Baza je ažurirana 27.02.2024. 

zaključno sa NN 21/24

NN 156/2022 (30.12.2022.), Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2524

Na temelju članka 7. stavka 7. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, br. 72/13., 121/19. i 22/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijela

UREDBU

O NAČINU IZRAČUNA I VISINAMA SASTAVNICA ZA IZRAČUN POSEBNOG POREZA NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA

Uvodna odredba

Članak 1.

Ovom Uredbom se utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića.

Posebni porez na kavu

Članak 2.

(1) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 2. točaka 1. i 2. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, br. 72/13., 121/19. i 22/20.; u daljnjem tekstu: Zakon) plaća se prema netomasi kave i iznosi:

 

 

Predmet oporezivanja

Iznos u EUR/kg kave

1.

pržena kava

0,80

2.

ekstrakti, esencije i koncentrati od kave

2,65

 

 

(2) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 2. točaka 3. i 4. Zakona plaća se prema netomasi kave sadržane u gotovom proizvodu i iznosi:

 

 

Predmet oporezivanja

Iznos u EUR/kg kave sadržane u gotovom proizvodu

1.

pripravci na osnovi kave

0,80

2.

pripravci na osnovi ekstrakata, esencija i koncentrata od kave

2,65

3.

nadomjesci kave što sadrže kavu

0,80

 

 

Posebni porez na bezalkoholna pića prema volumenu

Članak 3.

Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. Zakona plaća se prema volumenu izraženom u hektolitru bezalkoholnog pića, i to:

1. na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točaka 1. i 3. Zakona u iznosu od 2,65 eura/hektolitar i

2. na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točke 2. Zakona u iznosu od 18,58 eura/hektolitar.

Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju šećera

Članak 4.

(1) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točaka 1. i 3. Zakona plaća se prema sadržaju šećera, ako predmeti oporezivanja ne sadrže metil-ksantine ili taurin i iznosi:

 

Predmeti oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točaka 1. i 3. Zakona koji ne sadrže metil-ksantine ili taurin

Sadržaj šećera u g/100 ml bezalkoholnog pića

Iznos u EUR/hl bezalkoholnog pića prema sadržaju šećera

prva skupina

do 2

0,00

druga skupina

2,001 – 5

1,33

treća skupina

5,001 – 8

3,98

četvrta skupina

8,001 –

7,96

 

 

(2) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točke 2. Zakona plaća se prema sadržaju šećera, ako predmeti oporezivanja ne sadrže metil-ksantine ili taurin i iznosi:

 

Predmeti oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točke 2. Zakona koji ne sadrže metil-ksantine ili taurin

Sadržaj šećera u g/100 ml sirupa ili koncentrata

Iznos u EUR/hl sirupa ili koncentrata prema sadržaju šećera

prva skupina

do 14

0,00

druga skupina

14,001 – 35

9,29

treća skupina

35,001 – 56

27,87

četvrta skupina

56,001 –

55,74

 

 

Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju taurina

Članak 5.

(1) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točaka 1. i 3. Zakona koji sadrže taurin plaća se prema sadržaju taurina i iznosi 26,54 eura/hl bezalkoholnog pića.

(2) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točke 2. Zakona koji sadrže taurin plaća se prema sadržaju taurina i iznosi 185,81 euro/hl sirupa ili koncentrata.

Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju metil-ksantina

Članak 6.

(1) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točaka 1. i 3. Zakona koji sadrže metil-ksantine, a ne sadrže taurin plaća se prema sadržaju metil-ksantina i iznosi 10,62 eura/hl bezalkoholnog pića. Na predmete oporezivanja čiji je sadržaj metil-ksantina manji od 15 mg/100 ml proizvoda posebni porez se plaća prema sadržaju šećera.

(2) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točke 2. Zakona koji sadrže metil-ksantine, a ne sadrže taurin plaća se prema sadržaju metil-ksantina i iznosi 74,32 eura/hl sirupa ili koncentrata. Na predmete oporezivanja čiji je sadržaj metil-ksantina manji od 15 mg/100 ml proizvoda u odgovarajućem omjeru razrijeđenog bezalkoholnog pića posebni porez plaća se prema sadržaju šećera.

Utvrđivanje volumena predmeta oporezivanja koji se dobiva iz prašaka i granula

Članak 7.

Volumen predmeta oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točke 3. Zakona koji se dobiva iz prašaka i granula namijenjenih za pripremu bezalkoholnih pića utvrđuje se prema volumenu pripremljenog proizvoda sukladno podacima označenim na pretpakovini ili etiketi koja je na nju pričvršćena prema propisima o informiranju potrošača o hrani ili prema pratećem dokumentu na kojem se taj podatak nalazi.

Prestanak važenja

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, broj 33/20.).

Stupanje na snagu

Članak 9.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/87 Urbroj: 50301-05/16-22-5 Zagreb, 29. prosinca 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić