Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

NN 155/2022 (29.12.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima i cijeni isprava te obrascima i evidencijama o oružju i streljivu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2446

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana (»Narodne novine«, broj 94/18, 42/20 i 114/22), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRASCIMA I CIJENI ISPRAVA TE OBRASCIMA I EVIDENCIJAMA O ORUŽJU I STRELJIVU

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima i cijeni isprava te obrascima i evidencijama o oružju i streljivu (»Narodne novine«, broj 102/19), u članku 22. točki 1. riječi: »3,00 kn« zamjenjuju se riječima: »0,40 eura«.

U točki 2. riječi: »40,00 kn« zamjenjuju se riječima: »5,31 eura«.

U točki 3. riječi: »40,00 kn« zamjenjuju se riječima: »5,31 eura«.

U točki 4. riječi: »45,00 kn« zamjenjuju se riječima: »5,97 eura«.

U točki 5. riječi: »3,50 kn« zamjenjuju se riječima: »0,46 eura«.

U točki 6. riječi: »3,50 kn« zamjenjuju se riječima: »0,46 eura«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-01/232 Urbroj: 511-01-152-22-4 Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministar dr. sc. Davor Božinović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić