Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2483

Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine« broj 153/13) te članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 78/15,134/15; 120/16, 116/18, 42/20, 47/20 i 114/22), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u dijelu koji se odnosi na propisanu strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU RAČUNOVODSTVA DRUŠTVA ZA DOKUP MIROVINE

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Pravilnik uređuje:

– vođenje računovodstva,

– sadržaj, strukturu, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i tromjesečnih financijskih izvještaja kojima društvo za dokup mirovine izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) i druge korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja, promjenama kapitala i novčanim tijekovima,

– druge izvještaje koji se sastavljaju za potrebe nadzora.

Obveznik izrade i dostave

Članak 2.

Obveznik izrade i dostave izvještaja iz članka 1. ovoga Pravilnika je društvo za dokup mirovine kojemu je Hanfa izdala suglasnost iz članka 8. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (dalje u tekstu: Zakon o dokupu mirovine).

Vođenje poslovnih knjiga i priprema financijskih izvještaja

Članak 3.

(1) Društvo za dokup mirovine dužno je voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati godišnje financijske izvještaje i financijske izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine (dalje u tekstu: financijski izvještaji) sukladno Zakonu o dokupu mirovine, propisima kojima se uređuje računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (dalje u tekstu: MSFI).

(2) Društvo za dokup mirovine dužno je poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći kontni plan propisan u skladu s vrstom, opsegom i složenosti poslovanja društva za dokup mirovine.

(3) Društvo za dokup mirovine dužno je voditi poslovne knjige i drugu poslovnu dokumentaciju na način koji u svakom trenutku omogućuje provjeru posluje li društvo u skladu s propisima i pravilima o upravljanju rizicima, u skladu sa Zakonom o dokupu mirovine i na temelju njega donesenim propisima i drugim propisima kojih se dužno pridržavati.

IZVJEŠTAJI I IZVJEŠTAVANJE

Sadržaj i struktura financijskih izvještaja

Članak 4.

(1) Financijske izvještaje društva za dokup mirovine čine:

1. Izvještaj o financijskom položaju,

2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

3. Izvještaj o novčanom tijeku,

4. Izvještaj o promjenama kapitala i

5. Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Sadržaj i struktura financijskih izvještaja društva za dokup mirovine iz stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga članka propisani su obrascima iz Priloga 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama MSFI-a na način da trebaju:

– pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),

– objaviti informacije prema zahtjevima MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala,

– pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Sadržaj i struktura dodatnih izvještaja

Članak 5.

(1) Društvo za dokup mirovine dužno je osim financijskih izvještaja iz članka 4. ovoga Pravilnika, a u cilju osiguranja dodatnih podataka i informacija o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i poslovnim aktivnostima društva sastavljati i dodatne izvještaje.

(2) Dodatni izvještaji društva za dokup mirovine su:

1. Pregled ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina s analitičkim podacima (Obrazac DM-1),

2. Pregled ulaganja imovine iz kapitala i ostalih sredstava s analitičkim podacima (Obrazac DM-2),

3. Izvještaj o valutnoj usklađenosti imovine za isplatu dokupljenih mirovina (Obrazac DM-3),

4. Prihodi i rashodi od ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina (Obrazac DM-4),

5. Prihodi i rashodi od ulaganja iz kapitala i ostalih sredstva (Obrazac DM-5),

6. Izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) od ulaganja (Obrazac DM-6),

7. Izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) od ulaganja (Obrazac DM-7),

8. Izvještaj o pričuvama za isplatu dokupljenih mirovina (Obrazac DM-8),

9. Izvještaj o razini kapitaliziranosti (Obrazac DM-9),

10. Izvještaj o broju korisnika dokupa mirovine i broju ugovora o dokupu mirovine (Obrazac DM-10)

11. Izvješće i Mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara.

(3) Sadržaj i struktura dodatnih izvještaja društva za dokup mirovine iz stavka 2. točaka 1. do 10. ovoga članka propisani su obrascima iz Priloga 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Izvještajna razdoblja

Članak 6.

(1) Društvo za dokup mirovine dužno je izrađivati:

– financijske izvještaje iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika za razdoblje poslovne godine (godišnji financijski izvještaji),

– financijske izvještaje iz članka 4. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Pravilnika za prva tri mjeseca poslovne godine, prvih šest mjeseci poslovne godine i prvih devet mjeseci poslovne godine (tromjesečni financijski izvještaji),

– dodatne izvještaje iz članka 5. stavka 2. točaka 1. do 9. ovoga Pravilnika za razdoblje poslovne godine (godišnji dodatni izvještaji), prva tri mjeseca poslovne godine, prvih šest mjeseci poslovne godine i prvih devet mjeseci poslovne godine (tromjesečni dodatni izvještaji),

– dodatni izvještaj iz članka 5. stavka 2. točke 10. ovoga Pravilnika mjesečno (mjesečni dodatni izvještaj),

– dodatni izvještaj iz članka 5. stavka 2. točke 11. ovoga Pravilnika godišnje.

(2) U smislu ovoga Pravilnika poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.

(3) Godišnji financijski izvještaji iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika moraju biti revidirani od strane vanjskog neovisnog ovlaštenog revizora.

(4) Pored podataka iz financijskih izvještaja iz članka 4. stavka 1. i izvještaja iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika Hanfa može od društva za dokup mirovine zatražiti dodatne podatke, informacije i objašnjenja pojedinih stavki u izvještajima.

Rokovi i način dostave

Članak 7.

(1) Društvo za dokup mirovine dužno je izvještaje iz članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 2. točaka 1. do 9. ovoga Pravilnika dostaviti u roku od mjesec dana po proteku izvještajnog razdoblja.

(2) Društvo za dokup mirovine dužno je izvještaj iz članka 5. stavka 2. točke 10. ovoga Pravilnika dostaviti najkasnije do desetog dana u mjesecu koji slijedi nakon izvještajnog mjeseca.

(3) Društvo za dokup mirovine dužno je revidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika te dodatne izvještaje iz članka 5. stavka 2. točaka 1. do 9. i točke 11. ovoga Pravilnika dostaviti u roku od četiri mjeseca po proteku poslovne godine na koju se izvještaji odnose.

Članak 8.

(1) Društvo za dokup mirovine dostavlja Hanfi izvještaje iz članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(2) Društvo za dokup mirovine dužno je godišnje financijske izvještaje iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika te dodatne izvještaje iz članka 5. stavka 2. točaka 1. do 9. i točke 11. ovoga Pravilnika, zajedno s revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i godišnjim izvješćem, dostaviti u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(3) Društvo za dokup mirovine je nakon obavljene revizije godišnjih financijskih izvještaja dužno dostaviti Hanfi izvještaje iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika na način kako je propisano u stavku 1. ovoga članka.

Objava financijskih izvještaja

Članak 9.

(1) Društvo za dokup mirovine dužno je na svojim mrežnim stranicama, u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika objaviti revidirane godišnje financijske izvještaje, mišljenje revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i mišljenje neovisnog ovlaštenog aktuara kojeg je za potrebe revizije angažiralo revizorsko društvo.

(2) Društvo za dokup mirovine dužno je na svojim mrežnim stranicama imati objavljene financijske izvještaje iz stavka 1. ovoga članka najmanje za zadnjih pet poslovnih godina ili kraće ako društvo za dokup mirovine posluje kraće od pet godina.

NAJMANJI OPSEG I SADRŽAJ REVIZORSKOG PREGLEDA I REVIZORSKOG IZVJEŠĆA S OBZIROM NA SPECIFIČNOSTI POSLOVA DRUŠTVA ZA DOKUP MIROVINE

Članak 10.

(1) Revizorski pregled financijskih izvještaja društva za dokup mirovine obavlja se u skladu sa Zakonom o reviziji, Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o dokupu mirovine, pravilima revizorske struke i drugim pravilima i propisima, poštujući pri tome kodeks profesionalne etike revizora.

(2) Revizorski pregled obuhvaća reviziju financijskih izvještaja i dodatnih izvještaja za potrebe Hanfe o čemu revizorsko društvo sastavlja:

– revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i

– revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Hanfe.

(3) Uprava društva za dokup mirovine dužna je revizorskom društvu dati na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju te mu omogućiti uvid u poslovne knjige, spise i računalne ispise. Društvo za dokup mirovine dužno je revizorima omogućiti pristup poslovnim i radnim prostorijama.

(4) U svrhu provedbe revizije društvo za dokup mirovine dužno je staviti revizorskom društvu na raspolaganje odgovarajuće prostorije i pomagala. Ako je unos ili pohranjivanje podataka obavljeno primjenom računalne obrade podataka, društvo za dokup mirovine dužno je na vlastiti trošak i unutar primjerenog roka staviti revizorskom društvu na raspolaganje pomagala potrebna za očitavanje dokumentacije te, ako je to nužno, osigurati čitke trajne ispise u potrebnom broju preslika.

(5) Revizorska izvješća iz stavka 2. ovoga članka potpisuju ovlašteni revizor u svoje ime, kao i odgovorna osoba revizorskog društva u ime revizorskog društva.

(6) Revizorsko društvo dužno je nakon obavljene revizije sastaviti pismo preporuka upravi i dostaviti ga upravi društva za dokup mirovine i Hanfi uz izvješća iz stavka 2. ovoga članka.

(7) Revizorskim izvješćima iz stavka 2. ovoga članka prilažu se i financijski izvještaji koji su bili predmet revizije.

Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja

Članak 11.

(1) U smislu ovoga pravilnika revizija financijskih izvještaja je postupak provjere i ocjene godišnjih financijskih izvještaja društva za dokup mirovine koji su sastavljeni na temelju Zakona o računovodstvu i koji su namijenjeni vanjskim korisnicima, uključujući i Hanfu.

(2) Revizija financijskih izvještaja društva za dokup mirovine obavlja se u skladu sa Zakonom o reviziji, Međunarodnim revizijskim standardima i drugim pravilima revizorske struke, Zakonom o računovodstvu te Zakonom o dokupu mirovine i propisima donesenim na temelju toga zakona.

(3) U revizorskom izvješću iz ovog članka revizorsko društvo dužno je dati mišljenje o tome jesu li godišnji financijski izvještaji društva za dokup mirovine sastavljeni u skladu s propisima i standardima struke. Revizorsko društvo dužno je u mišljenju iskazati pružaju li godišnji financijski izvještaji istinit i objektivan prikaz financijskog položaja društva za dokup mirovine u skladu sa Zakonom o računovodstvu, odnosno sa MSFI.

Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Hanfe

Članak 12.

(1) Revizija za potrebe Hanfe je postupak provjere i ocjene pravilnosti, točnosti i potpunosti godišnjih dodatnih izvještaja koja se dostavljaju Hanfi u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Pravilnost, točnost i potpunost izvještaja iz stavka 1. ovog članka revizorsko društvo dužno je provjeriti na način da ocijeni jesu li ti izvještaji sastavljeni u skladu sa Zakonom o dokupu mirovina i propisima donesenim na temelju toga zakona te jesu li na usporedivim stavkama usklađeni s godišnjim revidiranim financijskim izvještajima.

(3) Reviziju za potrebe Hanfe obavlja isto revizorsko društvo koje obavlja reviziju godišnjih financijskih izvještaja.

(4) Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Hanfe sastoji se od sljedećih izvještaja:

1. Izvještaj o stanju i promjenama pričuve za isplatu dokupljenih mirovina,

2. Izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina,

3. Izvještaj o razini kapitaliziranosti,

4. Izvještaj o načinu vođenja poslovnih knjiga,

5. Izvještaj o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvještaja koji se dostavljaju Hanfi.

Izvještaj o stanju i promjenama pričuve za isplatu dokupljenih mirovina

Članak 13.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti te ocijeniti stanje i promjene pričuve za isplatu dokupljenih mirovina o čemu mora izraditi Izvještaj o stanju i promjenama pričuve za isplatu dokupljenih mirovina.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– stanje pričuve za isplatu dokupljenih mirovina na početku godine i na kraju godine te promjene stanja pričuve za isplatu dokupljenih mirovina tijekom godine,

– opis metoda koje društvo za dokup mirovine primjenjuje za utvrđivanje pričuve za isplatu dokupljenih mirovina (ako je društvo za dokup mirovine promijenilo metodu izračunavanja pričuve za isplatu dokupljenih mirovina, tada revizor mora pojasniti promjenu i učinak na financijski rezultat i položaj društva za dokup mirovine),

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika koje proizlaze iz načina oblikovanja pričuve za isplatu dokupljenih mirovina,

– konstatacije o postupcima društva za dokup mirovine s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– mišljenje nezavisnog ovlaštenog aktuara o stanju pričuve za isplatu dokupljenih mirovina koje mora obuhvaćati ocjenu stanja pričuve za isplatu dokupljenih mirovina te razloge za pozitivno mišljenje, mišljenje uz ograde, odnosno negativno mišljenje.

(3) Nezavisni ovlašteni aktuar iz stavka 2. ovoga članka je ovlašteni aktuar koji nije zaposlen u društvu za dokup mirovine ili u povezanom društvu društva za dokup mirovine, čiji su izvještaji predmet revizije.

Izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina

Članak 14.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti stanje strukture ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina o čemu mora izraditi Izvještaj o stanju i strukturi imovine za isplatu dokupljenih mirovina.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– kratak opis stanja i strukture ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina s usporednim tabličnim prikazom pričuve za isplatu dokupljenih mirovina,

– stanje ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina na početku godine i na kraju godine te promjene stanja ulaganja tijekom godine,

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika,

– konstatacije o postupcima društva za dokup mirovine s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– ocjenu o stanju i strukturi ulaganja imovine za isplatu dokupljenih mirovina te usklađenost navedenih ulaganja sa Zakonom o dokupu mirovina i na temelju njega donesenim propisima.

Izvještaj o razini kapitaliziranosti

Članak 15.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti ispunjavanje uvjeta kapitaliziranosti društva za dokup mirovina o čemu mora izraditi izvještaj o razini kapitaliziranosti.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– kratak opis stanja i strukture kapitala i rezervi,

– stanje kapitala na početku godine i na kraju godine te promjene stanja tijekom godine s usporednim prikazom posebne pričuve za dokupljene mirovine,

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika,

– konstatacije o postupcima društva za dokup mirovine s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– ocjenu o razini kapitaliziranosti društva za dokup mirovina.

Izvještaj o načinu vođenja poslovnih knjiga

Članak 16.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti način vođenja poslovnih knjiga o čemu mora izraditi Izvještaj o načinu vođenja poslovnih knjiga društva za dokup mirovine.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika,

– konstatacije o postupcima društva za dokup mirovine s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– ocjenu revizora o načinu vođenja poslovnih knjiga društva za dokup mirovine s navođenjem eventualnih nepravilnosti ili slabosti koje su utvrđene tijekom revizije, kao i rizika koji iz tih slabosti proizlaze.

Izvještaj o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvještaja koji se dostavljaju Hanfi

Članak 17.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti ispravnost i potpunost obavijesti i izvještaja koji se dostavljaju Agenciji na temelju Zakona o dokupu mirovine i na temelju njega donesenih propisa o čemu mora izraditi Izvještaj o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvještaja koji se dostavljaju Hanfi.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka uključuje ocjenu revizora o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvještaja koji se na temelju Zakona o dokupu mirovine i na temelju njega donesenih propisa dostavljaju Hanfi. Kriterij ispravnost i potpunosti je između ostaloga i usuglašenosti s revidiranim financijskim izvještajima.

Izvještaj o vrednovanju bilančnih i izvanbilančnih stavki te računovodstvenih politika

Članak 18.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti način vrednovanja bilančnih i izvanbilančnih stavki te izraditi Izvještaj o načinu vrednovanja bilančnih i izvanbilančnih stavki te računovodstvenih politika.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka uključuje ocjenu revizora o primijenjenim računovodstvenim politikama, vrednovanju bilančnih i izvanbilančnih stavki, metodama korištenim za vrednovanje pojedine financijske imovine i nekretnina, kao i ostalih bilančnih i izvanbilančnih stavki te njihovu usklađenost sa MSFI i Zakonom o dokupu mirovine i na temelju njega donesenim propisima.

Revizorsko društvo

Članak 19.

(1) Isto revizorsko društvo ne može preuzeti, niti mu društvo za dokup mirovine može povjeriti obavljanje revizije financijskih izvještaja društva za dokup mirovine ako je to revizorsko društvo u prethodnoj godini više od polovine svojih ukupnih prihoda ostvarilo na temelju obavljene revizije financijskih izvještaja tog društva za dokup mirovine.

(2) Isto revizorsko društvo može u istom društvu za dokup mirovine uzastopno obaviti, odnosno društvo za dokup mirovine može istoj revizorskoj tvrtki uzastopno povjeriti, najviše sedam revizija financijskih izvještaja.

(3) Isto revizorsko društvo ne može istodobno, odnosno u istoj poslovnoj godini obavljati reviziju financijskih izvještaja društva za dokup mirovine i pružati konzultantske usluge istom društvu za dokup mirovine.

(4) Ako isto revizorsko društvo obavi reviziju financijskih izvještaja društva za dokup mirovine suprotno bilo kojoj odredbi iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, Hanfa neće prihvatiti revizorsko izvješće financijskih izvještaja društva za dokup mirovine za tu godinu koju je obavilo dotično revizorsko društvo.

Odbijanje revizorskog pregleda, odnosno revizorskog izvješća

Članak 20.

(1) Hanfa će odbiti revizorski pregled, odnosno revizorsko izvješće o provedenoj reviziji financijskih izvještaja ako utvrdi da je isto nije sastavljeno u skladu s odredbama Zakona o dokupu mirovine te odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Revizorski pregled, odnosno revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s odredbama Zakona o dokupu mirovine te odredbama ovoga Pravilnika, a sadržaj odstupanja korisnika može navesti na pogrešnu poslovnu odluku ili ako postoje značajna odstupanja između revidiranih financijskih izvještaja i stanja koje je Hanfa utvrdila neposrednim i/ili posrednim nadzorom.

(3) U slučaju odbijanja revizorskog pregleda, odnosno revizorskog izvješća, Hanfa donosi rješenje o odbijanju revizorskog pregleda, odnosno revizorskog izvješća kojim nalaže društvu za dokup mirovine da odredi drugo revizorsko društvo koje će obaviti reviziju financijskih izvještaja, navodi razloge za odbijanje te određuje rok za dostavu novog revizorskog pregleda, odnosno revizorskog izvješća.

Plan obavljanja revizije

Članak 21.

Društvo za dokup mirovine dužno je najkasnije do 31. listopada tekuće godine dostaviti Hanfi plan obavljanja revizije koji je izradilo revizorsko društvo kojemu je povjereno obavljanje revizije, uključujući i opis sadržaja planiranog pregleda poslovanja po pojedinim područjima uz predviđeno trajanje revizije.

OSIGURANJE RAVNOTEŽE UKUPNIH OBVEZA ZA ISPLATU DOKUPLJENIH MIROVINA I VRIJEDNOSTI PRIČUVA ZA ISPLATU DOKUPLJENIH MIROVINA ODNOSNO IMOVINE ZA ISPLATU DOKUPLJENIH MIROVINA

Mjere uprave

Članak 22.

(1) U slučaju da su ukupne obveze za isplatu dokupljenih mirovina kojima upravlja društvo za dokup mirovine veće od vrijednosti pričuva za isplatu dokupljenih mirovina odnosno imovine za isplatu dokupljenih mirovina, uprava društva za dokup mirovina dužna je bez odgode o tome izvijestiti Hanfu te izraditi prijedlog mjera i poduzeti odgovarajuće mjere radi postizanja ravnoteže ukupnih obveza za isplatu dokupljenih mirovina i vrijednosti pričuva za isplatu dokupljenih mirovina odnosno imovine za isplatu dokupljenih mirovina u razumnom roku.

(2) O prijedlozima mjera odnosno poduzetim mjerama iz stavka 1. ovoga članka uprava je dužna izvijestiti Hanfu u roku od osam dana od njihova donošenja.

Mjere Hanfe

Članak 23.

(1) U slučaju ugroženosti prava korisnika dokupa mirovina, Hanfa od društva za dokup mirovine može zahtijevati donošenje financijskog plana s prijedlozima reorganizacijskih mjera za najmanje sljedeće tri poslovne godine, koji mora sadržavati:

1. procjenu troškova uprave, odnosno troškova upravljanja te usporedbu s tekućim općim troškovima,

2. detaljnu procjenu prihoda i rashoda iz neposrednog obavljanja poslova osnovne djelatnosti,

3. projekcije izvještaja o financijskom položaju i izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti,

4. procjenu potrebnih financijskih sredstava za postizanje ravnoteže ukupnih obveza za isplatu dokupljenih mirovina kojima upravlja društvo za dokup mirovine i vrijednosti pričuva za isplatu dokupljenih mirovina odnosno imovine za isplatu dokupljenih mirovina.

(2) Hanfa može zahtijevati veći kapital od propisanog Zakonom o dokupu mirovine ako ocijeni da su zbog oslabljenog financijskog položaja društva za dokup mirovine ugrožena prava korisnika dokupa mirovine. Visinu kapitala Hanfa određuje na temelju financijskog plana s prijedlogom mjera za najmanje sljedeće tri poslovne godine.

(3) Reorganizacijske mjere u smislu odredbi ovoga članka su mjere održavanja ili saniranja financijskog stanja društva za dokup mirovine.

(4) Hanfa može zabraniti slobodno raspolaganje imovinom društva za dokup mirovine u slučaju kad je financijski položaj društva za dokup mirovine ugrožen ili bio mogao biti ugrožen.

IZDVOJENI POSLOVI

Članak 24.

(1) Društvo za dokup mirovine dužno je bez odgode izvijestiti Hanfu ako je povjerilo ispunjenje određenih obveza trećim osobama.

(2) Uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka društvo za dokup mirovine dužno je Hanfi dostaviti ugovor kojim je ispunjavanje određenih obveza povjerilo trećim osobama.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

(1) Pravilnik o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine (»Narodne novine«, broj 37/16) prestaje važiti protekom posljednjeg dana roka za dostavu izvještaja za 2022. godinu.

(2) Izvještaji iz stavka 1. ovog članka za 2022. godinu, dostavljaju se u obliku i sadržaju propisanim odredbama Pravilnika o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine (»Narodne novine«, broj 37/16), ali na način propisan člankom 8. ovog Pravilnika.

(3) Ovaj Pravilnik se u cijelosti primjenjuje na izvješća za 2023. godinu prema popisu obrazaca iz Priloga ovoga Pravilnika.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-11/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-9

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

Obrazac: IFP

 

Naziv društva za dokup mirovine:

 

 

OIB:

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

 

 

na datum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u EUR

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije - POSTOJEĆE

Isti datum prethodne godine

Izvještajni datum

AKTIVA

 

 

 

 

 

001

002 + 003

A

NEMATERIJALNA IMOVINA

 

 

002

 

1

Goodwill

 

 

003

 

2

Ostala nematerijalna imovina

 

 

004

005 + 006 + 007

B

MATERIJALNA IMOVINA

 

 

005

 

1

Zemljišta i građevinski objekti

 

 

006

 

2

Postrojenja i oprema

 

 

007

 

3

Ostala materijalna imovina

 

 

008

009 + 010 + 011

C

ULAGANJA

 

 

009

 

I

Ulaganja u nekretnine

 

 

010

 

II

Ulaganja u ovisna društva, pridružena društva i zajedničke pothvate

011

012 + 017 + 022

III

Financijska imovina

 

 

012

013 + 014 + 015 + 016

1

Financijska imovina koja se vrednuje po amortiziranom trošku

 

 

013

 

1.1

Dužnički financijski instrument

 

 

014

 

1.2

Depoziti kod kreditnih institucija

 

 

015

 

1.3

Zajmovi

 

 

016

 

1.4

Ostalo

 

 

017

018 + 019 + 020 + 021

2

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

 

018

 

2.1

Vlasnički financijski instrument

 

 

019

 

2.2

Dužnički financijski instrument

 

 

020

 

2.3

Udjeli u investicijskim fondovima

 

 

021

 

2.4

Ostalo

 

 

022

023 + 024 + 025 + 026 + 027

3

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 

 

023

 

3.1

Vlasnički financijski instrumenti

 

 

024

 

3.2

Dužnički financijski instrumenti

 

 

025

 

3.3

Izvedeni financijski instrumenti

 

 

026

 

3.4

Udjeli u investicijskim fondovima

 

 

027

 

3.5

Ostalo

 

 

028

029 + 030

D

ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA

 

 

029

 

1

Odgođena porezna imovina

 

 

030

 

2

Tekuća porezna imovina

 

 

031

032 + 035

E

POTRAŽIVANJA

 

 

032

033 + 034

1

Potraživanja iz obavljanja djelatnosti

 

 

033

 

1.1

Potraživanja od obveznika uplate premije za financiranje dokupa mirovine

 

034

 

1.2

Potraživanja od korisnika dokupa mirovine

 

 

035

 

2

Ostala potraživanja

 

 

036

037 + 038 + 039

F

OSTALA IMOVINA

 

 

037

 

1

Novac u banci i blagajni

 

 

038

 

2

Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja

 

039

 

3

Ostalo

 

 

040

 

G

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA

041

001 + 004 + 008 + 028 + 031 + 036 + 040

H

UKUPNO AKTIVA

 

 

042

 

I

IZVANBILANČNI ZAPISI

 

 

PASIVA

 

 

 

 

 

043

044 + 045 + 046 + 050 + 054 + 057

A

KAPITAL I REZERVE

 

 

044

 

1

Upisani kapital

 

 

045

 

2

Rezerve kapitala (premije na emitirane dionice)

 

046

047 + 048 + 049

3

Revalorizacijske rezerve

 

 

047

 

3.1

Zemljišta i građevinski objekti

 

 

048

 

3.2

Financijske imovine raspoložive za prodaju

 

 

049

 

3.3

Ostale revalorizacijske rezerve

 

 

050

055 + 056 + 057

4

Rezerve

 

 

051

052 + 053

4.1

Zakonske rezerve

 

 

052

 

4.2

Statutarna rezerva

 

 

053

 

4.3

Ostale rezerve

 

 

054

055 + 056

5

Zadržana dobit ili preneseni gubitak

 

 

055

 

5.1

Zadržana dobit

 

 

056

 

5.2

Preneseni gubitak (-)

 

 

057

058 + 059

6

Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog razdoblja

 

 

058

 

6.1

Dobit tekućeg obračunskog razdoblja

 

 

059

 

6.2

Gubitak tekućeg obračunskog razdoblja ( - )

 

 

060

 

B

OBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE)

 

 

061

062 + 063

C

PRIČUVA ZA ISPLATU DOKUPLJENIH MIROVINA

 

 

062

 

1

Pričuva za isplatu dokupljenih mirovina

 

 

063

 

2

Pričuva za obračunate, a neisplaćene dokupljene mirovine

 

 

064

 

D

REZERVIRANJA

 

 

065

070 + 071 + 072

E

FINANCIJSKE OBVEZE

 

 

066

067 + 068 + 069

1

Obveze za primljene kredite i zajmove

 

 

067

 

2

Obveze po financijskim instrumentima

 

 

068

 

3

Ostale financijske obveze

 

 

069

 

F

ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA OBVEZA

 

 

070

071 + 072 + 073

G

OSTALE OBVEZE

 

 

071

 

1

Obveze proizašle iz neposrednog obavljanja djelatnosti

 

072

 

2

Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje

 

 

073

 

3

Ostale obveze

 

 

074

 

H

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

075

043 + 060 + 061 + 064 + 065 + 069 + 070 + 074

I

UKUPNO PASIVA

 

 

076

 

J

IZVANBILANČNI ZAPISI

 

 

Mjesto i datum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorne osobe:

 

 

 

 

(ime i prezime, potpis)

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac: ISD

 

Naziv društva za dokup mirovine:

OIB:

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

 

 

za razdoblje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u EUR

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće razdoblje

001

 

A

Premija za financiranje dokupa mirovine

 

 

002

003 + 007 + 012

B

Prihodi od ulaganja – imovina za isplatu dokupljenih mirovina

 

 

003

004 + 005 + 006

1

Prihodi od ulaganja u nekretnine

 

 

004

 

1.1

Prihodi od najma

 

 

005

 

1.2

Prihodi od povećanja vrijednosti nekretnina

 

 

006

 

1.3

Prihodi od prodaje nekretnina

 

 

007

008 + 009 + 010 + 011

2

Financijski prihodi

 

 

008

 

2.1

Prihodi od kamata

 

 

009

 

2.2

Pozitivne tečajne razlike

 

 

010

 

2.3

Nerealizirani i realizirani dobici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG

 

 

011

 

2.4

Realizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz OSD

 

 

012

 

3

Ostali prihodi od ulaganja

 

 

013

014 + 018 + 023

C

Prihodi od ulaganja – kapital i ostala sredstva

 

 

014

015 + 016 + 017

1

Prihodi od ulaganja u nekretnine

 

 

015

 

1.1

Prihodi od najma

 

 

016

 

1.2

Prihodi od povećanja vrijednosti nekretnina

 

 

017

 

1.3

Prihodi od prodaje nekretnina

 

 

018

019 + 020 + 021 + 022

2

Financijski prihodi

 

 

019

 

2.1

Prihodi od kamata

 

 

020

 

2.2

Pozitivne tečajne razlike

 

 

021

 

2.3

Nerealizirani i realizirani dobici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG

 

 

022

 

2.4

Realizirani dobici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz OSD

 

 

023

 

3

Ostali prihodi od ulaganja

 

 

024

 

D

Ostali prihodi

 

 

025

026 + 027 + 028

E

Rashodi s osnove ugovora o dokupu mirovine

 

 

026

 

1

Isplate dokupljene mirovine

 

 

027

 

2

Promjena pričuva za isplatu dokupljenih mirovina

 

 

028

 

3

Promjena pričuva za obračunate, a neisplaćene dokupljene mirovine

 

 

030

031 + 035

F

Poslovni rashodi

 

 

031

032 + 033 + 034

1

Opći i administrativni troškovi poslovanja

 

 

032

 

1.1

Amortizacija materijalne imovien

 

 

033

 

1.2

Plaće, porezi i doprinosi iz i na plaće

 

 

034

 

1.3

Ostali troškovi

 

 

035

 

2

Ostali poslovni rashodi

 

 

036

037 + 041 + 047

G

Troškovi ulaganja – imovina za isplatu dokupljenih mirovina

 

 

037

038 + 039 + 040

1

Troškovi od ulaganja u nekretnine

 

 

038

 

1.1

Amortizacija

 

 

039

 

1.2

Rashodi od smanjenja vrijednosti nekretnina

 

 

040

 

1.3

Gubici ostvareni pri prodaji nekretnine

 

 

041

042 + 043 + 044 + 045 + 046

2

Financijski rashodi

 

 

042

 

2.1

Rashodi od kamata

 

 

043

 

2.2

Negativne tečajne razlike

 

 

044

 

2.3

Nerealizirani i realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG

 

 

045

 

2.4

Realizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz OSD

 

 

046

 

2.5

Umanjenje vrijednosti financijske imovine

 

 

047

 

3

Ostali troškovi ulaganja

 

 

048

049 + 053 + 059

H

Troškovi ulaganja – kapital i ostala sredstva

 

 

049

050 + 051 + 052

1

Troškovi od ulaganja u nekretnine

 

 

050

 

1.1

Amortizacija

 

 

051

 

1.2

Rashodi od smanjenja vrijednosti nekretnina

 

 

052

 

1.3

Gubici ostvareni pri prodaji nekretnine

 

 

053

054 + 055 + 056 + 057 + 058

2

Financijski rashodi

 

 

054

 

2.1

Rashodi od kamata

 

 

055

 

2.2

Negativne tečajne razlike

 

 

056

 

2.3

Nerealizirani i realizirani gubici financijske imovine po fer vrijednosti kroz RDG

 

 

057

 

2.4

Realizirani gubici financijske imovine koja se vodi po fer vrijednosti kroz OSD

 

 

058

 

2.5

Umanjenje vrijednosti financijske imovine

 

 

059

 

3

Ostali troškovi ulaganja

 

 

060

 

I

Ostali rashodi

 

 

061

001 + 002 + 013 + 024 + 025 + 030 + 036 + 048 + 060

J

Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja prije oporezivanja

 

 

062

 

K

Porez na dobit

 

 

063

061 + 062

L

Dobit ili gubitak obračunskog razdoblja

 

 

064

 

1

Promjena revalorizacijskih rezervi (nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna imovina)

 

 

065

 

2

Aktuarski dobici/gubici po mirovinskim planovima s definiranim primanjima

 

 

066

 

3

Neto promjena fer vrijednosti vlasničkih i dužničkih vrijednosnica (OSD)

 

 

068

064 + 065 + 066

M

Ostala sveobuhvatna dobit

 

 

069

063 + 068

N

Ukupna sveobuhvatna dobit

 

 

070

 

O

Reklasifikacijske usklade

 

 

Mjesto i datum:

 

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

 

 

 

 

Obrazac: INTi

 

Naziv društva za dokup mirovine:

OIB:

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (indirektna metoda)

za razdoblje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u EUR

Broj pozicije

Elementi zbroja

Oznaka pozicije

Opis pozicije

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće razdoblje

001

002 + 013 + 028

I

NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

 

002

003 + 004

1

Novčani tijek prije promjene poslovne imovine i obveza

 

 

003

 

1.1

Dobit/gubitak prije oporezivanja

 

 

004

005 + 006 + ... + 012

1.2

Usklađenja

 

 

005

 

1.2.1

Amortizacija materijalne imovine

 

 

006

 

1.2.2

Amortizacija nematerijalne imovine

 

 

007

 

1.2.3

Umanjenje vrijednosti i dobici/gubici od svođenja na fer vrijednost

 

 

008

 

1.2.4

Troškovi kamata

 

 

009

 

1.2.5

Prihodi od kamata

 

 

010

 

1.2.6

Udjeli u dobiti pridruženih društava

 

 

011

 

1.2.7

Dobici/gubici od prodaje materijalne imovine (uključujući zemljišta i građevinske objekte)

 

 

012

 

1.2.8

Ostala usklađenja

 

 

013

014 + 015 + … + 027

2

Povećanje/smanjenje poslovne imovine i obveza

 

 

014

 

2.1

Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

 

015

 

2.2

Povećanje/smanjenje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 

 

016

 

2.3

Povećanje/smanjenje zajmova i potraživanja

 

 

018

 

2.5

Povećanje/smanjenje porezne imovine

 

 

019

 

2.6

Povećanje/smanjenje potraživanja

 

 

020

 

2.7

Povećanje/smanjenje ostale imovine

 

 

021

 

2.8

Povećanje/smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda

 

 

022

 

2.9

Povećanje/smanjenje pričuva za isplatu dokupljenih mirovina

 

 

023

 

2.10

Povećanje/smanjenje ostalih pričuva

 

 

024

 

2.11

Povećanje/smanjenje poreznih obveza

 

 

025

 

2.12

Povećanje/smanjenje financijskih obveza

 

 

026

 

2.13

Povećanje/smanjenje ostalih obveza

 

 

027

 

2.14

Povećanje/smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja

 

 

028

 

3

Plaćeni porez na dobit

 

 

029

030 + 031 + … + 043

II

NOVČANI TIJEK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

 

 

030

 

1

Primici od prodaje materijalne imovine

 

 

031

 

2

Izdaci za nabavu materijalne imovine

 

 

032

 

3

Primici od prodaje nematerijalne imovine

 

 

033

 

4

Izdaci za nabavu nematerijalne imovine

 

 

034

 

5

Primici od prodaje nekretnina

 

 

035

 

6

Izdaci za nabavu nekretnina

 

 

039

 

7

Povećanje/smanjenje ulaganja u ovisna društva, pridružena društva i zajedničke pothvate

 

 

037

 

8

Primici od financijske imovine koja se vrednuje po amortiziranom trošku

 

 

038

 

9

Izdaci od financijske imovine koja se vrednuje po amortiziranom trošku

 

 

039

 

10

Primici od prodaje vrijednosnih papira i udjela

 

 

040

 

11

Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire i udjele

 

 

041

 

12

Primici od dividendi i udjela u dobiti

 

 

042

 

13

Primici sa naslova otplate danih kratkoročnih i dugoročnih zajmova

 

 

043

 

14

Izdaci za dane kratkoročne i dugoročne zajmove

 

 

044

045 + 046 + … + 049

III

NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI

 

 

045

 

1

Novčani primici uslijed povećanja temeljnog kapitala

 

 

046

 

2

Novčani primici od primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova

 

 

047

 

3

Novčani izdaci za otplatu primljenih kratkoročnih i dugoročnih zajmova

 

 

048

 

4

Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica

 

 

049

 

5

Novčani izdaci za isplatu udjela u dobiti (dividendi)

 

 

050

001 + 029 + 044

IV

ČISTI NOVČANI TIJEK (I + II + III)

 

 

051

 

V

UČINCI PROMJENE TEČAJEVA STRANIH VALUTA NA NOVAC I NOVČANE EKVIVALENTE

 

 

052

050 + 051

VI

NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA (IV + V)

 

 

053

 

1

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

 

 

054

052 + 053

2

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

 

 

Napomena: Pozicije koje umanjuju novčani tijek upisuju se s negativnim predznakom

 

Mjesto i datum:

 

 

 

 

 

 

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

 

 

 

Obrazac: IPK

Obrazac: DM-1

 

 

 

 

 

 

 

Naziv društva za dokup mirovine:

OIB:

 

 

 

 

 

PREGLED ULAGANJA IMOVINE ZA ISPLATU DOKUPLJENIH MIROVINA

na datum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u EUR

Redni broj

IMOVINA ZA ISPLATU DOKUPLJENIH MIROVINA

Iznos

Neposredna izloženost u %

Posredna izloženost u %

Ukupno u %

I

Ulaganja predviđena člankom 25. stavkom 1. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine

 

 

 

Ograničenja ulaganja predviđena člankom 26. stavkom 1. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine

1

Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instumenti tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka, središnja banka druge države članice odnosno države članice OECD-a

 

 

 

 

1.1

izdavatelj RH

 

 

 

 

1.2

izdavatelj HNB

 

 

 

 

1.3

izdavatelj druga država članica

 

 

 

 

1.4

izdavatelj središnja banka druge države članice

 

 

 

 

1.5

izdavatelj država članica OECD-a

 

 

 

 

1.6

izdavatelj središnja banka države članice OECD-a

 

 

 

 

2

Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči Republika Hrvatska, druga država članica, država članica OECD-a, Hrvatska narodna banka, ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, ili je izdavatelj javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, odnosno kojemu pripada jedna ili više članica OECD-a

 

 

 

 

2.1

Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH

 

 

 

 

2.2

Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči druga država članica

 

 

 

 

2.3

Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči država članica OECD-a

 

 

 

 

2.4

Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj javno međunarodno tijelo

 

 

 

 

3

Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a

 

 

 

 

3.1

izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH

 

 

 

 

3.2

izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u drugoj državi članici

 

 

 

 

3.3

izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u državi članici OECD-a

 

 

 

 

4

Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a

 

 

 

 

4.1

izdavatelj ima sjedište u RH

 

 

 

 

4.2

izdavatelj ima sjedište u drugoj državi članici

 

 

 

 

4.3

izdavatelj ima sjedište u državi članici OECD-a

 

 

 

 

5

Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala, čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a

 

 

 

 

5.1

izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH

 

 

 

 

5.2

izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u drugoj državi članici

 

 

 

 

5.3

izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u državi članici OECD-a

 

 

 

 

6

Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, ili odgovarajućih fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, pod uvjetom da se nad njima provodi nadzor i svojim ulagateljima pružaju razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije

 

 

 

 

6.1

Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH

 

 

 

 

6.2

Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici

 

 

 

 

6.3

Udjeli odgovarajućih (UCITS) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a

 

 

 

 

7

Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima, odnosno dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili odgovarajućih fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a, pod uvjetom da se nad njima provodi nadzor i svojim ulagateljima pružaju razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije

 

 

 

 

7.1

Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH

 

 

 

 

7.2

Udjeli ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici

 

 

 

 

7.3

Udjeli ili dionice odgovarajućih (otvorenih alternativnih) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a

 

 

 

 

7.4

Dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH

 

 

 

 

7.5

Dionice ili poslovni udjeli u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima koji su odobrenje za rad dobili u drugoj državi članici

 

 

 

 

7.6

Dionice ili poslovni udjel odgovarajućih (zatvorenih alternativnih) fondova koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a

 

 

 

 

8

Depoziti kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili državi članici OECD-a, te da se nad njome provodi nadzor i deponentima pruža razinu zaštite za koje Agencija smatra da su istovjetni onima propisanim pravom Europske unije

 

 

 

 

8.1

Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u RH

 

 

 

 

8.2

Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u drugoj državi članici

 

 

 

 

8.3

Depoziti kod kreditnih institucija sa registriranim sjedištem u državi članici OECD-a

 

 

 

 

9

Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje na uređenim tržištima u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala ili izvedenih financijskih instrumenata kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)

 

 

 

 

9.1

Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje na uređenim tržištima

 

 

 

 

9.2

Izvedeni financijski instrumenti kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice)

 

 

 

 

10

Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini (pravo građenja, pravo služnosti)

 

 

 

 

10.1

Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u RH

 

 

 

 

10.2

Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u drugoj državi članici

 

 

 

 

10.3

Vlasništvo nekretnine i druga stvarna prava na nekretnini u državi članici OECD-a

 

 

 

 

11

Novac na poslovnom računu društva za dokup mirovine kod kreditnih institucija

 

 

 

 

12

Druge vrste imovine proizašle iz imovine iz članka 25. stavka 1. točaka 1. do 11. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine

 

 

 

 

II

Ulaganja predviđena člankom 25. stavkom 4. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (ulaganja uz suglasnost Agencije)

 

 

 

 

1

Prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca koji nisu uvršteni na uređeno tržište

 

 

 

 

2

Ostala ulaganja uz suglasnost Agencije

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni broj

Pozicija

Iznos

1

Pričuva za isplatu dokupljenih mirovina

 

2

Imovina za isplatu dokupljenih mirovina

 

3

Razlika (2 – 1)

 

 

 

 

Mjesto i datum:

 

 

 

 

 

 

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

 

 

Obrazac: DM-2

 

Naziv društva za dokup mirovine:

OIB:

 

 

PREGLED ULAGANJA IMOVINE IZ KAPITALA I OSTALIH SREDSTAVA

na datum:

 

 

 

u EUR

A

Ulaganja imovine iz kapitala i ostalih sredstava

 

I

ULAGANJA U NEKRETNINE

 

II

ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE

 

III

FINANCIJSKA IMOVINA

 

1

Financijska imovina koja se vrednuje po amortiziranom trošku

 

1.1

Dužnički financijski instrumenti

 

1.2

Depoziti kod kreditnih institucija

 

1.3

Zajmovi

 

1.4

Ostalo

 

2

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

 

2.1

Vlasnički financijski instrumenti

 

2.2

Dužnički financijski instrumenti

 

2.3

Udjeli u investicijskim fondovima

 

2.4

Ostalo

 

3

Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

 

3.1

Vlasnički financijski instrumenti

 

3.2

Dužnički financijski instrumenti

 

3.3

Izvedeni financijski instrumenti

 

3.4

Udjeli u investicijskim fondovima

 

3.5

Ostalo

 

 

 

 

B

Ulaganja

 

1

Kapital i rezerve

 

2

Imovina za isplatu dokupljenih mirovina (DM-1)

 

 

 

 

Mjesto i datum:

 

 

 

Odgovorne osobe:

(ime i prezime, potpis)

 

 

Obrazac: A1

 

 

Obrazac: A2

 

 

Obrazac: A3

Obrazac: A4

Obrazac: A5

Obrazac: A6

Obrazac: A7

Obrazac: A8

 

Obrazac: A9

Obrazac: A10

Obrazac: A11

 

 

Obrazac: DM-3

Obrazac: DM-4

Obrazac: DM-5

Obrazac: DM-6

 

 

Obrazac: DM-7

 

 

 

Obrazac: DM-8

Obrazac: DM-9

Obrazac: DM-10

 

 

 

Copyright © Ante Borić