Baza je ažurirana 04.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 155/2022 (29.12.2022.), Rješenje o izmjeni Rješenja o utvrđivanju cijene putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. godine

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2467

Na temelju članka 37. stavka 3. Pravilnika o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite (»Narodne novine«, broj 85/16), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU CIJENE PUTOVNICE IZDANE SUKLADNO KONVENCIJI O STATUSU IZBJEGLICA OD 28. SRPNJA 1951. GODINE

I.

U Rješenju o utvrđivanju cijene putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. godine (»Narodne novine« broj 98/16 i 102/16 – ispravak), u točki II. riječi: »320,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »42,47 eura«.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-01/242

Urbroj: 511-01-152-22-4

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministar dr. sc. Davor Božinović, v. r

 

 

 

Copyright © Ante Borić