Baza je ažurirana 02.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

NN 156/2022 (30.12.2022.), Uredba o izmjenama Uredbe o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2529

Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15., 118/18., 31/20., 20/21. i 114/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O NAČINU I UVJETIMA ZA OSTVARIVANJE MATERIJALNIH PRAVA MOBILIZIRANIH PRIPADNIKA POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE ZA VRIJEME SUDJELOVANJA U AKTIVNOSTIMA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

I.

U Uredbi o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 33/17.) u članku 4. stavku 1. riječi: »150,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »19,91 euro«.

II.

U članku 6. stavku 3. riječi: »0,75 kuna« zamjenjuju se riječima: »0,10 eura«.

III.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/77 Urbroj: 50301-29/23-22-6 Zagreb, 29. prosinca 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić