Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 155/2022 (29.12.2022.), Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za odobrenje te sadržaju i načinu praćenja usklađenosti matičnih financijskih holdinga i matičnih mješovitih financijskih holdinga

Hrvatska narodna banka

2482

Na temelju članka 73.a stavka 21. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020., 146/2020. i 151/2022.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU ZA ODOBRENJE TE SADRŽAJU I NAČINU PRAĆENJA USKLAĐENOSTI MATIČNIH FINANCIJSKIH HOLDINGA I MATIČNIH MJEŠOVITIH FINANCIJSKIH HOLDINGA

Predmet

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuje se:

1) dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za holding odnosno odobrenja izuzeća iz članka 73.a Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020., 146/2020. i 151/2022.; u nastavku teksta: Zakon) i

2) sadržaj izvješća i obavijesti te rokovi i način izvješćivanja o informacijama koje su nužne za redovito praćenje usklađenosti s uvjetima iz članka 73.a Zakona.

(2) Ova Odluka primjenjuje se na:

1) matični financijski holding i matični mješoviti financijski holding iz članka 73.a stavka 1. Zakona za koje je Hrvatska narodna banka konsolidirajuće nadzorno tijelo prema odredbama Zakona i

2) matični financijski holding i matični mješoviti financijski holding (u nastavku: podnositelj) iz članka 73.a stavka 2. Zakona za koje je Hrvatska narodna banka konsolidirajuće nadzorno tijelo prema odredbama Zakona na potkonsolidiranoj osnovi.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci imaju značenje kao u Zakonu.

(2) Holding je financijski holding ili mješoviti financijski holding.

(3) Zahtjev za odobrenje za holding je zahtjev iz članka 73.a stavka 1. i 2. Zakona.

(4) Zahtjev za odobrenje izuzeća je zahtjev iz članka 73.a stavka 7. Zakona.

Zahtjev za odobrenje za holding

Članak 3.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja za holding prilaže se sljedeća dokumentacija:

1. prikaz organizacijske strukture grupe kojoj holding pripada s međuodnosima između svih društava u grupi, a osobito prikaz odnosa prema društvima kćerima te, ako je primjenjivo, matičnih društava holdinga

2. za svako društvo iz prethodne točke ovog članka potrebno je navesti sljedeće podatke:

a) naziv

b) sjedište, poslovnu adresu, adresu mrežne stranice

c) osobni identifikacijski broj / matični broj / LEI

d) pravni oblik prema zakonu koji uređuje trgovačko poslovanje

e) udio holdinga u kapitalu ili u glasačkim pravima svih društava u grupi

f) udio matičnog društva u kapitalu ili u glasačkim pravima holdinga

g) glavnu djelatnost društva

h) odobrenje za rad nadležnog tijela društva, ako je primjenjivo

i) godišnje financijsko izvješće, ako je primjenjivo, uključujući informacije o iznosu temeljnoga kapitala, iznosu imovine i broju zaposlenika

j) popis pravnih/fizičkih osoba imatelja kvalificiranog udjela i

k) popis članova uprave i nadzornog odbora odnosno upravnog odbora s navedenom funkcijom

3. informacija o imenovanju najmanje dviju osoba koje upravljaju holdingom te članovima nadzornog odbora s dokazima o ispunjavanju uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru iz članka 55. Zakona

4. o primjerenosti i financijskom stanju holdinga kao stjecatelja kvalificiranih udjela u društvima kćerima kreditnim institucijama, ako je primjenjivo

5. ako u pojedinom društvu kćeri kreditne institucije ne postoje kvalificirani imatelji, dostavlja se popis 20 dioničara navedenih redoslijedom počevši od imatelja najvišeg iznosa udjela u kreditnoj instituciji i dokaz da dioničari zadovoljavaju uvjete primjerenosti i financijskog stanja, ako je primjenjivo

6. interni akti o unutarnjoj organizaciji i raspodjelama zadataka unutar grupe, uključujući i položaj holdinga u odnosu prema grupi, te interne akte o sprečavanju sukoba interesa unutar grupe i upravljanju njima te djelotvornom upravljanju svim rizicima kojima je grupa izložena ili bi mogla biti izložena u svojem poslovanju te primjerene sustave unutarnjih kontrola i

7. statut holdinga ili drugi odgovarajući akt.

Zahtjev za odobrenje izuzeća

Članak 4.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja izuzeća se osim dokumentacije navedene u članku 3. ove Odluke prilaže i sljedeća dokumentacija:

1. kojom se dokazuje da je glavna djelatnost financijskog holdinga stjecanje udjela u društvima kćerima odnosno za mješoviti financijski holding stjecanje udjela u društvima kćerima u odnosu na institucije ili financijske institucije, uključujući i pravno mišljenje kojim se ovaj uvjet dokazuje zasnovano na primjenjivom zakonskom okviru za trgovačka društva

2. izjava da podnositelj zahtjeva nije određen kao sanacijski subjekt ni u jednoj grupi u grupnom planu sanacije koju je odredilo nadležno sanacijsko tijelo na temelju propisa kojima se uređuje sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava, te preslika grupnoga sanacijskog plana ili njegova sažetka, ako je primjenjivo

3. dokaz o imenovanju kreditne institucije kćeri odgovornom za osiguravanje usklađenosti grupe s bonitetnim zahtjevima na konsolidiranoj osnovi te dokaz da su joj na raspolaganju sva potrebna sredstva i ovlasti za učinkovito ispunjavanje obveza

4. izjava da podnositelj zahtjeva ne sudjeluje u donošenju upravljačkih, operativnih ili financijskih odluka koje utječu na grupu ili njezina društva kćeri koje su institucije ili financijske institucije odnosno na kreditnu instituciju i

5. izjava da ne postoje prepreke za provođenje učinkovite supervizije grupe kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj od strane Hrvatske narodne banke na konsolidiranoj osnovi odnosno kreditne institucije na pojedinačnoj osnovi.

Potpunost zahtjeva

Članak 5.

(1) Zahtjevu za odobrenje za holding ili zahtjevu za odobrenje izuzeća nije potrebno priložiti one informacije i dokumentaciju propisane ovom Odlukom kojima Hrvatska narodna banka već raspolaže, što je podnositelj zahtjeva dužan potvrditi pisanom izjavom.

(2) Hrvatska narodna banka može zatražiti i drugu dokumentaciju i informacije osim onih propisanih ovom Odlukom kao i dodatna objašnjenja kada je to potrebno radi provjere jesu li ispunjeni svi uvjeti potrebni za izdavanje odobrenja holdingu odnosno odobrenja izuzeća i za potrebe praćenja usklađenosti.

(3) Podnositelj zahtjeva dužan je osigurati da sve informacije i dokumenti priloženi zahtjevu za odobrenje za holding odnosno za odobrenje izuzeća budu točni, istiniti i potpuni sve do dana izdavanja odobrenja holdingu odnosno odobrenja izuzeća, te je u slučaju nastanka bilo kakvog događaja nakon podnošenja zahtjeva, a koji utječe ili bi mogao utjecati na točnost, istinitost i potpunost informacija i dokumentacije, dužan Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti ažurirane informacije i dokumentaciju.

Izvješćivanje za potrebe praćenja usklađenosti

Članak 6.

(1) Za potrebe kontinuiranog praćenja usklađenosti s uvjetima iz članka 73.a stavka 5. Zakona holding kojemu je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za holding dužan je Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati sljedeće informacije:

1) svaku promjenu u organizacijskoj strukturi kojoj holding pripada s međuodnosima između svih društava u kojima holding ima vlasnički udio kao i društava koja imaju vlasnički udjel u holdingu

2) svaku promjenu u internim aktima o unutarnjoj organizaciji i raspodjelama zadataka unutar grupe kreditnih institucija glede usklađenosti sa zahtjevima propisanima Zakonom i Uredbom (EU) br. 575/2013 na konsolidiranoj ili potkonsolidiranoj osnovi koji uređuju:

a) koordiniranje svih društava kćeri holdinga, uključujući, prema potrebi, odgovarajuću raspodjelu zadataka između institucija kćeri

b) sprečavanje sukoba interesa unutar grupe ili upravljanje njima i

c) izvršavanje politika na razini grupe koje je uspostavio holding na razini grupe

3) o promjenama u položaju i vlasničkoj strukturi holdinga u grupi te ulozi holdinga unutar grupe

4) o odobrenim stjecanjima kvalificiranih udjela u kreditnim institucijama društvima kćerima te dokaze o imenovanim članovima uprave i nadzornog odbora.

(2) Za potrebe kontinuiranog praćenja usklađenosti iz članka 73.a stavka 6. Zakona holding za koji je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje izuzeća u skladu s člankom 73.a stavkom 7. Zakona dužan je Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati sljedeće informacije:

1) svaku promjenu organizacijske strukture kojoj holding pripada s međuodnosima između svih društava u kojima holding ima vlasnički udio kao i društava koja imaju vlasnički udjel u holdingu

2) za svako društvo iz prethodne točke potrebno je navesti podatke iz članka 3. točke 2. ove Odluke

3) svaku promjenu u statutu holdinga ili drugi odgovarajući akt

4) za financijske holdinge svaku promjenu u stjecanju udjela u društvima kćerima kao glavnoj djelatnosti holdinga odnosno za mješovite financijske holdinge promjene u stjecanju udjela u društvima kćerima u odnosu na institucije ili financijske institucije

5) dokaz da nadležno sanacijsko tijelo na temelju propisa kojima se uređuje sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava nije imenovalo holding kao sanacijski subjekt ni u jednoj grupi u planu sanacije grupe koju je odredilo nadležno sanacijsko tijelo

6) interni akt kreditne institucije kćeri kojim osigurava usklađenost grupe s bonitetnim zahtjevima na konsolidiranoj osnovi u skladu sa zahtjevima iz Zakona, Direktive 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 575/2013 i ovlastima za učinkovito ispunjavanje tih zahtjeva

7) dokaz da holding ne sudjeluje u donošenju upravljačkih, operativnih ili financijskih odluka kojima se utječe na grupu ili njezina društva kćeri koja su institucije ili financijske institucije i

8) dokaz o nepostojanju prepreke za provođenje učinkovite supervizije grupe kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj od strane Hrvatske narodne banke na konsolidiranoj osnovi odnosno kreditne institucije na pojedinačnoj osnovi.

Rokovi i način dostave informacija

Članak 7.

(1) Holding kojemu je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za holding dužan je informacije iz članka 6. stavka 1. ove Odluke dostavljati za svaku nastalu promjenu kao i informacije o drugim promjenama koje bi mogle utjecati na postojeći status holdinga u roku od 15 dana od nastanka promjene.

(2) Holding iz stavka 1. ovog članka dužan je za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci godišnje konsolidirane financijske izvještaje i, ako nije došlo do promjena vezanih uz informacije iz članka 6. stavka 1., izjavu o tome najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

(3) Holding kojemu je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje izuzeća dužan je informacije iz članka 6. stavka 2. ove Odluke dostavljati za svaku nastalu promjenu kao i informacije o drugim promjenama koje bi mogle utjecati na postojeći status holdinga u roku od 15 dana od nastanka promjene.

(4) Holding iz stavka 3. ovog članka dužan je za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci godišnje konsolidirane financijske izvještaje i, ako nije došlo do promjena vezanih uz informacije iz članka 6. stavka 2., izjavu o tome najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Stupanje na snagu

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br: 452-091/12-22/BV Zagreb, 22. prosinca 2022.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić