Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 155/2022 (29.12.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o visini novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2460

Na temelju članka 93. stavka 1. točke 2. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 70/15 i 127/17), ministar unutarnjih poslova donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O VISINI NOVČANE POMOĆI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE

I.

U Odluci o visini novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite (»Narodne novine broj 135/15), u točki II. riječi: »100,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13,27 eura«.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 01-02/22-01/230

Urbroj: 511-01-152-22-4

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministar dr. sc. Davor Božinović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić