Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 151/2022 (22.12.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

HRVATSKI SABOR

2335

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. prosinca 2022.

Klasa: 011-02/22-02/167 Urbroj: 71-10-01/1-22-2 Zagreb, 20. prosinca 2022.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Članak 1.

U Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/17. i 39/19.) u članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Financiranjem terorizma smatra se:

1. osiguravanje ili prikupljanje sredstava odnosno pokušaj osiguravanja ili prikupljanja sredstava, zakonitih ili nezakonitih, na bilo koji način, izravno ili neizravno, s namjerom da se upotrijebe ili sa znanjem da će biti upotrijebljena, u cijelosti ili dijelom, od strane terorista ili terorističke organizacije u bilo koju svrhu, što uključuje i počinjenje terorističkoga kaznenog djela, ili od strane osoba koje financiraju terorizam

2. financiranje putovanja u svrhu počinjenja ili doprinosa u počinjenju kaznenog djela terorizma ili počinjenja kaznenog djela obuke za terorizam i terorističkog udruženja.«.

Članak 2.

U članku 4. točke 22. i 23. mijenjaju se i glase:

»22) kvalificirani certifikat:

a) za elektronički potpis jest certifikat za elektroničke potpise koji izdaje kvalificirani pružatelj usluga povjerenja i koji ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu I. Uredbe (EU) 910/2014

b) za elektronički pečat jest certifikat za elektronički pečat koji izdaje kvalificirani pružatelj usluge povjerenja i koji ispunjava zahtjeve određene u Prilogu III. Uredbe (EU) 910/2014

23) Međuinstitucionalna radna skupina za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma jest stručna radna skupina koju čine predstavnici državnih tijela i institucija nadležnih za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma, a koja je zadužena za koordinaciju i provođenje zajedničkih politika i aktivnosti u postizanju strateških i operativnih ciljeva u području sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma«.

Točka 31. mijenja se i glasi:

»31) poslovni odnos jest:

a) poslovni, profesionalni ili komercijalni odnos povezan s profesionalnim aktivnostima obveznika i za koji se očekuje, u vrijeme uspostavljanja, da ima element trajnosti, što uključuje i otvaranje računa kod obveznika

b) odnos u kojem se od obveznika traži da osnuje trgovačko društvo ili trust za svoju stranku, neovisno o tome je li osnivanje trgovačkog društva ili trusta jedina transakcija koja se obavlja za tu stranku

c) registracija i/ili identifikacija igrača sukladno propisima kojima se uređuje priređivanje igara na sreću i sukladno ovom Zakonu«.

U točki 34. riječi: »izdani od Skupine zemalja za financijsku akciju« zamjenjuju se riječima: »koje je izdala Stručna skupina za financijsko djelovanje«.

Točka 38. mijenja se i glasi:

»38) Registar stvarnih vlasnika jest središnja elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata iz članka 32. stavka 1. točke a) ovoga Zakona osnovanih na području Republike Hrvatske i trustova i s njima izjednačenih subjekata stranoga prava iz članka 32. stavka 1. točke b) ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: Registar)«.

Točka 41. mijenja se i glasi:

»41) stranka jest osoba ili trust iz točke 59. ovoga članka koji uspostavlja ili već ima uspostavljen poslovni odnos kod obveznika ili obavlja povremenu transakciju, uključujući upravitelja trusta i osobu koja obavlja jednakovrijedne funkcije u drugom sličnom obliku stranog prava«.

Točke 48. do 51. mijenjaju se i glase:

»48) virtualna imovina jest digitalni prikaz vrijednosti ili prava kojim se može digitalno trgovati ili ga se može digitalno prenositi te koji se može koristiti za plaćanje ili investicijske svrhe, pri čemu se virtualnom imovinom ne smatraju:

a) financijski instrumenti kako su definirani zakonom kojim se uređuje tržište kapitala

b) elektronički novac kako je definiran zakonom kojim se uređuje platni promet

c) depoziti kako su definirani zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija

d) strukturirani depoziti kako su definirani u zakonu kojim se uređuje tržište kapitala

e) sekuritizacija kako je definirana u zakonu kojim se osigurava provedba Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju

f) proizvodi životnog ili neživotnog osiguranja

g) mirovinski proizvodi

h) virtualna imovina koja je jedinstvena i nije zamjenjiva s drugim digitalnim prikazom

49) virtualna valuta jest podvrsta virtualne imovine i predstavlja digitalni prikaz vrijednosti koji nije izdala i za koji ne jamči središnja banka ni javno tijelo, koji nije nužno povezan sa zakonski uspostavljenom valutom te nema pravni status valute ili novca, ali ga fizičke ili pravne osobe prihvaćaju kao sredstvo razmjene i može se prenositi, pohranjivati te se njime može trgovati elektroničkim putem

50) skrbništvo i upravljanje virtualnom imovinom uime trećih strana jest čuvanje ili kontrola, uime trećih strana, virtualne imovine ili načina pristupa takvoj virtualnoj imovini, prema potrebi u obliku privatnih kriptografskih ključeva

51) upravljanje platformom za trgovanje virtualnom imovinom jest upravljanje s jednim ili više multilateralnih sustava, koji spaja ili olakšava spajanje višestrukih interesa trećih strana za kupnju i prodaju virtualne imovine, u okviru sustava i u skladu s njegovim nediskrecijskim pravilima, na način koji dovodi do sklapanja ugovora u vezi s virtualnom imovinom, bilo razmjenom jedne virtualne imovine za drugu bilo razmjenom virtualne imovine za fiducijarnu valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja«.

Iza točke 51. dodaju se točke 52. do 61. koje glase:

»52) razmjena virtualne imovine za fiducijarnu valutu jest sklapanje ugovora o kupnji ili prodaji virtualne imovine s trećim stranama za fiducijarnu valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja uz korištenje vlasničkog kapitala

53) razmjena virtualne imovine za drugu virtualnu imovinu jest sklapanje ugovora o kupnji ili prodaji virtualne imovine s trećim stranama u zamjenu za drugu virtualnu imovinu uz korištenje vlasničkog kapitala

54) izvršavanje naloga za virtualnu imovinu uime trećih strana jest sklapanje ugovora o kupnji ili prodaji jedne ili više stavki virtualne imovine ili o upisu jedne ili više stavki virtualne imovine uime trećih strana, a uključuje i sklapanje ugovora o prodaji virtualne imovine u trenutku njezina izdavanja

55) usluge provedbe ponude odnosno prodaje virtualne imovine su plasman novoizdane virtualne imovine, ili virtualne imovine koja je već izdana, ali nije uvrštena za trgovanje na platformi za trgovanje virtualnom imovinom, određenim kupcima, a koji ne uključuje javnu ponudu ili ponudu postojećim imateljima izdavateljeve virtualne imovine

56) zaprimanje i prijenos naloga za virtualnu imovinu uime trećih strana jest zaprimanje od osobe naloga za kupnju ili prodaju jedne ili više stavki virtualne imovine ili za upis jedne ili više stavki virtualne imovine i prijenos tog naloga trećoj strani na izvršenje

57) savjetovanje o virtualnoj imovini jest ponuda, davanje ili suglasnost za davanje personaliziranih preporuka trećoj strani, bilo na zahtjev treće strane bilo na inicijativu pružatelja usluga povezanih s virtualnom imovinom koji savjetuje, u vezi s jednom ili više transakcija koje se odnose na virtualnu imovinu ili korištenje usluga povezanih s virtualnom imovinom

58) pružatelj usluga povezanih s virtualnom imovinom jest pravna osoba ili obrtnik iz članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona

59) trust jest trust i s trustom izjednačeni subjekt stranoga prava iz članka 32. stavka 1. točke b) ovoga Zakona, a obuhvaća trust osnovan izričitom izjavom (engl. express trust), fiducij, treuhand, fideicomiso i druge slične pravne oblike stranoga prava

60) nefinancijski sektor i samostalna djelatnost podrazumijevaju obveznike iz članka 9. stavka 2. točke 16., točke 17. podtočaka f), g), h), i), j) i točke 18. ovoga Zakona

61) suradnik osobe osuđene za kazneno djelo pranja novca i/ili financiranja terorizma je:

a) svaka fizička osoba koja je član uprave ili nadzornog odbora u pravnom subjektu ili stvarni vlasnik pravne osobe osuđene za kazneno djelo pranja novca i/ili financiranja terorizma

b) svaka fizička osoba koja je stvarni vlasnik nad pravnim subjektom u kojem je osoba osuđena za kazneno djelo pranja novca i/ili financiranja terorizma član uprave ili nadzornog odbora ili

c) svaka fizička osoba koja s osobom osuđenom za kazneno djelo pranja novca i/ili financiranja terorizma ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektom.«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. točka 16. mijenja se i glasi:

»16. priređivači igara na sreću za:

a) lutrijske igre, uključujući online igranje

b) igre u kasinima, uključujući online igranje

c) igre klađenja, uključujući online igranje

d) igre na sreću na automatima«.

U točki 17. podtočka f) mijenja se i glasi:

»f) pružanja usluga povezanih s trustovima ili trgovačkim društvima, što uključuje osnivanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, obavljanje funkcije direktora, tajnika, partnera ili sličnoga položaja u odnosu na druge pravne osobe, pružanje usluga registriranog sjedišta, pružanje poslovne, korespondentne ili administrativne adrese i ostalih povezanih usluga trgovačkom društvu, obavljanje funkcije ili postavljanje druge osobe da djeluje kao upravitelj trusta, te obavljanje funkcije ili postavljanje druge osobe da obavlja funkciju nominalnog dioničara uime druge osobe«.

Podtočke h) do j) mijenjaju se i glase:

»h) trgovine ili posredovanja u trgovini umjetničkim djelima i antikvitetima, među ostalim, kada se time bave umjetničke galerije i aukcijske kuće, pri svakoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj, bez obzira na to je li riječ o jednokratnoj transakciji ili o više transakcija koje su međusobno očigledno povezane i koje ukupno dosežu vrijednost od 10.000,00 eura i veću

i) pohranjivanja umjetničkih djela ili trgovine umjetničkim djelima ili posredovanja u trgovini umjetničkim djelima, kada se navedeno odvija u slobodnim zonama, pri svakoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj, bez obzira na to je li riječ o jednokratnoj transakciji ili o više transakcija koje su međusobno očigledno povezane i koje ukupno dosežu vrijednost od 10.000,00 eura i veću

j) posredovanja u kupnji i prodaji nekretnina te kada posreduju u iznajmljivanju nekretnina, ali samo u vezi s transakcijama u kojima je mjesečna najamnina u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj.«.

Podtočke k) i l) brišu se.

Točka 18. mijenja se i glasi:

»18. pravne i fizičke osobe u obavljanju profesionalnih djelatnosti:

a) revizorsko društvo, samostalni revizor, porezni savjetnik, društvo za porezno savjetništvo te sve ostale osobe koje se obvežu da će izravno ili pomoću drugih osoba s kojima su te ostale osobe povezane pružati materijalnu pomoć, potporu ili savjete o poreznim pitanjima kao glavnu poslovnu djelatnost ili profesionalnu aktivnost

b) odvjetnik, odvjetničko društvo, javni bilježnik ako sudjeluje, bilo da djeluje uime svoje stranke bilo za svoju stranku, u bilo kojoj vrsti financijskih transakcija ili transakcija koje uključuju nekretnine ili pak pružaju pomoć u planiranju ili provođenju transakcije za svoju stranku u vezi s:

1. kupnjom ili prodajom nekretnina ili poslovnih subjekata

2. upravljanjem novčanim sredstvima, vrijednosnim papirima ili drugom imovinom u vlasništvu stranke

3. otvaranjem i upravljanjem bankovnim računima, štednim ulozima ili računima za poslovanje s financijskim instrumentima

4. prikupljanjem sredstava potrebnih za osnivanje, poslovanje ili upravljanje trgovačkim društvom

5. osnivanjem, poslovanjem ili upravljanjem trustovima, trgovačkim društvima, zakladama ili sličnim pravnim uređenjima

6. pružanjem usluga povezanih s trustovima ili trgovačkim društvima iz točke 17. podtočke f) ovoga stavka

c) vanjski računovođa u obavljanju računovodstvenih poslova za druge pravne ili fizičke osobe te ako sudjeluje, bilo da djeluje uime svoje stranke bilo za svoju stranku, u bilo kojoj vrsti financijskih transakcija ili transakcija koje uključuju nekretnine ili pak pruža pomoć u planiranju ili provođenju transakcije za svoju stranku u vezi s:

1. kupnjom ili prodajom nekretnina ili poslovnih subjekata

2. upravljanjem novčanim sredstvima, vrijednosnim papirima ili drugom imovinom u vlasništvu stranke

3. otvaranjem i upravljanjem bankovnim računima, štednim ulozima ili računima za poslovanje s financijskim instrumentima

4. prikupljanjem sredstava potrebnih za osnivanje, poslovanje ili upravljanje trgovačkim društvom

5. osnivanjem, poslovanjem ili upravljanjem trustovima, trgovačkim društvima, zakladama ili sličnim pravnim uređenjima

6. pružanjem usluga povezanih s trustovima ili trgovačkim društvima iz točke 17. podtočke f) ovoga stavka«.

Iza točke 18. dodaje se točka 19. koja glasi:

»19. pravna osoba ili obrtnik koji nisu obuhvaćeni točkama 1., 2., 4., 5., 6., 8., 9. i 14. ovoga stavka, a koji na profesionalnoj osnovi uime ili za račun druge fizičke ili pravne osobe obavljaju jednu ili više sljedećih djelatnosti povezanih s virtualnom imovinom:

a) skrbništvo i upravljanje virtualnom imovinom

b) upravljanje platformom za trgovanje virtualnom imovinom

c) razmjena virtualne imovine za fiducijarnu valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja

d) razmjena virtualne imovine za drugu virtualnu imovinu

e) izvršavanje naloga za virtualnu imovinu

f) usluge provedbe ponude odnosno prodaje virtualne imovine

g) zaprimanje i prijenos naloga za virtualnu imovinu uime trećih strana

h) savjetovanje o virtualnoj imovini.«.

Stavak 7. briše se.

Članak 4.

Iza članka 9. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 9.a do 9.e koji glase:

»Registar pružatelja usluga virtualne imovine

Članak 9.a

(1) Pravna osoba odnosno obrtnik sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji namjerava obavljati djelatnosti iz članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona mora prije početka obavljanja tih djelatnosti iste upisati u registar pružatelja usluga virtualne imovine koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

(2) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga upisat će pravnu osobu odnosno obrtnika u registar iz stavka 1. ovoga članka ako je podnesen zahtjev za upis u registar i ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. pravna osoba odnosno obrtnik namjerava obavljati jednu ili više djelatnosti propisanih člankom 9. stavkom 2. točkom 19. ovoga Zakona

2. zahtjevu je priložena izjava odgovornih osoba pravne osobe odnosno obrtnika da su upoznati s obvezama iz ovoga Zakona

3. zahtjevu su priloženi dokazi o imenovanju ovlaštene osobe i zamjenika ovlaštene osobe u skladu s člankom 68. ovoga Zakona

4. zahtjevu su priloženi dokazi da fizičke osobe stvarni vlasnici pravne osobe i članovi uprave pravne osobe odnosno vlasnici obrta, njihovi suradnici i članovi nadzornog odbora ili upravnog odbora imaju dobar ugled u smislu članka 9.e ovoga Zakona

5. zahtjevu za registraciju dostavljeni su i svi drugi podaci propisani pravilnikom iz stavka 7. ovoga članka.

(3) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odbit će zahtjev za upis u registar ako ocijeni da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Registar iz stavka 1. ovoga članka javni je registar u koji se upisuju najmanje sljedeći podaci:

1. tvrtka i sjedište pravne osobe i OIB odnosno naziv obrta, ime, prezime i OIB obrtnika

2. naznaka djelatnosti iz članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona koje pravna osoba odnosno obrtnik obavlja.

(5) Nakon upisa u registar iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba može djelatnost iz članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona upisati u sudski registar kao djelatnost odnosno obrtnik može tu djelatnost upisati u obrtni registar.

(6) U sudski odnosno obrtni registar ne mogu se kao djelatnost upisati djelatnosti iz članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona bez dokaza o upisu u registar iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pravilnikom detaljnije uređuje sadržaj zahtjeva za registraciju, dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za upis u registar te način vođenja registra iz stavka 1. ovoga članka.

Zabrana obavljanja djelatnosti povezanih s virtualnom imovinom

Članak 9.b

(1) Osim pravnih osoba i obrtnika koji su upisani u registar iz članka 9.a ovoga Zakona, nitko ne smije u Republici Hrvatskoj obavljati djelatnosti iz članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, djelatnost iz članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona može pružati pravna i fizička osoba kojoj je odobrenje izdalo matično nadležno nadzorno tijelo ili je upisana u registar nadležnog nadzornog tijela u matičnoj državi članici, o čemu je dužna obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga prije početka obavljanja djelatnosti iz članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj i uz obavijest dostaviti najmanje sljedeću dokumentaciju:

1. podatak o djelatnostima iz članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona koje je ovlaštena pružati

2. podatak o datumu nakon kojeg planira početi obavljati djelatnost iz članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona

3. podatak o matičnoj državi

4. naziv i kontakt podatke nadležnog nadzornog tijela i

5. potvrdu o odobrenju nadležnog nadzornog tijela ili izvadak iz registra nadležnog nadzornog tijela matične države.

(3) Uprava pravne osobe odnosno obrtnik upisan u registar iz članka 9.a ovoga Zakona dužni su voditi poslovanje te pravne osobe odnosno obrta s područja Republike Hrvatske.

(4) Smatra se da je djelatnost iz članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona obavljena u Republici Hrvatskoj ako je uslugu pružila pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili ako je ta djelatnost obavljena odnosno usluga pružena na inicijativu osobe iz članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona fizičkim osobama koje imaju prebivalište/uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj ili pravnim osobama koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

(5) Smatra se da je djelatnost obavljena u Republici Hrvatskoj ako je ispunjen bilo koji od sljedećih kriterija:

1. pružatelj usluga ima mjesto poslovanja u Republici Hrvatskoj putem kojeg obavlja komercijalnu djelatnost iz članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona ili putem kojeg oglašava svoje usluge prema fizičkim osobama koje imaju prebivalište/uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj ili pravnim osobama koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj

2. pružatelj usluga putem jednog ili više automatiziranih sustava nudi virtualnu imovinu u Republici Hrvatskoj

3. pružatelj usluga, neovisno o mediju, marketinšku komunikaciju usmjerava na fizičke osobe koje imaju prebivalište/uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj ili pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj

4. pružatelj usluga je distribuciju proizvoda i/ili usluga organizirao kroz jedan ili više distribucijskih kanala namijenjenih fizičkim osobama koje imaju prebivalište/uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj ili pravnim osobama koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili

5. pružatelj usluga ima adresu pošte ili telefonski broj u Republici Hrvatskoj, ili ima ».hr« ekstenziju na domeni na svojoj mrežnoj stranici.

Brisanje iz registra

Članak 9.c

(1) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijet će rješenje o brisanju pravne osobe odnosno obrta iz registra iz članka 9.a ovoga Zakona:

1. ako je upisana u registar na temelju neistinite ili netočne dokumentacije ili neistinito predstavljenih činjenica

2. ako Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavi obavijest u pisanom obliku da više ne namjerava obavljati djelatnost za koju je registrirana

3. ako prestane ispunjavati uvjete iz članka 9.a ovoga Zakona pod kojima je upisana u registar, a posebno ako član uprave ili stvarni vlasnik pravne osobe odnosno obrtnik prestane ispunjavati uvjet dobrog ugleda u smislu članka 9.e ovoga Zakona

4. ako Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga utvrdi da se registrirane djelatnosti ne obavljaju s područja Republike Hrvatske ili

5. ako ovlaštenoj osobi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ne dopusti nadzor ili je spriječi u obavljanju službene radnje.

(2) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga može donijeti rješenje iz stavka 1. ovoga članka ako je obveznik pravomoćno kažnjen zbog teškog djela prekršaja iz članka 150. ovoga Zakona, ako je počinjenjem prekršaja ostvarena imovinska korist ili nastala šteta, kada je prekršaj počinjen u povratu te kada utvrdi da počinitelj i nakon pravomoćnosti ne primjenjuje propisane mjere.

(3) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dostavit će rješenje iz stavka 1. ovoga članka nadležnom trgovačkom sudu odnosno obrtnom registru.

(4) U postupku upisa u registar na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

(5) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za upis i rješenja o brisanju obveznika iz registra nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Obveza registracije i vođenje registra pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću pružanja usluga povezanih s trustovima i trgovačkim društvima te prometom plemenitih metala i dragog kamenja

Članak 9.d

(1) Obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 17. podtočaka f) i g) ovoga Zakona – pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću pružanja usluga povezanih s trustovima i trgovačkim društvima te prometom plemenitih metala i dragog kamenja dužni su najkasnije u roku od 30 dana od dana osnivanja ili registracije podnijeti zahtjev za upis u registar pružatelja usluga koji vodi Ministarstvo financija.

(2) Obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 18. ovoga Zakona koji se u okviru svojih profesionalnih djelatnosti bave pružanjem usluga povezanih s trustovima ili trgovačkim društvima nisu dužni upisati se u registar iz stavka 1. ovoga članka.

(3) O zahtjevu za upis u registar Ministarstvo financija odlučit će u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(4) Ministarstvo financija izvršit će upis u registar obveznika iz stavka 1. ovoga članka pod uvjetom da fizičke osobe stvarni vlasnici pravne osobe i članovi uprave pravne osobe odnosno vlasnici obrta, njihovi suradnici i članovi nadzornog odbora ili upravnog odbora, imaju dobar ugled u smislu članka 9.e ovoga Zakona.

(5) Ministarstvo financija odbit će zahtjev za upis u registar ako utvrdi da podnositelj zahtjeva za upis u registar iz stavka 1. ovoga članka ne udovoljava uvjetima dobrog ugleda iz članka 9.e ovoga Zakona.

(6) Podatke o ispunjavanju uvjeta iz članka 9.e ovoga Zakona Ministarstvo financija pribavlja od podnositelja zahtjeva.

(7) Podatke o neosuđivanosti iz članka 9.e stavka 1. ovoga Zakona Ministarstvo financija na temelju obrazloženog zahtjeva dobiva iz kaznene evidencije.

(8) Obveznici iz stavka 1. ovoga članka dužni su obavještavati Ministarstvo financija o svim promjenama podataka prikupljenim pri procjeni dobrog ugleda iz članka 9.e ovoga Zakona, u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(9) Ministarstvo financija, na temelju procjene rizika, periodično obavlja provjere je li kod obveznika došlo do promjena koje bi mogle utjecati na procjenu dobrog ugleda obveznika.

(10) Ministarstvo financija će brisati obveznika iz stavka 1. ovoga članka iz registra ako:

1. prestane ispunjavati uvjete pod kojima mu je odobren upis u registar

2. pisanim putem obavijesti Ministarstvo financija da više ne namjerava pružati usluge iz stavka 1. ovoga članka

3. bude brisan iz sudskog odnosno odgovarajućeg poslovnog registra

4. utvrdi da je upis u registar obavljen na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava ili

5. je pravomoćno kažnjen zbog teškog djela prekršaja iz članka 150. ovoga Zakona učinjenog u povratu.

(11) U postupku upisa u registar na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

(12) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za upis i rješenja o brisanju obveznika iz registra nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(13) Podaci o upisu u registar objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva financija na kojoj se nalazi registar.

(14) Ministar financija pravilnikom detaljnije uređuje sadržaj zahtjeva za upis, dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za upis te način vođenja registra.

Dobar ugled

Članak 9.e

(1) Dobar ugled, u smislu ovoga Zakona, ima fizička osoba u odnosu na koju ne postoje okolnosti koje dovode u sumnju dobar ugled te koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. da se protiv nje ne vodi kazneni postupak odnosno da nije osuđivana ni za jedno od sljedećih kaznenih djela, osim ako je za osobu čiji se podaci vode u kaznenoj evidenciji nastupila rehabilitacija sukladno zakonu kojim se uređuju pravne posljedice osude, kaznena evidencija i rehabilitacija:

a) protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti (glava XXIII.), protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), protiv života i tijela (glava X.), protiv gospodarstva (glava XXIV.), protiv računalnih sustava, programa i podataka (glava XXV.), krivotvorenja (glava XXVI.), protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), protiv pravosuđa (glava XXIX.), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19., 84/21. i 114/22.)

b) protiv života i tijela (glava X.), protiv imovine (osim za kazneno djelo oduzimanja tuđe pokretne stvari i kazneno djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti (glava XVII.), protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (glava XIII.), protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (glava XXI.), protiv vjerodostojnosti isprava (glava XXIII.), protiv službene dužnosti (glava XXV.), protiv pravosuđa (glava XXII.), protiv slobode i prava čovjeka i građanina, i to za kazneno djelo povrede prava na rad i drugih prava iz rada i za kazneno djelo povrede prava na zdravstvenu i invalidsku zaštitu (glava XI.), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.)

2. da se protiv nje ne vodi kazneni postupak odnosno da nije osuđivana ni za jedno od kaznenih djela iz zakona drugih država članica i trećih država koja po svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz točke 1. ovoga stavka

3. koja nije kao zakonski zastupnik teže ili sustavno povrijedila odredbe ovoga Zakona i propise donesene na temelju ovoga Zakona

4. koja nije suradnik osobe osuđene za kazneno djelo pranja novca i/ili financiranja terorizma.

(2) Sljedeće okolnosti mogu dovesti u sumnju dobar ugled osobe:

1. ako joj je zbog nepoštivanja propisa ukinuta ili odbijena odgovarajuća suglasnost odnosno odobrenje za obavljanje poslova od strane nadležnog tijela

2. ako je pravomoćno osuđena, protiv osobe je izrečena mjera ili protiv nje nadležni sudovi ili tijela vode postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja propisa kojima se uređuje područje sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ili propisa kojima se uređuje poslovanje obveznika iz članka 9. ovoga Zakona ili

3. ako rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodila pravnom osobom koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka, posebno ako joj je izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja određenih djelatnosti ili poslova ili protiv koje se vode postupci iz točke 2. ovoga stavka.

(3) Pri ocjeni okolnosti iz stavka 2. ovoga članka Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Ministarstvo financija uzet će u obzir sve dostupne informacije vezane za vrstu odluke, stupanj u kojem se postupak nalazi i izjavljene pravne lijekove, izrečenu sankciju, učinke rehabilitacijskih mjera, olakotne i otegotne okolnosti, težinu djela, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu, sve dostupne informacije o postupcima, nadzornim mjerama i prijavama nadležnim tijelima koje su pokrenula, izdala ili podnijela nadležna tijela iz članka 81. ovoga Zakona ili srodna nadzorna tijela iz druge države članice ili treće države, kao i činjenicu da postojanje većeg broja lakših djela iz stavka 2. ovoga članka zajedno mogu narušiti dobar ugled osobe iako pojedinačno nemaju taj učinak.

(4) Smatra se da osobe iz stavaka 1. do 3. ovoga članka imaju dobar ugled nakon što prestanu pravne posljedice presuda za kaznena djela i prekršaje iz stavaka 1. do 3. ovoga članka.

(5) Odredbe stavaka 1. do 4. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na državljane druge države članice ili treće države.

(6) Obveznici iz ovoga Zakona su dužni bez odgode obavijestiti nadležno tijelo o nastupanju okolnosti iz stavaka 1. do 3. ovoga članka.

(7) Ministar financija za obveznike iz članka 9. stavka 2. točke 17. podtočaka f) i g), a Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za obveznike iz članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona pravilnikom detaljnije propisuju način procjene dobrog ugleda iz stavaka 2. i 3. ovoga članka i dokumentaciju koja se prilaže za potrebe utvrđivanja i procjene dobrog ugleda.«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. iza riječi: »na povremenoj ili« dodaje se riječ: »vrlo«.

U točki 1. riječi: »750.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »100.000,00 eura«.

U točki 2. riječi: »7.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1000,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »točaka 16., 17. f) i j) te 18. a) i b)« zamjenjuju se riječima: »točke 16., točke 17. podtočaka f) i j), točaka 18. i 19.«.

Članak 6.

U članku 13. stavku 1. riječ: »uzimajući« zamjenjuje se riječima: »te je dužan uzeti«.

U stavku 3. točka 12. mijenja se i glasi:

»12. neovisnu unutarnju reviziju sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kada je to primjereno veličini obveznika, opsegu i vrsti poslovanja te riziku pranja novca i financiranja terorizma kojem je obveznik izložen i«.

Točka 13. mijenja se i glasi:

»13. provjeru zaposlenika obveznika kada je to primjereno veličini obveznika, opsegu i vrsti poslovanja te riziku pranja novca i financiranja terorizma kojem je obveznik izložen.«.

Članak 7.

U članku 14. stavku 6. riječ: »uvažavajući« zamjenjuje se riječima: »pri čemu je dužan uzeti u obzir«.

U stavku 10. riječ: »visok« zamjenjuje se riječju: »viši«.

Iza stavka 10. dodaje se novi stavak 11. koji glasi:

»(11) Obveznici su dužni postupak procjene rizika iz stavka 1. ovoga članka provoditi u skladu s pravilnicima i odlukama iz stavka 12. ovoga članka.«.

U dosadašnjem stavku 11., koji postaje stavak 12., iza riječi: »financijske institucije« dodaju se riječi: »te obveznicima iz članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona«.

U dosadašnjem stavku 12., koji postaje stavak 13., riječi: »iz stavka 11.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 12.«.

Članak 8.

U članku 15. stavku 1. točki 3. iza riječi: »donesenim podzakonskim aktima i« dodaju se riječi: »koji će omogućiti razumijevanje namjene i predviđene prirode poslovnog odnosa i«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prilikom provedbi mjera iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka obveznik je dužan provjeriti je li osoba koja djeluje ili tvrdi da djeluje uime stranke za to i ovlaštena te u skladu s odredbama ovoga Zakona utvrditi i provjeriti identitet te osobe.«.

Članak 9.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznik iz članka 9. ovoga Zakona dužan je sukladno odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenim podzakonskim aktima obaviti dubinsku analizu stranke u sljedećim slučajevima:

1. prilikom uspostavljanja poslovnoga odnosa sa strankom

2. pri svakoj povremenoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj, bez obzira na to je li riječ o jednokratnoj transakciji ili o više transakcija koje su međusobno očigledno povezane i koje ukupno dosežu vrijednost od 10.000,00 eura i veću

3. pri svakoj povremenoj transakciji koja predstavlja prijenos novčanih sredstava u vrijednosti većoj od 1000,00 eura u smislu Uredbe (EU) 2015/847

4. u pružanju usluga igara na sreću, prilikom stavljanja uloga i preuzimanja dobitaka, uključujući kupnju ili zamjenu žetona u vrijednosti od 2000,00 eura i većoj bez obzira na to je li riječ o jednokratnoj transakciji ili o više transakcija koje su međusobno očigledno povezane i koje ukupno dosežu vrijednost od 2000,00 eura i veću

5. ako postoji sumnja u vjerodostojnost i primjerenost prethodno dobivenih podataka o stranci i

6. uvijek kada u vezi s transakcijom ili strankom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, bez obzira na sva propisana izuzeća i vrijednost transakcije.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka, obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona dužan je obaviti dubinsku analizu stranke:

1. pri svakoj povremenoj transakciji u vrijednosti od 1000,00 eura i većoj

2. pri svakoj povremenoj transakciji koja predstavlja prijenos virtualne imovine u vrijednosti od 1000,00 eura i većoj.«.

Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»(3) Osim obveze provođenja dubinske analize sukladno stavku 1. ovoga članka, obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 15. i točke 17. podtočaka g) i h) ovoga Zakona pri svakoj transakciji u vrijednosti od 2000,00 eura i većoj dužan je utvrditi i provjeriti identitet stranke te prikupiti sljedeće podatke: ime i prezime, prebivalište, dan, mjesec i godinu rođenja, identifikacijski broj ako je vidljiv iz identifikacijske isprave, naziv i broj identifikacijske isprave, naziv i državu izdavatelja, državljanstvo/državljanstva.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Iza dosadašnjeg stavka 5., koji postaje stavak 6., dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 17. podtočke j) ovoga Zakona kada obavljaju poslove posredovanja u kupnji ili prodaji nekretnina dužni su mjere dubinske analize provesti u odnosu na kupca i prodavatelja nekretnine.«.

Iza dosadašnjeg stavka 6., koji postaje stavak 8., dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Prilikom odlučivanja o učestalosti provedbe mjera iz stavka 8. ovoga članka obveznici uzimaju u obzir sve okolnosti povezane sa strankom, primjerenost prethodno prikupljenih podataka o stranci i vrijeme prethodno provedene dubinske analize.«.

Članak 10.

U članku 18. stavku 1. točki 1. riječi: »u kunskoj protuvrijednosti« brišu se.

U točki 2. riječi: »kunsku protuvrijednost iznosa« zamjenjuju se riječju: »iznos«.

U stavku 2. riječi: »u kunskoj protuvrijednosti« brišu se.

Članak 11.

U članku 20. stavku 1. točki 10. riječ: »visoki« zamjenjuje se riječju: »viši«.

U stavku 6. riječi: »105.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »10.000,00 eura«.

U stavku 11. riječi: »200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »10.000,00 eura«.

Stavak 12. mijenja se i glasi:

»(12) Obveznik iz članka 9. ovoga Zakona, u odnosu na gotovinsku transakciju uplate gotovine u vrijednosti od 30.000,00 eura i većoj ili mjenjački posao u vrijednosti od 30.000,00 eura i većoj, osim postupanja sukladno odredbama članka 61. ovoga Zakona te prikupljanja podataka iz stavka 11. ovoga članka, dužan je prikupiti i podatak iz stavka 1. točke 12. ovoga članka (izvor sredstava koja jesu ili će biti predmet transakcije).«.

Iza stavka 12. dodaje se stavak 13. koji glasi:

»(13) Obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona, u odnosu na sve povremene transakcije iz članka 16. stavka 2. ovoga Zakona, dužan je prikupljati podatke iz stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 10., 11. i 12. ovoga članka te je dužan uvijek prikupiti i podatak o svrsi (namjeni) transakcije.«.

Članak 12.

U članku 21. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako je stranka obrtnik ili osoba koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću, obveznik prikuplja podatke iz članka 20. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona:

1. uvidom u izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije iz obrtnoga ili drugoga javnog registra koja dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca ili

2. elektroničkim preuzimanjem podataka iz obrtnog ili drugog javnog registra koji moraju sadržavati datum kada je obveznik izvršio uvid.«.

Članak 13.

U članku 23. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Obveznik može utvrditi i provjeriti identitet pravne osobe prikupljanjem podataka iz članka 20. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona elektroničkim preuzimanjem podataka iz sudskoga ili drugoga javnog registra koji moraju sadržavati datum kada je obveznik izvršio uvid.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ako je stranka pravna osoba, osim podataka iz članka 20. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona, obveznik je dužan prikupiti i podatke o njezinim članovima uprave ili osobama koje obavljaju jednakovrijedne funkcije (ime, prezime, identifikacijski broj, država prebivališta), podatke o osobama ovlaštenima za zastupanje pravne osobe (ime, prezime, identifikacijski broj, država prebivališta), te presliku osnivačkog akta pravne osobe.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno od odredbi stavka 6. ovoga članka, obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona prilikom uspostavljanja korespondentnog odnosa s drugom kreditnom institucijom dužan je prikupiti podatke o osobama iz stavka 6. ovoga članka iz dokumentacije koju mu dostavi respondentna institucija ili iz pouzdanih javno dostupnih informacija u mjeri u kojoj su ti podatci dostupni te je dužan poduzeti razumne mjere za provjeru tih podataka te ih dokumentirati.«.

Članak 14.

U članku 26. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Obveznik može utvrditi i provjeriti identitet drugih pravnih osoba i s njima izjednačenih subjekata iz stavka 1. ovoga članka uvidom u izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije iz registra, upisnika ili druge službene evidencije koju mu uime osobe iz stavka 1. ovoga članka dostavi zakonski zastupnik ili punomoćnik.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. i stavak 6. koji glase:

»(5) Dokumentacija iz stavka 4. ovoga članka ne smije biti starija od tri mjeseca.

(6) Obveznik može utvrditi i provjeriti identitet drugih pravnih osoba i s njima izjednačenih subjekata iz stavka 1. ovoga članka elektroničkim preuzimanjem podataka iz registra, upisnika ili druge službene evidencije koji moraju sadržavati datum kada je obveznik izvršio uvid.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

Članak 15.

U nazivu poglavlja V. i naslovu iznad članka 28. riječ: »stranke« briše se.

U članku 28. stavku 1. riječ: »stranku« zamjenjuje se riječima: »pravnu osobu«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Pokazatelj neizravnoga vlasništva iz stavka 1. točke 2. ovoga članka vlasništvo je ili kontrola iste fizičke osobe (osoba) nad jednom ili više pravnih osoba ili trustova koja (koje) pojedinačno ili zajedno imaju više od 25 % poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje (ostvaruju) pravo upravljanja ili 25 % plus jedna dionica u pravnoj osobi.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ako nije moguće identificirati fizičku osobu (osobe) iz stavka 1. ovoga članka ili ako postoji sumnja da identificirana fizička osoba (osobe) nije stvarni vlasnik te kada su iscrpljena sva moguća sredstva kako bi se utvrdio stvarni vlasnik, stvarnim vlasnikom smatra se fizička osoba (osobe) koja je član uprave ili drugoga poslovodnog tijela ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije.«.

Članak 16.

U članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznik iz članka 9. ovoga Zakona dužan je utvrditi identitet stvarnoga vlasnika stranke i poduzeti razumne mjere za provjeru identiteta stvarnoga vlasnika stranke koristeći pouzdane izvore informacija te prikupiti podatke iz članka 20. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona.«.

U stavku 7. riječ: »visok« zamjenjuje se riječju: »viši«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Iznimno od odredbi stavaka 1., 2., 5., 6. i 7. ovoga članka, obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona dužan je utvrditi identitet stvarnog vlasnika respondentne institucije prikupljanjem podataka iz članka 20. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona u mjeri u kojoj su ti podatci dostupni iz dokumentacije koju mu dostavi respondentna institucija ili iz pouzdanih javno dostupnih informacija te je dužan poduzeti razumne mjere za provjeru tih podataka te ih dokumentirati.«.

Članak 17.

U članku 31. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ako je stranka trust i s trustom izjednačeni subjekt stranoga prava, osim podataka iz članka 20. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona, obveznik je dužan prikupiti i provjeriti podatke o nazivu, adresi i pravnom obliku trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranoga prava te akt o osnivanju trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranoga prava.«.

Članak 18.

U članku 39. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Prije povjeravanja provođenja mjera dubinske analize iz članka 38. stavka 1. ovoga Zakona trećoj osobi, obveznik iz članka 9. ovoga Zakona dužan je provjeriti ispunjava li treća osoba uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Prije povjeravanja trećoj osobi provođenja mjera dubinske analize iz stavka 1. ovoga članka, obveznik je dužan procijeniti rizik države u kojoj treća osoba ima sjedište i dokumentirati procjenu rizika.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 4., 5. i 6.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 7., iza točke 3. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. ako je viši rizik treće države primjereno umanjen politikama i postupcima grupe.«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 8. i 9.

Članak 19.

U članku 41. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Obveznik je dužan s trećom osobom sklopiti pisani sporazum o dostavi podataka i dokumentacije iz stavaka 1. i 3. ovoga članka pri čemu uzima u obzir propise kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 20.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznici koji su kreditne i financijske institucije te obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona dužni su provoditi mjere pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke na način propisan pravilnicima i odlukama iz stavka 3. ovoga članka.«.

(2) Pravilnik odnosno odluke iz stavka 3. ovoga članka donose se u skladu sa smjernicama koje su izdala europska nadzorna tijela.

(3) Ministar financija, guverner Hrvatske narodne banke i Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijet će pravilnik odnosno odluke kojima će propisati obveznicima koji su kreditne i financijske institucije te obveznicima iz članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona način provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke.«.

Članak 21.

U članku 44. točki 1. riječi: »ima sjedište u trećoj državi« zamjenjuju se riječima: »nema sjedište u Republici Hrvatskoj«.

U točki 3. iza riječi: »politički izložene osobe« dodaju se riječi: »ili predstavljaju viši rizik od pranja novca i financiranja terorizma«.

U točki 6. riječ: »visok« zamjenjuje se riječju: »viši«.

U točki 7. iza riječi: »kada je utvrđen« dodaju se riječi: »viši ili«.

Članak 22.

Naslov iznad članka 45. mijenja se i glasi: »Korespondentni odnosi«.

U članku 45. stavku 1. riječi: »sa sjedištem u trećoj državi« zamjenjuju se riječima: »koja nema sjedište u Republici Hrvatskoj«.

U točki 1. iza riječi: »financiranje terorizma« dodaju se riječi: »te jesu li joj bile naložene nadzorne mjere«.

U točki 3. iza riječi: »dokumentirati« dodaju se riječi: »i razumjeti«.

U stavku 4. riječi: »ima sjedište u trećoj državi« zamjenjuju se riječima: »nema sjedište u Republici Hrvatskoj«.

Članak 23.

U članku 46. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznik iz članka 9. ovoga Zakona dužan je prilikom uspostavljanja poslovnoga odnosa, za vrijeme trajanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija iz članka 16. stavka 1. točaka 2., 3. i 4. i stavka 2. ovoga Zakona, osim propisanih mjera dubinske analize iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona, uspostaviti odgovarajući sustav upravljanja rizikom, uključujući i postupke koji se temelje na procjeni rizika za utvrđivanje je li stranka ili stvarni vlasnik stranke politički izložena osoba.«.

U stavku 3. točki 8. riječi: »pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države« zamjenjuju se riječima: »trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

Članak 24.

U članku 47. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. provesti odgovarajuće mjere za utvrđivanje izvora imovine i izvora sredstava koja sredstva su uključena u poslovni odnos ili transakciju i«.

Članak 25.

U članku 48. stavku 2. iza točke 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. razmotriti treba li Ured obavijestiti o sumnjivoj transakciji, sredstvima i osobama sukladno članku 56. ovoga Zakona.«.

Članak 26.

U članku 49. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. prikupiti informacije o izvoru sredstava koja su uključena u poslovni odnos ili transakciju te izvoru imovine stranke i stvarnog vlasnika odnosno stvarnih vlasnika stranke«.

Članak 27.

U članku 50. stavku 1. točki 1. podtočka b) mijenja se i glasi:

»b) izvoru imovine i izvoru sredstava koja sredstva su predmet transakcije ili poslovnog odnosa«.

Članak 28.

U članku 52. stavku 4. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 1., 2. i 3.

Članak 29.

U članku 55. stavcima 1. i 2. riječi: »od 75.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 10.000,00 eura«.

Članak 30.

U članku 56. stavku 1. riječi: »sa sumnjivom« zamjenjuju se riječima: »s tom«.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Iznimno od odredbi članka 16. ovoga Zakona, kada obveznik iz članka 9. ovoga Zakona zna, sumnja ili ima razloga sumnjati da u vezi s transakcijom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, ali na temelju opravdanih razloga procijeni da će provođenje mjera dubinske analize rezultirati otkrivanjem informacije stranci da je Uredu bio ili će biti dostavljen podatak, informacija ili dokumentacija o njoj ili trećoj osobi ili transakciji, nije obvezan nastaviti provođenje mjera dubinske analize, nego Uredu dostaviti obavijest o sumnjivoj transakciji.

(9) Obveznik iz članka 9. ovoga Zakona dužan je pokušanu transakciju u odnosu na ograničenja raspolaganja imovinom utvrđena pravnim aktima Ujedinjenih naroda čija je primjena propisana zakonom kojim se uređuju međunarodne mjere ograničavanja prijaviti Uredu najkasnije sljedeći radni dan.«.

Članak 31.

U članku 61. stavku 1. riječi: »200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »10.000,00 eura«.

Članak 32.

U članku 67. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. osigurati sustav koji obvezniku, ovlaštenoj osobi i zamjeniku ovlaštene osobe omogućava da, sukladno ovlastima i nadležnosti Ureda i nadležnoga nadzornog tijela iz članka 82. ovoga Zakona, istima pravodobno dostavi sve zatražene podatke, informacije i dokumentaciju, kao i sve podatke, informacije i dokumentaciju za koje je propisana dostava, sigurnim kanalima i na način kojim se osigurava zaštita podataka«.

U točki 10. iza riječi: »kod obveznika provođenje« dodaje se riječ: »neovisne«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obveznici iz članka 9. stavka 2. točaka 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 14. i 19. ovoga Zakona dužni su Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostaviti godišnji plan rada za tekuću godinu i izvještaj o radu za prethodnu godinu u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma najkasnije do 31. ožujka tekuće godine, a obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona do 30. lipnja tekuće godine.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Obveznici za čiji je nadzor nadležna Hrvatska narodna banka odnosno Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dužni su na zahtjev Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga dostaviti izvješća i informacije o svim pitanjima i okolnostima bitnim za obavljanje nadzora ili za praćenje usklađenosti obveznika s odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenim podzakonskim aktima.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Guverner Hrvatske narodne banke donosi odluku, a Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pravilnik kojima će detaljnije urediti sadržaj izvješća iz stavka 6. ovoga članka te način i rokove izvještavanja.«.

Članak 33.

U članku 68. stavku 2. iza riječi: »iz članka 9. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona« dodaju se riječi: »te obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona te podružnice istovrsnih obveznika iz druge države članice i trećih država«.

Članak 34.

U članku 75. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Zabrana razmjene informacija iz članka 74. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Zakona i informacija koje obveznik iz članka 9. ovoga Zakona prikupi na temelju članka 20. ovoga Zakona ne primjenjuje se u slučaju razmjene informacija s:

a) kreditnom ili financijskom institucijom iz države članice koja je dio iste grupe pod uvjetom da politike i postupci unutar grupe udovoljavaju zahtjevima propisanima ovim Zakonom ili

b) društvom kćeri ili podružnicom koju kreditna ili financijska institucija iz točke a) ovoga stavka ima u većinskom vlasništvu u trećoj državi, pod uvjetom da to društvo kći ili podružnica u potpunosti poštuje politike i postupke unutar grupe, među ostalim postupke za razmjenu informacija unutar grupe te pod uvjetom da politike i postupci unutar grupe udovoljavaju zahtjevima propisanima ovim Zakonom.«.

U stavku 2. iza riječi: »ne primjenjuje se« briše se zarez i riječi: »osim kada Ured ne naloži drukčije,«.

Članak 35.

U članku 77. stavku 1. iza riječi: »njegove zaposlenike« stavlja se zarez i dodaju riječi: »uključujući i direktore,«.

U stavku 2. riječi: »Obveznik i njegovi zaposlenici« zamjenjuju se riječima: »Obveznik, njegovi zaposlenici i direktori«.

U stavku 3. riječi: »ne mogu stegovno« zamjenjuju se riječima: »i direktori ne mogu disciplinski«.

Članak 36.

U članku 79. stavku 1. iza riječi: »stavka 2.« dodaju se riječi: »i 3.«.

U stavku 2. točki 7. iza riječi: »provođenja pojedinačnih transakcija« dodaju se riječi: »uključujući i rezultate provedenih analiza«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Opseg dokumentacije o transakcijama iz stavka 1. ovoga članka mora biti dovoljan da omogući rekonstrukciju pojedinačnih transakcija kako bi se, u slučaju potrebe, nadležnim državnim tijelima pružili dokazi potrebni za kazneni postupak.«.

Članak 37.

U članku 82. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatska narodna banka provodi nadzor primjene ovoga Zakona kod obveznika iz članka 9. stavka 2. točaka 1., 2., 5. i 14. ovoga Zakona osnovanih u Republici Hrvatskoj, podružnica istovrsnih obveznika iz drugih država članica i trećih država osnovanih u Republici Hrvatskoj te kod zastupnika odnosno distributera institucija za platni promet i institucija za elektronički novac iz drugih država članica ako su oni kreditne institucije, kreditne unije, institucije za platni promet i institucije za elektronički novac osnovane u Republici Hrvatskoj u skladu s odgovarajućim zakonom.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga provodi nadzor primjene ovoga Zakona kod obveznika iz članka 9. stavka 2. točaka 6. do 13. i točke 19. ovoga Zakona i podružnice istovrsnih obveznika iz druge države članice i trećih država, a koje su osnovane u Republici Hrvatskoj u skladu sa zakonom kojim se uređuje njihov rad. U svrhu nadzora prema članku 9. stavku 2. točki 19. ovoga Zakona te ovlasti za nadzor Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u tom pogledu na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje tržište kapitala i Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Zaposlenici nadležnih nadzornih tijela iz članka 81. ovoga Zakona, kao i revizori i druge stručne osobe koje rade po ovlaštenju tih nadzornih tijela dužni su sve informacije koje saznaju u vezi s nadzorom i drugim poslovima koje obavljaju vezano za područje primjene ovoga Zakona čuvati kao povjerljive te na odgovarajući način primjenjivati standarde sprječavanja sukoba interesa. Dužnost čuvanja povjerljivosti informacija traje i nakon prestanka radnog odnosa zaposlenika u nadzornom tijelu iz članka 81. ovoga Zakona odnosno nakon prestanka obavljanja poslova po ovlaštenju tog nadzornog tijela.«.

Članak 38.

Članak 83. mijenja se i glasi:

»(1) Kada nadzorno tijelo iz članka 81. ovoga Zakona u obavljanju nadzora, pregledom dokumentacije ili na drugi način utvrdi povrede odredaba ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih akata te Uredbe (EU) 2015/847 i/ili nepravilnosti u poslovanju, ovlašteno je:

1. dati pisano upozorenje obvezniku ako utvrdi nepravilnosti u poslovanju obveznika

2. rješenjem naložiti mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u radu obveznika u roku koji nadzorno tijelo samo odredi

3. ako tijekom provođenja nadzora utvrdi postojanje osnovane sumnje da je počinjen prekršaj propisan ovim Zakonom, podnijeti optužni prijedlog tijelu nadležnomu za provođenje prekršajnoga postupka

4. rješenjem privremeno ograničiti i/ili zabraniti obvezniku obavljanje određene poslovne aktivnosti ili pružanje usluge u trajanju od najdulje 12 mjeseci ako tijekom nadzora utvrdi da će obavljanje poslovne aktivnosti ili pružanje usluge vjerojatno dovesti do novih povreda odredbi ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih propisa

5. nakon što je podnesen optužni prijedlog, predložiti nadležnomu prekršajnom tijelu izricanje zabrane obavljanja određene dužnosti, djelatnosti ili poslova obveznika kao mjere opreza ili kao zaštitne mjere

6. kada je posebnim zakonom predviđeno izdavanje odobrenja za rad obvezniku za obavljanje određenih poslova, tijelo nadležno za izdavanje odobrenja može oduzeti odobrenje za rad obvezniku odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi koja počini prekršaj propisan ovim Zakonom

7. kada je posebnim zakonom predviđeno izdavanje prethodne suglasnosti ili odobrenja za obavljanje funkcije predsjednika ili člana uprave kreditne ili financijske institucije, tijelo nadležno za izdavanje suglasnosti ili odobrenja može ukinuti suglasnost ili odobrenje izdano predsjedniku ili članu uprave koji počini prekršaj propisan ovim Zakonom i/ili

8. poduzeti ostale mjere i radnje za koje je zakonom ovlašteno.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka nadležno nadzorno tijelo iz članka 81. ovoga Zakona izricat će samostalno ili u suradnji s drugim nadležnim tijelom, primjenjujući načelo razmjernosti.

(3) Ako obveznik ne postupi sukladno pisanom upozorenju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, nadzorno tijelo iz članka 81. ovoga Zakona ovlašteno je donijeti rješenje o otklanjanju nepravilnosti.

(4) Obveznik je dužan postupiti u skladu s rješenjem nadzornog tijela iz članka 81. ovoga Zakona.

(5) Protiv rješenja iz stavka 1. točaka 2. i 4. i stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(6) Guverner Hrvatske narodne banke i Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijet će odluku odnosno pravilnik kojima će detaljnije urediti način provedbe nadzora i izricanja nadzornih mjera iz stavaka 1. i 3. ovoga članka.«.

Članak 39.

U članku 90. iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Nadzorno tijelo iz članka 81. ovoga Zakona može odbiti dostaviti tražene informacije nadležnom tijelu iz stavka 1. ovoga članka ako to tijelo ne može osigurati povjerljivost informacija koje se dostavljaju.

(6) Nadzorno tijelo iz članka 81. ovoga Zakona može od nadležnih tijela iz stavka 1. ovoga članka s kojima surađuje i razmjenjuje informacije tražiti povratne informacije o korisnosti razmijenjenih podataka, informacija i dokumentacije.

(7) Nadzorno tijelo iz članka 81. ovoga Zakona nadležnom tijelu iz stavka 1. ovoga članka s kojim surađuje i razmjenjuje informacije, na njegovu zamolbu, dostavlja povratne informacije o korisnosti razmijenjenih podataka, informacija i dokumentacije.«.

Članak 40.

Iza članka 91. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 91.a i 91.b koji glase:

»Suradnja s europskim nadzornim tijelima u pogledu virtualne imovine

Članak 91.a

(1) Nadzorno tijelo nadležno za provođenje nadzora primjene ovoga Zakona kod obveznika iz članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona surađuje i razmjenjuje informacije s nadležnim tijelima koja nadziru obveznike kako su navedeni u odredbama članka 9. stavka 2. točke 19. ovoga Zakona u drugim državama članicama u skladu s propisima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ili drugim zakonodavnim aktima koji se odnose na nadzor tih obveznika, bez obzira na prirodu i status tih nadležnih tijela, te s drugim tijelima drugih država članica nadležnima za provedbu nadzora u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

(2) Suradnja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća i prikupljanje podataka i informacija uime nadzornog tijela koje je pomoć zatražilo te razmjenu prikupljenih podataka i informacija u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Suradnja s nadzornim tijelima država članica u pogledu nefinancijskog sektora i samostalnih djelatnosti

Članak 91.b

(1) Nadzorno tijelo iz članka 81. ovoga Zakona nadležno za nadzor primjene ovoga Zakona kod obveznika iz nefinancijskog sektora i samostalnih djelatnosti surađuje i razmjenjuje informacije s nadležnim tijelima koja nadziru te obveznike u drugim državama članicama u skladu s propisima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma ili drugim propisima koji se odnose na nadzor tih obveznika, bez obzira na prirodu i status tih nadležnih tijela, te s drugim tijelima država članica nadležnima za provedbu nadzora u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

(2) Suradnja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća i prikupljanje podataka, informacija i dokumentacije uime nadzornog tijela koje je pomoć zatražilo te razmjenu prikupljenih podataka, informacija i dokumentacije u skladu s odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenim podzakonskim aktima.

(3) Podaci, informacije i dokumentacija zaprimljeni na temelju odredaba ovoga članka ne smiju se dostaviti, dati na uvid drugomu tijelu ili se koristiti za namjene u suprotnosti s uvjetima i ograničenjima koje određuje nadležno tijelo koje je dostavilo podatke, informacije i dokumentaciju.

(4) Nadzorno tijelo iz članka 81. ovoga Zakona može odbiti dostaviti zatražene podatke, informacije i dokumentaciju ako nadležno tijelo druge države članice ne može osigurati zaštitu podataka koje zatraži od nadzornog tijela iz članka 81. ovoga Zakona.

(5) Nadzorno tijelo iz članka 81. ovoga Zakona može od nadležnih tijela iz stavka 1. ovoga članka s kojima surađuje i razmjenjuje informacije tražiti povratne informacije o korisnosti razmijenjenih podataka, informacija i dokumentacije.

(6) Nadzorno tijelo iz članka 81. ovoga Zakona nadležnim tijelima iz stavka 1. ovoga članka s kojima surađuje i razmjenjuje informacije, na njihovu zamolbu, dostavlja povratne informacije o korisnosti razmijenjenih podataka, informacija i dokumentacije.«.

Članak 41.

U članku 92. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Nadzorno tijelo iz članka 81. ovoga Zakona može od nadležnih tijela iz stavka 1. ovoga članka s kojima surađuje i razmjenjuje informacije tražiti povratne informacije o korisnosti razmijenjenih podataka, informacija i dokumentacije.

(4) Nadzorno tijelo iz članka 81. ovoga Zakona nadležnim tijelima iz stavka 1. ovoga članka s kojima surađuje i razmjenjuje informacije, na njihovu zamolbu, dostavlja povratne informacije o korisnosti razmijenjenih podataka, informacija i dokumentacije.«.

Članak 42.

U članku 129. stavku 4. iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. ako inozemni FOJ koji je Uredu dostavio zamolbu ne može osigurati zaštitu podataka koje zatraži od Ureda.«.

Članak 43.

Članak 150. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 4640,00 do 132.720,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako obavlja djelatnost povezanu s virtualnom imovinom za koju joj nije odobren upis u registar pružatelja usluga virtualne imovine ili nakon provedenog postupka brisanja iz registra (članci 9.a i 9.c)

2. ako obavlja djelatnost povezanu s virtualnom imovinom, a osobe koje vode poslove nisu fizički prisutne u Republici Hrvatskoj ili poslove ne vode s područja Republike Hrvatske (članak 9.b stavak 3.)

3. ako pruža usluge povezane s trustovima ili trgovačkim društvima ili obavlja djelatnost trgovine na veliko plemenitim metalima ili dragim kamenjem za koju nije u propisanom roku podnijela zahtjev za upis u registar pružatelja usluga povezanih s trustovima ili trgovačkim društvima te prometom plemenitih metala i dragog kamenja ili joj zahtjev za upis nije odobren ili nakon provedenog postupka brisanja iz registra (članak 9.d stavci 1. i 10.)

4. ako ne obavijesti nadležno nadzorno tijelo iz članka 82. ovoga Zakona o ispunjavanju uvjeta za izuzeće iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona, a ne primjenjuje mjere iz ovoga Zakona (članak 10. stavak 2.)

5. ako ne izradi analizu rizika tako da bude razmjerna veličini obveznika te vrsti, opsegu i složenosti njegova poslovanja, ili ako ne sadržava procjenu mjera, radnji i postupaka koje obveznik iz članka 9. ovoga Zakona poduzima za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma, ili je propusti redovito ažurirati, uskladiti s pravilnicima i odlukama odnosno smjernicama nadležnog nadzornog tijela, ili je propusti dostaviti nadzornom tijelu na njegov zahtjev, ili ako pri izradi analize rizika ne uzme u obzir izvješća o rezultatima Nacionalne procjene rizika i Nadnacionalne procjene rizika (članak 12. stavci 1., 2., 3. i 5.)

6. ako ne provede procjenu rizika prije svih bitnih promjena u poslovnim procesima i poslovnoj praksi koji mogu utjecati na mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te pri uvođenju novoga proizvoda, eksternalizirane aktivnosti, kanala dostave ili novih tehnologija za postojeće i nove proizvode ne poduzme primjerene mjere za upravljanje tim rizikom i smanjenje toga rizika (članak 12. stavak 6.)

7. ako ne uspostavi djelotvoran sustav unutarnjih kontrola ili ako ne donese ili ne uspostavi pisane politike, kontrole i postupke za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma utvrđenih analizom rizika iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona, ako pri donošenju ili uspostavi politika, kontrola i postupaka ne uzme u obzir pravilnike i odluke odnosno smjernice nadležnoga nadzornog tijela, Nacionalnu procjenu rizika i Nadnacionalnu procjenu rizika, ako politike, kontrole i postupci nisu razmjerni veličini obveznika te vrsti, opsegu i složenosti poslova koje obavlja, te ako u politike, kontrole i postupke ne uključi modele upravljanja rizikom od pranja novca i financiranja terorizma, mjere dubinske analize, ovlasti, odgovornosti i druge propisane funkcije iz članka 13. ovoga Zakona ili ih propusti redovito pratiti u svrhu pojačanja poduzetih mjera kada je to potrebno (članak 13. stavci 1., 2., 3. i 4.)

8. ako u procjeni rizika povezanih sa strankom nema u vidu neku od propisanih varijabli rizika od pranja novca i financiranja terorizma ili čimbenike rizika koji se odnose na stranku, geografsko područje, proizvode, usluge, transakcije ili kanale dostave, ako primijeni mjere pojednostavljene dubinske analize na stranku koju nije procijenila kao niskorizičnu, ako ne primijeni mjere pojačane dubinske analize u odnosu na stranku za koju procijeni da predstavlja viši ili visoki rizik za pranje novca i financiranje terorizma te ako postupak procjene rizika ne uskladi ili ne provede u skladu s podzakonskim aktom nadležnoga tijela (članak 14. stavci 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12.)

9. ako ne primijeni sve propisane mjere dubinske analize ili opseg primjene mjera ne uskladi s procjenom rizika stranke (članak 15. stavci 1. i 3.)

10. ako ne provjeri je li osoba koja djeluje ili tvrdi da djeluje uime stranke za to i ovlaštena odnosno ako ne utvrdi ili ne provjeri identitet te osobe (članak 15. stavak 2.)

11. ako mjere dubinske analize stranke ne provodi na način propisan politikama, kontrolama i postupcima iz članka 13. ovoga Zakona (članak 15. stavak 4.)

12. ako na zahtjev nadležnoga nadzornog tijela ne dostavi dokumentaciju vezanu za analizu i procjenu rizika stranke iz koje proizlazi da su poduzete mjere dubinske analize bile primjerene identificiranim rizicima od pranja novca ili financiranja terorizma (članak 15. stavak 5.)

13. ako ne primijeni mjere dubinske analize stranke u slučajevima i na način propisanim ovim Zakonom (članak 16. stavci 1., 2., 7. i 9.)

14. ako pri sklapanju poslova životnoga osiguranja ili drugoga osiguranja povezanoga s ulaganjima ne utvrdi ili ne provjeri identitet korisnika koji je određen kao posebno imenovana fizička ili pravna osoba ili pravno uređenje, ako za korisnika koji je određen specifičnim karakteristikama ili skupinom ne prikupi dovoljno podataka kako bi se uvjerila da će moći utvrditi identitet korisnika u trenutku isplate police te ako ne utvrdi ili ne provjeri identitet stvarnoga vlasnika korisnika osiguranja u trenutku isplate odnosno u trenutku kad imatelj prava iz osiguranja zatraži isplatu svojih tražbina u cijelosti ili djelomično (članak 16. stavci 4. i 5.)

15. ako o korisniku trusta ili s njim izjednačenoga subjekta stranoga prava ne pribavi informacije koje omogućuju utvrđivanje identiteta korisnika u vrijeme isplate ili u trenutku kad korisnik odluči iskoristiti dodijeljena prava (članak 16. stavak 6.)

16. ako ne primijeni mjere dubinske analize na postojeću stranku na temelju procjene rizika ili na postojeću stranku kod koje se promijene okolnosti relevantne za primjenu ovoga Zakona, ili kada je obveznik na temelju bilo kakve pravne obveze dužan tijekom kalendarske godine kontaktirati sa strankom u svrhu provjere svih relevantnih informacija povezanih sa stvarnim vlasnikom odnosno sa stvarnim vlasnicima, ili ako je obveznik to bio dužan učiniti u skladu s propisima kojima se uređuje administrativna suradnja u području poreza (članak 16. stavak 8.)

17. ako prilikom odlučivanja o učestalosti provedbe mjera dubinske analize ne uzme u obzir sve okolnosti povezane sa strankom, primjerenost prethodno prikupljenih podataka o stranci i vrijeme prethodno provedene dubinske analize (članak 16. stavak 9.)

18. ako sa strankom uspostavi poslovni odnos ili obavi transakciju iz članka 16. stavka 1. točaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, a prije toga ne provede mjere dubinske analize stranke iz članka 15. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona (članak 17. stavak 1.)

19. ako iznimku iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona primijeni na iskupe elektroničkog novca u gotovini ili podizanja gotovine u novčanoj vrijednosti elektroničkog novca koja premašuje 50,00 eura ili na platne transakcije s udaljenosti propisane zakonom kojim se uređuje platni promet u kojima plaćeni iznos premašuje 50,00 eura po transakciji (članak 18. stavak 2.)

20. ako prihvati plaćanje izvršeno anonimnom karticom s unaprijed uplaćenim sredstvima iz treće zemlje, u kojoj takve kartice ne ispunjavaju zahtjeve jednakovrijedne onima koji su utvrđeni u članku 18. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona (članak 18. stavak 3.)

21. ako uspostavi ili ne prekine već uspostavljeni poslovni odnos sa strankom ili obavi transakciju za stranku za koju nije mogla provesti mjere iz članka 15. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. i članka 15. stavka 2. ovoga Zakona (članak 19. stavak 1.)

22. ako pri obavljanju mjera dubinske analize stranke ne pribavi propisane podatke (članak 20. stavci 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13.)

23. ako ne utvrdi ili ne provjeri identitet stranke, zakonskoga zastupnika, punomoćnika ili stvarnoga vlasnika stranke, ako ne provjeri podatke koje je prikupila neposredno od stranke kada je to ovim Zakonom dopušteno, te ako ne pribavi dokumentaciju propisanu za utvrđivanje i provjeru identiteta, osnivački akt stranke koja je pravna osoba ili punomoć u slučaju kad stranka uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju preko punomoćnika (članak 21. stavci 1., 2., 3. i 4., članak 22. stavci 1., 2., 3., 4. i 5., članak 23. stavci 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7., članak 24. stavci 1. i 2., članak 25. stavci 1. i 2., članak 26. stavci 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7., članak 27. stavci 1., 2. i 3., članak 30. stavci 1., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. i članak 31. stavci 1., 2., 3. i 4.)

24. ako ne utvrdi ili ne provjeri identitet stranke ili druge fizičke osobe koja pristupi sefu odnosno ako ne pribavi propisane podatke o stranci ili ih ne pribavi na propisani način (članak 27. stavci 1., 2. i 3.)

25. ako ne dokumentira postupke utvrđivanja i provjere identiteta stvarnoga vlasnika stranke (članak 28. stavak 10.)

26. ako u praćenju poslovnih aktivnosti stranke i transakcija koje stranka obavlja kod obveznika ne primjenjuje propisane mjere te ne osigura da opseg odnosno učestalost provođenja mjera budu usklađeni s analizom i procjenom rizika iz članaka 12. i 14. ovoga Zakona i prilagođeni riziku pranja novca ili financiranja terorizma kojemu je obveznik izložen tijekom obavljanja pojedinoga posla ili transakcije odnosno pri poslovanju s pojedinom strankom (članak 37. stavci 2. i 3.)

27. ako mjere pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke ne provodi na način propisan podzakonskim aktom nadležnoga tijela (članak 42. stavci 1. i 3.)

28. ako pri odlučivanju hoće li provesti pojednostavljenu dubinsku analizu ne uzme u obzir rezultate Nacionalne procjene rizika (članak 43. stavak 2.)

29. ako u odnosu na stranke niskog rizika ne provodi mjere stalnog praćenja poslovnog odnosa u svrhu otkrivanja složenih i neobičnih transakcija iz članka 53. ovoga Zakona ili sumnjivih transakcija iz članaka 56. i 57. ovoga Zakona (članak 43. stavak 4.)

30. ako provede mjere pojednostavljene dubinske analize stranke kada u vezi sa strankom, transakcijom, imovinom ili sredstvima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma ili u odnosu na stranku koja obavlja složene i neobične transakcije (članak 43. stavak 5.)

31. ako ne provede mjere pojačane dubinske analize stranke u slučaju u kojemu je ona propisana kao obvezna (članak 44.)

32. ako pri uspostavljanju korespondentnog odnosa s drugom kreditnom institucijom ne prikupi, ne provjeri ili ne dokumentira podatke o osobama iz članka 23. stavka 6. ovoga Zakona, ako pri uspostavljanju korespondentnoga odnosa koji uključuje izvršavanje plaćanja s kreditnom ili financijskom institucijom koja nema sjedište u Republici Hrvatskoj ne provede propisane dodatne mjere ili ne dokumentira provedene mjere te ako zaposlenik obveznika koji uspostavlja korespondentni odnos prije uspostavljanja poslovnog odnosa ne pribavi pisanu suglasnost višega rukovodstva obveznika te uime kreditne ili financijske institucije nastavi održavati korespondentni odnos a da nije prethodno poduzeo propisane dodatne mjere (članak 23. stavak 7. i članak 45. stavci 1., 2. i 3. i stavak 4. točka 1.)

33. ako uspostavi ili nastavi održavati korespondentni odnos s kreditnom ili financijskom institucijom koja nema sjedište u Republici Hrvatskoj, a koja ne primjenjuje mjere sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ili posluje kao fiktivna banka ili koja s fiktivnim bankama uspostavlja korespondentne ili druge poslovne odnose i obavlja transakcije (članak 45. stavak 4. točke 2. i 3. i članak 54. stavci 3. i 4.)

34. ako ne uspostavi odgovarajući sustav upravljanja rizicima koji uključuje postupak utvrđivanja je li stranka ili stvarni vlasnik stranke politički izložena osoba ili uži član obitelji ili bliski suradnik politički izložene osobe (članak 46. stavci 1. i 2.)

35. ako ne provede odgovarajuće mjere za utvrđivanje izvora imovine i izvora sredstava koja sredstva su uključena u poslovni odnos ili transakciju politički izložene osobe ili stranke čiji je stvarni vlasnik politički izložena osoba, ako neprekidno i pojačano ne prati poslovni odnos s politički izloženom osobom ili ako zaposlenik obveznika propusti pribaviti pisanu suglasnost višega rukovodstva obveznika za uspostavu ili nastavak poslovnoga odnosa s politički izloženom osobom ili sa strankom čiji je stvarni vlasnik politički izložena osoba (članak 47. stavak 1.)

36. ako ne provede odgovarajuće mjere za utvrđivanje izvora imovine i izvora novčanih sredstava kojima raspolaže član uže obitelji ili bliski suradnik politički izložene osobe, ako neprekidno i pojačano ne prati poslovni odnos s članom obitelji ili bliskim suradnikom politički izložene osobe te ako zaposlenik obveznika ne pribavi pisanu suglasnost višega rukovodstva obveznika za uspostavu ili nastavak poslovnoga odnosa s članom obitelji ili bliskim suradnikom politički izložene osobe (članak 47. stavak 2.)

37. ako ne procijeni daljnji rizik politički izložene osobe koja je prestala djelovati na istaknutoj javnoj funkciji te ako ne poduzima odgovarajuće mjere u odnosu na tu osobu u razdoblju od 12 mjeseci od prestanka djelovanja na istaknutoj javnoj funkciji ili sve dok u konkretnom slučaju ne prestane vrijediti daljnji rizik specifičan za politički izložene osobe (članak 47. stavak 3.)

38. ako ne dokumentira provedbu mjera dubinske analize kod politički izložene osobe (članak 47. stavak 4.)

39. ako, najkasnije u trenutku isplate police osiguranja, ne poduzme razumne mjere s pomoću kojih je moguće utvrditi je li korisnik životnoga osiguranja ili drugoga osiguranja povezanoga s ulaganjima, ili stvarni vlasnik korisnika gdje je to potrebno, politički izložena osoba ili član uže obitelji ili bliski suradnik politički izložene osobe, ili ako ne poduzme dodatne propisane mjere u slučaju u kojemu je utvrdila viši rizik od pranja novca ili financiranja terorizma, ili ako ne dokumentira provedbu mjera iz članka 48. ovoga Zakona (članak 48. stavci 1., 2., 3. i 4.)

40. ako u odnosu na stranku iz visokorizične treće države ili transakciju koja uključuje visokorizične treće države ne poduzme propisane mjere pojačane dubinske analize ili mjere umanjenja rizika ako je to u skladu s njezinom procjenom rizika stranke koja obavlja transakcije koje uključuju visokorizične treće zemlje, ili u primjeni mjera ne uzme u obzir delegirani akt Europske komisije, te ako pri donošenju ili primjeni mjera iz članka 49. ovoga Zakona ne uzme u obzir relevantne evaluacije, procjene ili izvješća koja su sastavile međunarodne organizacije i stručnjaci zaduženi za određivanje standarda nadležni u području sprječavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma u vezi s rizicima koje predstavljaju pojedinačne treće zemlje (članak 49. stavci 1., 4., 5. i 6.)

41. ako ne poduzme propisane mjere pojačane dubinske analize u odnosu na stranku koja je izdala dionice na donositelja ili koja obavlja transakciju povezanu s dionicama na donositelja odnosno ako suprotno odredbama ovoga Zakona uspostavi poslovni odnos s pravnom osobom koja je izdala dionice na donositelja ili obavi transakciju povezanu s dionicama na donositelja (članak 50.)

42. ako provede videoelektroničku identifikaciju stranke suprotno odredbama pravilnika kojima su propisani minimalni tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije (članak 52. stavak 6.)

43. ako ne analizira pozadinu i svrhu, uključujući i podatak o izvoru sredstava složenih i neobično velikih transakcija, transakcija koje se izvršavaju prema neobičnom uzorku ili transakcija koje nemaju očitu ekonomsku ili pravnu svrhu te ako u pisanom obliku ne evidentira rezultate analize ili ne poduzme propisane dodatne mjere (članak 53. stavci 1., 2. i 3.)

44. ako ne obavijesti Ured o složenoj i neobičnoj transakciji u odnosu na koju je utvrdila razloge za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma u skladu s člancima 56. i 57. ovoga Zakona, a na način propisan člankom 59. ovoga Zakona (članak 53. stavak 4.)

45. ako strankama otvara, izdaje ili za njih vodi anonimne račune, štedne knjižice na šifru ili na donositelja, anonimne sefove odnosno druge anonimne proizvode, uključujući i račune koji glase na lažna imena ili nazive (članak 54. stavak 1.)

46. ako ne provede mjere dubinske analize stranke prije nego što stranka upotrijebi ranije otvoreni anonimni račun, štednu knjižicu na šifru ili na donositelja, anonimni sef ili drugi anonimni proizvod, uključujući i račune koji glase na lažna imena za koje nije moguće utvrditi vlasnika (članak 54. stavak 2.)

47. ako Ured ne obavijesti o transakciji, sredstvima ili osobi za koju zna ili sumnja da je povezana s pranjem novca ili financiranjem terorizma, ili se ne suzdrži od provođenja sumnjive transakcije, ili o takvoj transakciji Ured ne obavijesti prije obavljanja, ili u obavijesti ne navede obrazložene razloge za sumnju, rok u kojemu treba obaviti transakciju i druge propisane podatke ili obavijest o sumnjivoj transakciji ne dostavi na način propisan pravilnikom ministra financija (članak 56. stavci 1., 2., 3., 4., 5., 7. i 9. i članak 59.)

48. ako kao osoba koja obavlja profesionalnu djelatnost, u propisanome roku i na propisani način, ne obavijesti Ured o transakciji, sredstvima ili osobi u vezi s kojom utvrdi razloge za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, ili o stranci koja je zatražila savjet u vezi s pranjem novca ili financiranjem terorizma (članak 57. stavci 1., 2. i 3.)

49. ako ne sastavi listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija, sredstava i osoba u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma te je ne dopunjava na propisan način, ili pri sastavljanju liste ne uzme u obzir specifičnost svoga poslovanja, vrstu stranaka, geografsko područje, vrstu proizvoda i usluga, kanale dostave i karakteristike sumnjive transakcije iz članka 56. stavka 6. ovoga Zakona, ili se prilikom utvrđivanja razloga za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma ne koristi listom indikatora koji čine sastavni dio politika, kontrola i postupaka obveznika kao smjernicama u utvrđivanju razloga za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma odnosno ako je ne sastavi na propisani način ili u propisanome roku (članak 60. stavci 1., 2., 3., 4. i 6.)

50. ako Uredu u propisanom roku ne dostavi podatke o transakciji koja se provodi u gotovini čija je vrijednost 10.000,00 eura ili veća ili ih ne dostavi na način propisan pravilnikom ministra financija donesenim na temelju članka 61. stavka 3. ovoga Zakona (članak 61. stavci 1., 2. i 3.)

51. ako ovlaštenoj osobi ne osigura radno mjesto koje omogućava brzo, kvalitetno i pravodobno ispunjavanje zadaća te nezavisnost u radu i mogućnost izravne komunikacije s upravom (članak 67. stavak 1. točka 3.)

52. ako ovlaštenoj osobi i zamjeniku ovlaštene osobe ne osigura neograničeni pristup svim potrebnim podatcima, informacijama i dokumentaciji ili ako ne osigura organizacijske, kadrovske, materijalne i druge uvjete rada (članak 67. stavak 1. točke 4. i 5.)

53. ako ne osigura ovlaštenoj osobi i zamjeniku ovlaštene osobe primjerene prostorne i tehničke uvjete koji jamče odgovarajući stupanj zaštite povjerljivih podataka i informacija kojima raspolaže ovlaštena osoba i njezin zamjenik (članak 67. stavak 1. točka 6.)

54. ako ne osigura odgovarajući sustav dostave podataka Uredu i drugomu nadležnom tijelu, ako Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ne dostavi u ovim Zakonom propisanom roku godišnji plan rada za tekuću godinu ili izvještaj o radu za prethodnu godinu u području sprječavanja pranja novca, te ako na zahtjev Hrvatske narodne banke odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ne dostavi druga izvješća i informacije na način i u rokovima koje propiše guverner Hrvatske narodne banke odnosno Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (članak 67. stavak 1. točka 7. i stavci 2., 6. i 7.)

55. ako jasno ne razgraniči ovlasti i odgovornosti ovlaštene osobe i zamjenika ovlaštene osobe u odnosu na ovlasti i odgovornosti drugih zaposlenika obveznika, učinkovitu komunikaciju i primjeren tijek informacija na svim organizacijskim razinama obveznika (članak 67. stavak 1. točke 9. i 11.)

56. ako posluje kao kreditna ili financijska institucija, a ne osigura u svom informacijskom sustavu programska rješenja koja omogućuju automatiziranu i cjelovitu procjenu rizika stranaka, stalno praćenje poslovnih odnosa te pravodobnu i cjelovitu dostavu obavijesti i podataka Uredu (članak 67. stavak 5.)

57. ako ne imenuje ovlaštenu osobu i zamjenika ovlaštene osobe za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma sukladno odredbama članka 68. ovoga Zakona

58. ako ne osigura da posao ovlaštene osobe i njezina zamjenika obavlja osoba koja ispunjava propisane uvjete (članak 70.)

59. ako jednom godišnje ne osigura redovitu unutarnju reviziju sustava sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma (članak 72. stavci 1. i 2.)

60. ako razmijeni informacije unutar grupe ili između obveznika iz članka 75. stavka 2. ovoga Zakona, a da za to nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom (članak 75. stavci 1. i 2.)

61. ako podatke prikupljene u skladu s odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa i Uredbe (EU) 2015/847 ne čuva deset godina nakon obavljene transakcije, prestanka poslovnoga odnosa ili pristupa sefu ili je dokumentacija koju čuva nepotpuna (članak 79. stavci 1., 2. i 5.)

62. ako ne vodi neku od propisanih evidencija ili je evidencija koju vodi netočna ili nepotpuna (članak 80.)

63. ako ne postupi po rješenju nadzornog tijela za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u radu (članak 83. stavak 1. točka 2.)

64. ako ne uspostavi interni sustav izvještavanja koji omogućuje zaposlenicima obveznika i osobama u sličnome položaju kod obveznika da preko posebnoga, neovisnoga i anonimnoga kanala prijavljuju povrede odredaba ovoga Zakona ili ako interni sustav izvještavanja ne sadržava jasno definirane postupke za zaprimanje i obradu prijava koji su razmjerni prirodi i veličini obveznika (članak 94. stavci 1. i 2.)

65. ako Uredu u propisanom roku ne dostavi zatražene podatke, informacije i dokumentaciju potrebnu za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma (članak 113. stavci 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.)

66. ako ovlaštenom službeniku Ureda ne omogući pregled i izravan uvid na način propisan ovim Zakonom u podatke, informacije i dokumentaciju u sjedištu obveznika i na ostalim mjestima u kojima obveznik ili druga osoba po njegovoj ovlasti obavlja djelatnosti i poslove, ili ovlaštenom službeniku Ureda ne preda ispis dokumenata pohranjenih u računalu i preslike izvornih dokumenata, ili ne omogući pribavljanje informacija od zaposlenika obveznika koji imaju saznanja važna za obavljanje operativne analize sumnjivih transakcija (članak 114. stavci 1., 2. i 3.)

67. ako ne provede nalog Ureda za privremeno zaustavljanje obavljanja sumnjive transakcije (članak 117. stavci 1., 2. i 3.)

68. ako ne provede nalog Ureda za stalno praćenje financijskoga poslovanja stranke (članak 119. stavci 1., 2., 4., 5. i 6.)

69. ako Uredu u propisanom roku ne dostavi zatražene dodatne podatke, informacije i dokumentaciju potrebnu za obavljanje neizravnoga nadzora (članak 139. stavak 2.)

70. ako u propisanom roku ne provjeri, u odnosu na postojeće stranke, je li stranka ili stvarni vlasnik stranke politički izložena osoba (članak 156.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 790,00 do 9950,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1990,00 do 59.720,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odvjetnik, javni bilježnik, samostalni revizor, vanjski računovođa, porezni savjetnik, obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 46.450,00 eura kaznit će se za prekršaj obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 15. i točke 17. podtočaka g) i h) ovoga Zakona koji pri transakciji u vrijednosti od 2000,00 eura ili većoj ne utvrdi ili ne provjeri identitet stranke ili ne prikupi propisane podatke o stranci (članak 16. stavak 2.).

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 390,00 do 1990,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(6) Za najteže prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, ako je prekršajem ostvarena imovinska korist ili je nastala šteta, kada je prekršaj počinjen u povratu ili počinitelj uopće ne primjenjuje propisane mjere, obvezniku se može izreći novčana kazna u visini dvostruko utvrđenoga iznosa ostvarene koristi, ako se ona može utvrditi, ili u iznosu do 1.000.000,00 eura.

(7) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 6. ovoga članka, počinitelju prekršaja koji je kreditna ili financijska institucija može se izreći novčana kazna u iznosu do 5.000.000,00 eura ili u postotku do 10 % ukupnoga godišnjeg prihoda prema posljednjim dostupnim financijskim izvještajima koje je odobrilo upravljačko tijelo.

(8) Ako je obveznik matično društvo ili društvo kći matičnoga društva od kojega se zahtijeva priprema konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika, relevantni ukupni godišnji prihod iz stavka 7. ovoga članka jest ukupan godišnji prihod ili odgovarajuća vrsta prihoda u skladu s relevantnim računovodstvenim propisima prema posljednjim dostupnim konsolidiranim financijskim izvještajima koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjega matičnog društva.

(9) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 6. ovoga članka, obrtniku koji obavlja djelatnost iz članka 9. stavka 2. točke 10., 11., 15. ili 17. podtočaka a), b), c), d) i e) ovoga Zakona može se izreći novčana kazna u iznosu do 5.000.000,00 eura.«.

Članak 44.

Članak 151. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3310,00 do 106.170,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako eksternalizira obveze ovlaštene osobe ili njezina zamjenika (članak 11. stavak 3.)

2. ako dubinsku analizu stranke povjeri trećoj osobi koja ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom te ako propusti procijeniti rizik države u kojoj treća osoba ima sjedište ili ne dokumentira procjenu rizika te države (članak 39. stavci 1., 2., 3., 4. i 5.)

3. ako u svojstvu treće osobe iz članka 39. stavka 1. povjerene joj mjere dubinske analize stranke povjeri nekoj drugoj osobi (članak 39. stavak 6.)

4. ako pružatelju eksternaliziranih usluga povjeri poslove obavještavanja Ureda o transakcijama iz članaka 56., 57. i 61. ovoga Zakona (članak 39. stavak 8.)

5. ako ne uspostavi odgovarajuće procedure kako bi osigurala da od vanjskog suradnika i zastupnika iz članka 39. stavka 8. ovoga Zakona dobije sve informacije potrebne za pravodobno obavještavanje Ureda o sumnjivim transakcijama iz članaka 56. i 57. ovoga Zakona, obavještavanje Ureda o gotovinskim transakcijama iz članka 61. ovoga Zakona ili postupanje po nalozima Ureda iz članaka 117. i 119. ovoga Zakona (članak 39. stavak 9.)

6. ako mjere dubinske analize povjeri trećoj osobi u slučaju kada je stranka strana pravna osoba sa sjedištem u visokorizičnoj trećoj državi (članak 40.)

7. ako ne uspostavi odgovarajuće procedure za pravodobni primitak ili izravan pristup preslikama identifikacijskih isprava i drugih dokumenata na temelju kojih je treća osoba provela dubinsku analizu stranke, uključujući, kada su dostupni, i podatke prikupljene na temelju kvalificiranog certifikata za elektronički potpis ili elektronički pečat, kao i podatke o utvrđivanju i provjeri identiteta stranke i stvarnoga vlasnika stranke ili s trećom osobom ne sklopi pisani sporazum o dostavi podataka i dokumentacije (članak 41. stavci 2. i 4.)

8. ako sama ne provede dubinsku analizu stranke u slučaju kad posumnja u vjerodostojnost provedene dubinske analize stranke ili isprava i druge dokumentacije odnosno u istinitost podataka koje je treća osoba pribavila o stranci ili uspostavi poslovni odnos sa strankom za koju od treće osobe nije zaprimila podatke o stranci, stvarnom vlasniku te svrsi i predviđenoj prirodi poslovnoga odnosa ili sa strankom za koju joj treća osoba nije dostavila ili učinila izravno dostupnima zatražene preslike identifikacijskih isprava i druge dokumentacije (članak 41. stavci 5. i 6.)

9. ako ne osigura provođenje politika i postupaka grupe koji se odnose na mjere sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u podružnici i društvu kćeri sa sjedištem u državi članici ili trećoj državi (članak 62. stavci 1. i 2.)

10. ako podružnica, zastupnik, mreža zastupnika ili distributer u drugoj državi članici ne primjenjuje propise države domaćina u pogledu mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (članak 63.)

11. ako ne osigura da se politike i postupci za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, određeni ovim Zakonom, u istom opsegu provode u podružnicama i društvima kćerima sa sjedištem u trećoj državi u mjeri u kojoj to dopušta pravo treće države, uključujući i mjere zaštite podataka (članak 64. stavak 1.)

12. ako ne osigura da podružnica ili društvo kći u trećoj državi, u kojoj su minimalni standardi za provedbu mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma blaži od mjera propisanih ovim Zakonom, usvoji i provede odgovarajuće mjere koje su jednakovrijedne odredbama ovoga Zakona u mjeri u kojoj to dopušta pravo treće države, uključujući i mjere zaštite podataka ili se u provođenju mjera ne pridržava regulatornih tehničkih standarda izdanih od strane Europske komisije (članak 64. stavci 2. i 6.)

13. ako ne osigura usvajanje i provođenje odgovarajućih dodatnih mjera za učinkovito upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma u podružnici ili društvu kćeri u trećoj državi čiji zakoni ne dopuštaju primjenu mjera koje su jednakovrijedne odredbama ovoga Zakona, ako o tome propusti obavijestiti nadležno nadzorno tijelo ili se u provođenju mjera ne pridržava regulatornih tehničkih standarda izdanih od Europske komisije (članak 64. stavci 3. i 6.)

14. ako u podružnici ili društvu kćeri u trećoj državi ne provede dodatne mjere u skladu s nalogom nadležnoga nadzornog tijela (članak 64. stavak 5.)

15. ako kao obveznik koji podliježe njihovu nadzoru, Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ne dostavi plan rada za tekuću godinu i izvještaj o radu za prethodnu godinu u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ili ih ne dostavi u ovim Zakonom propisanom roku (članak 67. stavak 2.)

16. ako osoba koja u banci obavlja poslove ovlaštene osobe ne radi na rukovodećemu radnome mjestu (članak 67. stavak 3.)

17. ako je obveznik kreditna institucija, a ne odredi člana uprave koji je odgovoran za provedbu ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa (članak 67. stavak 4.)

18. ako u propisanom roku ne obavijesti Ured o imenovanju ovlaštene osobe i zamjenika ili u obavijesti ne navede propisane podatke (članak 68. stavci 2. i 3.)

19. ako ne osigura, razmjerno vrsti i veličini obveznika te riziku od pranja novca i financiranja terorizma kojemu je obveznik izložen, da svi zaposlenici obveznika koji obavljaju zadaće u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma budu upoznati s odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa te zakona kojim se uređuje zaštita osobnih podataka (članak 71. stavak 1.)

20. ako ne donese i ne provede program godišnjega stručnog osposobljavanja i izobrazbe u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za sljedeću kalendarsku godinu u propisanome roku (članak 71. stavak 3.)

21. ako podatke i dokumentaciju o ovlaštenoj osobi, zamjeniku ovlaštene osobe, procjeni rizika stranke, stručnome osposobljavanju i izobrazbi zaposlenika i provođenju unutarnje revizije ne čuva pet godina (članak 79. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 390,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 46.450,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odvjetnik, javni bilježnik, samostalni revizor, vanjski računovođa, porezni savjetnik, obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.«.

Članak 45.

Članak 152. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 do 132.720,00 eura kaznit će se za prekršaj platiteljev pružatelj platnih usluga i zastupnik platiteljeva pružatelja platnih usluga:

1. ako ne osigura informacije o platitelju i primatelju koje moraju biti priložene prijenosu novčanih sredstava, ako prije prijenosa ne provjeri na propisani način točnost pribavljenih informacija i identitet platitelja ili ne čuva pribavljene informacije i dokaz o identitetu do isteka ovim Zakonom propisanoga roka (članak 4. stavci 1., 2., 3., 4. i 5. i članak 16. stavci 1., 2. i 3. Uredbe (EU) 2015/847)

2. ako ne priloži prijenosima novčanih sredstava, kada svi pružatelji platnih usluga koji su uključeni u lanac plaćanja imaju poslovni nastan u Uniji, broj platiteljeva i primateljeva računa za plaćanje ili, ako se primjenjuje članak 4. stavak 3. Uredbe (EU) 2015/847, jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije (članak 5. stavak 1. Uredbe (EU) 2015/847)

3. ako pri prijenosu novčanih sredstava unutar Unije ne dostavi primateljevu pružatelju platnih usluga propisane informacije o platitelju i primatelju na njegov zahtjev ili ih ne dostavi u propisanom roku (članak 5. stavak 2. Uredbe (EU) 2015/847)

4. ako pri prijenosu novčanih sredstava unutar Unije ne provjeri točnost informacija o platitelju i identitet platitelja koji je novčana sredstva isplatio u gotovini ili anonimnom elektroničkom novcu ili u odnosu na kojega ima opravdanu osnovu za sumnju u pranje novca ili financiranje terorizma, neovisno o tome što vrijednost prijenosa ne prelazi 1000,00 eura (članak 5. stavak 3. Uredbe (EU) 2015/847)

5. ako pri prijenosu novčanih sredstva izvan Unije ne prikupi informacije o platitelju, primatelju i brojevima računa ili jedinstvenoj identifikacijskoj oznaci, neovisno o tome što vrijednost prijenosa ne prelazi 1000,00 eura (članak 6. stavak 2. podstavak 1. Uredbe (EU) 2015/847)

6. ako pri prijenosu novčanih sredstva izvan Unije, ako su primljena u gotovini ili anonimnom elektroničkom novcu ili u odnosu na koje ima opravdanu osnovu za sumnju u pranje novca ili financiranje terorizma, ne provjeri točnost informacija o platitelju, primatelju i brojevima računa ili jedinstvenoj identifikacijskoj oznaci, neovisno o tome što vrijednost prijenosa ne prelazi 1000,00 eura (članak 6. stavak 2. podstavak 2. Uredbe (EU) 2015/847).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 do 132.720,00 eura kaznit će se za prekršaj primateljev pružatelj platnih usluga i zastupnik primateljeva pružatelja platnih usluga:

1. ako prijenosima novčanih sredstava ne osigura da budu priloženi, kada svi pružatelji platnih usluga koji su uključeni u lanac plaćanja imaju poslovni nastan u Uniji, broj platiteljeva i primateljeva računa za plaćanje ili, ako se primjenjuje članak 4. stavak 3. Uredbe (EU) 2015/847, jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije (članak 5. stavak 1. Uredbe (EU) 2015/847)

2. ako ne uvede djelotvorne postupke za otkrivanje jesu li u razmjeni poruka ili u sustavu plaćanja i namire popunjena polja koja se odnose na informacije o platitelju ili primatelju, kako bi u vrijeme odvijanja transakcije ili naknadno mogao provjeriti nedostaju li propisane informacije ili ne čuva pribavljene informacije i dokaz o identitetu do isteka ovim Zakonom propisanoga roka (članak 7. stavak 1. i članak 16. Uredbe (EU) 2015/847)

3. ako prije knjiženja na primateljevu računu ili prije nego što novčana sredstva budu dostupna primatelju ne provjeri na propisani način točnost informacija o primatelju u slučaju prijenosa u iznosu većem od 1000,00 eura u jednoj transakciji ili u povezanim transakcijama (članak 7. stavak 3. Uredbe (EU) 2015/847)

4. ako ne provjeri točnost informacija o primatelju u korist kojega je isplatu novčanih sredstava obavio u gotovini ili anonimnom elektroničkom novcu ili u odnosu na kojega ima opravdanu osnovu za sumnju u pranje novca ili financiranje terorizma, neovisno o tome što vrijednost prijenosa ne prelazi 1000,00 eura (članak 7. stavak 4. Uredbe (EU) 2015/847)

5. ako ne uvede postupke za utvrđivanje treba li obaviti, odbiti ili suspendirati prijenos novčanih sredstava kojemu nedostaju potrebne i potpune informacije o platitelju i primatelju i poduzimanje odgovarajućih daljnjih mjera te ako, u slučaju u kojemu informacije nisu priložene ili su nepotpune ili slova i znakovi u poruci ne odgovaraju pravilima sustava razmjene poruka ili sustava plaćanja i namire, ne donese ni odluku o odbijanju prijenosa ni odluku o traženju informacija prije ili nakon što odobri račun primatelja ili mu novčana sredstva stavi na raspolaganje (članak 8. stavak 1. Uredbe (EU) 2015/847)

6. ako ne odluči o radnjama koje će poduzeti prema pružatelju platnih usluga koji nastavi s nedostavljanjem potrebnih informacija o platitelju ili primatelju, ako o ponovljenim propustima i poduzetim radnjama ne obavijesti nadležna nadzorna tijela te ako ne razmotri, imajući u vidu informacije o platitelju ili primatelju koje nedostaju ili su nepotpune, jesu li prijenos ili bilo koja s njim povezana transakcija sumnjivi i treba li ih prijaviti Uredu (članak 8. stavak 2. i članak 9. Uredbe (EU) 2015/847)

7. ako ne uvede djelotvorne postupke, uključujući, gdje je primjereno, ex post praćenje ili praćenje u stvarnom vremenu, za otkrivanje nedostaju li o platitelju i primatelju informacije iz članka 5. Uredbe (EU) 2015/847 za prijenose novčanih sredstava pri kojima platiteljev pružatelj platnih usluga ima poslovni nastan u Europskoj uniji, informacije iz članka 4. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) 2015/847 za prijenose novčanih sredstava pri kojima platiteljev pružatelj platnih usluga ima poslovni nastan izvan Europske unije odnosno informacije iz članka 4. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) 2015/847 u odnosu na prijenos putem skupne datoteke za prijenose putem skupnih datoteka pri kojima platiteljev pružatelj platnih usluga ima poslovni nastan izvan Europske unije (članak 7. stavak 2. Uredbe (EU) 2015/847).

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 do 132.720,00 eura kaznit će se za prekršaj posrednički pružatelj platnih usluga:

1. ako ne priloži prijenosima novčanih sredstava ili ne osigura da budu priloženi, kada svi pružatelji platnih usluga koji su uključeni u lanac plaćanja imaju poslovni nastan u Uniji, broj platiteljeva i primateljeva računa za plaćanje ili, ako se primjenjuje članak 4. stavak 3. Uredbe (EU) 2015/847, jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije (članak 5. stavak 1. Uredbe (EU) 2015/847)

2. ako ne osigura da se sve primljene informacije o platitelju i primatelju čuvaju uz prijenos sredstava (članak 10. Uredbe (EU) 2015/847)

3. ako ne uvede djelotvorne postupke za otkrivanje jesu li u razmjeni poruka ili u sustavu plaćanja i namire popunjena polja koja se odnose na informacije o platitelju ili primatelju kako bi u vrijeme odvijanja transakcije ili naknadno mogao provjeriti nedostaju li propisane informacije (članak 11. Uredbe (EU) 2015/847)

4. ako ne uspostavi djelotvorne postupke koji se temelje na procjeni rizika za utvrđivanje treba li izvršiti, odbiti ili suspendirati prijenos novčanih sredstava kojem nedostaju potrebne informacije o platitelju i primatelju te za poduzimanje odgovarajućih daljnjih mjera (članak 12. stavak 1. Uredbe (EU) 2015/847)

5. ako u slučaju u kojemu otkrije da informacije nedostaju ili nisu popunjene slovima ili znakovima dopuštenima u skladu s konvencijama sustava razmjene poruka ili sustava plaćanja i namire ne donese ni odluku o odbijanju prijenosa ni odluku o traženju informacija o platitelju i primatelju, prije ili poslije prijenosa novčanih sredstava (članak 12. stavak 1. Uredbe (EU) 2015/847)

6. ako ne poduzme korake, poput slanja upozorenja i postavljanja rokova, prema pružatelju koji opetovano ne pruža zahtijevane informacije o platitelju ili primatelju, ako o tom nepružanju i poduzetim koracima ne obavijesti nadležna nadzorna tijela te ako informacije o platitelju ili primatelju koje nedostaju ili su nepotpune ne uzme u obzir kao čimbenik u prosuđivanju jesu li prijenos novčanih sredstava ili bilo koja s njim povezana transakcija sumnjivi i treba li ih prijaviti Uredu (članak 12. stavak 2. i članak 13. Uredbe (EU) 2015/847).

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 46.450,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(5) Za najteže prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, ako je prekršajem ostvarena imovinska korist ili je nastala šteta, kada je prekršaj počinjen u povratu ili počinitelj uopće ne primjenjuje propisane mjere, pružatelju platnih usluga može se izreći novčana kazna u visini dvostruko utvrđenoga iznosa ostvarene koristi, ako se ona može utvrditi, ili u iznosu do 1.000.000,00 eura.

(6) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 5. ovoga članka, počinitelju prekršaja koji je kreditna ili financijska institucija može se izreći novčana kazna u iznosu do 5.000.000,00 eura ili u postotku do 10 % ukupnoga godišnjeg prihoda prema posljednjim dostupnim financijskim izvještajima koje je odobrilo upravljačko tijelo.

(7) Ako je obveznik matično društvo ili društvo kći matičnoga društva od kojega se zahtijeva priprema konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika, relevantan ukupan godišnji prihod iz stavka 6. ovoga članka jest ukupan godišnji prihod ili odgovarajuća vrsta prihoda u skladu s relevantnim računovodstvenim propisima prema posljednjim dostupnim konsolidiranim financijskim izvještajima koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjega matičnog društva.«.

Članak 46.

Članak 153. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 4640,00 do 46.450,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako primi naplatu ili obavi plaćanje u gotovini u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj odnosno ako primi naplatu ili obavi plaćanje u više međusobno povezanih gotovinskih transakcija u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj (članak 55. stavci 1. i 2.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 4640,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1990,00 do 26.540,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka obrtnik i fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 eura do 46.450,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 32. stavka 1. točke a) ovoga Zakona ako ne raspolaže odgovarajućim, točnim i ažuriranim podatcima propisanima člankom 33. stavkom 1. ovoga Zakona o svome stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima (članak 33. stavak 1.).

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 9950,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi iz članka 32. stavka 1. točke a) ovoga Zakona.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 eura do 46.450,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 32. stavka 1. točke a) ovoga Zakona ako odgovarajuće, točne i ažurirane podatke propisane člankom 33. stavkom 1. ovoga Zakona ne upiše u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanim pravilnikom koji donese ministar financija (članak 33. stavak 1. i članak 32. stavak 8.).

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 9950,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 6. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi iz članka 32. stavka 1. točke a) ovoga Zakona.

(8) Za najteže prekršaje iz stavaka 4. i 6. ovoga članka, ako je prekršajem ostvarena imovinska korist ili je nastala šteta ili je prekršaj počinjen u povratu, pravnoj osobi može se izreći novčana kazna u visini dvostruko utvrđenoga iznosa ostvarene koristi, ako se ona može utvrditi, ili u iznosu do 99.540,00 eura.

(9) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 8. ovoga članka, i članu uprave ili drugoj odgovornoj osobi u pravnoj osobi iz članka 32. stavka 1. točke a) ovoga Zakona može se izreći novčana kazna u iznosu do 13.270,00 eura.

(10) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 9950,00 eura kaznit će se za prekršaj upravitelj trusta ili s trustom izjednačenoga subjekta stranoga prava iz članka 32. stavka 1. točke b) ovoga Zakona koji ne raspolaže odgovarajućim, točnim i ažuriranim podatcima iz članka 33. stavka 1. točke a) ovoga članka za osobe iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona (članak 33. stavak 3. i članak 32. stavak 8.).

(11) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 9950,00 eura kaznit će se za prekršaj upravitelj trusta ili s trustom izjednačenoga subjekta stranoga prava iz članka 32. stavka 1. točke b) ovoga Zakona koji odgovarajuće, točne i ažurirane podatke propisane člankom 33. stavkom 1. točkom a) ne upiše u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanim pravilnikom koji donese ministar financija (članak 33. stavci 3. i 4.).

(12) Za najteže prekršaje iz stavaka 10. i 11. ovoga članka, ako je prekršajem ostvarena imovinska korist ili je nastala šteta ili je prekršaj počinjen u povratu, upravitelju trusta i s trustom izjednačenoga subjekta stranoga prava iz članka 32. stavka 1. točke b) ovoga Zakona može se izreći novčana kazna u iznosu do 13.270,00 eura.

(13) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 eura do 46.450,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 32. stavka 1. točke a) ovoga Zakona ako na zahtjev Porezne uprave pisanim putem ne dostavi Poreznoj upravi dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi vlasničku i kontrolnu strukturu stranke i prikupiti podatke o stvarnome vlasniku stranke (članak 36. stavak 4.).

(14) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 9950,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 13. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi iz članka 32. stavka 1. točke a) ovoga Zakona.

(15) Za najteže prekršaje iz stavka 13. ovoga članka, ako je prekršajem ostvarena imovinska korist ili je nastala šteta ili je prekršaj počinjen u povratu, pravnoj osobi može se izreći novčana kazna u visini dvostruko utvrđenoga iznosa ostvarene koristi, ako se ona može utvrditi, ili u iznosu do 99.540,00 eura.

(16) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 15. ovoga članka, i članu uprave ili drugoj odgovornoj osobi u pravnoj osobi iz članka 32. stavka 1. točke a) ovoga Zakona može se izreći novčana kazna u iznosu do 13.270,00 eura.

(17) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 9950,00 eura kaznit će se za prekršaj upravitelj trusta ili s trustom izjednačenoga subjekta stranoga prava iz članka 32. stavka 1. točke b) ovoga Zakona ako na zahtjev Porezne uprave pisanim putem ne dostavi Poreznoj upravi dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi vlasničku i kontrolnu strukturu stranke i prikupiti podatke o stvarnome vlasniku stranke (članak 36. stavak 4.).

(18) Za najteže prekršaje iz stavka 17. ovoga članka, ako je prekršajem ostvarena imovinska korist ili je nastala šteta ili je prekršaj počinjen u povratu, upravitelju trusta i s trustom izjednačenoga subjekta stranoga prava iz članka 32. stavka 1. točke b) ovoga Zakona može se izreći novčana kazna u iznosu do 13.270,00 eura.

(19) Novčanom kaznom u iznosu od 4640,00 do 46.450,00 eura kaznit će se za prekršaj obveznik iz članka 9. ovoga Zakona ako pristupa podatcima iz Registra stvarnih vlasnika suprotno namjeni propisanoj člankom 34. stavkom 3. ovoga Zakona.

(20) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 4640,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 19. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(21) Novčanom kaznom u iznosu od 4640,00 do 46.450,00 eura kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, a koji u cijelosti i bez odgađanja, među ostalim putem središnje kontaktne točke u skladu s člankom 45. stavkom 9. Direktive (EU) 2015/849, ako je takva kontaktna točka utvrđena, te u skladu s postupovnim zahtjevima utvrđenima ovim Zakonom, ne odgovori na zahtjev za podacima isključivo tijela nadležnih za sprječavanje i suzbijanje pranja novca ili financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj u pogledu informacija koje se zahtijevaju na temelju Uredbe (EU) 2015/847 (članak 14. Uredbe (EU) 2015/847).

(22) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 eura do 4640,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 21. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(23) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 9950,00 eura kaznit će se za prekršaj stvarni vlasnik pravnog subjekta iz članka 32. stavka 1. točke a) ovoga Zakona, stvarni vlasnik trusta ili s trustom izjednačenoga subjekta stranoga prava i svaka osoba iz članka 31. stavka 1. točaka 1. do 6. ovoga Zakona koja pravnom subjektu odnosno upravitelju trusta pravodobno ne učini dostupnim podatke iz članka 33. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona (članak 33. stavci 6. i 7.).«.

Članak 47.

Članak 153.a mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 4640,00 do 132.720,00 eura kaznit će se za prekršaj izdavatelj elektroničkog novca i pružatelj platnih usluga iz druge države članice koji posluje na području Republike Hrvatske putem distributera ili zastupnika na temelju prava poslovnog nastana i koji ispunjava kriterije za imenovanje središnje kontaktne točke propisane člankom 3. stavcima 1. i 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1108 ako:

1. ne imenuje središnju kontaktnu točku u propisanome roku (članak 65. stavak 1.)

2. na zahtjev Hrvatske narodne banke ne imenuje središnju kontaktnu točku (članak 65. stavak 2.)

3. za središnju kontaktnu točku ne imenuje pravnu osobu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili inozemnu podružnicu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (članak 65. stavak 4.)

4. o imenovanju središnje kontaktne točke ne obavijesti Ured i nadležna nadzorna tijela iz članka 82. stavka 8. ovoga Zakona u propisanome roku te na zahtjev nadležnog nadzornog tijela bez odgađanja ne dostavi podatke iz članka 3. stavka 1. točke c) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1108 (članak 65. stavak 6.)

5. ne osigura da središnja kontaktna točka obavlja poslove propisane člancima 4. i 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1108 (članak 65. stavak 5.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 4640,00 do 132.720,00 eura kaznit će se za prekršaj središnja kontaktna točka ako:

1. ne obavlja poslove propisane člancima 4. i 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1108 (članak 65. stavak 5.)

2. ne obavijesti Ured o sumnjivoj transakciji, sredstvima i osobama sukladno članku 56. ovoga Zakona (članak 65. stavak 7. točka 1.)

3. na zahtjev Ureda ne prikupi od distributera ili zastupnika iz članka 65. stavka 1. ovoga Zakona dodatne podatke, informacije i dokumentaciju te ako Uredu u propisanom roku ne dostavi zatražene podatke, informacije i dokumentaciju potrebnu za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma sukladno članku 113. ovoga Zakona (članak 65. stavak 7. točka 2.)

4. ne nadzire transakcije radi otkrivanja sumnjivih transakcija, sredstava i osoba kada je to primjereno s obzirom na opseg i složenost transakcija (članak 65. stavak 7. točka 3.).

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 3310,00 do 106.170,00 eura kaznit će se za prekršaj središnja kontaktna točka ako u propisanom roku ne obavijesti Ured o imenovanju osobe koja obavlja poslove iz članka 65. stavka 7. točke 4. ovoga Zakona ili u obavijesti ne navede propisane podatke (članak 65. stavak 7. točka 4.).

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 790,00 do 9950,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(5) Za najteže prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, ako je prekršajem ostvarena imovinska korist ili je nastala šteta, kada je prekršaj počinjen u povratu ili počinitelj uopće ne primjenjuje propisane mjere, obvezniku se može izreći novčana kazna u visini dvostruko utvrđenoga iznosa ostvarene koristi, ako se ona može utvrditi, ili u iznosu do 1.000.000,00 eura.

(6) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 5. ovoga članka, počinitelju prekršaja koji je kreditna ili financijska institucija može se izreći novčana kazna u iznosu do 5.000.000,00 eura ili u postotku do 10 % ukupnoga godišnjeg prihoda prema posljednjim dostupnim financijskim izvještajima koje je odobrilo upravljačko tijelo.

(7) Ako je obveznik matično društvo ili društvo kći matičnoga društva od kojega se zahtijeva priprema konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika, relevantni ukupni godišnji prihod iz stavka 6. ovoga članka jest ukupan godišnji prihod ili odgovarajuća vrsta prihoda u skladu s relevantnim računovodstvenim propisima prema posljednjim dostupnim konsolidiranim financijskim izvještajima koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjega matičnog društva.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

(1) Ministar financija uskladit će pravilnike iz članka 59. stavka 3., članka 61. stavka 3. i članka 121. stavka 4. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/17. i 39/19.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga uskladit će pravilnike iz članka 14. stavka 11. i članka 42. stavka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/17. i 39/19.) s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijet će pravilnike iz članka 9.a stavka 7. i članka 9.e stavka 7. koji su dodani člankom 4. ovoga Zakona te članka 67. stavka 7. koji se mijenja člankom 32. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Ministar financija donijet će pravilnike iz članka 9.d stavka 14. i članka 9.e stavka 7. koji su dodani člankom 4. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Guverner Hrvatske narodne banke i Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijet će odluku odnosno pravilnik iz članka 83. stavka 6. koji je izmijenjen člankom 38. ovoga Zakona u roku od dvanaest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 49.

(1) Obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 17. podtočke k) odnosno podtočke l) Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/17. i 39/19.) dužan je uskladiti se s odredbom članka 9.a koji je dodan člankom 4. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 9.a stavka 7. koji je dodan člankom 4. ovoga Zakona tako da Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga podnese zahtjev za upis u registar iz članka 9.a koji je dodan člankom 4. ovoga Zakona, i to u odnosu na djelatnost iz članka 9. stavka 2. točke 19. podtočaka a), b) i c) koje su dodane člankom 3. ovoga Zakona.

(2) Obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 19. podtočaka a), b) i c) koje su dodane člankom 3. ovoga Zakona dužan je uskladiti se s odredbama članka 9.a koji je dodan člankom 4. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 9.a stavka 7. koji je dodan člankom 4. ovoga Zakona tako da Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga podnese zahtjev za upis u registar iz članka 9.a koji je dodan člankom 4. ovoga Zakona.

(3) Obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 19. podtočaka d), e), f), g) i h) koje su dodane člankom 3. ovoga Zakona dužan je uskladiti se s odredbom članka 9.a koji je dodan člankom 4. ovoga Zakona u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 9.a stavka 7. koji je dodan člankom 4. ovoga Zakona tako da Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga podnese zahtjev za upis u registar iz članka 9.a koji je dodan člankom 4. ovoga Zakona.

(4) Ako obveznik iz stavaka 1. do 3. ovoga članka propusti postupiti na način i u rokovima iz stavaka 1. do 3. ovoga članka, istekom navedenog roka smatrat će se da djelatnosti iz članka 9. stavka 2. točke 19. koja je dodana člankom 3. ovoga Zakona obavlja neovlašteno.

(5) Osoba koja je prije stupanja na snagu ovoga Zakona u sudski odnosno obrtni registar upisala djelatnosti iz članka 9. stavka 2. točke 19. koja je dodana člankom 3. ovoga Zakona, a nije se uskladila s odredbama stavaka 1. do 3. ovoga članka dužna je podnijeti zahtjev za brisanje upisane djelatnosti iz sudskog odnosno obrtnog registra.

(6) Na obveznika iz stavaka 1. do 3. ovoga članka do isteka propisanog roka ne primjenjuju se odredbe članka 9.a stavaka 5. i 6. i članka 9.b stavka 1. koji su dodani člankom 4. ovoga Zakona.

(7) Obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 17. podtočaka f) i g) Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/17. i 39/19.) koji se s danom stupanja na snagu ovoga Zakona bave djelatnošću pružanja usluga povezanih s trustovima i trgovačkim društvima te prometom plemenitih metala i dragog kamenja dužni su do 31. prosinca 2023. podnijeti zahtjev za upis u registar pružatelja usluga koji vodi Ministarstvo financija.

Stupanje na snagu

Članak 50.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-02/22-01/169 Zagreb, 16. prosinca 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić