Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjeni pravilnika o tehničkim uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje pri distribuciji novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2450

Na temelju članka 65. stavka 5. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 16/20 i 114/22), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA POSEBNOG ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSIGURANJA I PRATNJE PRI DISTRIBUCIJI NOVCA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRAGOCJENOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim uvjetima i načinu izdavanja posebnog odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje pri distribuciji novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti (»Narodne novine«, broj 35/22) u članku 4. stavku 3. riječi: »od maksimalno 800.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od maksimalno 106.178,25 eura«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-01/244

Urbroj: 511-01-152-22-3

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministar dr. sc. Davor Božinović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić