Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

NN 156/2022 (30.12.2022.), Pravilnik o prijavi poreza i drugih javnih davanja vezano za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo financija

2537

Na temelju članka 73. stavka 11. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 57/2022 i 88/2022) donosim

PRAVILNIK

O PRIJAVI POREZA I DRUGIH JAVNIH DAVANJA VEZANO ZA UVOĐENJE EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način prikupljanja, razmjene i obrade informacija za potrebe primjene Zakona u dijelu prijava poreza i drugih javnih davanja.

(2) Pojam Zakon upotrijebljen u ovom Pravilniku ima značenje Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Prijave poreza i drugih javnih davanja

Članak 2.

(1) Prijave poreza i drugih javnih davanja koje se podnose za obračunska razdoblja koja završavaju prije dana uvođenja eura podnose se u kuni.

(2) Prijave poreza i drugih javnih davanja koja se podnose za obračunska razdoblja koja započinju prije uvođenja eura, a završavaju nakon dana uvođenja eura dostavljaju se u euru.

(3) Odredbe ovog članka primjenjuju se i na sve druge obrasce i izvješća koja se podnose uz porezne prijave.

Ispravak porezne prijave

Članak 3.

Ispravak porezne prijave i obrasca podnosi se u valuti u kojoj je izvorno dostavljen.

Obrazac JOPPD u prijelaznom razdoblju

Članak 4.

Obrazac JOPPD Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja koji prema propisima koji uređuju oporezivanje dohotka ima oznaku izvješća prije dana uvođenja eura podnosi se u kuni, a Obrazac JOPPD koji ima oznaku izvješća nakon dana uvođenja eura podnosi se u euru.

Knjigovodstvena stanja u poreznim evidencijama

Članak 5.

(1) Knjigovodstvena stanja na zadnji dan prije dana uvođenja eura u poreznim evidencijama preračunavaju se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona bez obzira iz kojih godina potječu te će se od dana uvođenja eura početna stanja i sve promjene poslovnih događaja nakon dana uvođenja eura iskazivati u euru.

(2) Iznosi obveza i tražbina na zadnji dan prije dana uvođenja eura koja se preračunavaju u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona, a koji će iznositi manje od jednog centa, ne prenose se kao početno stanje na dan uvođenja eura.

Pozadinske evidencije poreznih tijela

Članak 6.

(1) U razdoblju dvojnog iskazivanja vrijednosti te nakon dana uvođenja eura, u pozadinskim evidencijama nadležnih poreznih tijela, za potrebe obrada podataka, podaci za razdoblja koja prethode danu uvođenja eura vode se u kuni odnosno u valuti koja je iskazana na dokumentima temeljem kojih su podaci bili evidentirani.

(2) Nakon dana uvođenja eura, ovisno o potrebama pojedinačnih poslovnih procesa, iznosi za povrat, uplatu ili preknjiženje preračunavaju se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona.

(3) Razlike koje bi mogle nastati u poreznim evidencijama poreznih tijela i Središnjeg registra osiguranika zbog preračunavanja iznosa iz kune u euro nadoknadit će se iz nadležnog proračuna odnosno uplatiti u korist nadležnog proračuna.

Novčani iznosi u potvrdama

Članak 7.

(1) Javnopravna tijela će novčane iznose iz potvrda koji se odnose na razdoblja prije uvođenja eura dohvaćati u kuni, a iznose koji se odnose na razdoblje nakon uvođenja eura u euru.

(2) Novčani iznosi iz potvrda dohvaćeni za razdoblja prije uvođenja eura, a koji su iskazani u kuni, mogu se primjenom fiksnog tečaja konverzije preračunati u euro.

(3) Ako se dohvaćaju podaci koji istovremeno obuhvaćaju razdoblje prije uvođenja eura i razdoblje nakon uvođenja eura potrebno je podnijeti posebne zahtjeve za pojedina razdoblja, a podaci se dohvaćaju u odvojenim postupcima, ako posebnim propisima nije uređeno drugačije.

Razmjena podataka iz službenih evidencija

Članak 8.

Prilikom razmjene podataka iz službenih evidencija tijelo koje dostavlja podatke, dostavljat će ih u valuti koja je iskazana u poreznim prijavama i obrascima koji su predmet dostave, a tijelo koje zaprima podatke će sukladno potrebama preračunati dostavljene podatke u drugu valutu sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-02/30

Urbroj: 513-07-21-01-22-1

Zagreb, 29. prosinca 2022.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić