Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

NN 156/2022 (30.12.2022.), Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2521

Na temelju članka 97. stavka 2. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 106/18., 121/19. i 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijela

UREDBU

O VISINI TROŠARINE NA ENERGENTE I ELEKTRIČNU ENERGIJU

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se visina trošarine na energente i električnu energiju.

Preuzimanje akata Europske unije

Članak 2.

Ovom Uredbom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije Tekst značajan za EGP (SL L 283, 31. 10. 2003.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/552 od 6. travnja 2018. o ažuriranju upućivanja u Direktivi Vijeća 2003/96/EZ na oznake kombinirane nomenklature za određene proizvode (SL L 91, 9. 4. 2018.).

Visina trošarine

Članak 3.

 

Predmet oporezivanja

Visina trošarine u eurima

Olovni motorni benzin

597,25

EUR/1000 l

Bezolovni motorni benzin

512,31

EUR/1000 l

Motorni benzin za zrakoplove

597,25

EUR/1000 l

Dizelsko gorivo

406,13

EUR/1000 l

Loživo ulje

56,14

EUR/1000 l

Plavi dizel

0,00

EUR/1000 l

Kerozin – petrolej

 

 

– za pogon

353,04

EUR/1000 l

– za grijanje

232,53

EUR/1000 l

UNP – ukapljeni naftni plin

 

 

– za pogon

13,27

EUR/1000 kg

– za grijanje

13,27

EUR/1000 kg

Teško loživo ulje

21,24

EUR/1000 kg

Prirodni plin

 

 

– za pogon

0,00

EUR/MWh

– za grijanje za poslovnu uporabu

0,54

EUR/MWh

– za grijanje za neposlovnu uporabu

1,08

EUR/MWh

Kruta goriva

 

 

– za poslovnu uporabu

0,31

EUR/GJ

– za neposlovnu uporabu

0,31

EUR/GJ

Električna energija

 

 

– za poslovnu uporabu

0,50

EUR/MWh

– za neposlovnu uporabu

1,00

EUR/MWh

Biogoriva

0,00

EUR

 

 

 

Prestanak važenja

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju (»Narodne novine«, br. 148/20., 28/22., 64/22., 76/22., 83/22., 89/22., 100/22., 113/22., 126/22. i 138/22.).

Stupanje na snagu

Članak 5.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/88

Urbroj: 50301-05/16-22-6

Zagreb, 29. prosinca 2022.s

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić