Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 56/24

NN 3/2023 (5.1.2023.), Zaključak o provedbi načela zabrane neopravdanog povećanja cijena

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

37

Na temelju članka 1. i članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člancima 6., 7. i 8. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/22. i 88/22. – ispravak), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2023. donijela

ZAKLJUČAK

1. Polazeći od načela zaštite potrošača i načela zabrane neopravdanog povećanja cijena, obvezuju se svi poslovni subjekti, uključujući kreditne institucije, kreditne unije, institucije za platni promet, institucije za elektronički novac, druge vjerovnike sukladno propisu kojim se uređuje potrošačko kreditiranje, pružatelje financijskih usluga i druge koji su povisili cijene roba i usluga protivno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/22. i 88/22. – ispravak, u daljnjem tekstu: Zakon) da revidiraju maloprodajne cijene svojih roba i usluga sukladno temeljnim načelima i pravilima iz Zakona, i to tako da iste budu određene najviše do visine maloprodajnih cijena koje su vrijedile na dan 31. prosinca 2022.

2. Radi praćenja primjene načela iz točke 1. ovoga Zaključka, a s ciljem sprječavanja negativnog učinka povećanja cijena na potrošače zadužuju se:

– Državni inspektorat

– Porezna uprava i Carinska uprava Ministarstva financija

– Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

– Ministarstvo zdravstva

– Hrvatska narodna banka

– Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti i

– Agencija za obalni linijski promet

da bez odgode u okviru svoje nadležnosti provedu pojačani nadzor poslovnih subjekata iz točke 1. ovoga Zaključka.

Tijela iz stavka 1. ove točke međusobno će koordinirati mjere koje će poduzimati u okviru svoje nadležnosti te surađivati u razmjeni informacija koje su uočili u obavljanja poslova i aktivnosti u okviru svoje nadležnosti.

3. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da intenzivira aktivnosti koje će potrošačima omogućiti praćenje kretanja cijena roba i usluga te njihovu usporedbu na različitim prodajnim i uslužnim mjestima radi potpunog, pravodobnog i cjelovitog informiranja potrošača.

4. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da bez odgode poduzme sve potrebne mjere i aktivnosti radi prikupljanja svih relevantnih podataka o kretanju cijena poljoprivrednih i prehrambenih roba i o tome izvijesti Vladu Republike Hrvatske u roku od 15 dana od dana donošenja ovoga Zaključka.

5. Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede i tijela iz točke 2. ovoga Zaključka te druga nadležna tijela državne uprave da na temelju prikupljenih podataka i analiza razmotre izmjenu odgovarajućih propisa i drugih akata Vlade Republike Hrvatske radi poduzimanja odgovarajućih mjera za zaštitu potrošača, te o provedenim mjerama redovito izvještavaju Vladu Republike Hrvatske svakih 15 dana.

6. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-07/03 Urbroj: 50301-05/16-23-1 Zagreb, 5. siječnja 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić