnikom, uključujući prostor, alat, opremu, izobrazbu, putne i druge troškove te troškove akreditacije

– troškova uzorkovanja i laboratorijskih analiza.

(4) Naknade propisane odredbama ovoga Pravilnika uplaćuju se u korist nadležnih tijela iz članka 5. stavka 1. točaka 3. i 4. Zakona i ovlaštenih pravnih osoba s javnim ovlastima iz članka 12. stavka 1. Zakona na broj računa koji je dostupan na njihovim mrežnim stranicama.

Obveznici plaćanja naknada

Članak 4.

Obveznici plaćanja naknada su:

1. specijalizirani subjekti koji sami uzimaju uzorke za laboratorijske analize i testiranja uzoraka bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta

2. specijalizirani subjekti kod kojih nadležni inspektor prilikom obavljana službenih kontrola uzme uzorak za laboratorijsku analizu i testiranje uzoraka ako je u uzorku:

– nađen karantenski štetni organizam Unije ili

– nađen štetni organizam koji nije uvršten na popis karantenskih štetnih organizama Unije, ali za koji Republika Hrvatska smatra da bi mogao ispuniti uvjete za uvrštenje na taj popis i o tome je obavijestila Komisiju i ostale države članice ili

– ako je u uzorku bilja za sadnju (uključujući i sjeme) nađen regulirani nekarantenski štetni organizam Unije

3. specijalizirani subjekti koji namjeravaju obavljati djelatnost označavanja i/ili tretiranja i/ili popravka drvenog materijala za pakiranje za obavljanje službene provjere ispunjanja svih uvjeta

4. specijalizirani subjekti koji obavljaju djelatnost označavanja i/ili tretiranja i/ili popravka drvenog materijala za pakiranje za obavljanje službene provjere najmanje jednom u dvije godine

5. specijalizirani subjekti koji od tijela za provedbu osposobljavanja zatraže osposobljavanje stručne osobe za izdavanje biljnih putovnica

6. specijalizirani subjekti koji od tijela za provedbu osposobljavanja zatraže osposobljavanje stručne osobe za primjenu ISPM 15 (prvi i drugi stupanj)

7. specijalizirani subjekti odgovorni za pošiljku plaćaju troškove analize i testiranja službenih uzoraka uzetih iz pošiljke koja se unosi u Uniju, neovisno o tome je li u njemu nađen štetni organizam ili nije.

Iznos naknada

Članak 5.

(1) Naknada za laboratorijske analize i testiranja uzoraka bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta prema članku 17. Zakona plaća se u iznosu navedenom u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(2) Naknada za službenu provjeru ispunjavanja svih uvjeta za specijaliziranog subjekta koji namjerava obavljati djelatnost označavanja i/ili tretiranja i/ili popravka drvenog materijala za pakiranje plaća se u iznosu navedenom u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(3) Naknada za obavljanje službene provjere najmanje jednom u dvije godine kod specijaliziranog subjekta koji obavlja djelatnost označavanja i/ili tretiranja i/ili popravka drvenog materijala za pakiranje plaća se u iznosu navedenom u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.

(4) Najviša naknada za osposobljavanje stručne osobe za izdavanje biljnih putovnica kod tijela za provedbu osposobljavanja plaća se u iznosu navedenom u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.

(5) Naknada za osposobljavanje stručne osobe za primjenu ISPM 15 (prvi i drugi stupanj) kod tijela za provedbu osposobljavanja plaća se u iznosu navedenom u Prilogu 5. ovoga Pravilnika.

Prestanak važenja propisa

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja (»Narodne novine«, br. 116/09, 25/11, 57/15, 107/17, 118/18 i 123/22).

Stupanje na snagu

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/62 Urbroj: 525-06/238-22-14 Zagreb, 23. prosinca 2022.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

STRUKTURA I NAKNADE ZA LABORATORIJSKE ANALIZE I TESTIRANJA UZORAKA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I DRUGIH PREDMETA

 

Red.br.

Vrsta ili metoda analize

Veličina uzorka

Pobliži opis ili jedinica analize

Iznos u eurima

1.

VIROLOŠKE ANALIZE

1.1.

ELISA

prema uputi za uzorkovanje

za jednu vrstu virusa i jedan uzorak:

 

– do 10 uzoraka

16,00

– od 11 do 50 uzoraka

12,00

– više od 50 uzoraka

10,00

1.2.

Analiza vinove loze na kompleks gospodarski značajnih virusa

prema uputi za uzorkovanje

za kompleks virusa i jedan uzorak

30,00

1.3.

Biotest na zeljastim biljkama indikatorima

prema uputi za uzorkovanje

za jednu vrstu virusa i jedan uzorak

150,00

1.4.

Testiranje sjemena na skrivenu zarazu

ovisno o štetnom organizmu i propisanoj metodi

za jedan poduzorak i jednu metodu analize

umnožak broja poduzoraka i iznosa naknade za svaku metodu analize

2.

BAKTERIOLOŠKE ANALIZE

2.1.

Identifikacija na hranjivim podlogama

prema uputi za uzorkovanje

za jednu vrstu bakterije i za jedan uzorak

75,00

2.2.

Test imunofluorescencije

prema uputi za uzorkovanje

za jednu vrstu bakterije i za jedan uzorak

35,00

2.3.

Biotest na zeljastim biljkama ili test patogenosti

prema uputi za uzorkovanje

za jednu vrstu bakterije i jedan uzorak

150,00

2.4.

Testiranje sjemena na skrivenu zarazu

ovisno o štetnom organizmu i propisanoj metodi

za jedan poduzorak i jednu metodu analize

umnožak broja poduzoraka i iznosa naknade za svaku metodu analize

3.

ENTOMOLOŠKE ANALIZE

3.1.

Vizualna analiza biljnog materijala radi određivanja prisutnosti člankonožaca

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak:

– ako nisu nađeni

55,00

– za svaku identificiranu vrstu

35,00

– za svaki identificirani rod ili porodicu

30,00

3.2.

Mikroskopska analiza biljnog materijala radi određivanja prisutnosti člankonožaca uz jednostavnu pripremu mikroskopskog preparata prema ključevima za determinaciju

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak:

– ako je identificirana jedna vrsta

130,00

– za svaku daljnju identificiranu vrstu

40,00

– ako je identificiran jedan rod ili porodica

50,00

– za svaki daljnji identificirani rod ili porodicu

25,00

3.3.

Mikroskopska analiza biljnog materijala radi određivanja prisutnosti člankonožaca uz složenu pripremu mikroskopskog preparata prema ključevima za determinaciju

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak:

– ako je identificirana jedna vrsta

150,00

– za svaku daljnju identificiranu vrstu

55,00

– ako je identificiran jedan rod ili porodica

65,00

– za svaki daljnji identificirani rod ili porodicu

35,00

3.4.

Mikroskopska analiza člankonožaca radi identifikacije uz jednostavnu pripremu mikroskopskog preparata prema ključevima za determinaciju

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak:

– ako je identificirana jedna vrsta

130,00

– za svaku daljnju identificiranu vrstu

40,00

– ako je identificiran jedan rod ili porodica

50,00

– za svaki daljnji identificirani rod ili porodicu

25,00

3.5.

Mikroskopska analiza člankonožaca radi identifikacije uz složenu pripremu mikroskopskog preparata prema ključevima za determinaciju

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak:

– ako je identificirana jedna vrsta

150,00

– za svaku daljnju identificiranu vrstu

55,00

– ako je identificiran jedan rod ili porodica

65,00

– za svaki daljnji identificirani rod ili porodicu

35,00

3.6.

Analiza mamca ili ljepljive ploče

jedan mamac, ljepljiva ploča

za jednu ploču ili jedan mamac:

– ako je identificirana jedna vrsta kukca

100,00

– za svaku daljnju identificiranu vrstu kukca

40,00

– ako je identificiran jedan rod ili porodica

50,00

– za svaki daljnji identificirani rod ili porodicu

25,00

4.

MIKOLOŠKE ANALIZE

4.1.

Vizualna analiza biljnog materijala radi određivanja prisutnosti gljiva i gljivama sličnih organizama

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak

20,00

4.2.

Analiza tla na prisutnost Phytophthora vrsta metodom pecanja

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak

90,00

Mikroskopska analiza biljnog materijala radi određivanja prisutnosti gljiva metodom na filter papiru

40,00

Mikroskopska analiza radi određivanja prisutnosti gljiva metodom na hranjivoj podlozi

100,00

4.3.

Analiza sjemena radi određivanja zdravstvenog stanja

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak:

– pregled naturalnog sjemena

15,00

– test ispiranja

25,00

– metoda na filter papiru

45,00

– metoda na hranjivoj podlozi

75,00

5.

NEMATOLOŠKE ANALIZE

5.1.

Analiza radi određivanja slobodnoživućih nematoda (ekstrakcija i identifikacija)

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak:

– kad nisu nađene nematode

45,00

– kad su nađene nematode

70,00

5.2.

Analiza uzorka tla radi određivanja cistolikih nematoda (ekstrakcija i identifikacija)

prema uputi za uzorkovanje

identifikacija do roda:

za jedan uzorak:

– kad nisu nađene štetne nematode

30,00

– kad su nađene štetne nematode

40,00

5.3.

Analiza tla radi određivanja broja jaja nematoda (ekstrakcija i brojanje)

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak:

– kad nisu nađena jaja nematoda

30,00

– kad su nađena jaja nematoda

40,00

5.4.

Analiza tla / biljnog materijala radi određivanja kompleksa cistolikih / slobodnoživućih nematoda (ekstrakcija i identifikacija)

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak:

– kad nisu nađene štetne nematode

45,00

– kad su nađene štetne nematode

88,00

5.5.

Analiza sjemena ili lukovica na slobodnoživuće nematode

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak:

– kad nisu nađene štetne nematode

40,00

– kad su nađene štetne nematode

70,00

6.

MOLEKULARNE ANALIZE (svi laboratoriji)

6.1.

PCR

 

Analiza uključuje pripremu uzorka, ekstrakciju DNA, PCR i elektroforezu za jedan štetni organizam (pojedinačno ili po uzorku)

70,00

6.2.

RT-PCR

 

Analiza uključuje pripremu uzorka, ekstrakciju RNA, RT-PCR i elektroforezu za jedan štetni organizam (pojedinačno ili po uzorku)

90,00

6.3.

IC-RT-PCR

 

Analiza uključuje pripremu uzorka, ekstrakciju RNA, IC-RT-PCR i elektroforezu za jedan štetni organizam (pojedinačno ili po uzorku)

135,00

6.4.

Real-time PCR

 

Analiza uključuje pripremu uzorka, ekstrakciju DNA i real-time PCR za jedan štetni organizam (pojedinačno ili po uzorku)

100,00

6.5.

Real-time RT-PCR

 

Analiza uključuje pripremu uzorka, ekstrakciju RNA i real-time RT-PCR za jedan štetni organizam (pojedinačno ili po uzorku)

120,00

6.6.

Sekvenciranje i analiza sekvenci

 

Analiza uključuje PCR ili RT-PCR, sekvenciranje u minimalno dva smjera, uređivanje i analizu sekvenci za jedan štetni organizam (pojedinačno ili po uzorku)

135,00

7.

HERBOLOŠKE ANALIZE

7.1.

Vizualna analiza biljnog materijala radi određivanja vrste korova

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak

30,00

7.2.

Analiza biljnog materijala radi određivanja vrste korova prema ključevima za determinaciju

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak

60,00

7.3.

Analiza sjemena korova radi određivanja vrste korova

prema uputi za uzorkovanje

za jedan uzorak

100,00

 

 

 

 

PRILOG 2.

NAKNADE ZA SLUŽBENU PROVJERU ISPUNJANJA UVJETA ZA OZNAČAVANJE I/ILI TRETIRANJE I/ILI POPRAVAK DRVENOG MATERIJALA ZA PAKIRANJE

 

Red. br.

Naziv

Pobliži opis/količina

Iznos u eurima

1.

Službena provjera ispunjavanja uvjeta za primjenu postupaka tretiranja i/ili označavanja i/ili popravaka drvenog materijala za pakiranje

za jednu provjeru

394,00

2.

Izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za primjenu postupaka tretiranja i/ili označavanja i/ili popravaka drvenog materijala za pakiranje

za jednu potvrdu

33,00

3.

Troškovi izlaska nadležne stručne ustanove na teren

po prijeđenom kilometru

30 % cijene goriva eurosuper 95

 

 

PRILOG 3.

NAKNADE ZA OBAVLJANJE SLUŽBENE PROVJERE NAJMANJE JEDNOM U DVIJE GODINE ZA OZNAČAVANJE I/ILI TRETIRANJE I/ILI POPRAVAK DRVENOG MATERIJALA ZA PAKIRANJE

 

Red.br.

Naziv

Pobliži opis/količina

Iznos u eurima

1.

Službena provjera barem jednom u dvije godine za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje

za jednu provjeru

263,00

2.

Troškovi izlaska nadležne stručne ustanove na teren

po prijeđenom kilometru

30 % cijene goriva eurosuper 95

 

 

PRILOG 4.

NAJVIŠA NAKNADA ZA OSPOSOBLJAVANJE STRUČNE OSOBE ZA IZDAVANJE BILJNIH PUTOVNICA KOD TIJELA ZA PROVEDBU OSPOSOBLJAVANJA

 

Red. br.

Naziv

Pobliži opis/količina

Iznos u eurima

1.

Osposobljavanje stručnih osoba za izdavanje biljnih putovnica

jedno osposobljavanje

200,00

 

 

PRILOG 5.

NAKNADE ZA OSPOSOBLJAVANJE STRUČNE OSOBE ZA PRIMJENU ISPM 15 KOD TIJELA ZA PROVEDBU OSPOSOBLJAVANJA

 

Red. br.

Naziv

Pobliži opis/količina

Iznos u eurima

1.

Prvi stupanj osposobljavanja stručne osobe za primjenu ISPM 15 kod tijela za provedbu osposobljavanja

po jednom kandidatu

299,00

2.

Drugi stupanj osposobljavanja stručne osobe za primjenu ISPM 15 kod tijela za provedbu osposobljavanja

po jednom kandidatu

368,00

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić