Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

NN 156/2022 (30.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama

MINISTARSTVO FINANCIJA

2539

Na temelju članka 14.a Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine« br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 114/22) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU SKLAPANJA PRETHODNOG SPORAZUMA O TRANSFERNIM CIJENAMA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama (»Narodne novine« broj 42/17) u članku 15. stavku 2. točki 1. riječi: »15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1.990,84 eura«, a riječi: »3.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »398.168,43 eura«.

U stavku 2. točki 2. riječi: »30.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3.981,68 eura«, a riječi: »od 3.000.000,00 kuna do 20.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 398.168,43 eura do 2.654.456,17 eura«.

U stavku 2. točki 3. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6.636,14 eura«, a riječi: »20.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2.654.456,17 eura«.

U stavku 2. točki 4. riječi: »15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1.990,84 eura«.

U stavku 3. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6.636,14 eura«.

U stavku 4. riječi: »100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.272,28 eura«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-02/26

Urbroj: 513-07-21-01-22-1

Zagreb, 30. prosinca 2022.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić