Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 156/2022 (30.12.2022.), Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2522

Na temelju članka 67. stavka 4. i članka 75. stavka 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18., 121/19. i 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijela

UREDBU

O VISINI TROŠARINE NA ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se iznos trošarine na alkohol i alkoholna pića.

Preuzimanje akata Europske unije

Članak 2.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 92/83/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL L 316, 31. 10. 1992., str. 21.), kako je izmijenjena Direktivom Vijeća (EU) 2020/1151 od 29. srpnja 2020. o izmjeni Direktive 92/83/EEZ o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL L 256, 5. 8. 2020., str. 1.) i Direktiva Vijeća 92/84/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju stopa trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL, L 316, 31. 10. 1992., str. 29).

Visina trošarine na pivo

Članak 3.

Trošarina na pivo iznosi 5,31 euro za 1 % volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanoga u jednom hektolitru gotovog proizvoda.

Visina trošarine na pivo za male nezavisne pivovare

Članak 4.

Trošarina na pivo koje proizvode male nezavisne pivovare i koje se pušta u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske plaća se za 1 % volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanoga u jednom hektolitru gotovog proizvoda, i to:

 

za godišnju proizvodnju piva u hl

iznos trošarine u eurima

≤5.000

2,65

5.001 – 25.000

2,92

25.001 – 75.000

3,19

75.001 – 125.000

3,45

 

 

Visina trošarine na mirna i pjenušava vina

Članak 5.

Trošarina na mirna i pjenušava vina iznosi 0,00 eura za jedan hektolitar gotovog proizvoda.

Visina trošarine na ostala pića koja su dobivena vrenjem osim piva i vina

Članak 6.

Trošarina na ostala pića koja su dobivena vrenjem osim piva i vina iznosi 0,00 eura za jedan hektolitar gotovog proizvoda.

Visina trošarine na međuproizvode

Članak 7.

(1) Trošarina na međuproizvode s volumnim udjelom stvarnog alkohola od 15 % i većim iznosi 106,18 eura po hektolitru gotovog proizvoda.

(2) Trošarina na međuproizvode s volumnim udjelom stvarnog alkohola manjim od 15 % iznosi 66,36 eura po hektolitru gotovog proizvoda.

Visina trošarine na etilni alkohol

Članak 8.

Trošarina na etilni alkohol iznosi 796,34 eura po hektolitru čistog alkohola.

Prestanak važenja

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića (»Narodne novine«, broj 33/20.).

Stupanje na snagu

Članak 10.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/90 Urbroj: 50301-05/16-22-5 Zagreb, 29. prosinca 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić