Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

NN 156/2022 (30.12.2022.), Uredba o iznosu, roku i načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2527

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (»Narodne novine«, br. 107/07. i 21/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijela

UREDBU

O IZNOSU, ROKU I NAČINU UPLATE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se iznos, rok i način uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (u daljnjem tekstu: sredstva).

Članak 2.

(1) Sukladno Trećoj reviziji Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i Trećoj reviziji Programa odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva (u daljnjem tekstu: Program razgradnje i odlaganja), koja je 14. srpnja 2020. potvrđena od strane Međudržavnog povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora i obavljanje drugih zadataka u skladu s Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško (u daljnjem tekstu: Među­državno povjerenstvo), sredstva se uplaćuju u iznosu od 9.760.000,00 eura godišnje.

(2) Iznos sredstava iz stavka 1. ovoga članka može biti izmijenjen u skladu s revizijom Programa razgradnje potvrđenom od strane Međudržavnog povjerenstva.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe uplaćuju se na račun Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (u daljnjem tekstu: Fond), IBAN HR2723900011300004346, otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb.

Članak 4.

Sredstva se uplaćuju na račun Fonda do prestanka rada Nuklearne elektrane Krško sukladno Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 9/02.), odnosno dok se ne ostvari planirani iznos sredstava utvrđen Programom razgradnje i odlaganja.

Članak 5.

Obveznik uplate sredstava na račun Fonda je Hrvatska elektroprivreda d.d.

Članak 6.

(1) Obvezu uplate sredstava u iznosu utvrđenom u članku 2. stavku 1. ove Uredbe, Hrvatska elektroprivreda d.d. ispunjavat će u četiri tromjesečne rate godišnje, svaku u iznosu od 2.440.000 eura.

(2) Tromjesečne rate iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatska elektroprivreda d.d. dužna je uplatiti najkasnije do kraja ožujka, lipnja, rujna i prosinca tekuće godine.

Članak 7.

(1) Iznos koji je Hrvatska elektroprivreda d.d. preplatila u razdoblju od 14. srpnja 2020. do stupanja na snagu ove Uredbe, uzet će se u obzir pri određivanju visine budućih uplata, na način da će se svaka od deset sljedećih rata iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe umanjiti za iznos od 1.122.500 eura.

(2) Umanjenje se počinje obračunavati od rate za prvo tromjesečje 2023. godine.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o iznosu, roku i načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (»Narodne novine«, broj 155/08.).

Članak 9.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/95

Urbroj: 50301-05/14-22-4

Zagreb, 29. prosinca 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić