Baza je ažurirana 04.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 156/2022 (30.12.2022.), Uredba o Tarifi upravnih pristojbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2520

Na temelju članka 1. stavka 3. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16. i 114/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijela

UREDBU

O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom propisuju se opće pristojbe i pristojbe u posebnim područjima za pojedina pismena i radnje te iznosi tih pristojbi.

(2) Pristojbe iz stavka 1. ovoga članka propisane su tarifnim brojevima u Tarifi upravnih pristojbi u Prilogu I. koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 2.

Ovom se Uredbom utvrđuju uvjeti za provedbu Odluke predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća od 25. lipnja 1996. o uspostavljanju privremene putne isprave (96/409/ZVSP) (SL L 168, 6. 7. 1996.).

II. PLAĆANJE UPRAVNIH PRISTOJBI

Članak 3.

(1) Iznosi propisani Tarifom upravnih pristojbi iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe plaćaju se u eurima, neovisno plaćaju li se u državnim biljezima, na propisani račun ili elektroničkim putem.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako pristojbeni obveznik iz inozemstva traži da se obavi radnja za koju se plaća pristojba, pristojba se plaća u skladu s odredbama članaka 15. i 16. Zakona o upravnim pristojbama.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21., 93/21. – ispravak i 95/21. – ispravak).

Članak 5.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/75

Urbroj: 50301-05/31-22-7

Zagreb, 29. prosinca 2022.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG I.

TARIFA UPRAVNIH PRISTOJBI

A. OPĆE PRISTOJBE

Tar. br. 1.

Na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom Uredbom nije propisana druga pristojba – 2,65 eura

Napomena:

1. Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se pred tijelima državne uprave, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave.

2. Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se za naknadne podneske kojima stranka zahtijeva samo brži postupak po ranije podnesenom zahtjevu te za podneske koje stranke upućuju elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

3. Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se pred upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske kada se odnose na poslove katastra nekretnina, državne izmjere, registra prostornih jedinica, registra zgrada i katastra infrastrukture.

Tar. br. 2.

Za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba – 6,64 eura

Napomena:

1. Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se pred tijelima državne uprave, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave.

2. Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se pred upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na rješenja koja se odnose na poslove katastra nekretnina, državne izmjere, registra prostornih jedinica, registra zgrada i katastra infrastrukture.

3. Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više osoba, pristojba po ovom tarifnom broju plaća se onoliko puta koliko ima osoba koje podnose zahtjev.

4. Za rješenja donesena po žalbama ne plaća se pristojba.

Tar. br. 3.

Na žalbu protiv rješenja – 6,64 eura

Napomena:

Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se pred tijelima državne uprave, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave.

Tar. br. 4.

Za uvjerenja, izvatke i druge javne isprave o činjenicama iz službenih evidencija ako nije drukčije propisano – 2,65 eura

Napomena:

1. Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se pred tijelima državne uprave, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave.

2. Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se pred upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na uvjerenja, izvatke i druge javne isprave o činjenicama iz katastra nekretnina, državne izmjere, registra prostornih jedinica, registra zgrada i katastra infrastrukture.

Tar. br. 5.

Za opomenu kojom se netko poziva da plati dužnu pristojbu – 2,65 eura

Napomena:

Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se pred tijelima državne uprave, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave.

B. PRISTOJBE U POSEBNIM PODRUČJIMA

1. Pristojbe u području unutarnjih poslova

Tar. br. 6.

(1) Za izdavanje putne isprave za državljane trećih zemalja (putni list za državljane trećih zemalja, posebna putna isprava za državljane trećih zemalja, putna isprava za osobe bez državljanstva) – 4,65 eura

(2) Za izdavanje putne isprave za državljane trećih zemalja umjesto oštećene ili nestale – 13,94 eura

Tar. br. 7.

Za izdavanje:

1. dozvole za boravak i rad – 74,32 eura

2. odobrenja za privremeni boravak – 46,45 eura

3. odobrenja za stalni boravak – 83,62 eura

4. odobrenja za dugotrajno boravište – 83,62 eura

5. ovjerenog prijepisa odobrenja stalnog boravka ili dugotrajnog boravišta – 13,94 eura

6. dozvole boravka – 9,29 eura

7. potvrde o prijavi rada – 39,82 eura

Tar. br. 8.

Na zahtjeve za:

1. izdavanje kratkotrajne vize – 80,00 eura

2. produljenje roka valjanosti i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize zbog ozbiljnog osobnog razloga – 30,00 eura

Tar. br. 9.

(1) Za rješenje o otpustu iz hrvatskog državljanstva ili odricanja od hrvatskog državljanstva – 334,46 eura

(2) Za rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo – 139,36 eura

(3) Za prijepis rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo – 13,94 eura

(4) Za prijepis rješenja o otpustu iz hrvatskog državljanstva ili o odricanju od hrvatskog državljanstva – 13,94 eura

Napomena:

1. Ako se rješenje odnosi na istovremeni primitak ili otpust ili odricanje od hrvatskog državljanstva članova iste obitelji ne plaća se pristojba za maloljetne osobe.

2. Upravne pristojbe iz ovoga tarifnog broja iznimno mogu naplaćivati i diplomatske misije i konzularni uredi, ako je zahtjev prethodno podnesen u Republici Hrvatskoj, a rješenje odnosno prijepis rješenja se uručuje u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu.

Tar. br. 10.

Za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tehničkog pregleda vozila i odobrenja za osposobljavanje kandidata za vozače i upisa u registar autoškola – 278,72 eura

Tar. br. 11.

Za registraciju motornog vozila na ime stjecatelja motornog vozila u postupku stjecanja rabljenog motornog vozila:

1. za osobne automobile i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba, uključujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaće automobile iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim sanitetskih vozila, dostavnih »van« vozila i vozila posebno prilagođenih za prijevoz osoba s invaliditetom te »pick-up« vozila s dvostrukom kabinom, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi:

 

Godine starosti

Iznos u eurima po kw

≤ 1

6,64

2

5,97

3

5,31

4

4,65

5

3,98

6

3,32

7

2,65

8 – 10

1,99

11 – 14

1,33

15 – 18

0,66

19 – 20

0,40

21 – 30

0,13

 

 

2. za motocikle (uključujući i mopede), bicikle i slična vozila s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice iz tarifnih oznaka KN: 8711 20, 8711 30, 8711 40, 8711 50 i 8711 90 te »ATV« vozila, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi:

 

Godine starosti

Iznos u eurima po cm3

≤ 1

0,40

2

0,37

3

0,32

4

0,27

5 – 7

0,21

8 – 10

0,16

11 – 14

0,11

15 – 18

0,05

19 – 20

0,03

21 – 30

0,01

 

 

Napomena:

1. Godina starosti motornog vozila utvrđuje se prema godini proizvodnje motornog vozila.

2. Ako je iznos upravne pristojbe po ovom tarifnom broju manji ili jednak 1,99 eura, upravna pristojba se ne naplaćuje.

3. Ako pristojbeni obveznik uplati upravnu pristojbu kod pravne osobe u čijem sastavu posluje stanica za tehnički pregled vozila, smatra se da je upravna pristojba plaćena na propisani račun.

4. Za stjecanje motornih vozila koja se isključivo pokreću na električni pogon, za stjecanje motornih vozila čija je emisija ugljičnog dioksida (CO2) 0 grama po kilometru te stjecanje motornih vozila proizvedenih prije 30 i više godina koja su u skladu s posebnim propisima razvrstana u kategoriju starodobnih (oldtimer) vozila ne plaća se upravna pristojba.

Tar. br. 12.

Na zahtjeve za:

1. odobrenje za nabavu oružja po komadu oružja – 1,99 eura

2. izdavanje oružnog lista, potvrde o prijavljenom oružju kategorije C, potvrde o prijavljenom oružju kategorije B u svrhu sakupljanja, potvrde o prijavljenom oružju kategorije C u svrhu sakupljanja po komadu obrasca – 4,65 eura

3. upis rezervnih cijevi u oružni list po komadu rezervnih cijevi – 1,99 eura

4. odobrenje za sakupljanje oružja kategorije B, odobrenje za sakupljanje oružja kategorije C po odobrenju – 9,29 eura

5. odobrenje za prijenos lovačkog ili sportskog oružja kategorije B ili C preko teritorija Republike Hrvatske po odobrenju – 13,94 eura

6. odobrenje za držanje i nošenje lovačkog ili sportskog oružja kategorije B ili C za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj po odobrenju – 9,29 eura

7. odobrenje za bavljenje djelatnošću proizvodnje oružja, prometa oružja i streljiva, posredovanja u prometu oružjem, popravljanja i prepravljanja oružja, otvaranja civilnog strelišta ili osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja – 23,23 eura

8. odobrenje za prijevoz oružja i eksplozivnih tvari u međunarodnom prometu – 69,68 eura

9. odobrenje za prijevoz oružja i eksplozivnih tvari u unutarnjem prometu – 9,29 eura

Tar. br. 13.

Na zahtjeve za izdavanje odobrenja ili dozvole:

1. za odobrenje za bavljenje djelatnošću prometa eksplozivnih tvari (osim streljiva za oružje u maloprodaji) – 92,91 eura

2. za miniranje – 2,65 eura

3. za obavljanje poslova proizvodnje eksplozivnih tvari – 92,91 eura

4. za obavljanje poslova miniranja – 46,45 eura

5. za obavljanje poslova ispitivanja eksplozivnih tvari – 92,91 eura

6. za stavljanje u promet eksplozivnih tvari uključivo i streljivo – 92,91 eura

7. za obavljanje poslova izvođenja javnih vatrometa – 46,45 eura

8. za mjesto i vrijeme izvođenja javnog vatrometa – 18,58 eura

9. za prodavaonice pirotehničkih sredstava i prodavaonice oružja i streljiva – 92,91 eura

10. za odobrenje mjesta (lokacije) na kojem se proizvode i uporabljuju eksplozivne tvari – 92,91 eura

11. odobrenja za istraživanje novih vrsta eksplozivnih tvari – 46,45 eura

12. za obavljanje poslova izvođenja glasnog pucnja – 18,58 eura

13. za mjesto i vrijeme izvođenja glasnog pucanja – 4,65 eura

2. Pristojbe u području ugostiteljstva i turizma

Tar. br. 14.

Za rješenje o utvrđivanju minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata, za nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti, za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom (terase) plaćaju se pristojbe u iznosima utvrđenim prema vrsti ugostiteljskog objekta:

1. utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, i to:

a) vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane, pripremnica obroka (catering) – 18,58 eura

b) vrste: noćni klub, noćni bar, disco klub – 74,32 eura

c) vrste: kavana, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma, konoba, klet, beach bar, kušaonica – 27,87 eura

d) vrste: objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu ili priključnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sl. napravama) – 18,58 eura

e) vrste: prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički ili studentski dom, ili akademis, objekt za robinzonski smještaj – 27,87 eura

f) vrste: kamp odmorište – 27,87 eura

2. utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za ugostiteljske objekte:

a) vrste: hotel, aparthotel, hotel baština (heritage), turističko naselje, turistički apartmani, pansion, difuzni hotel, integralni hotel (udruženi), lječilišne vrste i hoteli posebnog standarda:

– do 100 smještajnih jedinica – 92,91 eura

– preko 100 smještajnih jedinica – 139,36 eura

b) vrsta: kamp, glamping:

– do 100 smještajnih jedinica (do 300 osoba) – 92,91 eura

– preko 100 smještajnih jedinica – 139,36 eura

c) vrste: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor – 18,58 eura

3. utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za objekte:

a) u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu – 9,29 eura

b) u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – 9,29 eura

4. utvrđivanje uvjeta za:

a) luka nautičkog turizma – marina – 139,36 eura

b) drugi objekti za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata:

– nautičko sidrište, nautičko privezište, odlagalište plovnih objekata – 27,87 eura

– suha marina – 92,91 eura

c) kategorizaciju plovnih objekata – 27,87 eura

3. Prometne pristojbe

Tar. br. 15.

(1) Za izdavanje licencije Zajednice za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza – 278,72 eura

(2) Za izdavanje licencije za obavljanje unutarnjeg cestovnog prijevoza – 92,91 eura

(3) Za izdavanje izvoda licencije za obavljanje unutarnjeg cestovnog prijevoza za pojedino vozilo – 4,65 eura

(4) Za izdavanje licencije za obavljanje kolodvorskih usluga – 139,36 eura

(5) Za izdavanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu – 139,36 eura

Tar. br. 16.

(1) Za rješenje o odobrenju trajne obustave prijevoza putnika na redovnoj autobusnoj liniji – 9,29 eura

(2) Za izdavanje dopunskog primjerka rješenja iz ovoga tarifnog broja – 6,64 eura

Napomena:

1. Za akte i radnje iz ovoga tarifnog broja plaća se pristojba ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.

Tar. br. 17.

Za rješenje o zahtjevu za dozvolu izvanrednog prijevoza stvari u međunarodnom cestovnom prometu, i to:

1. u bilateralnom prijevozu – za prijevoz jednim vučnim vozilom – 11,28 eura

2. za svako sljedeće vučno vozilo, odnosno priključno vozilo, po istom rješenju, još po 4,65 eura

3. u tranzitnom prijevozu za prijevoz jednim vučnim vozilom – 11,28 eura

4. za svako sljedeće vučno vozilo, odnosno priključno vozilo, po istom rješenju, još po 4,65 eura

4. Pristojbe u području trgovine

Tar. br. 18.

Za rješenje o utvrđivanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u poslovnim prostorijama:

1. za prodajne objekte površine do 200 m² – 17,25 eura

2. za prodajne objekte površine veće od 200 m² – 37,16 eura

3. za prodajne objekte u kojima se djelatnost trgovine obavlja izvan prodavaonica 6,64 eura

5. Građevinske pristojbe

Tar. br. 19.

(1) Za izdavanje lokacijske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole i dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine za:

1. zgradu koja nije veća od 600 m² građevinske (bruto) površine neovisno o veličini građevne čestice – 106,18 eura

2. zgradu veću od 600 m² građevinske (bruto) površine na građevnoj čestici površine do 2 000 m² – 331,81 eura

3. obuhvat zahvata u prostoru, odnosno građevnu česticu do 1 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine do 1 km, osim za zgradu iz točaka 1. i 2. ovoga stavka – 1.327,23 eura

4. obuhvat zahvata u prostoru, odnosno građevnu česticu veću od 1 ha do 5 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine veću od 1 km do 5 km – 1.990,84 eura

5. obuhvat zahvata u prostoru, odnosno građevnu česticu veću od 5 ha do 10 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine veću od 5 km do 10 km – 2.654,46 eura

6. obuhvat zahvata u prostoru, odnosno građevnu česticu veću od 10 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine veću od 10 km – 3.318,07 eura

(2) Za izdavanje izvatka iz baze, odnosno zbirke kupoprodajnih cijena – 23,89 eura

(3) Za izdavanje izvatka iz kartografskog prikaza približnih vrijednosti nekretnina grada ili županije – 23,89 eura

(4) Za izdavanje kartografskog prikaza približnih vrijednosti nekretnina grada ili županije – 53,09 eura

Napomena:

Ako je zahtjev za izdavanje akata iz ovoga tarifnog broja podnesen elektroničkim putem, te je isti ispunjen u skladu s naputkom koji se donosi na temelju zakona kojim se uređuje upravno područje prostornoga uređenja, iznos propisan ovim tarifnim brojem za njihovo izdavanje umanjuje se za 15 %.

Tar. br. 20.

(1) Za izdavanje građevinske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole, osim u pogledu promjene imena, odnosno tvrtke investitora i građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine za:

1. građevine za koje pojedine dozvole izdaje ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva od procijenjenih troškova građenja 0,17 ‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.858,12 eura

2. građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, osim građevina iz točke 1. ovoga stavka, od procijenjenih troškova građenja 0,17 ‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.592,67 eura

3. zgradu koja nije veća od 600 m² građevinske (bruto) površine – 106,18 eura

4. ostale građevine od procijenjenih troškova građenja 0,25 ‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 132,72 eura.

(2) Za izdavanje uporabne dozvole i privremene uporabne dozvole koja se izdaje u skladu sa zakonom koji uređuje područje gradnje ako u katastru nije formirana građevna čestica za građevinu čije je građenje u interesu Republike Hrvatske za:

1. građevine za koje pojedine dozvole izdaje ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva od procijenjenih troškova građenja 0,17 ‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.858,12 eura

2. građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, osim građevina iz točke 1. ovoga stavka, od procijenjenih troškova građenja 0,17 ‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.592,67 eura

3. zgradu koja nije veća od 600 m² građevinske (bruto) površine – 106,18 eura

4. ostale građevine od procijenjenih troškova građenja 0,25 ‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 132,72 eura.

(3) Za izdavanje privremene uporabne dozvole koja se izdaje u skladu sa zakonom koji uređuje područje gradnje ako nema konačnih rezultata ispitivanja u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine za građevine iz stavka 2. točaka 1., 2., 3. i 4. ovoga tarifnog broja plaća se 17 % od iznosa propisanog u stavku 2. ovoga tarifnog broja za te građevine.

(4) Za izdavanje uporabne dozvole za dio građevine iz stavka 2. točaka 1., 2., 3. i 4. ovoga tarifnog broja plaća se razmjerni dio vrijednosti izgrađenog dijela građevine za koju se izdaje uporabna dozvola od iznosa propisanog u stavku 2. ovoga tarifnog broja za cijelu građevinu.

(5) Za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju glavnog projekta i uporabne dozvole za određene građevine – 79,63 eura

(6) Za izdavanje rješenja o tipskom projektu – 106,18 eura

Napomena:

1. Ako je zahtjev za izdavanje akata iz ovoga tarifnog broja podnesen elektroničkim putem, te je isti ispunjen u skladu s naputkom koji se donosi na temelju zakona kojim se uređuje upravno područje graditeljstva, iznos propisan ovim tarifnim brojem za njihovo izdavanje umanjuje se za 15 %.

2. Za prijavu početka građenja građevine, prijavu početka uklanjanja građevine i prijavu pokusnog rada građevine ne plaća se upravna pristojba.

3. Za davanje mišljenja o primjeni pravnih propisa iz područja graditeljstva i prostornoga uređenja ne plaća se upravna pristojba.

4. Za izdavanje građevinske i uporabne dozvole za zamjensku obiteljsku kuću koju vlasnik samostalno gradi sukladno zakonu koji uređuje obnovu zgrada uslijed prirodne nepogode ili katastrofe proglašene na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ne plaća se upravna pristojba.

5. Za izdavanje uporabne dozvole za određenu građevinu oštećenu potresom koja se nalazi na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a na kojoj se ostvaruju određena prava sukladno zakonu koji uređuje obnovu zgrada uslijed prirodne nepogode ili katastrofe proglašene na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, ne plaća se upravna pristojba.

6. Pristojbe za obavljanje djelatnosti

Tar. br. 21.

(1) Za izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju – 39,82 eura

(2) Za izdavanje rješenja o priznavanju pojedinih dijelova inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju – 19,91 eura

7. Pristojbe u području vanjskih poslova

Tar. br. 22.

(1) Za zahtjev za:

1. primitak u hrvatsko državljanstvo ili zahtjev za ponovno stjecanje hrvatskog državljanstva – 185,81 eura

2. za utvrđivanje hrvatskog državljanstva – 46,45 eura

3. za prijavu rođenja djeteta u državne matice i evidenciju o državljanstvu u Republici Hrvatskoj – 0,00 eura

4. za prijavu sklapanja braka pred inozemnim tijelom ili prijavu smrti nastale u inozemstvu – 0,00 eura

(2) Za druge zahtjeve, molbe i podneske stranaka u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu kojima se traži izvršenje određene konzularne radnje – 9,29 eura

(3) Za svaki sljedeći podnesak upućen diplomatskim misijama ili konzularnim uredima po istoj stvari, ako nije potrebno donošenje novog rješenja – 4,65 eura

Napomena:

1. Pristojba iz stavka 2. ovoga tarifnog broja plaća se i za zahtjeve koji su izjavljeni usmeno na zapisnik ili su na drugi način primljeni u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu.

2. Pristojba iz stavka 2. ovoga tarifnog broja plaća se i za svaku upravnu radnju na zahtjev stranke, ako za tu radnju nije propisana posebna pristojba.

3. Za podnesak kojim se osoba iz inozemstva putem diplomatske misije ili konzularnog ureda obraća neposredno nadležnom tijelu Republike Hrvatske plaća se pristojba iz stavka 2. ovoga tarifnog broja.

4. Za podnesak kojim se osoba iz Republike Hrvatske neposredno obraća diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu plaća se pristojba iz stavka 2. ovoga tarifnog broja.

5. Šef diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske može osobu iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga tarifnog broja, koja je slabog imovnog stanja, osloboditi plaćanja pristojbe iz ovoga tarifnog broja.

6. U državama u kojima je nacionalni dohodak po podacima Ujedinjenih naroda niži od nacionalnog dohotka u Republici Hrvatskoj, šef diplomatske misije ili konzularnog ureda ima pravo naplaćivati pristojbu iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga tarifnog broja u iznosu od 50 % od propisanog iznosa.

Tar. br. 23.

Za zahtjeve za pribavljanje isprava i podataka od nadležnih inozemnih tijela:

1. iz europskih zemalja – 4,65 eura

2. iz ostalih zemalja – 9,29 eura

Napomena:

Kad nadležno inozemno tijelo naplaćuje posebnu pristojbu za dostavu isprave ili podataka, iznosi iz točaka 1. i 2. ovoga tarifnog broja povećavaju se za iznos te pristojbe.

Tar. br. 24.

Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi u ministarstvu nadležnom za vanjske poslove – 7,30 eura

Tar. br. 25.

Za dostavu pismenih molbi stranaka nadležnim tijelima Republike Hrvatske ili za dostavu rješenja, zaključaka i drugih pismena nadležnih tijela Republike Hrvatske strankama kao i za dostavu rješenja stranih tijela zainteresiranim osobama, ako nije drukčije propisano:

1. za dostave u europskim zemljama – 7,30 eura

2. za dostave u ostalim zemljama – 11,28 eura

Napomena:

1. Ako diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu izvrši dostavljanje zrakoplovnom poštom, pristojbeni obveznik plaća i troškove zrakoplovne poštarine za dostavu i odgovor.

2. Dostava poziva stranih tijela vrši se bez naplate pristojbe.

3. Konzularna pristojba po ovom tarifnom broju naplaćuje se i za dostavu obavijesti o zaključenom braku u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.

Tar. br. 26.

Za putne isprave koje izdaju veleposlanstva i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu i tijelo nadležno za vanjske poslove:

1. Putovnica:

a) za izdavanje putovnice osobama starijim od 21 godine – 74,32 eura

b) za izdavanje putovnice osobama mlađim od 21 godine – 55,74 eura

2. Putni list:

– za izdavanje putnog lista – 32,52 eura

Napomena:

1. Za zahtjev kojim se traži izdavanje putovnice ili putnog lista ne naplaćuje se posebna pristojba.

2. Šef diplomatske misije ili konzularnog ureda može podnositelja zahtjeva za izdavanje putnog lista, s obzirom na imovno stanje i druge okolnosti, osloboditi plaćanja pristojbe za izdavanje putnog lista.

3. Šef diplomatske misije ili konzularnog ureda može izuzetno podnositelja zahtjeva za izdavanje putovnice osloboditi plaćanja pristojbe za izdavanje putovnice, s obzirom na imovno stanje i druge okolnosti.

4. U državama u kojima je nacionalni dohodak po podacima Organizacije ujedinjenih naroda niži od nacionalnog dohotka u Republici Hrvatskoj, šef diplomatske misije ili konzularnog ureda ima pravo utvrditi naplatu pristojbe iz ovoga tarifnog broja u 50 % manjem iznosu od propisanog.

5. Pristojba iz točke 1. ovoga tarifnog broja ne naplaćuje se za izdavanje diplomatskih i službenih putovnica za potrebe tijela nadležnog za vanjske poslove.

Tar. br. 27.

Za izdavanje putnog lista za državljanina treće zemlje u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu – 32,52 eura

Tar. br. 28.

Za zahtjeve za vizu koju izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu:

1. za zrakoplovno-tranzitnu vizu – 80,00 eura

2. za kratkotrajnu vizu – 80,00 eura

3. za dugotrajnu vizu – 93,00 eura

Tar. br. 29.

Za pohranu izvornika jamstvenog pisma fizičke i pravne osobe u ministarstvu nadležnom za vanjske poslove, po primjerku – 18,58 eura

Tar. br. 30.

Za žalbu na odluku o odbijanju, poništenju ili ukidanju vize ili na odluku o odbijanju produljenja i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju vize – 42,47 eura

Tar. br. 31.

Na zahtjeve za izdavanje odobrenja privremenog boravka, dozvole za boravak i rad i dozvole boravka koje izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu:

1. za odobrenje privremenog boravka – 55,74 eura

2. za izdavanje dozvole za boravak i rad – 83,62 eura

3. za izdavanje dozvole boravka – 41,14 eura

Tar. br. 32.

Na zahtjeve za izdavanje privremene putne isprave koje državljanima država članica Europske unije izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu – 32,52 eura

Tar. br. 33.

Za potvrde, sprovodnice za prijevoz posmrtnih ostataka ili rješenja koja izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu – 19,24 eura

Tar. br. 34.

Za izdavanje potvrde koje se koriste u svrhu reguliranja carinskih formalnosti prilikom povratka iz inozemstva na stalni boravak u Republiku Hrvatsku, ili prilikom uvoza stvari koje su naslijeđene u inozemstvu – 41,81 eura

Tar. br. 35.

Za sastavljanje oporuke:

1. u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima – 46,45 eura

2. izvan diplomatskih misija ili konzularnih ureda – 65,03 eura

3. za sastavljanje akta o opozivu ili dopuni oporuke – 46,45 eura

Tar. br. 36.

Za sastavljanje ugovora u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima – 46,45 eura

Napomena:

Za molbu kojom se traži sastavljanje ugovora ne plaća se pristojba.

Tar. br. 37.

Za sastavljanje punomoći – 13,94 eura

Napomena:

Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga tarifnog broja ne plaća se pristojba.

Tar. br. 38.

Za sastavljanje drugih isprava na molbu zainteresirane osobe, ako ovom Uredbom nije drukčije propisano – 27,87 eura

Napomena:

Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga tarifnog broja ne plaća se pristojba.

Tar. br. 39.

Za svaku presliku, sačinjenu u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu, s ovjerom:

1. za prvu stranicu – 9,29 eura

2. za svaku sljedeću stranicu po – 7,30 eura

Napomena:

1. Za više primjeraka iste preslike s ovjerom, plaća se puna pristojba samo za prvi primjerak, a za svaki sljedeći primjerak plaća se polovica pristojbe predviđene ovim tarifnim brojem.

2. Za ovjeru preslike koje je stranka sama sačinila plaća se pristojba umanjena za 50 % od pristojbe navedene u ovom tarifnom broju.

3. Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga tarifnog broja ne plaća se pristojba.

Tar. br. 40.

Za ovjeru uvjerenja o zdravstvenoj ispravnosti poslane robe – 18,58 eura

Tar. br. 41.

Za ovjeru uvjerenja o porijeklu robe, za ovjeru fakture ili neke druge isprave kojom se dokazuje porijeklo robe ili se dokazuje pravo da neka roba uživa posebnu zaštitu porijekla ili naziva – 32,52 eura

Tar. br. 42.

Za ovjeru potpisa građanina na ispravi – 9,29 eura

Napomena:

1. Pristojba po ovom tarifnom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa na ispravi.

2. Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga tarifnog broja ne plaća se pristojba.

Tar. br. 43.

Za zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva (otpustom ili odricanjem) – 418,08 eura

Napomena:

Ovom pristojbom obuhvaćene su sve upravne i konzularne radnje u postupku prestanka hrvatskog državljanstva.

Tar. br. 44.

Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi – 13,94 eura

Tar. br. 45.

Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi kojom se potvrđuje posjedovanje stranog državljanstva ili se daje jamstvo da će određena osoba biti primljena u strano državljanstvo – 92,91 eura

Tar. br. 46.

Za ovjeru prijevoda sa stranog jezika na hrvatski jezik i obratno:

1. do jedne stranice – 9,29 eura

2. za svaku sljedeću stranicu – 5,31 eura

3. za prijevod s hrvatskoga na strani jezik ili obratno sačinjen i ovjeren u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima:

a) do jedne stranice – 23,23 eura

b) za svaku sljedeću stranicu – 23,23 eura

Napomena:

Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga tarifnog broja ne plaća se pristojba.

Tar. br. 47.

Za upisivanje u popis posade, podataka o ukrcaju ili iskrcaju članova posade – 9,29 eura

Napomena:

Za akt kojim se odobrava ukrcaj stranoga državljanina kao člana posade na brod hrvatske trgovačke mornarice, plaća se pristojba u istom iznosu.

Tar. br. 48.

(1) Za ovjeru brodskog dnevnika i drugih brodskih knjiga i isprava i za potvrdu svakog upisa u te knjige – 9,29 eura

(2) Za izdavanje privremenog plovidbenog lista – 32,52 eura

Tar. br. 49.

Za izdavanje i ovjeru izvoda iz brodskog dnevnika:

1. za prvu stranicu – 11,28 eura

2. za svaku daljnju započetu stranicu 50 % od tarife iz točke 1. ovoga tarifnog broja.

Tar. br. 50.

(1) Za posredovanje diplomatskih misija ili konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu da se brodu izda ili produži važenje bilo koje isprave glede sigurnosti plovidbe, pored stvarnog troška – 32,52 eura

(2) Za svako drugo posredovanje kod stranih nadležnih tijela na zahtjev zapovjednika broda, za koje nije propisana posebna pristojba – 27,87 eura

Tar. br. 51.

Za radnje vezane uz sklapanje braka u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu:

1. za sastavljanje zapisnika prijave namjere sklapanja braka – 13,94 eura

2. za sklapanje braka – 27,87 eura

8. Pristojbe pri sklapanju braka i životnog partnerstva

Tar. br. 52.

Za radnje vezane uz sklapanje braka i sklapanje životnog partnerstva pred nadležnim tijelima Republike Hrvatske:

1. za sastavljanje zapisnika prijave namjere sklapanja braka i za sastavljanje zapisnika prijave namjere sklapanja životnog partnerstva – 9,29 eura

2. za sklapanje braka i za sklapanje životnog partnerstva – 18,58 eura

9. Pristojba za zaštitu okoliša

Tar. br. 53.

(1) Za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom – 185,81 eura

(2) Za odobrenje za:

1. isporuku/uvoz otpada koji podliježe notifikacijskom postupku u Republiku Hrvatsku – 464,53 eura

2. provoz otpada koji podliježe notifikacijskom postupku područjem Republike Hrvatske – 92,91 eura

10. Pristojba za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Tar. br. 54.

(1) Za izdavanje rješenja o zahtjevu za odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja – 39,82 eura

(2) Za rješenja o zahtjevu za uvoznu i izvoznu dozvolu izvora ionizirajućeg zračenja – 11,28 eura

 

 

 

Copyright © Ante Borić