Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 56/24

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku odobrenja međunarodne zaštite

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2449

Na temelju članka 93. stavka 1. točke 6. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 70/15 i 127/17) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U POSTUPKU ODOBRENJA MEĐUNARODNE ZAŠTITE

Članak 1.

U Prilogu Pravilnika o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku odobrenja međunarodne zaštite (»Narodne novine«, broj 140/15), u Obrascu 1. Zahtjev za odobravanje besplatne pravne pomoći, točki 3. IMOVNO STANJE KORISNIKA I ČLANOVA KUĆANSTVA, podtočki b) podaci o pokretninama, riječi: »Tržišna vrijednost izražena u kunama« zamjenjuju se riječima: »Tržišna vrijednost izražena u eurima«.

U podtočki c) podaci o svim nekretninama, riječi: »Tržišna vrijednost izražena u kunama« zamjenjuju se riječima: »Tržišna vrijednost izražena u eurima«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-01/240

Urbroj: 511-01-152-22-4

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministar dr. sc. Davor Božinović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić