Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 156/2022 (30.12.2022.), Uredba o izmjeni Uredbe o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2528

Na temelju članka 29. stavka 4. i članka 29.a stavka 2. Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/09., 145/10., 26/11., 144/12., 14/14., 94/18. i 52/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O POSEBNOJ NAKNADI ZA OKOLIŠ ZBOG NESTAVLJANJA BIOGORIVA NA TRŽIŠTE I ZBOG NESMANJIVANJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA

Članak 1.

U Uredbi o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova (»Narodne novine«, br. 116/18. i 35/22.), u članku 3. stavci 3. i 5. mijenjaju se i glase:

»(3) Posebna naknada za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište određuje se u EUR/MJ i obračunava se prema sljedećim razredima:

– 0 % – 3 % energije biogoriva – naknada za svaki nestavljeni MJ energije biogoriva koju je obveznik propustio staviti na tržište u ovom razredu iznosi 0,001327 EUR/MJ

– 3,01 % – 5 % energije biogoriva – naknada za svaki nestavljeni MJ energije biogoriva koju je obveznik propustio staviti na tržište u ovom razredu iznosi 0,001327 EUR/MJ

– više od 5 % energije biogoriva – naknada za svaki nestavljeni MJ energije biogoriva koju je obveznik propustio staviti na tržište u ovom razredu iznosi 0,001327 EUR/MJ.

(5) Posebna naknada zbog nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova određuje se u EUR/kgCO2 te se obračunava prema sljedećim razredima:

– 0 % – 2 % smanjenja emisija stakleničkih plinova – naknada za propušteno smanjenje emisija u ovom razredu iznosi 0,001327 EUR/ kgCO2

– 2,01 % – 6 % smanjenja emisija stakleničkih plinova – naknada za propušteno smanjenje emisija u ovom razredu iznosi 0,001327 EUR/ kgCO2.«.

Članak 2.

Članak 1. ove Uredbe ostaje na snazi do 30. lipnja 2023.

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/117

Urbroj: 50301-05/14-22-2

Zagreb, 29. prosinca 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r

 

 

 

Copyright © Ante Borić