Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 155/2022 (29.12.2022.), Rješenje o izmjeni Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za državljane država članica EGP-a i članove njihovih obitelji koji nisu državljani država članica EGP-a

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2465

Na temelju članka 34. stavka 4. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 66/19, 53/20, 144/20 i 114/22), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU CIJENA OBRAZACA ISPRAVA ZA DRŽAVLJANE DRŽAVA ČLANICA EGP-a I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI KOJI NISU DRŽAVLJANI DRŽAVA ČLANICA EGP-a

I.

U Rješenju o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za državljane država članica EGP-a i članove njihovih obitelji koji nisu državljani država članica EGP-a (»Narodne novine«, broj 25/20 i 86/21) u točki I. podtočki 1. riječi: »100,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13,27 eura«.

U podtočki 2. riječi: »100,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13,27 eura«.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-01/239

Urbroj: 511-01-152-22-4

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministar dr. sc. Davor Božinović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić