NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

MINISTARSTVO FINANCIJA

2479

Na temelju članka 22. stavka 9. i članka 24. stavka 8. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, br. 68/18., 2/20., 46/20., 47/20. i 83/20.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTAMA NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROPISANIH ZAKONOM O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, br. 71/18.) u članku 7. stavku 1. riječi: »20 kn« zamjenjuju se riječima: »2,65 eura«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 4. riječi: »hrvatskim kunama« zamjenjuju se riječju: »eurima«.

U stavku 5. podstavku 9. riječi: »hrvatska kuna« zamjenjuju se riječju: »euro«.

Članak 3.

U članku 10. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Pravna osoba nije dužna platiti naknadu za davanje podataka, preslika i potvrda iz Očevidnika za osnove za plaćanje u kojima je ovršenik.«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-01/22-04/21

Urbroj: 513-06-03-22-7

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić