NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima

MINISTARSTVO FINANCIJA

2480

Na temelju članka 4. stavka 9., članka 5. stavka 15., članka 6. stavka 5., članka 9. stavka 14., članka 10. stavka 4., članka 12. stavka 5., članka 13. stavka 6., članka 14. stavka 4., članka 18. stavka 10., članka 19. stavka 13., članka 20. stavka 13. i članka 21. stavka 5. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, br. 68/18., 2/20., 46/20., 47/20. i 83/20.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, br. 71/18. i 46/22.) u članku 19. stavku 1. točki 3. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 2.

U članku 21. stavku 4. riječi: »većem od 10 kn« zamjenjuju se riječima: »jednakom ili većem od 2,00 eura«.

Članak 3.

U članku 22. stavku 1. riječi: »kunama« zamjenjuju se riječima: »eurima«.

U stavku 3. riječi: »kunska protuvrijednost jednaka ili veća od 500 kn« zamjenjuju se riječima: »protuvrijednost u eurima jednaka ili veća od 60,00 eura«.

Članak 4.

U članku 32. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

(5) U slučaju uplate iz inozemstva, Agencija će zaprimiti Obavijest ovršenika iz članka 31. ovoga Pravilnika i bez dokaza (isprave) o postojanju primanja ili naknade koja su izuzeta od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena, te će tek po proteku 15 dana od dana primitka poruke banke iz članka 34. stavka 11. ovoga Pravilnika, Agencija banci odgovarajućom elektroničkom porukom za tu namjenu odgovoriti da ne prenosi novčana sredstva iz članka 34. stavka 11. ovoga Pravilnika na poseban račun te će banka po primitku takvog naloga Agencije dostaviti obavijest o priljevu novčanih sredstava na blokirani račun ovršenika u skladu s Pravilnikom.

Članak 5.

U članku 37. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, Agencija će, i bez nove Obavijesti i dokaza odnosno isprave iz članka 32. ovoga Pravilnika, za uplate primanja i naknada iz inozemstva, iznos izuzet od ovrhe utvrditi prema iznosu uplate upisanom u poruci banke iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 6.

U Prilogu 1. bilješke 4. i 5. na dnu stranice mijenjaju se i glase:

»4 Upisuje se broj sudskog ili javnobilježničkog predmeta (ako rješenje o ovrsi sadrži sudski i javnobilježnički poslovni broj predmeta tada se upisuje broj sudskog predmeta).

5 Upisuje se ime i prezime javnog bilježnika ili naziv suda.«

Članak 7.

U Prilogu 2. bilješke 5. i 6. na dnu stranice mijenjaju se i glase:

»5 Upisuje se broj sudskog ili javnobilježničkog predmeta (ako rješenje o ovrsi sadrži sudski i javnobilježnički poslovni broj predmeta tada se upisuje broj sudskog predmeta).

6 Upisuje se ime i prezime javnog bilježnika ili naziv suda.«

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, osim članka 4. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu 1. ožujka 2023.

Klasa: 011-01/22-04/20

Urbroj: 513-06-03-22-13

Zagreb, 22. prosinca 2022.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić