Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 1/2023 (2.1.2023.), Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2

Na temelju članka 97. stavka 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18., 121/19. i 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. siječnja 2023. donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O VISINI TROŠARINE NA ENERGENTE I ELEKTRIČNU ENERGIJU

Članak 1.

U Uredbi o visini trošarine na energente i električnu energiju (»Narodne novine«, broj 156/22.), u članku 3. mijenjaju se visine trošarine u eurima na sljedeće predmete oporezivanja tako da glase:

» – Bezolovni motorni benzin 406,00 EUR/1000 l

– Dizelsko gorivo 353,00 EUR/1000 l

– Loživo ulje 21,00 EUR/1000 l.«.

Članak 2.

Visine trošarina iz članka 1. ove Uredbe primjenjuju se s danom stupanja na snagu ove Uredbe i određene su za razdoblje do 31. siječnja 2023.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/23-03/01 Urbroj: 50301-05/16-23-3 Zagreb, 2. siječnja 2023.

Predsjednik Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić