NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim uvjetima za provedbu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

MINISTARSTVO FINANCIJA

2477

Na temelju članka 5. stavka 15. i članka 9. stavka 14. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, br. 68/18., 2/20., 46/20., 47/20. i 83/20.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA PROVEDBU ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim uvjetima za provedbu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, br. 89/18. i 46/22.) u članku 4. stavku 8. riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«, a riječi: »kunskih sredstava« zamjenjuju se riječima: »sredstava u eurima«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-01/22-04/19

Urbroj: 513-06-03-22-8

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić