Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 155/2022 (29.12.2022.), Rješenje o utvrđivanju cijena naljepnica kojima se označava održavanje vatrogasnih aparata

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2463

Na temelju članka 21. stavka 4. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (»Narodne novine«, broj 101/11 i 74/13), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU CIJENA NALJEPNICA KOJIMA SE OZNAČAVA ODRŽAVANJE VATROGASNIH APARATA

I.

Za naljepnice propisane Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (»Narodne novine«, broj 101/11 i 74/13) plaćaju se sljedeće naknade:

 

– za naljepnice iz članka 17.

0,33 eura za svaku naljepnicu

– za naljepnice iz članka 18.

0,28 eura za svaku naljepnicu

– za naljepnice iz članka 19.

0,31 eura za svaku naljepnicu.

 

 

II.

Sredstva za pokriće troškova nastalih nabavom naljepnica iz točke I. ovog Rješenja, uplaćuju se na račun Državne riznice, IBAN broj: HR1210010051863000160, model HR63 s pozivom na broj 7005-713-23035, a prilikom podizanja naljepnica podnosi se isključivo originalni dokaz o uplati.

III.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o utvrđivanju cijena naljepnica kojima se označava održavanje vatrogasnih aparata (»Narodne novine«, broj 85/08).

IV.

Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-01/252

Urbroj: 511-01-152-22-6

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministar dr. sc. Davor Božinović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić