Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 156/2022 (30.12.2022.), Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2531

Na temelju članka 143. stavaka 4. i 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 151/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA I NAČINU FINANCIRANJA, ODNOSNO SUFINANCIRANJA TROŠKOVA PREHRANE ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA ZA DRUGO POLUGODIŠTE ŠKOLSKE GODINE 2022./2023.

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja, odnosno financiranja troškova prehrane učenika osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmirivat će troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu.

II.

Učenik koji u drugom polugodištu školske godine 2022./2023. redovito pohađa osnovnu školu, ostvaruje pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 eura/10,00 kuna po danu, za dane kada je na nastavi.

Učenik koji u drugom polugodištu školske godine 2022./2023. redovito pohađa osnovnu školu, ostvaruje pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 1,33 eura/10,00 kuna[1](Fiksni tečaj konverzije 7,53450) po danu, za dane kada je na nastavi.

Iznimno od stavka 1. ove točke, sredstva se doznačuju i za učenika koji je u kontinuitetu izostao najviše do tri dana.

Prehrana mora u najvećoj mogućoj mjeri biti organizirana u skladu s Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi (»Narodne novine«, broj 146/12.) i Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama (Ministarstvo zdravlja, 2013).

III.

Iznimno od točke II. ove Odluke, za učenika koji u školskoj godini 2022./2023. redovito pohađa osnovnu školu, a ima osigurana sredstva za financiranje, odnosno sufinanciranje prehrane iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), doznačava se razlika iznosa do 1,33 eura/10,00 kuna[5](Fiksni tečaj konverzije 7,53450) dnevno.

IV.

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu, odnosno drugim osnivačima (u daljnjem tekstu: osnivači) osnovnoškolskih ustanova mjesečno će se osigurati sredstva za troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane učenika osnovnih škola kojima su osnivači, i to za nastavne dane sukladno Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. (»Narodne novine«, broj 54/22.).

V.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja mjesečno osigurava i doznačava sredstva za financiranje, odnosno sufinanciranje troškova prehrane učenika osnivačima osnovnoškolskih ustanova.

Sredstva iz stavka 1. ove točke refundiraju se osnivačima na temelju broja učenika za koje je u e-dnevniku do zadnjeg radnog dana u mjesecu za tekući mjesec označeno da je uključen u prehranu te da ispunjava uvjete iz točke II. ove Odluke.

VI.

Osnivači osnovnoškolskih ustanova obvezuju se da će doznačena financijska sredstva iz točke V. ove Odluke koristiti isključivo za financiranje, odnosno sufinanciranje troškova prehrane sukladno ovoj Odluci.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja pridržava pravo praćenja utroška financijskih sredstava iz točke V. ove Odluke te preispitivanje namjenskog korištenja sredstava.

U slučaju sumnje na nepravilnosti, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u bilo kojoj fazi procesa može zatražiti dostavu dodatne dokumentacije radi provjere da su sredstva korištena zakonito, namjenski i svrhovito, kao i provoditi kontrolu na licu mjesta.

Neutrošena financijska sredstava, kao i nenamjenski utrošena sredstva iz stavka 3. ove točke, osnivači su dužni odmah, a najkasnije u roku od 30 dana, vratiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske.

VII.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje će donijeti upute o načinu njezina provođenja.

VIII.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, u okviru Razdjela/Glave 08605 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Aktivnosti T792013 Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. (FEAD) i u okviru Razdjela/Glave 08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Aktivnosti A768072 Prehrana za učenike u osnovnim školama.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/506

Urbroj: 50301-04/12-22-2

Zagreb, 29. prosinca 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić