Baza je ažurirana 04.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2448

Na temelju članka 9. stavka 5., članka 15. stavka 6., članka 23. stavka 8., članka 27. stavka 6., članka 30. stavka 5., članka 34. stavka 3., članka 43. stavka 5., članka 47. stavka 2., članka 69.a stavka 9., članka 69.b stavka 2., članka 69.c stavka 5., članka 69.e stavka 2. i članka 70. stavka 3. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 66/19, 53/20, 144/20 i 114/22), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ULASKU I BORAVKU U REPUBLICI HRVATSKOJ DRŽAVLJANA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

U Pravilniku o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 107/20, 148/20 i 86/21) u članku 42.g stavku 1. točki 1. riječi: »100,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13,27 eura«.

U točki 2. riječi: »225,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »29,86 eura«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-01/238

Urbroj: 511-01-152-22-6

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministar dr. sc. Davor Božinović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić