Baza je ažurirana 29.05.2023. 

zaključno sa NN 56/23

NN 155/2022 (29.12.2022.), Rješenje o izmjeni Rješenja o utvrđivanju cijene dozvole boravka za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2466

Na temelju članka 37. stavka 3. Pravilnika o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite (»Narodne novine«, broj 85/16), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU CIJENE DOZVOLE BORAVKA ZA AZILANTA I STRANCA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM

I.

U Rješenju o utvrđivanju cijene dozvole boravka za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom (»Narodne novine« broj 98/16 i 102/16 – ispravak), u točki II. riječi: »240,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »31,85 eura«.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-01/241

Urbroj: 511-01-152-22-2

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministar dr. sc. Davor Božinović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić