Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 154/2022 (28.12.2022.), Odluka o postupanju sa sumnjivim stranim gotovim novcem

HRVATSKA NARODNA BANKA

2429

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 76.b stavka 2. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O POSTUPANJU SA SUMNJIVIM STRANIM GOTOVIM NOVCEM

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom se Odlukom pobliže uređuje postupanje sa stranim gotovim novcem za koji se sumnja da je krivotvoren.

Obveznici primjene

Članak 2.

Obveznici su primjene ove Odluke:

1) banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

2) banka sa sjedištem u drugoj državi članici koja je ovlaštena pružati bankovne i financijske usluge u Republici Hrvatskoj putem podružnice

3) banka iz treće zemlje koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje

4) pružatelj platnih usluga koji je ovlašten pružati platne usluge u Republici Hrvatskoj u skladu sa zakonom kojim se uređuje platni promet

5) ostali rukovatelji gotovim novcem – ovlašteni mjenjači, Financijska agencija i HP – Hrvatska pošta d.d. i druge pravne osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju djelatnost obrade gotovog novca.

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

1) banka je vrsta kreditne institucije kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. točkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012

2) krivotvoreni strani gotov novac jesu novčanice ili kovanice izražene u stranom gotovom novcu koje djelomično ili u potpunosti imaju izgled novčanice ili kovanice stranoga gotovog novca i koje su djelomično ili u potpunosti neovlašteno izrađene ili izmijenjene. Krivotvorenim stranim gotovim novcem smatraju se i novčanice ili kovanice izražene u stranom gotovom novcu kojemu je prestao status zakonskog sredstva plaćanja i koji je djelomično ili u potpunosti neovlašteno izrađen ili izmijenjen

3) osposobljeno osoblje je član osoblja koji ima valjano uvjerenje kojim se potvrđuje da je prošao obuku koju organizira i provodi Nacionalni centar za borbu protiv krivotvorenja (u nastavku teksta: NCBK) u Hrvatskoj narodnoj banci, a u skladu s Nacionalnim programom za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autentičnosti novčanica i kovanica

4) strani gotov novac jest gotov novac strane valute koji se ne koristi kao zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Stranim gotovim novcem ne smatra se gotov novac kune

5) sumnjiv strani gotov novac jesu novčanice i kovanice čija autentičnost ne može biti jasno utvrđena ručnom obradom ili obradom pomoću uređaja ili za koje ima dovoljno razloga za sumnju da su krivotvorene.

II. POSTUPANJE OBVEZNIKA PRIMJENE OVE ODLUKE SA SUMNJIVIM STRANIM GOTOVIM NOVCEM

Postupanje sa sumnjivim stranim gotovim novcem

Članak 4.

(1) Obveznik primjene ove Odluke dužan je provesti provjeru autentičnosti svih primjeraka primljenoga stranoga gotovog novca u skladu s odredbama ove Odluke.

(2) Provjera autentičnosti stranoga gotovog novca radi se pomoću uređaja za obradu novčanica odnosno uređaja za obradu kovanica, a u koje je ugrađen softver za obradu strane valute koja je predmet provjere autentičnosti ili ručnom provjerom autentičnosti koju provodi osposobljeno osoblje.

(3) Ako pri provjeri autentičnosti primljenoga stranoga gotovog novca obveznik utvrdi da je strani gotov novac sumnjiv, dužan ga je zadržati i bez odgode dostaviti u Hrvatsku narodnu banku, s popunjenim Zahtjevom za tehničku analizu koji se nalazi na mrežnim stranicama Hrvatske narodne banke.

(4) Obveznik primjene ove Odluke dužan je donositelju sumnjivoga stranoga gotovog novca izdati potvrdu o zadržavanju tog novca.

(5) Ako se u postupku tehničke analize utvrdi da strani gotov novac iz stavka 2. ovog članka nije krivotvoren, obveznik primjene ove Odluke dužan je odmah, nakon što od Hrvatske narodne banke zaprimi rezultat tehničke analize sumnjivih stranih novčanica ili kovanica i povrat stranoga gotovog novca, o tome obavijestiti donositelja te ga pozvati da preuzme strani gotov novac.

(6) Odredbe ovog članka primjenjuju se i na strani gotov novac kojemu je prestao status zakonskog sredstva plaćanja.

III. POSTUPANJE HRVATSKE NARODNE BANKE SA SUMNJIVIM I KRIVOTVORENIM STRANIM GOTOVIM NOVCEM

Tehnička analiza sumnjivoga stranoga gotovog novca

Članak 5.

(1) Hrvatska narodna banka provodi provjeru autentičnosti svakog primjerka stranoga gotovog novca prema članku 4. ove Odluke i provodi tehničku analizu svakog primjerka sumnjivoga stranoga gotovog novca.

(2) Tehnička analiza sumnjivih stranih novčanica obavlja se u Nacionalnom centru za analizu novčanica, a tehnička analiza sumnjivih stranih kovanica u Nacionalnom centru za analizu kovanog novca.

(3) Hrvatska narodna banka krivotvoreni strani gotov novac, za potrebe kaznenog postupka ili postupka koji mu prethodi, na pisani zahtjev, dostavlja tijelima pravosuđa i Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske (u nastavku teksta: MUP RH).

(4) Krivotvoreni primjerci stranoga gotovog novca i strani gotov novac za koji postoji sumnja da je krivotvoren dostavljaju se prema potrebi nadležnim institucijama u inozemstvu u svrhu provjere rezultata tehničke analize, klasifikacije krivotvorina ili u druge svrhe za koje Hrvatska narodna banka procijeni da su opravdane.

(5) NCBK ovlaštenim predstavnicima obveznika ove Odluke i ovlaštenim predstavnicima MUP-a RH stavlja na raspolaganje informacije o pojavi i obilježjima stranoga krivotvorenoga gotovog novca.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 6.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

O. br.: 495-091/12-22/BV

Zagreb, 21. prosinca 2022.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić