Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

NN 1/2023 (2.1.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Ministarstvo financija

7

Na temelju članka 93. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22) i članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 i 106/18) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22 i 156/22), u članku 4. stavku 2. riječi: »žiroračun« zamjenjuju se riječima: »račun«.

U stavku 3. riječ: »žiroračun« zamjenjuje se riječju: »račun«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. iza r. br. 38. dodaje se r.br. 39. koji glasi:

»

 

39.

Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose

 

do 3,98 po danu rada od kuće, a najviše do 66,37 mjesečno

 

 

«.

U stavku 33. iza riječi: »ili plaćenom odnosno neplaćenom dopustu u skladu s posebnim propisima« dodaju se riječi: »ili su cijeli mjesec radili na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 8. riječ: »žiroračun« zamjenjuje se riječju: »račun«.

U stavku 11. riječ: »žiroračuna« zamjenjuje se riječju: »računa«.

Članak 4.

U članku 13. stavku 4. riječ: »žiroračun« zamjenjuje se riječju: »račun«.

Članak 5.

U članku 34. stavku 9. iza riječi: »te ista ulazi u primitke u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je fizička osoba koja je dohodak utvrđivala u paušalnom iznosu ostvarila primitke iznad iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost« dodaje se zarez i riječi: »a u slučaju kada je razlika ostvarena u zadnjem mjesecu poreznog razdoblja, ulazi u primitke u mjesecu u kojem je i ostvarena«.

Članak 6.

U članku 35. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Sredstvima za osobni prijevoz iz članka 33. stavka 1. točke 5. Zakona ne smatraju se vozila koja osim sjedišta vozača imaju najmanje 7 ili najviše 8 sjedišta, koja se koriste isključivo za prijevoz radnika u slučaju rada na terenu, ako poslodavac organizira prijevoz radnika do mjesta rada i povratka s mjesta rada te ako se vozila koriste isključivo za takve svrhe.«.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 9. riječi: »članka 34. stavka 2. ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima »stavka 2. ovoga članka«.

Članak 7.

U članku 44. stavku 3. točkama 4., 6. i 11. riječ: »žiroračuna« zamjenjuje se riječju: »računa«.

Članak 8.

U članku 62. stavku 3. točki 2. podtočki 2.9. riječi: »tekući ili žiroračun obvezni su popuniti dio pod 1.7. koji se odnosi na broj tekućeg ili žiroračuna« zamjenjuju se riječima: »račun obvezni su popuniti dio pod 1.7. koji se odnosi na broj računa«.

U točki 20. podtočki 20.1. iza riječi: »šumarstva« dodaje se zarez i riječi: »djelatnosti proizvodnje električne energije«.

Članak 9.

U članku 63. stavku 1. točki 2. iza riječi: »šumarstva« dodaje se zarez i riječi: »dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije«.

Članak 10.

U članku 64. stavku 1. točki 2. riječ: »žiroračuna« zamjenjuje se riječju: »računa«.

U točki 3. riječ: »žiroračuna« zamjenjuju se riječju: »računa«.

U točki 5. riječ: »žiroračunu« zamjenjuje se riječju: »računu«.

Članak 11.

U članku 68. stavku 6. riječi: »članka 57. stavka 3. Zakona« zamjenjuju se riječima: »članka 57. stavka 6. Zakona«.

Članak 12.

U članku 74. stavak 1. mijenja se i glasi:

» (1) Do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu odnosno pri prestanku djelatnosti, isplatitelji primitka po osnovi kojega se utvrđuje drugi dohodak koji se ne smatra konačnim iz članka 39. Zakona, dohodak od imovinskih prava i dohodak od kapitala (osim isplatitelja koji su dostavili podatke sukladno članku 71. stavku 16. ovoga Pravilnika) obvezni su dostaviti potvrde o visini pojedinačnih i ukupnih godišnjih primitaka na zahtjev poreznih obveznika.«.

U stavku 2. riječi: »žiroračuna odnosno ostalih« brišu se.

Članak 13.

U članku 78. stavku 1. točki 3. riječ: »žiroračun« zamjenjuje se riječju: »račun«.

Članak 14.

U članku 92. stavku 1. riječ: »žiroračun« zamjenjuje se riječima: »račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet«.

Stavak 2. briše se.

Stavak 3. postaje stavak 2.

U stavku 4. koji postaje stavak 3. riječi: »na način iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, a iznimno na način iz stavka 3. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »na način iz stavka 1. ovoga članka, a iznimno na način iz stavka 2. ovoga članka«.

Stavci 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 15.

Iza članka 92. dodaje se članak 92. a koji glasi:

»Članak 92.a

Za potrebe ovoga Pravilnika u skladu s odredbama Zakona, računom se smatra račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet osim odredbi vezanih za račun koji se smatra vjerodostojnom ispravom.«.

Članak 16.

U članku 93. stavku 3. iza riječi: »šumarstvo« dodaje se zarez i riječi: »proizvodnja električne energije«.

Članak 17.

(1) Prilozi 2., 3. i 4. Obrasca JOPPD, mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

(2) Prilog Obrasca INO-DOH: »Šifarnik INO-DOH«, mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 011-01/22-02/31 Urbroj: 513-07-21-01-22-1 Zagreb, 2. siječnja 2023.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

PRILOG 2.

 

2. Stjecatelj primitka/osiguranik

Oznaka

Opis

0001 – 0299

STJECATELJ PRIMITKA OD NESAMOSTALNOG RADA

0001 – 0019

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa

0001

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa

0002

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – osoba koja se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima

0004

Fizička osoba izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca ili poslodavca iz druge države članice Europske unije u tuzemna društva za rad u tim društvima

0005

Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo

0006

Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo ili drugu državu članicu Europske unije – osoba koja se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima

0007

Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo ili drugu državu članicu Europske unije – novozaposlena osoba prema odredbama Zakona o tržištu rada

0008

Članovi predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (izabrane i imenovane osobe) po osnovi primitaka (plaće) koji im se isplaćuju za rad u tim tijelima i jedinicama

0009

Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi radnog odnosa/plaće

0010

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima

0011

Radnik/osiguranik koji je temeljem radnog odnosa izaslan na rad u inozemstvo – mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima

0012

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

0021 – 0029

Radnik/osiguranik po osnovi rada u kućanstvu

0021

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu

0022

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o doprinosima

0023

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu koji se prvi put zapošljava prema odredbama Zakona o tržištu rada

0024

Ostali stjecatelji/osiguranici po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu

0025

Radnik/osiguranik po osnovi radnog odnosa – rad u kućanstvu mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima

0031 – 0039

Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi poduzetničke plaće

0031

Stjecatelj/osiguranik – trgovac pojedinac

0032

Ostali stjecatelji/osiguranici koji obavljaju samostalnu djelatnost i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit

0033

Stjecatelji/osiguranici koji ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenili način utvrđivanja dohotka, pa prema tim primicima utvrđuju dobiti

0041 – 0049

Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti

0041

Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta

0042

Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti) koji obavlja djelatnosti medicinske sestre, zubotehničara, fizioterapeuta, filmskog radnika, novinara i predstavnik obiteljskog doma

0043

Ostali nenavedeni stjecatelji primitka/osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja i sportaši (profesionalne djelatnosti)

0044

Stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva

0045

Stjecatelji/osiguranici koji ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenili način utvrđivanja dohotka, pa prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti (članak 7. točka 5.3. Zakona o doprinosima)

0046

Ostali stjecatelj primitka/osiguranik po osnovi obavljanja ostalih samostalnih djelatnosti (članak 7. točka 5.1.,5.2. i 5.4. Zakona o doprinosima)

0101 – 0119

Umirovljenik/stjecatelj mirovine – isplatitelj HZMO

0101

Umirovljenik korisnik starosne mirovine

0102

Stjecatelj obiteljske mirovine koja podliježe oporezivanju

0103

Stjecatelj obiteljske mirovine koja ne podliježe oporezivanju, ali po osnovi koje postoji obveza doprinosa

0104

Umirovljenik korisnik invalidske mirovine

0105

Stjecatelj invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad koja se isplaćuje umirovljenicima obvezno osiguranim po osnovi radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti

0106

Umirovljenik korisnik mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

0107

Ostali stjecatelji mirovine prema posebnom propisu

0108

Stjecatelji ostalih mirovina

0121

Stjecatelji mirovine – ostali isplatitelji

0201

Stjecatelj primitka od nesamostalnog rada koji se prema propisima o porezu

na dohodak oporezuje kao dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima kao drugi dohodak

1001 – 1999

STJECATELJ PRIMITKA OD KAPITALA

1001

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala

1002

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala, a pri obračunu

primjenjuje se porezna stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

1003

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala ostvaren iz inozemstva ili druge države članice Europske unije

1004

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu primjenjuje se porezna stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

1101 – 1109

Stjecatelj primitka od kapitala od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata

1101

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata

1102

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata, a pri obračunu primjenjuje se porezna stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

1103

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata ostvaren iz inozemstva ili druge države članice Europske unije

1104

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi prihoda od kamata ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu primjenjuje se porezna stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

2001 – 2999

STJECATELJ PRIMITKA OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA

2001

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava

2002

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava, a pri obračunu primjenjuje se porezna stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

2003

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava ostvaren iz inozemstva ili druge države članice Europske unije

2004

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od imovinskih prava ostvaren izravno iz inozemstva ili druge države članice Europske unije, a pri obračunu primjenjuje se porezna stopa propisana odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

2005

Stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje dohodak od posebnih vrsta imovine

4001 – 4999

STJECATELJ PRIMITKA OD KOJEGA SE UTVRĐUJE DRUGI DOHODAK

4001

Osiguranik/stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a po osnovi kojeg ne postoji obveza doprinosa

4002

Osiguranik/stjecatelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak, a po osnovi kojeg postoji obveza doprinosa

5001 – 5799

OSTALI OSIGURANICI

5001 – 5009

Osiguranik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

5001

Osiguranik na radu ili stručnom usavršavanju, odnosno obrazovanju u inozemstvu duže od 30 dana

5002

Osiguranik upućen na službeni put u inozemstvo u trajanju do 30 dana

5101 – 5699

Osiguranik/stjecatelj naknade plaće, prava iz osiguranja koja se financiraju na teret nositelja osiguranja ili državnog proračuna i osiguranja u određenim okolnostima

5101 – 5199

Obveznik obračunavanja – HZMO

5101

Osiguranik po osnovi korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad

5102

Osiguranik po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti

5103

Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje na teret sredstava mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti

5104

Osiguranik – osoba s invaliditetom kojoj se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem

5201 – 5299

Obveznik obračunavanja – HZZO

5201

Osiguranik koji naknadu plaće za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava nositelja obveznoga zdravstvenog osiguranja – općenito

5202

Osiguranik koji naknadu plaće odnosno novčanu naknadu za vrijeme bolovanja ostvaruje na teret sredstava državnog proračuna – općenito

5203

Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta i dopusta radi smrti djeteta tijekom rodiljnog dopusta, a kojem se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a

5204

Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, posvojiteljskog dopusta, očinskog dopusta, skraćenog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, stanke za dojenje, a kojemu se naknada isplaćuje na teret državnog proračuna

5205

Osiguranik koji naknadu plaće ostvaruje nakon prestanka radnog odnosa, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a

5206

Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće nakon prestanka radnog odnosa, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna

5207

Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme komplikacija u trudnoći, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a

5208

Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog rane, ozljede ili bolesti koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a

5209

Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme bolovanja, koje je posljedica

ozljede na radu ili profesionalne bolesti, a kojemu se naknada isplaćuje na teret HZZO-a

5210

Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene osme godine djetetova života, a kojemu se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna

5211

Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji ima pravo na rad s polovicom radnog vremena zbog njege djeteta kojem se naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna

5212

Ostali osiguranici prema kojima HZZO ima obvezu obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na minimalnu osnovicu za obračun doprinosa na teret državnog proračuna

5213

Ostali osiguranici prema kojima HZZO ima obvezu obračuna doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi naknade plaće na teret državnog proračuna

5301 – 5399

Obveznik obračunavanja – HZZ

5301

Osiguranik po osnovi nezaposlena osoba (za obvezu doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje)

5302

Osiguranici po osnovi nezaposlene osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije na koje ih je uputila nadležna služba zapošljavanja

5401 – 5499

Obveznik obračunavanja – mjerodavno ministarstvo

5401

Osiguranik po osnovi roditelja – njegovatelja, ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb ili drugo tijelo sukladno posebnom propisu

5402

Osiguranik po osnovi produženog mirovinskog osiguranja – bračnog druga profesionalnog odnosno ugovornog diplomata i osiguranik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za članove obitelji profesionalnog odnosno ugovornog diplomata

5403

Osiguranik koji ostvaruje naknadu plaće po osnovi pružanja njege i pomoći hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata I. skupine

5404

Osiguranik po osnovi udomitelja, ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb ili drugo tijelo sukladno posebnom propisu

5501 – 5599

Obveznik obračunavanja – posrednik pri zapošljavanju učenika i redovitih studenata

5501

Osiguranik/stjecatelj primitka po osnovi učenika i redovitog studenta za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju

5601 – 5699

Obveznik obračunavanja – osoba koja vrši prijavu na osiguranje i mjerodavna ministarstva

5601

Osiguranik po osnovi osobe koja je prekinula rad, a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje

5602

Osiguranik po osnovi osobe koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad

5603

Osiguranik po osnovi osobe upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje

5604

Ostali osiguranici mirovinskog osiguranja u određenim okolnostima i zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti

5605

Osiguranik po osnovi stranca za kojega troškove zdravstvene zaštite snosi davatelj stipendije

5608

Osiguranik po osnovi slobodnog zanimanja – samostalnog umjetnika kojemu se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna

5701 – 5799

Osiguranik na stručnom osposobljavanju

5701

Osiguranik po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema Zakonu o radu

5702

Osiguranik po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema odredbama Zakona o tržištu rada

 

 

 

PRILOG 3.

 

3. Primici/obveze doprinosa

Oznaka

Opis

PRIMICI OD NESAMOSTALNOG RADA

Primici po osnovi radnog odnosa (plaća)

0001 – 0019

Primici po osnovi plaće

0001

Primici po osnovi plaće

0002

Primici po osnovi plaće, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa

0003

Primici po osnovi plaće, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0004

Naknadni obračun i isplata plaće za razdoblje koje je ranije od 1. 1. 2003.

0005

Primici po osnovi plaće člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili likvidatora ili upravitelja zadruge koja je jednaka ili niža od propisane osnovice za obračun doprinosa

0006

Primici po osnovi plaće člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili likvidatora ili upravitelja zadruge ukoliko plaća nije isplaćena

0007

Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili likvidatora ili upravitelja zadruge ukoliko se plaća ne isplaćuje, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa

0008

Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili likvidatora ili upravitelja zadruge ukoliko se plaća ne isplaćuje, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0009

Primici po osnovi plaće do iznosa minimalne plaće, ako je minimalna plaća ugovorena

0010

Obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država EU temeljem jednog ugovora o radu koja bi bila oporeziva porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno

0011

Obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država EU temeljem jednog ugovora o radu koja bi bila oporeziva porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa

0012

Obveza doprinosa po osnovi plaće u slučaju rada u dvije ili više država EU temeljem jednog ugovora o radu koja bi bila oporeziva porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0013

Primici po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta/skraćivanje radnog vremena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

0021 – 0039

Ostali primici od nesamostalnog rada iz članka 22. Zakona o doprinosima

0021

Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću

0022

Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću, a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0023

Obveza doprinosa za ostale neoporezive primitke koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koji se isplaćuju uz plaću za rad u određenom mjesecu ili godini i koji se pripisuju tom mjesecu ili godini

0024

Obveza doprinosa za ostale neoporezive primitke koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, a koji se isplaćuju uz plaću za rad u određenom mjesecu ili godini i pripisuju se tom mjesecu ili godini, a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0025

Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću, a koji se odnose na otpremninu

0026

Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću, a koji se odnose na otpremninu a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0027

Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću, a koji se odnose na bonuse i nagrade menadžmentu društva, članovima uprave i nadzornog odbora trgovačkog društva, te izvršnim i neizvršnim direktorima dioničkog društva

0028

Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose na bonuse i nagrade menadžmentu društva, članovima uprave i nadzornog odbora trgovačkog društva, te izvršnim i neizvršnim direktorima dioničkog društva a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0029

Neisplaćena otpremnina

0030

Neisplaćena otpremnina koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0031

Naknadna isplata neisplaćene otpremnine

0032

Ostali obračunani, a neisplaćeni primici iz članka 22. Zakona o doprinosima

0033

Ostali obračunani, a neisplaćeni primici iz članka 22. Zakona o doprinosima koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0034

Naknadna isplata ostalih obračunanih, a neisplaćenih primitaka iz članka 22. Zakona o doprinosima

0041 – 0050

Obračun poreza na dohodak i doprinosa za mjesec dana rada ili kraće od mjesec dana po osnovi radnog odnosa kada plaća nije isplaćena

0041

Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće

0042

Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa

0043

Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0044

Naknadni obračun doprinosa po osnovi plaće za razdoblje do 31. prosinca 2002.

0045

Obračun doprinosa primjenom najniže osnovice ukoliko ne postoji obveza isplate plaće

0046

Obračun ukoliko ne postoji obveza doprinosa za određene dane u mjesecu u osiguranju

0047

Obračun poreza na dohodak i doprinosa po osnovi plaće do iznosa minimalne plaće, ako je minimalna plaća ugovorena

0048

Obračun obveze doprinosa radnika koji radi u dvije ili više država EU temeljem jednog ugovora o radu u slučaju neisplate plaće

0049

Obračun obveze doprinosa radnika koji radi u dvije ili više država EU temeljem jednog ugovora o radu, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa u slučaju neisplate plaće

0050

Obračun obveze doprinosa radnika koji radi u dvije ili više država EU temeljem jednog ugovora o radu, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa u slučaju neisplate plaće

0051 – 0059

Isplata zaostale plaće za mjesec dana rada ili kraće od mjesec dana za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi na punu osnovicu za radni odnos

0051

Isplata zaostale plaće za koju je prethodno izvršen obračun i zadužen je porez na dohodak i doprinosi prema plaći

0052

Isplata zaostale plaće za razdoblje do 31. prosinca 2002., a za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi na minimalnu osnovicu

0053

Isplata zaostale minimalne plaće (do iznosa minimalne plaće), ako je minimalna plaća ugovorena

0061 – 0069

Obračun obveze doprinosa za mjesec dana rada ili kraće od mjesec dana izaslanog radnika za koje se sukladno međunarodnom ugovoru ne obračunava predujam poreza na dohodak i prireza

0061

Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika u slučaju isplate plaće

0062

Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa u slučaju isplate plaće

0063

Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika, a koja je viša od najviše godišnje

osnovice za obračun doprinosa u slučaju isplate plaće

0064

Naknadni obračun obveze doprinosa izaslanog radnika za razdoblje do 31. prosinca 2002. u slučaju isplate plaće

0065

Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika u slučaju neisplate plaće

0066

Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa u slučaju neisplate plaće

0067

Obračun obveze doprinosa izaslanog radnika, a koja je viša od najviše godišnje osnovice zaobračun doprinosa u slučaju neisplate plaće

0068

Naknadni obračun obveze doprinosa izaslanog radnika za razdoblje do 31. prosinca 2002. u slučaju neisplate plaće

0071 – 0079

Obveze iz radnog odnosa – za osobu koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku

0071

Obračun poreza na dohodak po osnovi plaće za rad osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima u slučaju isplate plaće

0072

Obračun poreza na dohodak po osnovi ostalih primitaka osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima

0073

Isplata zaostale plaće za rad osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima

0081 – 0099

Obveze iz radnog odnosa – za osobu koja radi za poslodavca u inozemstvu ili sa sjedištem u inozemstvu ili u drugoj državi članici Europske unije u Republici Hrvatskoj ili u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet i obveze iz radnog odnosa – stalnog sezonskog radnika

0081

Obračun poreza na dohodak osiguraniku po osnovi plaće za mjesec dana rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet

0082

Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi plaće za mjesec dana rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet

0083

Obračun poreza na dohodak po osnovi plaće za rad za inozemnog poslodavca, plaće za mjesec dana rada u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije odnosno rada za tuzemnog poslodavca kada se doprinosi plaćaju u drugoj državi članici Europske unije

0084

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije

0086

Obračun poreza na dohodak i doprinosa osiguraniku po osnovi plaće za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet

0087

Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi plaće za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice

0088

Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi plaće za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet, a koja je viša od najviše godišnje osnovice

0090

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije koja je viša od najviše mjesečne osnovice

0091

Obračun obveze doprinosa (produženo mirovinsko osiguranje) za mjesec dana osiguranja ili kraće, stalnog sezonskog radnika

0092

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, a koja je viša od najviše godišnje osnovice

0093

Obračun poreza na dohodak po osnovi ostalih primitaka za rad za inozemnog poslodavca, rad za poslodavca iz druge države članice Europske unije odnos rad za tuzemnog poslodavca kada se doprinosi plaćaju u drugoj državi članici Europske unije

0094

Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka za rad u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije

0095

Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka za rad u Republici Hrvatskoj za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, a koji su viši od najviše godišnje osnovice

0096

Obračun poreza na dohodak osiguraniku po osnovi ostalih primitaka za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet

0097

Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi ostalih primitaka za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet

0098

Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi ostalih primitaka za rad u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koje u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet koji su viši od najviše godišnje osnovice

0101 – 0119

Poduzetnička plaća

0101

Primici po osnovi poduzetničke plaće koja je jednaka ili viša od propisane osnovice za obračun doprinosa

0102

Primici po osnovi poduzetničke plaće koji su niži od propisane osnovice za obračun doprinosa

0103

Obveze poduzetnika za doprinose prema propisanoj osnovici ukoliko se ne isplaćuje poduzetnička plaća

0201 – 0299

Primici po osnovi radnog odnosa isplaćeni temeljem sudske presude ili nagodbe iz članka 25. stavka 6. Zakona o porezu na dohodak

0201

Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi

0202

Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa

0203

Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0204

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi (neisplata plaće)

0205

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa (neisplata plaće)

0206

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa (neisplata plaće)

0207

Obračun doprinosa na osnovicu

0208

Obračun poreza na dohodak prema plaći utvrđenoj prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja za koju je prethodno izvršen obračun i zaduženi su doprinosi za obvezna osiguranja (naknadna isplata plaće)

0209

Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja do 31. prosinca 2002. i za koju je prethodno izvršen obračun doprinosa primjenom minimalne osnovice

0210

Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi osobi koja je izaslana na rad u Republiku Hrvatsku

0211

Obračun poreza na dohodak osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane države ili međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet na primitak ostvaren temeljem sudske presude ili nagodbe

0212

Obračun doprinosa osiguraniku po osnovi rada u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu strane država ili međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet na primitak ostvaren temeljem sudske presude ili nagodbe

0213

Primici po osnovi isplate plaće prema sudskoj presudi ili nagodbi osobi koja je zaposlena kod poslodavca u inozemstvu ili sa sjedištem u inozemstvu

0214

Obračun obveze doprinosa za mjesec dana osiguranja ili kraće, stalnog sezonskog radnika prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi

0215

Obračun doprinosa po osnovi prethodno isplaćene plaće i obračunanog i uplaćenog poreza za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nisu zaduženi doprinosi

0216

Obračun doprinosa po osnovi prethodno isplaćene plaće (radniku ili nasljednicima) i obračunanog i uplaćenog poreza za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa

0217

Obračun doprinosa po osnovi prethodno isplaćene plaće i obračunanog i uplaćenog poreza za mjesec dana rada ili kraće, prema sudskoj presudi ili nagodbi za prethodna porezna razdoblja po osnovi koje prethodno nije izvršen obračun i nisu zaduženi doprinosi, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0218

Primici po osnovi isplate ostalih primitaka uz plaću prema sudskoj presudi ili nagodbi

0219

Primici po osnovi isplate ostalih primitaka uz plaću prema sudskoj presudi ili nagodbi koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0220

Obračun doprinosa po osnovi isplate ostalih primitaka uz plaću prema sudskoj presudi ili nagodbi u slučaju isplate nasljednicima

0221

Obračun doprinosa po osnovi isplate ostalih primitaka uz plaću prema sudskoj presudi ili nagodbi u slučaju isplate nasljednicima, a koji su viši od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0222

Obračun poreza na dohodak po osnovi isplate ostalih primitaka uz plaću prema sudskoj presudi ili nagodbi u slučaju isplate nasljednicima

Primici po osnovi mirovina

0301 – 0319

Mirovine koje isplaćuje HZMO, a koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina

0301

Mirovine koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina

0302

Mirovine ili razlike mirovina koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za više proteklih mjeseci istoga poreznog razdoblja (iste kalendarske godine)

0303

Mirovine ili razlike mirovina koje ne podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za protekla porezna razdoblja (kalendarske godine)

0321 – 0329

Mirovine koje isplaćuje HZMO, a koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina

0321

Mirovine koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina

0322

Mirovine koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koja se isplaćuje za više proteklih mjeseci istoga poreznog razdoblja (iste kalendarske godine)

0323

Mirovine koje podliježu obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovina, a koje se isplaćuju za protekla porezna razdoblja (kalendarske godine)

0331 – 0339

Mirovine koje isplaćuju ostali isplatitelji

0331

Mirovine ostvarene na temelju individualne kapitalizirane štednje koje isplaćuju mirovinska osiguravajuća društva

0332

Mirovine ostvarene temeljem dokupa

0333

Mirovinske rente

0334

Mirovine ostvarene po ostaloj osnovi

0401 – 0499

Ostali primici od nesamostalnog rada

0401

Primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika

0402

Primici iz članka 114. stavka 2. Zakona o doprinosima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak

0403

Ostali primici po osnovi nesamostalnog rada

0404

Ostali primici po osnovi nesamostalnog rada koji ne podliježu obvezi doprinosa

0405

Obračun doprinosa prema primicima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak, od kojih se prema prema propisima o porezu na dohodak ne plaća porez na dohodak, a prema propisima o doprinosima ili ne postoji obveza doprinosa prema isplaćeno primitku

0406

Obveze po konačnom godišnjem obračunu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od nesamostalnog rada

0407

Primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika, a koja je viša od najviše godišnje osnovice

0409

Primici po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju u obliku rente koju bivši poslodavac isplaćuje po sudskoj presudi članu obitelji bivšeg radnika, te po osnovi tih primitaka ne postoji obveza doprinosa

0411

Porez na dohodak po osnovi nesamostalnog rada iz članka 114. stavka 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika

0412

Primici iz članka 114. stavka 2. Zakona o doprinosima od kojih se prema propisima o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima drugi dohodak prema kojima ne postoji obveza doprinosa na osnovicu

0414

Porez na dohodak po osnovi nesamostalnog rada iz članka 212. stavka 2. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju nasljedniku

0415

Obračun doprinosa po osnovi plaće u slučaju iz članka 212. stavka 2. Zakona o doprinosima

0416

Obračun doprinosa po osnovi plaće u slučaju iz članka 212. stavka 2. Zakona o doprinosima, a koja je viša od najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa

0417

Obračun doprinosa po osnovi plaće u slučaju iz članka 212. stavka 2. Zakona o doprinosima, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0418

Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka koji se isplaćuju uz plaću u slučaju iz članka 212. stavka 2. Zakona o doprinosima

0419

Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka koji se isplaćuju uz plaću u slučaju iz članka 212. stavka 2. Zakona o doprinosima, a koja je viša od najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

0501 – 0539

Obveze doprinosa po osnovi rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije

0501

Obračun poreza na dohodak po osnovi plaće za mjesec dana rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije odnosno rad za tuzemnog poslodavca kada se doprinosi plaćaju u drugoj državi članici Europske unije

0502

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije

0503

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije koja je viša od najviše mjesečne osnovice

0504

Obračun doprinosa po osnovi plaće za mjesec dana rada u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije, a koja je viša od najviše godišnje osnovice

0505

Obračun doprinosa po osnovi ostalih primitaka za rad u drugoj državi članici Europske unije za poslodavca iz druge države članice Europske unije ili sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije

PRIMICI OD KAPITALA

1001 – 1099

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala

1001

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu

1002

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja i korištenja usluga članova trgovačkih društava za privatne potrebe (skrivene isplate dobiti) te izuzimanja fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje se plaća porez na dobit

1003

Primici u naravi od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi udjela u dobiti koje ostvaruju putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica

1004

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi kamata na štednju

1005

Ostali primici od kapitala (uključujući i dohodak od kapitala po osnovi kamata osim kamata na štednju)

1006

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka

PRIMICI OD IMOVINSKIH PRAVA

2001 – 2099

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava

2001

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava

2002

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od posebnih vrsta imovine

PRIMICI OD KOJIH SE UTVRĐUJE DRUGI DOHODAK

4001 – 4099

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak

4001

Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava

4002

Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost

4003

Primici po osnovi naknada profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i sportaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju

4004

Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama po osnovi kojih postoji obveza doprinosa

4006

Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i

likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama po osnovi kojih ne postoji obveza doprinosa

4007

Primici po osnovi djelatnosti sportaša (koji nisu osigurani po osnovi samostalne djelatnosti sportaša)

4010

Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti

4013

Primici po osnovi djelatnosti sportskih sudaca i delegata

4014

Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu

4017

Primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 21. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 21. toga Zakona

4020

Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, iznad propisanog iznosa

4021

Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, iznad propisanog iznosa,

4022

Sportske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju sportašima amaterima za njihovo sportsko usavršavanje, iznad propisanog iznosa

4023

Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, iznad propisanih iznosa

4025

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva

4028

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak i koji bi bili podložni obvezi doprinosa da ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije uređeno

4029

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak i koji su podložni obvezi doprinosa za zdravstveno osiguranja, a nisu podložni obvezi doprinosa za mirovinsko osiguranje sukladno ugovoru o socijalnom osiguranju

4030

Ostali nenavedeni primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak

4032

Ostali primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji, a po osnovi kojih ne postoji obveza doprinosa

4033

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, ostvareni temeljem sezonskog rada u poljoprivredi prema posebnom propisu kojim se uređuje tržište rada

4034

Primici nerezidenata od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava a koji nemaju pravo na paušalni izdatak

4035

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske – članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima

4037

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske – članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima, a prema kojima ne postoji obveza doprinosa

4038

Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa, a prema kojima je

predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu

4040

Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izuzima te primitke od oporezivanja

4042

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno od fizičke osobe

4047

Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava koji su ostvareni iz inozemstva

4048

Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost koji su ostvareni iz inozemstva

4051

Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava koji su ostvareni neposredno od fizičke osobe

4052

Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost koji su ostvareni neposredno od fizičke osobe

4055

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa koji HZMO isplaćuje osiguraniku, prema zakonu kojim se uređuje prijenos mirovinskih prava, a čija su mirovinska prava stečena u Europskoj uniji prenijeta u sustav mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj

OSTALE OBVEZE DOPRINOSA I OBVEZE DOPRINOSA TEMELJEM OBAVLJANJA SAMOSTALNE DJELATNOSTI

5001 – 5009

Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

5001

Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike koji službeno borave u inozemstvu

5002

Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike koji borave na službenom putu u inozemstvu

5003

Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranike po osnovi primitka od kojih se utvrđuje drugi dohodak koji borave na službenom putu u inozemstvu

5004

Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranika po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji boravi na službenom putu u inozemstvu

5005

Obveze posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za osiguranika po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti – izaslanog na rad u inozemstvo

5101 – 5729

Obveze po osnovi naknade plaće, prava iz osiguranja koji se financiraju na teret nositelja osiguranja ili državnog proračuna i obveze prema osiguranju u određenim okolnostima

5101

Obveze poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te doprinosa za osiguranike po osnovi njegovatelja HRVI

5102

Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi roditelja – njegovatelja

5103

Obveza doprinosa za osiguranike po osnovi slobodnog zanimanja – samostalnih umjetnika

5104

Primici učenika i studenata za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju iznad propisanih iznosa, odnosno obveza doprinosa učenika i studenata za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju

5105

Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa

5106

Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa

5107

Obveza doprinosa za osiguranike za koje se obveza doprinosa izračunava primjenom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na naknadu plaće

5108

Obveza doprinos za mirovinsko osiguranje u određenim okolnostima i posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu na minimalnu osnovicu za obračun

5109

Obveza doprinosa za zdravstveno osiguranje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa

5110

Obveza mirovinskog osiguranja u određenim okolnostima i zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti najnižu osnovicu za obračun doprinosa

5111

Obveze doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranika – osobu s invaliditetom kojoj se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem

5112

Obveze doprinosa za osiguranike bračne drugove profesionalnog odnosno ugovornog diplomata i članove obitelji profesionalnog odnosno ugovornog diplomata

5113

Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi standardnog udomitelja

5114

Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi specijaliziranog udomitelja za djecu

5701 – 5719

Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

5701

Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesec dana rada

5702

Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesec dana rada – osobi koja se prvi put zapošljava – prema Zakonu o doprinosima

5703

Obveze po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za mjesec dana rada – osobi koja se prvi put zapošljava – prema prema posebnom propisu kojim se uređuje tržište rada

5721 – 5729

Obveze za kamate

5721

Naplaćena kamata za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje zbog nepravovremene uplate dospjele obveze

5800 – 5900

Obveze doprinosa po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti koji od obavljanja tih djelatnosti, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti

5801

Obveza doprinosa prema propisanoj osnovici za obračun doprinosa

5802

Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 1)

5803

Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 2)

5804

Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 3)

5805

Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 4)

5806

Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 5)

5807

Obveza doprinosa prema izabranoj višoj osnovici za obračun doprinosa (koeficijent 6)

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 4.

 

Oznaka

4. Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom

01

Primici od kamata po obveznicama koji su obračunati nakon 1. siječnja 2016. i primici po osnovi ugovora životnog osiguranja

02

Primici po osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika koje ne podliježu oporezivanju sukladno odredbi članka 67. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak i primici po osnovi otkupa udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji

03

Novčani dodaci uz mirovinu koje umirovljenicima isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica, te jednokratni novčani dodaci koji se isplaćuju uz mirovine na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske ili na temelju posebnog propisa

04

Obiteljske mirovine i invalidnine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje i zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

07

Socijalne potpore

08

Doplatak za djecu i novčani primici za opremu novorođenog djeteta i primici po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica

09

Potpore zbog zbrinjavanja ratnih invalida i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te primici osoba s invaliditetom, osim plaća i mirovina

10

Potpore koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata te pravne i fizičke osobe

11

Naknada razlike plaće za vrijeme vojne službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske te naknada razlike plaće pričuvniku pozvanom na izvršavanje vojne obveze na službu u Oružanim snagama Republike Hrvatske, naknada plaće pripadnicima civilne zaštite i drugim osobama za djelatnost u okviru civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, te naknade i nagrade koje osuđene osobe primaju za rad u kazneno-popravnim ustanovama i domovima za preodgoj

12

Naknada plaće za vrijeme spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja

13

Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, do propisanog iznosa

15

Primici učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, do propisanog iznosa

16

Naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu i zatezne kamate isplaćene temeljem plaće ili mirovine po sudskoj presudi

17

Dnevnice za službena putovanja i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa isplaćene po osnovi službenih putovanja

18

Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa

19

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom

20

Potpore zbog invalidnosti radnika do propisanog iznosa, potpore za slučaj smrti radnika, potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, do propisanog iznosa, potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana, do propisanog iznosa

21

Dar djetetu do 15 godina starosti, do propisanog iznosa i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa

22

Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za tekuće porezno razdoblje

23

Dnevnica za rad na terenu, do propisanog iznosa

24

Pomorski dodatak, do propisanog iznosa

25

Naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa

26

Otpremnine, do propisanog iznosa

28

Stipendije i potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, ukupno do propisanog iznosa

29

Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanih iznosa

30

Pomoći i potpore koje neprofitne organizacije isplaćuju svim svojim članovima pod istim uvjetima iz sredstava prikupljenih članarinama koja nisu ostvarena obavljanjem djelatnosti koja podliježe obvezi plaćanja poreza na dobit, a temeljem statuta i odluka nadležnih tijela neprofitnih organizacija, uz uvjet da se za isplaćene primitke ne traži niti ne daje protučinidba odnosno da se ne radi o primicima iz članka 5. Zakona o porezu na dohodak

31

Primici koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja

32

Primici koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada

34

Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva

35

Obiteljske mirovine odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

38

Primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

40

Povrat isplaćene naknade plaće za vrijeme spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja kojega vrši nositelj osiguranja isplatitelju naknade

41

Ostale nenavedene naknade plaća koje se isplaćuju na teret državnog proračuna ili na teret sredstava obveznog osiguranja

42

Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju

52

Dnevnice za službena putovanja i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa isplaćene po osnovi službenih putovanja fizičkim osobama koje u neprofitnim organizacijama ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada odnosno primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak

54

Novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

55

Primici u visini razlike između primljenih bespovratnih sredstava isplaćenih iz fondova Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu mjere trajne obustave ribolovne aktivnosti uz uništenje plovila i knjigovodstvene vrijednosti tog plovila

56

Športske stipendije, do propisanog iznosa

57

Primici po osnovi mirovina koje HZMO isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske, a koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije

58

Primici koji se smatraju neoporezivim primicima/primicima prema kojima se ne utvrđuju doprinosi prema posebnim propisima

59

Obračunani porez na dohodak koji se iskazuje kod naknadne isplate plaće/ostalog primitka a uz plaću

60

Nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanih iznosa

61

Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)

62

Trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak

63

Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)

64

Troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak

65

Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa

66

Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do propisanog iznosa

67

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem

68

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika

69

Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam

70

Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

71

Premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa

72

Nacionalna naknada za starije osobe prema posebnim propisima

73

Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose

 

 

 

Šifarnik INO-DOH

 

Primici po osnovi radnog odnosa (plaća)

0001

Primici po osnovi plaće

0021

Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću

0025

Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na otpremninu

0027

Ostali primici koji se isplaćuju uz plaću a koji se odnose se na bonuse i nagrade menadžmentu društva, članovima uprave i nadzornog odbora trgovačkog društva, te izvršnim i neizvršnim direktorima dioničkog društva

Primici po osnovi mirovina

0335

Mirovine ostvarene iz inozemstva

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala

1001

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu

1002

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja i korištenja usluga članova trgovačkih društava za privatne potrebe (skrivene isplate dobiti) te izuzimanja fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje se plaća porez na dobit

1003

Primici u naravi od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi udjela u dobiti članova uprave i radnika trgovačkih društava koje ostvaruju putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica

1004

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi kamata na štednju

1005

Ostali primici od kapitala (uključujući i dohodak od kapitala po osnovi kamata osim kamata na štednju)

1006

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava

2001

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava

2002

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od posebnih vrsta imovine

2003

Primici od kojih se utvrđuje dohodak od izravnog iskorištavanja, davanja u zakup ili najam te na svaki drugi način korištenja nekretnina

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak

4001

Primici od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava

4002

Primici po osnovi naknada za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost

4003

Primici po osnovi naknada profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i sportaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju

4004

Primici nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama

4007

Primici po osnovi djelatnosti sportaša (koji nisu osigurani po osnovi samostalne djelatnosti sportaša)

4009

Primici po osnovi djelatnosti sportaša koji se isplaćuju umirovljenicima

4010

Primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti

4013

Primici po osnovi djelatnosti sportskih sudaca i delegata

4014

Primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu

4017

Primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 21. Zakona

4020

Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, iznad propisanog iznosa

4021

Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, iznad propisanog iznosa,

4022

Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima amaterima za njihovo športsko usavršavanje, iznad propisanog iznosa

4023

Nagrade za športska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, iznad propisanih iznosa

4025

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a primatelj ga ostvari neposredno iz inozemstva

4028

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak i koji bi bili podložni obvezi doprinosa da ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije uređeno

4033

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, ostvareni temeljem sezonskog rada u poljoprivredi

4034

Primici nerezidenata od autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava a koji nemaju pravo na paušalni izdatak

4035

Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak a koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske – članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima

4038

Primici po osnovi drugog dohotka koji podliježu obvezi doprinosa, a prema kojima je predujam poreza na dohodak plaćen u inozemstvu

Primici po osnovi samostalne djelatnosti

5800

Primici po osnovi samostalne djelatnosti u inozemstvu

Neoporezivi primici

9001

Primici od kamata po obveznicama koji su obračunati nakon 1. siječnja 2016. i primici po osnovi ugovora životnog osiguranja

9002

Primici po osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika koje ne podliježu oporezivanju sukladno odredbi članka 67. stavka 8. Zakona o porezu na dohodak i primici po osnovi otkupa udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji

9007

Socijalne potpore

9010

Potpore djeci u slučaju smrti roditelja

9012

Naknada plaće za vrijeme spriječenosti za rad isplaćena na teret sredstava obveznih osiguranja

9013

Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, do propisanog iznosa

9015

Primici učenika i studenata za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, do propisanog iznosa

9016

Naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu i zatezne kamate isplaćene temeljem plaće ili mirovine po sudskoj presudi

9017

Dnevnice za službena putovanja i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa isplaćene po osnovi službenih putovanja

9018

Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa

9019

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom

9020

Potpore zbog invalidnosti radnika do propisanog iznosa, potpore za slučaj smrti radnika, potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika, do propisanog iznosa, potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana, do propisanog iznosa

9021

Dar djetetu do 15 godina starosti, do propisanog iznosa i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa

9022

Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za tekuće porezno razdoblje

9023

Dnevnica za rad na terenu, do propisanog iznosa

9024

Pomorski dodatak, do propisanog iznosa

9025

Naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa

9026

Otpremnine, do propisanog iznosa

9028

Stipendije i potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, ukupno do propisanog iznosa

9029

Nagrade za sportska ostvarenja i naknade sportašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanih iznosa

9030

Pomoći i potpore koje neprofitne organizacije isplaćuju svim svojim članovima pod istim uvjetima iz sredstava prikupljenih članarinama koja nisu ostvarena obavljanjem djelatnosti koja podliježe obvezi plaćanja poreza na dobit te članovima uže obitelji preminulog člana neprofitne organizacije, a temeljem statuta i odluka nadležnih tijela neprofitnih organizacija, uz uvjet da se za isplaćene primitke ne traži niti ne daje protučinidba odnosno da se ne radi o primicima iz članka 5. Zakona o porezu na dohodak

9031

Primici koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja

9034

Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva

9037

Primici po osnovi nesamostalnog rada koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja

9038

Primici fizičkih osoba po osnovi izravnih plaćanja u poljoprivredi sukladno posebnim propisima po osnovi kojih se ne utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

9042

Primici po osnovi dividendi i udjela u dobiti koji ne podliježu oporezivanju

9044

Primici po osnovi drugog dohotka koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja

9045

Primici po osnovi drugog dohotka koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske – članovima uprave odnosno članovima drugih odgovarajućim upravljačkih tijela društva te izvršnim direktorima a koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja

9046

Primici po osnovi dohotka od kapitala koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja

9049

Primici po osnovi dohotka od osiguranja koji se isplaćuju nerezidentima Republike Hrvatske koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije uređeno drukčije, u slučaju kada Republika Hrvatska sukladno ugovoru izuzima te primitke od oporezivanja

9052

Dnevnice za službena putovanja i naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, do propisanog iznosa isplaćene po osnovi službenih putovanja fizičkim osobama koje u neprofitnim organizacijama ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada odnosno primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak

9054

Novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

9055

Primici u visini razlike između primljenih bespovratnih sredstava isplaćenih iz fondova Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu mjere trajne obustave ribolovne aktivnosti uz uništenje plovila i knjigovodstvene vrijednosti tog plovila

9056

Športske stipendije, do propisanog iznosa

9058

Primici koji se smatraju neoporezivim primicima/primicima prema kojima se ne utvrđuju doprinosi prema posebnim propisima

9060

Nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanih iznosa

9061

Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)

9063

Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)

9065

Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa

9066

Naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika nastalih za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do propisanog iznosa

9067

Naknade za podmirivanje troškova smještaja radnika nastalih za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem

9068

Naknade za podmirivanje troškova smještaja radnika nastalih za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika

9069

Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam

9070

Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

9071

Premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa

9073

Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić