Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 154/2022 (28.12.2022.), Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

Hrvatska gospodarska komora

2439

Na temelju članaka 21. i 31. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 144/2021) te članaka 13. i 14. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 67/2022), Skupština Hrvatske gospodarske komore na 19. sjednici, 19. prosinca 2022. donosi

ODLUKU

O FINANCIRANJU HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja Hrvatske gospodarske komore (u daljnjem tekstu: Komora), izvori sredstava, visina, način i rokovi plaćanja obveza članica Komore te tijelo ovlašteno za nadzor nad njihovim obračunom i naplatom.

Članak 2.

(1) Sredstva za rad Komore osiguravat će se iz sljedećih izvora:

1. članarine,

2. prihoda od obavljanja javnih ovlasti,

3. prihoda od vlastite djelatnosti i

4. drugih izvora.

(2) Članarinu iz prethodnog stavka 1. točke 1. članice Komore dužne su plaćati na način i u visini utvrđenim ovom Odlukom.

Članak 3.

(1) Članice Komore plaćaju članarinu iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Odluke, ovisno o skupini u koju se razvrstavaju prema sljedećim kriterijima:

1. Prvu skupinu čine članice koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

– ukupna aktiva 995.421,06 EUR,

– ukupni prihodi 1.990.842,13 EUR i

– broj zaposlenih 50.

2. Drugu skupinu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za prvu skupinu, ali nikad ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

– ukupna aktiva 3.981.684,25 EUR,

– ukupni prihodi 7.963.368,50 EUR i

– broj zaposlenih 250.

3. Treću skupinu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za drugu skupinu

(2) Članice iz prve skupine članarinu plaćaju dobrovoljno na temelju Izjave.

(3) Članice iz prethodnog stavka obvezne su članarinu plaćati u razdoblju od najmanje 12 mjeseci od davanja Izjave.

(4) Nakon proteka razdoblja od 12 mjeseci iz prethodnog stavka, članice iz prve skupine nastavljaju plaćati članarinu do opoziva.

(5) U Komoru se dobrovoljno mogu učlaniti ustanove i druge pravne osobe koje obavljaju društvenu djelatnost, profesionalna i strukovna udruženja, znanstvene i obrazovne institucije, udruge, kao i pravne i fizičke osobe koje svojim radom mogu doprinijeti obavljanju djelatnosti Komore, a u skupine se razvrstavaju na temelju kriterija utvrđenih stavkom 1. ovoga članka te Odluke o uvjetima ostvarivanja dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Članak 4.

Visina mjesečne članarine iznosi za:

1. prvu skupinu 20,00 EUR,

2. drugu skupinu 143,74 EUR,

3. treću skupinu 527,31 EUR.

Članak 5.

(1) Razvrstavanje u skupine vrši se na osnovi podataka iz godišnjeg financijskog izvješća kojega je članica bila obvezna predati tijelima javne vlasti za godinu koja prethodi godini u kojoj je ova Odluka donesena.

(2) Neovisno o odredbi prethodnoga stavka, razvrstavanje u skupine može se odrediti i na osnovi drugih dostupnih vjerodostojnih financijskih izvješća za godinu koja prethodi godini u kojoj je ova Odluka donesena.

(3) Razvrstavanje članica iz članka 3. stavka 5. ove Odluke, za koje nisu dostupni podaci iz prethodnih stavaka 1. i 2. razvrstavaju se u prvu skupinu te plaćaju članarinu dobrovoljno na temelju Izjave sukladno članku 3., stavcima 2., 3. i 4. ove Odluke u iznosu od 20,00 EUR mjesečno.

(4) Članice Komore koje izraze volju za pripadnost višoj skupini u odnosu na onu u koju bi se razvrstale na temelju odredbi ovog članka, plaćat će članarinu u visini koja odgovara višoj skupini.

Članak 6.

Članice Komore sukladno važećem Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba – uplaćuju članarinu mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, na račun HR8510010051700052620.

Članak 7.

(1) Članicom Komore postaje se ispunjavanjem pretpostavki iz članka 29. Zakona o hrvatskoj gospodarskoj komori.

(2) Članstvo u Komori za članice iz članka 4. stavka 1. Zakona prestaje brisanjem subjekta upisa iz sudskog registra nadležnog trgovačkog suda, a za članice iz članka 4. stavka 4. Zakona brisanjem iz Registra članova Komore.

(3) Obveza plaćanja članarine prestaje brisanjem subjekta upisa iz sudskog registra nadležnog trgovačkog suda, a za članice prve skupine i sukladno članku 3. stavku 4. ove Odluke.

(4) Članice Komore nad kojima je otvoren stečajni postupak oslobodit će se obveze plaćanja članarine, uz uvjet dostave Odluke stečajnih vjerovnika o obustavi poslovanja stečajnog dužnika i pisanog zahtjeva za oslobođenjem od plaćanja članarine, potpisanoga od osobe ovlaštene za zastupanje (stečajnog upravitelja).

(5) Članice Komore za koje je pokrenut postupak likvidacije oslobodit će se plaćanja članarine, uz uvjet dostave Rješenje o upisu odluke o likvidaciji u sudski registar nadležnog trgovačkog suda i pisanog zahtjeva za oslobođenjem od plaćanja članarine potpisanog od osobe ovlaštene za zastupanje (likvidatora).

(6) Članice Komore za koje je pokrenut postupak prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije, oslobodit će se plaćanja članarine uz uvjet dostave pravomoćnog Rješenja o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije i pisanog zahtjeva za oslobođenjem od plaćanja članarine potpisanog od osobe ovlaštene za zastupanje.

(7) Članice Komore koje su u mirovanju, privremeno ne obavljaju gospodarsku djelatnost, a nisu u postupku stečaja ili likvidacije i upisane su u sudski registar, oslobodit će se plaćanja članarine, uz uvjet dostave Izjave o neaktivnosti ovjerene od Financijske agencije i pisanog zahtjeva za oslobođenjem od plaćanja članarine potpisanog od osobe ovlaštene za zastupanje.

Članak 8.

Nadzor obračuna i napate članarine utvrđene ovom Odlukom provode Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Porezna uprava i Komora.

Članak 9.

Članice Komore koje su plaćale članarinu sukladno Odluci o financiranju Hrvatske gospodarske komore od 21. prosinca 2021. godine (»Narodne novine« broj 5/2022) u visini utvrđenoj čl. 4. točkom 1, podtočkom b), od 1. siječnja 2023. godine plaćaju članarinu u iznosu u visini utvrđenoj čl. 4. točkom 1. ove Odluke.

Članak 10.

Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 025-02/22-01/3

Urbroj: 311-02-00-00-22-5

Zagreb, 19. prosinca 2022.

Predsjednik dr. sc. Luka Burilović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić