Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 156/2022 (30.12.2022.), Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2530

Na temelju članka 26. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 120/12., 14/14., 102/15. i 68/18.) i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s člankom 120. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 111/21.) i člankom 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 18/18. i 23/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE

Članak 1.

U Uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (»Narodne novine«, br. 104/22., 106/22. i 121/22.), iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovom Uredbom osigurava se provedba članaka 1. do 5. i članaka 13. do 22. sljedećeg akta Europske unije:

– Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 od 6. listopada 2022. o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije (SL L 261 od 7. 10. 2022).«.

Članak 2.

U članku 2. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Ovom Uredbom određuje se cijena radne energije u iznosu od 0,070276 EUR/kWh za kupce iz kategorije kućanstvo sukladno propisu kojim se regulira tržište električne energije po jedinstvenoj tarifi, odnosno za kupce s višom i nižom tarifom u iznosu od 0,074789 EUR/kWh u višoj tarifi (VT) i iznosu od 0,036697 EUR/kWh u nižoj tarifi (NT) za kupce iz kategorije kućanstvo, do visine 2.500 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje električne energije.

(2) Ovom Uredbom određuje se cijena radne energije u iznosu od 0,070276 EUR/kWh za kupce iz kategorije poduzetništvo sukladno propisu kojim se regulira tržište električne energije po jedinstvenoj tarifi, odnosno za kupce s višom i nižom tarifom u iznosu od 0,074789 EUR/kWh u višoj tarifi (VT) i iznosu od 0,036697 EUR/kWh u nižoj tarifi (NT), odnosno za kupce iz kategorije poduzetništvo do visine 250.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje električne energije, za koje se, za razliku potrošene energije od visine 250.000 kWh do 2.500.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje primjenjuje jedinstvena maksimalna cijena u iznosu od 0,18 EUR/kWh, odnosno za koje se, za razliku potrošene energije iznad 2.500.000 kWh ukupne šestomjesečne potrošnje primjenjuje jedinstvena maksimalna cijena u iznosu od 0,23 EUR/kWh.«.

U stavku 3. riječi: »Ovom Uredbom određuje se cijena radne energije u iznosu od 0,5295 kn/kWh (0,07 EUR/kWh) za kupce po jedinstvenoj tarifi, odnosno za kupce s višom i nižom tarifom u iznosu od 0,5635 kn/kWh (0,07 EUR/kWh) u višoj tarifi (VT) i iznosu od 0,2765 kn/kWh (0,04 EUR/kWh) u nižoj tarifi (NT) sukladno propisu kojim se regulira tržište električne energije za sljedeće kupce iz kategorije poduzetništvo, bez obzira na njihovu ukupnu šestomjesečnu potrošnju električne energije:« zamjenjuju se riječima: »Ovom Uredbom određuje se cijena radne energije u iznosu od 0,070276 EUR/kWh za kupce po jedinstvenoj tarifi, odnosno za kupce s višom i nižom tarifom u iznosu od 0,074789 EUR/kWh u višoj tarifi (VT) i iznosu od 0,036697 EUR/kWh u nižoj tarifi (NT) sukladno propisu kojim se regulira tržište električne energije za sljedeće kupce iz kategorije poduzetništvo, bez obzira na njihovu ukupnu šestomjesečnu potrošnju električne energije:«.

U točki 1. iza riječi: »Ministarstvu kulture i medija« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kao i integrativne i zaštitne radionice te osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.)«.

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/122

Urbroj: 50301-05/14-22-1

Zagreb, 29. prosinca 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić