Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 1/2023 (2.1.2023.), Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

4

Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 83/13., 27/16., 114/22. i 151/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. siječnja 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O STANDARDIMA I UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI GRANIČNI PRIJELAZI ZA UČINKOVITO I SIGURNO OBAVLJANJE GRANIČNE KONTROLE

Članak 1.

U Uredbi o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole (»Narodne novine«, br. 57/14. i 16/18.) u članku 6. stavku 1. točki 1. riječi: »Macelj, Bregana, Kaštel, Plovanija« brišu se.

U stavku 2. točki 1. riječi: »Pasjak, Rupa, Mursko Središće, Goričan, Dubrava Križovljanska, Požane, Jurovski Brod, Bregana Naselje, Otok Virje, Hum na Sutli, Harmica, Trnovec, Duboševica, Pribanjci, Goričan, Lupinjak« brišu se.

U točki 2. riječi: »Savski Marof, Koprivnica, Šapjane, Čakovec, Kotoriba, Beli Manastir« brišu se.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

» – prostoriju voditelja smjene graničnog prijelaza,«.

Dosadašnji podstavci 2. do 11. postaju podstavci 3. do 12.

U stavku 2. iza podstavka 7. dodaje se novi podstavak 8. koji glasi:

» – uređaji za uzimanje biometrijskih podataka,«.

Dosadašnji podstavci 8. do 15. postaju podstavci 9. do 16.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

» – prostoriju voditelja smjene graničnog prijelaza,«.

Dosadašnji podstavci 2. do 11. postaju podstavci 3. do 12.

U stavku 2. iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi:

» – uređaji za uzimanje biometrijskih podataka,«.

Dosadašnji podstavci 7. do 12. postaju podstavci 8. do 13.

Članak 4.

U članku 10. stavku 2. iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

» – uređaji za uzimanje biometrijskih podataka,«.

Dosadašnji podstavci 5. do 11. postaju podstavci 6. do 12.

Članak 5.

U članku 11. stavku 2. iza podstavka 2. dodaju se novi podstavci 3. i 4. koji glase:

» – uređaji za uzimanje biometrijskih podataka,

– telekomunikacijski i radiokomunikacijski sustav,«.

Dosadašnji podstavci 3. i 4. postaju podstavci 5. i 6.

Članak 6.

U članku 12. iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

» – CO2 detektor za pregled vozila,«.

Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 6.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-03/99 Urbroj: 50301-21/21-23-5 Zagreb, 2. siječnja 2023.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić