Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

NN 156/2022 (30.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti

MINISTARSTVO FINANCIJA

2538

Na temelju članka 19. stavka 6. Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAGRADA I NAKNADA TROŠKOVA ZASTUPNIKU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti (»Narodne novine«, broj 30/17) članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za troškove iz stavka 1. točaka 1. do 3. ovoga članka zastupnik po službenoj dužnosti ima pravo na naknadu najviše do ukupnog iznosa u visini 66,36 eura u jednom predmetu.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Vrijednost boda utvrđuje se u visini od 0,27 eura.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-02/29

Urbroj: 513-07-21-01-22-1

Zagreb, 29. prosinca 2022.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić